Bosch Mitre Saw Canadian Tire Phish from MIcrosoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Wed, 28 Feb 2024 13:36:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfQeA-00000000Mv9-0I7s

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 13:35:22 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Wed, 28 Feb 2024 13:35:22 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-bn8nam04hn2201.outbound.protection.outlook.com ([52.100.163.201]:7810 helo=NAM04-BN8-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfPr7-000000007fw-3cCR

for sales@nk.ca;

Wed, 28 Feb 2024 12:44:46 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=XwTb+BwFTaokC1Y3BexbEtsor9qvfGRkiJKo6U/1wBJn+9ORWCLECSbHiFJr+mWXTvBl1klt/7zPR3dmielCx2ljblbPUORGY09hrtDMutf59w+evgmrbnUGyQCCIv3yb8zDrF6C8eWb2b4D6yMBE8GJPxKoHJzxQcvZMiWgJO+aZGg4/0UUzdT0OujdbL1iJPAJCUGS+COOCT+bqWaNm5vGWG8DBWeyxS4mTZmeH4+RthLBKNkrrY4redEztJTP8cMDgVCtSUN0E+rCzz8sJXi8+gNm50/dUbc8764bd4pgrAayjit5v+jr/tSALQa/9B9Y+jiIg9EncWmRDInqoQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=5P4C45+MYMWHjGbGH1LfIdy4g4ClzwW1BU+DS9JF0+k=;

b=gwjxjpFLl5NvrnMQy6mGMRe5BgVMof6kBOnB4ZJdBi7Z7tH6nKRVYXkL8gLutJhycRU07UMQHcJFYc6FQJC9g74PFu0DB2wOn72VOYL7wP++4TzYQhr1/sGm9mtYksb0y0dGpSfJ9HP0Dhbvyd4gwAWbfoJ8bfynYWqAo0JYcBaA5x17G/PhBorYgPY8X8QR0d3RvPHJPS46u7QblVV8i1SSPGNoyJhJLT9BqY82hu0McSfJ12NvG91afTT3RVOgQbZ9i5nFV3g2RVwsCcMJ/0X3yAxssuOW6ab3QQAZiumFnvxkYd+xY59OAC8q0s58cpi164E/8J5NlAAU8hA8CQ==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=nqwyoe.pdbf.sbs; dmarc=pass action=none

header.from=nqwyoe.pdbf.sbs; dkim=pass header.d=nqwyoe.pdbf.sbs; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=creyuwawrucro.onmicrosoft.com; s=selector1-creyuwawrucro-onmicrosoft-com;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=5P4C45+MYMWHjGbGH1LfIdy4g4ClzwW1BU+DS9JF0+k=;

b=wi5vse4esiyA7NEjIy/TNMlgLOyg3sG6KFGAQ72/TcU8QYHemIBwDktnPilWzf1xsm5HoEessfqmQSK5wlQ0iHgZz58vRg//zhZXp20RGKc+CUkAbqbhc0JX6nZDm3pTydYu8K6J9tIRiKPB507r0gNkDdNqTssLMfQNT0QWZ79p5tP6reQR9Y3LO5MVJQab8uG3/b+yGzYXsFX52DtZbjqI/UL95wOTZ5pCUHtv0Rt4LuS6XO1npwmlgEoHrR3qPdbeO/Lu3lie6lbxpuK6a40T4KLaP4DGZWQX8AI5G5Ydk2nCxQY5AL2ZMsCAYqZQiRSemz5Wn6l6+s6Oo1H8vw==

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=nqwyoe.pdbf.sbs;

Subject: =?UTF-8?Q?Sie wurden auserw=C3=A4hlt!?=

X-TOI-MSGID: <340374558059306.EV035D775854C.6147916590622P42YRT310@nqwyoe.pdbf.sbs>

From: =?UTF-8?Q?Bosch Mitre Saw?=

In-Reply-To:

To: sales@nk.ca

Content-Transfer-Encoding: 8bit

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

CC: sales@nk.ca

Date: Wed, 28 Feb 2024 19:42:39 +0000

X-ClientProxiedBy: PH8PR07CA0030.namprd07.prod.outlook.com

(2603:10b6:510:2cf::16) To DM6PR04MB5609.namprd04.prod.outlook.com

(2603:10b6:5:164::15)

Message-ID:MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: DM6PR04MB5609:EE_|CH0PR04MB8081:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 0b5aaff9-96c1-4f23-42de-08dc38956c09

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?RTg0WE5zL21DeE9KcXNiQk5ZcGw0RFZobHc1NW80TFlic2N1NytOYjlQZUJa?=

=?utf-8?B?TWdVZHMwZ0kwSDBBWTJwSmcyWm15Ri81VDhEU3BpY3F5MklySWVmdTZ0dTRl?=

=?utf-8?B?MUN3Qzd0M2JUemE4eDgvckFuald6QTRyR3ozbXZPeHM5L0MrRExDaXllU1lV?=

=?utf-8?B?SCtvOWxoK3Q2MnpSS2E2RkQvUlJ3T3hYTUhyOGcxVDJlUDh6U0Z1RTNtaE1y?=

=?utf-8?B?SEF4TjdNRzNaZXRqT0R4NFFHNnVjTFVNQ1F4M1dNWTJjMlVFZ2JjN0VqMXYr?=

=?utf-8?B?MDBvNk14WGVuZ011Vk1TTjRtQXhWUFVISTdyRmVQS21RK0VjRlh2Rk1ibVND?=

=?utf-8?B?OEpzaDFDS0VhaGltVjhmTXhtcnhtZGEvaUtaTmlId2ZGSnJ5U2NHeERmdFZT?=

=?utf-8?B?bTBpUjExTVFYNDJORGxjWitEeHQ2RXRZc2ozcTZIWUErMDlEVGF5YXlyaTJ4?=

=?utf-8?B?UHI2QzRvVmdxQVNWWEpEcmdYYUp4ZjUxbFRKU2oyTkU3eHM2TmF4c2NqTUM0?=

=?utf-8?B?KzNlZEV1RnVxalBOV3RIYXdjQnoyS0gyK3lpajdHMWdLQWhDUXJNbGxNYWdE?=

=?utf-8?B?WEN2Q3hLSjU0QXF3MmZZZDhJNzFkVlYweUF1aktWaGFkMjhnK25uRVNSNVUv?=

=?utf-8?B?WXJUL2w1SUNidUtZYk1Ec1JJYjlybU1rc0dieG5lR2luQUswUmFIc0VUVXpo?=

=?utf-8?B?MXpzd3VsK0QxQ0Faa283UXUvdWpBcE1OLy93aVNGblpZdHBqWTdiVHgyUjg0?=

=?utf-8?B?a00zbUswR3BheW50bkV4dTdzeWhjSkY3bWVNRDJoc1FJWDFrS2RaNExZZ2do?=

=?utf-8?B?ZE9KU1V2ZTZ6aC9Fai9hTHU3bVRsVjVjbWhPcnNHOFpXWSt4WFhxMTlwZVlt?=

=?utf-8?B?S1NDVCtwY1F0REt5YkRJZ29ZYnRwaHRXSWoyMk16YVkrNXRnbHZkazFvbnFz?=

=?utf-8?B?V3hHR3E4OWZwbGV4cDhKZ0p5QUdYUG0vM2R0ZFBLQ080aEc5M0hvQUhKbENX?=

=?utf-8?B?QmsrZzd2aFM0OUxRV1grbzJPb2Ruc2NqZHg5UnYrVzJNR3IvRWE2RzBsNUFP?=

=?utf-8?B?cFh6dDRzaFAyeWxSdmp2ajJqbW9EZWtFWkF0Q2ZqUWREcUdEQy9xOGx5bklX?=

=?utf-8?B?REREUE1WWGVSamdoL1J5UXBOQVVBWVQycDY4eWZZUGNQUjlGbWpqcFlsTkNG?=

=?utf-8?B?WWpPTW1iQjhIL0pXSmlyRWxkWk00UzBLNWg2Y2c1ZVloQ0hSMFpzMmdYYWZa?=

=?utf-8?B?dWdROWlpdzFNMnI5TVF3dEhFakllazQ0Y1AwRGZVbjRzL2ZSSGFpYVh6NjBB?=

=?utf-8?B?NHkxQlVLTGVKdklIK0dhQnhiZzR3TmkyVjRkc3MxZHFmYUd0bGdqWTFCMVhi?=

=?utf-8?B?V3AvWnhsNE4vTldrM21kZjlvbUExRENZV1FhRHZQVmZCNkgvbk9PaksxSm9X?=

=?utf-8?B?elZMUWZvcVJ5NVAwSFhSYjNzdTdSdlpwS3lBNFRkV0NMZFNURU1FQkF0d0pr?=

=?utf-8?B?RjlYN0NkcXpvRGVBZEREOEhpR3UvcUM3Vmh3dElZbGdxZjc3dXhXTUoxeGFB?=

=?utf-8?B?cEE5cGg0TnplSDJiYUl5eEhzQXB3VWhidHA5dzYyeDI4Y3B6eUdDN0RzbzVZ?=

=?utf-8?B?RVZGQ3VvcHIzbTFlaHZUaEFNSTJYRDJHWFVkOGpTRUpPSnNubStrb1p6YWxW?=

=?utf-8?B?TlNpTksxN2NRYjRqR2V6UVdwZ0ZhY3NnRVVvU296K1NUcjlUQlkyamsrMUwv?=

=?utf-8?Q?mfvGEMHbqocpH0toPq9F6BRVG3uuDskKGo+cD09?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:7;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:DM6PR04MB5609.namprd04.prod.outlook.com;PTR:;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1501;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?TVF4cFZWa1o1MWwyZ0JRbUwySEllclJYMjJYN3JCM09PUTNGWnhKYTNqODA1?=

=?utf-8?B?dnJFdFVvTWFUcGVZck5kLzhnSkQzbGNBZEVJWDRHOFFEeXV4U1g2ckxPWUNM?=

=?utf-8?B?RlJjL3ZIYXV5b0JPK3RBeDhDS3EvNFN1TENDcVEveFdBK2R0NFpvcjZKdGZj?=

=?utf-8?B?eENQa2JKTS9RaUpIWWoxUEZaR2lBeVhuWVNkMzEzTzdRcS9jRGlMOTN4WlRs?=

=?utf-8?B?ZCtZY3NMU01PampldW1Obk5nOWNFU0w0NWo1c25WMy80cndaSGsxdDdRSkJI?=

=?utf-8?B?K2xpUElJdVhxNnpRVVVwdFNFbDNZcSsrNWJaSmN0YjJCYktUdzh1dXNmKzFJ?=

=?utf-8?B?b3lJQnRZQSt0emY0ayt4WDlEUDNBODgyMFV2b1dXckwrRzBubHlPbVRPVG1T?=

=?utf-8?B?eURiZW9UVk9DdURwZlBpZjgxL2gyVmZIenZVVXRmcWZxV1k5VzJoVmVvMjI1?=

=?utf-8?B?THBhaFFRd2FHbHRCNFAwREs1cURFTWxkUXB4a09zWFRMTkFDR1lielRjekRk?=

=?utf-8?B?SkFlek1nMWxSWG9saUgrMUhRakJuOXkzZXdQczdPUXA0M3FjT1ZVTjg3ZEQ3?=

=?utf-8?B?ODg2aE0yTjdHanFMRUVJemxTL2lmRnlpOTdQbEdPQ2lDMVlFbER2OS8yeTNE?=

=?utf-8?B?VXcvS0VONXhUeWlzK1VndkVjM0lUeTZSTXBodkJWYUJHYkhXOThvK1ZyRjN3?=

=?utf-8?B?TndOamtiaUlUYVJ4aW9aOFQvalIwOHNRSFRRcy94RXZUTzc3TGlaWjBGZENC?=

=?utf-8?B?eDhEakYxMmRGWEJCWlFMS2RsYzg0aCswVXA0UXJxMUI3em1pMnlZaEZwYUI3?=

=?utf-8?B?SnN6eVBiUitDbEF3UUwwQnRzSjAxL1lXT05JVGhGbUExaFR5ODU2NDdPRXVL?=

=?utf-8?B?NVllbEN6ZU5FbXdYZHFGUTdRZkJydHczQzdFbWlYSVZUd0ErdFVoK0VGQzBr?=

=?utf-8?B?STJIUktuNjlzU3BCZjBEVFFwcUJJSVVyMzRESnlHcy9NT3RmN25KNnhUUDBJ?=

=?utf-8?B?VXM4WlNjLzZmMXF1U3VxaUdERFF6U0JLWHJXcDVvWHNMbnU1OFN1Nkk3V0o0?=

=?utf-8?B?a2pBODFPdTJFcnpHVE5iQk1xcWJaaVg5YVVLNUtlYlEvS09TT2JYMU5lT3d2?=

=?utf-8?B?NXpIaXZ0OHo3Q0J0Z2M4cDFMdnFlaDBDMkhlQVczcTJORWxrUUVJWW5pVDdW?=

=?utf-8?B?R0RqbUU2bFJZMzllWUVKTCtVd1MwTlFOOTFXeitPNnEzZUVJUy94ejkwekJL?=

=?utf-8?B?YzNEbXlrWHlwaVhNMW4yZ0RQMHg4a1lUcGMrcjBZQ0RhZmd5TklsSStJelNX?=

=?utf-8?B?NEx5TzgwRkkxK3ZaVU84SlV3cVljVjBiRWg1TytPOS9JMktNOTdVbSs2VjYr?=

=?utf-8?B?WGdSQ1ZmaHlwTXFHdWdqMmF3ZzQzKzMrcXhRUGZqSXFsVmN2bHRiUmIzVllF?=

=?utf-8?B?dFA2MUNVMlB3TFNPU1Z1V3NzTXhJVlQxdzdFQW9IbzNBSG1uaklEcmx2Vzhp?=

=?utf-8?B?eXJSdUJiY09WbjhKRG5rV3dENUgxM2o4ODVHaCsySkNoTitWK3RCU0E3a1lp?=

=?utf-8?B?aDVxYnZFRTRJZUVaWGpRMjZCa0dDRjNuaHd1YTlBTVFyTzVad0JDTGU5cDUy?=

=?utf-8?B?SVpGZnBvYXc0S05DTk1NZDV4enM4R3R4OE96Z1NnazRSOE9NTnBmM2ltT1NI?=

=?utf-8?B?VEZoSE1jcHFYclNUZGFOQmhVd3MzOVV0MXNkdTRWZ3FQUmNHNVpDaWJRaGZh?=

=?utf-8?B?UWRkaUxGVThQMGcvekdqYXZsaGREbXBCWVFKNm10WDVFMWJweUVqZVhHQ0Vj?=

=?utf-8?B?NkJ3M1h4eFhuYUNTQUdaa0tQd09SUkRhYXlObUlkSWx0VDR2T0VQRjNRYjJ5?=

=?utf-8?B?UnQvQ1Awd0ZLa09LMXRsRTVxYTJHVW9UR3psa3JqRUdxaWh4b3ExTzFEV2l6?=

=?utf-8?B?S25tVHJBK2xKbUl6UVBpVXFHeWRERm1hcXlCOS9LS1NZREZ4L3F3cStGb2k1?=

=?utf-8?B?S0N1Z28xb01QZ0g0a09tYjVkcERjbTNjc3J4b0tJNGlBNVhKczlKWHZ3M1lz?=

=?utf-8?B?aVZoa0xhV2VlY1FCeWFQTVpjcUkxeERRMngyVEc4eUtkMlVtR0dtdEdnajNQ?=

=?utf-8?B?OFpGMFRhRm16OVJVbE9TaUxmWHFzY2t0M2duRi94dFIvaWhXc0s4SGc3blJo?=

=?utf-8?B?MUE9PQ==?=

X-OriginatorOrg: nqwyoe.pdbf.sbs

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 0b5aaff9-96c1-4f23-42de-08dc38956c09

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: DM6PR04MB5609.namprd04.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 28 Feb 2024 19:42:39.4629

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 9b9f66f1-6df9-4295-b63d-66b7610e22dc

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: O8+++CHpjdlX6CWH08+nGDIZNULG3moP5oOgbdhwA4OOd97G+uQg2MJ6Qm/O8tCj0db44JMqY1Dj2OVOl/Vj4sJbvhjrwD4umCr6xhjWPPY=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: CH0PR04MB8081

(1) Notifications

Make an Impact, Get a Bosch Mitre Saw TodayYou have won an Bosch Mitre Saw


X-rated Google Groups spam Penny <prosperdinee2@gmail.com> from Google Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Wed, 28 Feb 2024 13:36:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfQdv-00000000MrF-2jcT

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 13:35:07 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Wed, 28 Feb 2024 13:35:07 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-lj1-f184.google.com ([209.85.208.184]:61807)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfPZZ-000000002XO-2Na4

for root@nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 12:26:38 -0700

Received: by mail-lj1-f184.google.com with SMTP id 38308e7fff4ca-2d23293d981sf824761fa.3

for ; Wed, 28 Feb 2024 11:24:39 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; t=1709148272; cv=pass;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=O+SzIt3EjQRcELavVgbnqe/zJIm5MShP1Ql41LIRcNJHwYEAAOz1+E8sYMT335ZmuG

8yvj5k3HkOCgoPUJziSJBWgdcdRJ0ku36yPtl+qHhJr+n/9JAwlI0+WKR/AStkEDibrN

1N6dgn707WeHByFUTaFIF0oy9Ure2w27cLhSqQC/dlgx8cJ3zR+tQ+mdJm5JCBApHJpR

MzpvG08PJhfg4GRgptF2CoWfi4EBIZyIyf+R0dBCH3ejmlY5JoH+2I7TQK2KO9o7NmLP

3VSl8T/r4sP4ZSTGNjDqpFqd3AAmNHfWnUMP3blNA1Wfwmy3oJYacC9kDTfvVEeivAwq

ZkZg==

ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:to:subject:message-id:date:from

:mime-version:sender:dkim-signature:dkim-signature;

bh=LD2Jg63fkTbE0yZ/Q9Cr1L2UvHHqnB0+BhzkCi54JVE=;

fh=fd04C0ExRPbAajd/PSmCCYo/HxZ2ij7IN33oemrbpsc=;

b=P2XgYX1PGufexE8wYe4ENOidbcT9MsafleMHtgwd/1SFH5eHwu2A/bdwkWSJ0YPxaK

HZcnPVIL3uSvWdGTBoHU/goRtK46MZogGqywKEyZYR8yjDrQodLCoV045o+YHV9bLb8/

szERSEmdC5rjHM0S5frNvAmQMgXCiexow8khM7KXmpcOmvMPV6Cr/5CxEHov2seiSiEA

5V4uaNjqLF8+E4VZ8ZCRR3PjIb90B9qlXQBNOLnx/yIuB7WmihzzmAMUyPBHFRW/kWuj

+6a9G5WVmThAekCTFEBcMsdPjB0h5svfJSWOsesmwPr/DK54f3MislitHVwM2olTWSSj

hQEw==;

darn=nl2k.ab.ca

ARC-Authentication-Results: i=2; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=PXQf7OfI;

spf=pass (google.com: domain of prosperdinee2@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::52b as permitted sender) smtp.mailfrom=prosperdinee2@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=googlegroups.com; s=20230601; t=1709148272; x=1709753072; darn=nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=LD2Jg63fkTbE0yZ/Q9Cr1L2UvHHqnB0+BhzkCi54JVE=;

b=cuI6IlyNUrtKLngwhJHf/e+kGPELD6b/Ee1FVWV//rvNJ9kiyjKcd2El/Fu4Kz56Kv

aQW9XEQJ/YknzTSKQOqVo5Bl+Qvwks6aNVpfHHJ3Tt01g6Z2uwen5HtHQEV45ZxYEb3n

EuJgJ/lrAcPDQPVTJ9lCfomaz5Ol711UYUCAiDmqcj9DCjzl1BFd82u43yuj+QQ62QeF

8PPeGfbJ4sJ4N9J0BqothMDfu4snNN8fWkLgDRmtU2fBWKwzEzRtzoPK6feNQ0o9CHOD

dETQc6d61s52M8hl/SYxYdapjbCJGoc+1MzSFMM2wpcEnhbrZT7daL9nTx29Rjum5rxe

pI9w==

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20230601; t=1709148272; x=1709753072; darn=nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from

:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=LD2Jg63fkTbE0yZ/Q9Cr1L2UvHHqnB0+BhzkCi54JVE=;

b=We0tiyWqWxgpzXLKQg32gLKOUcmk10fWAfNwtbFDAmmv8vvgl+qW7tEYQcXFrhBFAo

2R7jtnKxK6qRMXYZE0iQ3MHyYgijaIw7+1iJHA7L4mdRyqZPGW627PFOX8PFOy2RDkYl

hBBwQ8CpTQTlqHuKIWwCKCZmtIyEcPDGdMCQRqJwYSasI6SRRh4vSb/ORXHRjWuHOu4V

4yeznnviunwBLCAxDeRYwMcZn3wjXguypUDRrGWY5TR8yOgD/7NmOF5D6D8ZpWL7+uvp

1BemzIkRpxmUlBSdheRzynSUmsvUznk+bzV0EwaBkcjok0jDpfxj8ZedDB9oSAtX288M

FjEQ==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20230601; t=1709148272; x=1709753072;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post

:x-spam-checked-in-group:list-id:mailing-list:precedence

:x-original-authentication-results:x-original-sender:to:subject

:message-id:date:from:mime-version:x-beenthere:x-gm-message-state

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=LD2Jg63fkTbE0yZ/Q9Cr1L2UvHHqnB0+BhzkCi54JVE=;

b=sXU2WWklrLHGMfn/lGomhEcdujDS6Ay07pYV1NS0MrAztQbzF6w23poIYW1FeaTOmk

q867cApsxqsarIlbRoWovTy3zVspqaMjbrcC9SjcRUC5I2iQlkpnkSdg/Pu+VGgGzY7W

2Qz29cNylYOAFfByzyEBWP2P4bwzt+NCewiBefhDjmMGoDDDVOClaRy5khMd5Qu2fMXL

VhPCGcuN2cvFwQrnL1bhc7ZTdOhZ245UB3CAccdAfUCcFFw4PLIuEFpIH48JlAHJeKgz

qeCsPdfMO36izY2B9REwtI6FVv01xVdRZbIaukiQdwYbB3P+f8TFETOcdluFkv5a3K/w

UJNg==

Sender: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCUKwTnK8bsgNzcIlFPVsVWTyXvZC5A3Eflc0SObWXc9M+bsdiBHyZCvIibUmJBRfu/Kih466H1k/ZnWHYvJhKw=

X-Gm-Message-State: AOJu0Yz8Xny8ipg8efAfxLkDMmP8Q5fTuxXrCUHmpdbHG9UJ2LQh4kcZ

NVbEuJ7zENYafUvRXKuPh0VE24TBcdZy4sCpR9AtY6ZQL8F3e/j0

X-Google-Smtp-Source: AGHT+IF96GiimJck5HyTWqGdYyPI2B+UNfg4Uz/Du7LYot3XcOJqAtWvd3OiVUigOYXmjdWf4mbVyQ==

X-Received: by 2002:a05:651c:b10:b0:2d2:751f:abb2 with SMTP id b16-20020a05651c0b1000b002d2751fabb2mr10652531ljr.3.1709148271741;

Wed, 28 Feb 2024 11:24:31 -0800 (PST)

X-BeenThere: dece15-912025586@googlegroups.com

Received: by 2002:a2e:b914:0:b0:2d2:3024:fb79 with SMTP id b20-20020a2eb914000000b002d23024fb79ls45199ljb.1.-pod-prod-09-eu;

Wed, 28 Feb 2024 11:24:29 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCWlt7VRre2qj2qtpvkxeTYyYfyVJG1A/YO5bal53AxzKsEErcijl6u3CrSLBeC9YMXOwLq8hAVJF9p7cVDN5TATwDgCQDnwL4j2G5TzmtwlSdI=

X-Received: by 2002:ac2:5628:0:b0:512:aa57:f38b with SMTP id b8-20020ac25628000000b00512aa57f38bmr379019lff.53.1709148268587;

Wed, 28 Feb 2024 11:24:28 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1709148268; cv=none;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=rSWu6CNACy4Oc+qFNOvFV2IUxoQfl+HHnLwb4QlTDPcp6JXcsXSLm/3K4zTKPgf/5s

0odwPwqb4Yj0FS4g52Z1CyaT/PiEcrSdkunmXoIF+JWHSbRjxIkC5yc7Wq5lB8JsgwMh

uhaU1hx7onungsOM0eBUSQM/KcE0bMhnQuPlrEIkzWrL76JTWPsaIyPvZBwLYwncvY6s

5CPXO4vcvYUoCoQw3BXwaFVKRSj1Y0FAAQxeChnJU7wYS2rd2HIk3ok4FRvymZZvnTFI

F+A8Jf9WrIKBxwGDTjkWv7a4KCnYYD30M7a8xSVnEkeDeF8hMRRibF8rZE5lyjzu5nmw

l0ZQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature;

bh=Hxb420mhmfUNxFPRSP1Wf0snbUmN8ToGp1s+X2hvOMU=;

fh=NbOUM4JbwQQcWqxyaYEAwc6spGNcAzhxSzUVm0iOwx0=;

b=F4ey8EWiFh/gblUovnXidsm6rEe4tZK8695LR+kp66TJYJ9L8Yw7HimHq+Q3IoW2vj

F/i/XOCo834QLCaB3jGv19EfIL6LELDtn6R+KmkRKXV8YzKhQsNo34dU2noFWnAdVsvV

0ZFEMl3NBLJT6RU5wcMhnnnVIIo/ebzR6a2WYII1f8s9d3ULGgWSKjjtkNNt/dFhRVzw

qwk7AUgJhDU8UecF8aoM8F36AgPH4zkyq2rs5pgJo1JR7qRn7RvPrtRPBc/FMe+MPnkL

AlDeFn6ladhGVvp7CmrKXHggxqT9DEjvF8gsQpiYz+fT4wFkUT5x44gCMHh9CQgVQZy8

KkEQ==;

dara=google.com

ARC-Authentication-Results: i=1; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=PXQf7OfI;

spf=pass (google.com: domain of prosperdinee2@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::52b as permitted sender) smtp.mailfrom=prosperdinee2@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Received: from mail-ed1-x52b.google.com (mail-ed1-x52b.google.com. [2a00:1450:4864:20::52b])

by gmr-mx.google.com with ESMTPS id t29-20020a195f1d000000b00512f7e7717esi12929lfb.2.2024.02.28.11.24.28

(version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);

Wed, 28 Feb 2024 11:24:28 -0800 (PST)

Received-SPF: pass (google.com: domain of prosperdinee2@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::52b as permitted sender) client-ip=2a00:1450:4864:20::52b;

Received: by mail-ed1-x52b.google.com with SMTP id 4fb4d7f45d1cf-5645960cd56so246400a12.1;

Wed, 28 Feb 2024 11:24:28 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcCUp6jF4udTF+4b/t+Zpq2cgOQjgAztZDWOU2fpHzGRxBxgVhl6zrAwh2RJvkrBd8wQ3KlP+dGrR15hWV4iLVHLKuqlXUMoY+dm5IClf7Uz0bzR1iI0iEX5sWHIQvi7TY87Eo8hwklTbPigAbb+eByQbx1t1e30t2VZeiq3YsGaeQw/a3yiRraR/gT5AjbyUyuv93Urf/UdKDD4l6aCks2Kd4/FJSo0rwZzh+MNtK42UR8lmn6hsmiL6bIJgK818eH5jGBZib/SPwKDdAdPsIqIBZ4EnCeUdXaxSqkutnk8JdP//5W5viUEGtsM0kGw1pHPlHuzaryJImocwtQVOPwrIr+Q97cJvQUS0yK5jhOr37CXfbBsor9MAc3K+IJviA9aE0hyDlv8BOo4ah/ATkP0Ma6UlyV4WydyO7Nld2tCpThyPfIrybBQiZmXEE+cI7pHgBQH63/7DgHyprjRduswNtpDyVjqEx+mt

X-Received: by 2002:a17:906:a387:b0:a43:5d34:a8dc with SMTP id

k7-20020a170906a38700b00a435d34a8dcmr468345ejz.5.1709148267301; Wed, 28 Feb

2024 11:24:27 -0800 (PST)

MIME-Version: 1.0

From: Penny

Date: Thu, 29 Feb 2024 01:24:15 +0600

Message-ID:

Subject: Chat With Naked Curvy Women Now

To: dece15-912016742@googlegroups.com, dece15-912016917@googlegroups.com,

dece15-912017260@googlegroups.com, dece15-912020230@googlegroups.com,

dece15-912020772@googlegroups.com, dece15-912025199@googlegroups.com,

dece15-912025586@googlegroups.com, dece15-912027395@googlegroups.com,

dece15-912027665@googlegroups.com, dece15-912027821@googlegroups.com

Content-Type: multipart/alternative; boundary="000000000000574ff70612761743"

X-Original-Sender: prosperdinee2@gmail.com

X-Original-Authentication-Results: gmr-mx.google.com; dkim=pass

header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=PXQf7OfI; spf=pass

(google.com: domain of prosperdinee2@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::52b

as permitted sender) smtp.mailfrom=prosperdinee2@gmail.com; dmarc=pass

(p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Precedence: list

Mailing-list: list dece15-912025586@googlegroups.com; contact dece15-912025586+owners@googlegroups.com

List-ID:

X-Spam-Checked-In-Group: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Google-Group-Id: 745700075957

List-Post: ,

List-Help: ,

List-Archive:
List-Unsubscribe: ,

--000000000000574ff70612761743

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"We are looking for s*xualy fit male of any age.

Great f*cker will be paid over $100-$500 /hr for screwing our female

customers.

Join free -> https://sites.google.com/view/njyu21No need any cc-------------------

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Dece15-912025586" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to dece15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com.

To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CACdVei0qafZ-QmkVaU%3DwySwkc%2BFn-XKq2-GJ9%3DRZ%3DMLTktVVHA%40mail.gmail.com.--000000000000574ff70612761743

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableWe are looking for s*xualy fit male of any age.
Great f=

*cker will be paid over $100-$500 /hr for screwing our female customers.
>Join free -> =C2=A0 =C2=A0
21">https://sites.google.com/view/njyu21


No need any cc

<=

br>

=


-----------------
--


You received this message because you are subscribed to the Google Groups &=

quot;Dece15-912025586" group.


To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an e=

mail to de=

ce15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com
.


To view this discussion on the web, visit
com/d/msgid/dece15-912025586/CACdVei0qafZ-QmkVaU%3DwySwkc%2BFn-XKq2-GJ9%3DR=

Z%3DMLTktVVHA%40mail.gmail.com?utm_medium=3Demail&utm_source=3Dfooter">http=

s://groups.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CACdVei0qafZ-QmkVaU%3DwySwkc=

%2BFn-XKq2-GJ9%3DRZ%3DMLTktVVHA%40mail.gmail.com
.
--000000000000574ff70612761743--

Dewalt Canadian Tire Phish from MIcrosoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Wed, 28 Feb 2024 13:35:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfQdj-00000000MnY-1u6l

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 13:34:55 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Wed, 28 Feb 2024 13:34:55 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-dm6nam04hn2206.outbound.protection.outlook.com ([52.100.161.206]:7092 helo=NAM04-DM6-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfPSu-00000000OtO-3u5V

for root@nk.ca;

Wed, 28 Feb 2024 12:19:48 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=EGYm83BNPbLERdo19QXSnDYqeJIh+3JchcOUZviwWJm/bub+sVnKN3k5r6/jn8uDJDkmU/VA28JabP0hoMwOAL2MOl2xDGknCIPINOOhYL5S7+pbqvnynQiG37lVWfCdXCidMz5FvkHZtJ2zP+P7rssMvYvy5NeaA72WeSbDqykDhHyRjzIt3rQoj1UhMIZ1fuFsuNLFjcQzGcZecaIQ5976516GCvZG5+ahEj2mdtf5QXEnQywApEeTpTvCzEBCq9cgnGwkcP1Xp+P0vt8obWJvNYiI1993zXXbNvZEIGz2OV6VksLNUFgu4BFRLwqCVpVN27NUHYN2l5tYb/Fo+A==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=IuSMF4/fVEx1ORInJtm7EAlMpzKYHXFnLjOM+8Z8Ks8=;

b=Bl9FYaaZxvnH271Ql9ZnB8eR8l48747ZIO48YfvOSnV+0HoBtaI4WB9VG7afWuaTVEiBNEnRwGLOD7asrbG62Z94W4WQ9ESmQsvo3ihAKRPe+eD3WL2cTNvi31iBwPCL7ik/aoVM+yoHkxcVaa3n5BAtIXPvfAWY7vcElNoeOzQs1MD7YxpAyuJ4wciAOyumqKUjMGEFBbVlVioMhwmJ+2bwpc3/JwpoAwuILOnuptQqqkR3C6PMTx/DUjDmi1apOKIiRj8aPaFuAzdywPVpoN0iqH1Al08/tJCpssdRgRgWdJf0dHId8MATBW+Jo35GhsvuC+QPKfYrb91+WEWJ9Q==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=procjyt.srvw.sbs; dmarc=pass action=none

header.from=procjyt.srvw.sbs; dkim=pass header.d=procjyt.srvw.sbs; arc=none

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=procjyt.srvw.sbs;

Subject: "𝙔𝙤𝙪'𝙫𝙚 𝙗𝙚𝙚𝙣 𝙘𝙝𝙤𝙨𝙚𝙣!"

X-TOI-MSGID: <689744435394537.EV104D603822C.6444095513772L1NFT4401@procjyt.srvw.sbs>

From: 𝘾𝙖𝙣𝙖𝙙𝙞𝙖𝙣 𝙏𝙞𝙧𝙚 𝙒𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧

In-Reply-To: <6l68ejd28lnv2mdehzdvi4rxdtanbxv5elwvwzxb3@procjyt.srvw.sbs>

To: root@nk.ca

Content-Transfer-Encoding: 8bit

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

CC: root@nk.ca

Date: Wed, 28 Feb 2024 19:17:35 +0000

X-ClientProxiedBy: BL1PR13CA0204.namprd13.prod.outlook.com

(2603:10b6:208:2be::29) To DM4PR22MB3627.namprd22.prod.outlook.com

(2603:10b6:8:62::10)

Message-ID:MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: DM4PR22MB3627:EE_|SA1PR22MB5044:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: df083a9d-21a7-45ed-fc5a-08dc3891eb88

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?ckNxOUR1eGx6aXA3UzlhOUhMVUdGSmUyaWtocUs4d2RsY1dmTmcxSVB1aUQ5?=

=?utf-8?B?QjlsNFd3Zzd3WE5TREVyMTFZaXZLQnZWMUJ1OXlOdXJIK2NoVm9vN2lBdlZY?=

=?utf-8?B?K3F6R3k2ZW1IT1MrZStib2RBR1BBbXRHMmJQQ1pPalpMcmpmVEFQOW5abWtK?=

=?utf-8?B?S0dzSllyb1FzYStBeHk3dXFuK0pBYjg0TGw2M3p0WVlYUjFyLzg5aFI2UmdY?=

=?utf-8?B?OUE3bWRxTlErTHEvOXhFTXNmc0pra0ovSlU0ZjlUeExzMFd6UFhzRm1pKzhL?=

=?utf-8?B?azFzNVN3OTlIU0NTNnpHRVVjaEg4VDFjWXgxRXgvY093OHFuazZ3WmxoY2pu?=

=?utf-8?B?cmVWOTd5STl1d2JxY1RSS2paYkpvME9iSFJ5WDFDS2phcWkxdlJ4NjhycUlk?=

=?utf-8?B?bHI3dTRJSWZBbG81QlhwVFZkTWRSMWFLRzBlUnZwNCs5V1JVZFFlWmxSU0Jm?=

=?utf-8?B?aVVIVUVpb0QzbkRBNGo2RERuL0FxVXBvbmVGS3U0QjlPQlZTQ0MyRXZiaW1F?=

=?utf-8?B?ellTN2pLUEpnd3VQQjcweEd3aXUvRHJtZ2QrMU9sSDZtUFBJSnNYNzAzYWlq?=

=?utf-8?B?Z0ZKTitsc3llYzRja2liTlFFTklBeWxXNUFSMFFvUHdwaTgvekNoVDhZSmdo?=

=?utf-8?B?MkszenVWM2NDUUUvdEloUSt2M21vVm5PRGdJbjZGUjJXUDlSUGRhOGlwZDh2?=

=?utf-8?B?Z0N5ME5yY0ZCS3BlMXlFTUc3SzR4MFA3Ui8vc1YxRUI4a3V5akJ2MCtjNzRI?=

=?utf-8?B?RmlWVXZXNFZZSFJEeVJJLzZsL3ZNMUxzUGk2ZFVoVGxwZjNjNnZwQkVCa2lT?=

=?utf-8?B?WUhuOHpFbHpUaEp5clMzSzhMSnowbGtxRFhGVFdmUWd6RHE2K0NtNFBLdjhV?=

=?utf-8?B?bFVTOGVQeUl2RDZJWDJoamttQWV4S2cxd1JzR3BEdWNxS0g2dlBwMUlQZFk1?=

=?utf-8?B?Zlprc2g2TGV1MXNpTW0wOGhLTUVJaEI3L0x3dERCTjJUcnQ5TkdjNk5teHk3?=

=?utf-8?B?Zkc4NC84QjF0Y2lvVDE1VEhBK1ZQVUpRSTJrYWx1NHVFN2x4ejNHc1YvRS9T?=

=?utf-8?B?eUlrMUlUVEk5dWltYmtlMzlFUG8wY1hNQUVQd2lyN2s3bFlqcDlvaEtGdFZJ?=

=?utf-8?B?eG1jd0M1eWN0YnZZeVZZbDN2NGR1TFpwMXJFUjhFVTB4aEhXbGJTQ0hGMmw1?=

=?utf-8?B?WVVxSkEvOVpmY3FPaU9LaGtyQ3pjdENtcndWV0JQZURuUUlZRVhUNlFWZkI1?=

=?utf-8?B?Z2pseU9LMjljUWlVSlJ3T1VvenAraDZuYTY2aGE5dmR3ZnlmNzlDd2FEdkE5?=

=?utf-8?B?OThFMVhKN3dTS1ZLSXBpVXJGekgzSVJrYUFKWVZBTlpSaUJ2WFdqaStrRUQw?=

=?utf-8?B?UHNKL2d6SmRQTUplY29TeTZTNm9ETjcwM0N2V1BvZllkS0ZnbEgyVnJ6RjJN?=

=?utf-8?B?YnJsUmIwdCs3SjhwWE81UUtRaUdZOUhhSjVmanR6Y3NzcysxbHNwT1hkUGpL?=

=?utf-8?B?T21JNXlGK0k1bVZPVWlTUms3V2NTcFlvaHMyWkhtclV3YllrRWVVN21aT2JD?=

=?utf-8?B?TExPN2ovS2oxaDlERVRiVjVOVjNzMWRXQmZYYjZyZFZVTmFOcE9pRWZweHF5?=

=?utf-8?B?L0dmK0RuTThBY1htK25Jd29ERC9KYVowR29wQ2NLYzZPVXdlWkdrc21yTzRT?=

=?utf-8?B?KzUzLzBNaXlnNGRseTBrMndZeFQ3L1VMVmpETEgzUkZLTG9NTVVhSkxidWxR?=

=?utf-8?B?N1Y4YXp6NmpQb3hQSGJQbktJUHBMZGtORGsySDZRN3c4RG5rVXRKOEVpYThS?=

=?utf-8?B?ckIxU1VrbWpJZXl1ZEhmVmFLYkpFRG1HMmZVRGN0MWIxRzBGSEhHVVJaSmg0?=

=?utf-8?B?cHd2dlNJdURlUkFDNGRkTkZVd0ZlaWpHWlB3UUJEV3NUYjlZSkVLcGo5SkJK?=

=?utf-8?B?QzNnVFpZV1cvRmhUREZDWlVuTE12TDFuRkczdzhaakk4OGNKbFV0aC9kSzVD?=

=?utf-8?B?VUNwb0J5M1hBYVJuMUlyeVI0NFIyV2NGL2E0Q05qYVhUM3hEWW5Dcm1vNjYy?=

=?utf-8?B?NzNodWRFODVXa05GVmx4USs5K291OXRDaExKLzZ3QkFYQUR3UVYyN0dnc294?=

=?utf-8?Q?MRxM=3D?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:7;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:DM4PR22MB3627.namprd22.prod.outlook.com;PTR:;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1501;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?bkhNMFcySlVXQzk0UWd5VUNVcFRsZDBKMmRSNVNUdlNDMGlHRFFSZEFtTFBQ?=

=?utf-8?B?SVBUeWVwNi9TMHI1NFh1SEd6VVZudUo2eHFCc0o5STZpVzRyalprdkpsZXJW?=

=?utf-8?B?dVltM2RZYnJ2cWVQdWN3N0pLWUd3TzJyUnNJOUE2NGRxRFZGK2J0SEVaSUhT?=

=?utf-8?B?cUc1RldEOXZrbzliaS94MlQvMzlpODVJZDE2eGNTRFBVamNkOFVDdDlydVl6?=

=?utf-8?B?cSs1THhEcGFHMUo0Y0hBV0I1cFV5RkJvT3BKRWF5UWhZbWNuQjd3ek16Nkk5?=

=?utf-8?B?SG1ESDBoMU5uWVFtcFdvT2Z2VnRvRjBWOGFvdjhKTndoUGVEeEtJeDNxSE1m?=

=?utf-8?B?NmJUZi9zekhrZi9DdGRuYzA1M1hCTUV3RUUvY21BeDRlT3ZPdGhqbW9MVlRB?=

=?utf-8?B?bU83SGIwRjVPSG13b3pDSGNJTzR4eVJhQmxnSFd3VE9vMEtaQm1wb2kyMk1s?=

=?utf-8?B?ZThqeFZHbVJQd1B2QmIzK0I5OTBSL01iZ0dCUlhpUk55OFdkaGE0V0lSZlhs?=

=?utf-8?B?dkMvRDRuV25oazlWOGorRGRTRnowNHZyMU5nQVFrT2VNS2F3VjdNa0wrbGh4?=

=?utf-8?B?T21Jb0gvUUl0eEx2UnpiVExSdTRXZ0NZcmhkU3VqS1N2MysveFVDQ0t5VTNW?=

=?utf-8?B?ZDFaMW5MWndYNVJlMHpWc01kdmlqVGhmMlQ1MFBITFhBc3d6Y0d2ZS9JQmp1?=

=?utf-8?B?U1ptVzFudVJQaENaYUNIbGVvWVozdml0cm5oRWJUKy82VVVhRS9UQTE3Z0hI?=

=?utf-8?B?anlDZWFmU0prdVlMMmRwT1pzZnpEQzBaYmxlY3FlcUd5eHpmbGFkV0tYbGFp?=

=?utf-8?B?LzY4S25hUkkxck03dUhEeGhmRHRpVEJZQktpd3NqNGNyelhDQWdteG1HWjhD?=

=?utf-8?B?Z2xhMmtjNnlIQ3p2bmM4aVFyeVU4QUVzNUVrakdnR3Q0TkdlTTFhaGdIb044?=

=?utf-8?B?a2l3bldieVhkeUFqcVpCTlFNTG81aUhjTUxON285ZDQ0NFI5Vzg3RUY4cFpv?=

=?utf-8?B?SUJIQUxSNk42eHJibUplQy9MMllWcExmU3BTNUhGSWtrZEw3WXlMQjlHRlVh?=

=?utf-8?B?eEFkblVZQXBiWTB0dExMUVdVendBN3dZNFhnYzV1YjFWK0FMUEJmSXJiMWJW?=

=?utf-8?B?ejZlQnExdVRPWGYvZE1md1RvZFhEYUF6WWIrY01UQVZuQ2NaaEQ1cC9TTE9a?=

=?utf-8?B?QlNRT0tnTHFYM21kRGFQTWZzbDVycW9tZllUVHYvbjJqSlM4RllmVzJsTEEw?=

=?utf-8?B?VUZmc2N4ZGM4aGNyNHl2MUVabDZhVk1wbWRTLzhrUUtNOEhMTHgvMUZGK2sr?=

=?utf-8?B?enA0bFRWMWpFRmpweFlKQ2ZFMUNDMDZ3R0xZZHBtMmsrc2QrZ2prNGhjaUZ1?=

=?utf-8?B?d2w5OFBmRWFjaHYvWkliZGNUczBjdldPaFdCZkROUTA4bnVxTGR1QVhGZVRm?=

=?utf-8?B?cVNwZmdtd3dOUkc5aWY3dTIwU2lCYXV0TXl0VnBkZXdQd2wzbjBkZFVtYTY5?=

=?utf-8?B?ZGxweVVHdEh3UCtkbUZKeW5tdDc1MkplWHl1OUNXUnpBT0hiUXB6c29JOVRX?=

=?utf-8?B?bGwzTzMvVnlVa1A1eVo2bEw2UGJmazRUbFpWb1NUOUZFak1VTVdOakc2SExE?=

=?utf-8?B?ck5zQlpLZFE5K2ZIdUtwSHpiN25iWndUUWpYaE9BWm81QXA5RG03alpHclBj?=

=?utf-8?B?VWJvYnpSUGZlc09QUDZXVFNFNC9WeXcrRFA4d0RoY0ZTeCswWVgzNDZOaXV3?=

=?utf-8?B?SDNhcmY4YXNZZ2srQnNLcWRQcHhNbXhsa2V1NUxiaEV5SjJlU0tUa2dRbTJw?=

=?utf-8?B?aDVuYS8rMXFPVzdDS1N4QlJBV2p0dklPbjZFbHFlRmVkaVBKdGM3NUlhZVBR?=

=?utf-8?B?eVI0eTlNNmphSTFpVUo4T1dvSGZoQVdtM0pKQitBOW9rUSs1RTFPN280TVZT?=

=?utf-8?B?Qk8zV3FpWnBwL3NtWXQ2eFFocnNkVzFOOWEzbG1FSVA0cmErQzdGZXdGM0M1?=

=?utf-8?B?QWRlYnJDRTRTOUZFd2xhcTIyZytnVkJUdU9KTDdQT0hDVzRBOFlpNWh1WDVs?=

=?utf-8?B?OGZuYVQ3aTBydkN3K1FsSWgzdUl6YUIzNUFkSVVNOE5kRkp5Z1JIaGlRMi9s?=

=?utf-8?B?c1NaWUI2NjZRZ25IMFY4VGN6VU5nUW0yQlNwYm1wUDRTRk10bG83N2VMNjZP?=

=?utf-8?B?Ync9PQ==?=

X-OriginatorOrg: procjyt.srvw.sbs

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: df083a9d-21a7-45ed-fc5a-08dc3891eb88

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: DM4PR22MB3627.namprd22.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 28 Feb 2024 19:17:35.3596

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: c561af80-e1f4-400c-891f-354e046f736e

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: 85XByLjGaG+1ui+YdRO8RKlKgpHarCqXEDubI8vmHdIbtBI+fUxOdsGHEYlmuQ1DiDjqn6w6qLehoq5fR/G4hweAl5HSo3KEHTKY+FZn6YI=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: SA1PR22MB5044

(1) Notifications

𝙴𝚡𝚌𝚕𝚞𝚜𝚒𝚟𝚎 𝚂𝚞𝚛𝚟𝚎𝚢 𝚁𝚎𝚠𝚊𝚛𝚍: 𝙲𝚕𝚊𝚒𝚖 𝚈𝚘𝚞𝚛 𝙶𝚒𝚏𝚝𝙈𝙖𝙠𝙚 𝙖𝙣 𝙄𝙢𝙥𝙖𝙘𝙩, 𝙂𝙚𝙩 𝙖 𝘿𝙀𝙒𝘼𝙇𝙏 200 𝙋𝙞𝙚𝙘𝙚 𝙈𝙚𝙘𝙝𝙖𝙣𝙞𝙘𝙨 𝙏𝙤𝙤𝙡 𝙎𝙚𝙩 𝙏𝙤𝙙𝙖𝙮


X-rated Google Groups spam Addae Victoria <victoriaaddae1234@gmail.com> from Google Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Wed, 28 Feb 2024 13:35:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfQdE-00000000Mf6-3VEf

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 13:34:24 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Wed, 28 Feb 2024 13:34:24 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-lf1-f64.google.com ([209.85.167.64]:44044)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfOlu-00000000Pxv-2Uws

for root@mail.nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 11:35:18 -0700

Received: by mail-lf1-f64.google.com with SMTP id 2adb3069b0e04-513136edf3bsf1976662e87.0

for ; Wed, 28 Feb 2024 10:33:20 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; t=1709145193; cv=pass;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=aq5rLI4nU1QKcvYA3f2HGZbgM5eJ0kgp8C0MtaKmZL/heq6ddcymBM4wqN2frD7FXQ

XxFCTlC3RlbTMTQCLkXJro+ukzF72TngWOxRtHU1ucpWGKuSfsdn3IChQROq9s9MGbRo

qcfRpsAY6thzMcLpkg+YS4aFAbAzAbarlTdx4V1hqFOiIgnn2eCzgwUoWDwF/I+IFVhw

3br5tgmEoMZe++xjkn+EBoZK6S7RqPiOdmLzXJR9Ndm62EStu7kg7E7h7+mb4k30W2gt

UMgTWw61PE+dPPpchr8O+/cVitdlq0phmWQrRVeMfMikoUl8nTIUF1TTNWind1cCTjUI

lsoQ==

ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:to:subject:message-id:date:from

:mime-version:sender:dkim-signature:dkim-signature;

bh=1hnGALKAy9eGuY8NnXla23N75EB9swI8fd7DWabZyEo=;

fh=CsnPsMlHam+fH3fkr9FrVvyrceP4T7nvkyOSL7yBeZc=;

b=grI/xBXkmGphkdfigsdHW9/VtmL8TUQph2AeX1BSR3yWAD7vUDNNI2MEG1Y4h9zwmw

L+vW6yXGQ5dJylSzX3T76tvd/u3/FcYtY8jGXD1hrErnmFTFXI4ePJTkFXIRHEmh5Nls

nFQSr4+YgoyXbHXAS1pCi2rUOqDMlCRQSOUavyvAFGF7A3Z7alLLTxLSOuIVd7mW3JwC

KByt4tSwnKjtNIaCCDm6KKuKPhP+6xhx71LouxywUka34zrO34YphF63DZqIOcAHdYZu

ShwXjdOUj2UUiXXy1zYVr+rAFzrZRazR/HfTK7Kzr0rMtDcKrVIZKqzC/vxGnJ97b/gq

aFmA==;

darn=mail.nl2k.ab.ca

ARC-Authentication-Results: i=2; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=J2y8j11Z;

spf=pass (google.com: domain of victoriaaddae1234@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::632 as permitted sender) smtp.mailfrom=victoriaaddae1234@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=googlegroups.com; s=20230601; t=1709145193; x=1709749993; darn=mail.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=1hnGALKAy9eGuY8NnXla23N75EB9swI8fd7DWabZyEo=;

b=wlDFFmBf6IuNFRKLmzkibKcbawMqCuFFjRtMVGm+OYWVMlLIpE26GpdDRn6GwdlEl0

h334+DpLczQ5+pNZeCwJ+rMsqMaU+pvgLreR5DYzcIpP8kHlSVr78LVv8aEwkgt9llhp

DrRdacNp89z2jZIFTKC35upZxxuo22GR8ZFqn5HXt2RkjKuzAbXXKCbIjvwrnN30w0DB

ZvXSK9wqQVjulRP97Ac8DB1m/UyuwCTwAyIDUeeLWZQCZlPjLurY50RU9EZVc/fTptxi

BvGJKhdKmzGgsoBnCvG2bzgWZVjPrHNeE8Iqrx6eZtkONNghyPTTL+p4Im62hcQsckNO

arKA==

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20230601; t=1709145193; x=1709749993; darn=mail.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from

:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=1hnGALKAy9eGuY8NnXla23N75EB9swI8fd7DWabZyEo=;

b=MJ4vAwFexw1AWdxiOQm0iKF2QnP4BN75HP6toX0zhDEd1dSNlQUeu4TNjM4yCHeDig

iriFPIbScX7JOuXj6gKUlaJ4hgQF8+B0E0836gSKZ4UnRskuGonW4XnFmLc1HfSzL/bB

eXN6brfmcDCYZICAXKJR2MUT5n4wWYV42PQG9QRHw2w5wQlWXeLMIyqx0LziWw/H/Iv3

T+PByUJkqw3wjSBEZsWTkBOVc4HOXMP2uGb9fWW0IVWyKZkPp8fn0cszrKGt8jQV2gk/

yVqKrJ4AmsAG6X0WFAOAbKqatjAGyJIvp8Y5TI3KfCyxdKALoCkPimfjKs4FG6bLvIzb

VgRg==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20230601; t=1709145193; x=1709749993;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post

:x-spam-checked-in-group:list-id:mailing-list:precedence

:x-original-authentication-results:x-original-sender:to:subject

:message-id:date:from:mime-version:x-beenthere:x-gm-message-state

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=1hnGALKAy9eGuY8NnXla23N75EB9swI8fd7DWabZyEo=;

b=rxgQrszL2R/FR2GPWQkh2ujO+Pe4hEhPXc4UMazzYT9QCyq4m00i7xbkO5pmeatXYy

mx6u6KtIb1VQ7vSlWsP79qUeYqfgfaiUB0//nS7hqAzRELdJPNjQ186QN+iV1sg57RSa

2LzjCDgDaWE8Ha//a/rFV5w+hqMKzzG2gLq3FNcpHWMl73CEKaNQT38LQQ2tws179f4I

H7UMZB6HBr0Q4UJrithmdnZiBIjj88zaSxZ3WXVFrXYTIYrkTV+btqY2DNgnrCkKKoFr

NpxGus0j80GEp34D1KIjQbTl1O1N41Hy7NfoiclrMFl/y5t1ztknGovJ7E/1DElXA083

rPIg==

Sender: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCXaeseUk+ZvU09JAm5BY0oYW3MrICtmn0jMSIHJQseIdSTILRIsENrEyTkWefpJCZWYap/B64GNL5ObUtHzV8SyjA0yIw==

X-Gm-Message-State: AOJu0Yzo+uNR2L7hpkGMj6d1aR1yuWuQQGIw3+gB3pDsopu6/2zx+ZRn

syGFQMfO6dBSCQaGOUYHTTzE6RMmgWUIai0dwmmm24neA1odgf7Y

X-Google-Smtp-Source: AGHT+IFEqU0YwznlENkG24ul67xM70tnTQ+ICVRV8jDY28ZFUWAsbU/L2Xiqim13wpgJNAvln5ToGg==

X-Received: by 2002:a05:6512:50c:b0:513:140b:e57 with SMTP id o12-20020a056512050c00b00513140b0e57mr406427lfb.12.1709145192861;

Wed, 28 Feb 2024 10:33:12 -0800 (PST)

X-BeenThere: dece15-912025586@googlegroups.com

Received: by 2002:a19:381c:0:b0:512:b2b8:17bd with SMTP id f28-20020a19381c000000b00512b2b817bdls22650lfa.2.-pod-prod-01-eu;

Wed, 28 Feb 2024 10:33:09 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCVy9OOIwt7Xzq7KpnzFd1xA7u9GF/rSjrKoP6v2BSax53akiL0+taT3AMDPmfI8dtvpS3J18p1zeMOqxiNRKCGDQF/zVbTxWIF/qDidv9CPd7w=

X-Received: by 2002:a05:6512:3132:b0:512:f68b:69e7 with SMTP id p18-20020a056512313200b00512f68b69e7mr322396lfd.16.1709145188948;

Wed, 28 Feb 2024 10:33:08 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1709145188; cv=none;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=Gcc5H6zw6b8xj0/R98FTx9Q7ZfoP2mq+adRESubrcmTn7EmnErEYKeYdchAg3Fl7GQ

7QQNXdJuGUtPxOauPiHruLT7krOweeTrQor9qTIonjI+Q4x086r4pX2gH7CHfqjawnJl

VCrGdJgAG5oymT1ghiKGBi+vBOs5QfaRcj/poX6Y4tl6qPLak0km1Zp6Uzs9jlbItGUB

fJPnv+ZsOX8RWmHDNgpxwJMFv2nkmfEw4wlBjDGBlA3JmYUJRTuYs1mxTt29WkcW4+1n

haDbPUuNZJToXU2P4BW6DchoM+GaKh7CLeQ/qVXGCbekyyDjkTKu5qx4FnCTn9Zve9gC

RmWw==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature;

bh=UP9AHigNteW+lTPrDw1L2xUSY1Hqka3S4GsxH2l0syc=;

fh=e1/mAWkheA6wkKfsKCCa2zcFn36rV2RdIQB1CvXLffY=;

b=mkDzi93DXRzsk/+Fhc1dGvmU2USJekye9P2qZTFJVMof6ZsP7P7UyQl6urWIvGb9DT

9zCx1dU5JT6OkIxpehQW9XaB4Bs+a1nY0E2SzEELiD3aFTWx2fJz9TGy9cXVJ9oR8ayo

AaiIYFSlGZQ23SgjHO9U8u/yjd3WfKfMeq18uiCxFgvwlXk2En/jLsMCTh72hO8LMRVL

xXBPuMub9MQPzq7/vvKwWZmlrvS4EkqFLovgb0criI3lb+0GWinWe2KY+wWUZO5nAjrP

uVX44fCL0XHJIQV+TVCcI8oe38RJzAlYccKPMtC9qjKmDJWvsbgQYop1DypdZNUjpFEY

kfcg==;

dara=google.com

ARC-Authentication-Results: i=1; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=J2y8j11Z;

spf=pass (google.com: domain of victoriaaddae1234@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::632 as permitted sender) smtp.mailfrom=victoriaaddae1234@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Received: from mail-ej1-x632.google.com (mail-ej1-x632.google.com. [2a00:1450:4864:20::632])

by gmr-mx.google.com with ESMTPS id r18-20020ac25f92000000b00512f7e02e9dsi713lfe.11.2024.02.28.10.33.08

(version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);

Wed, 28 Feb 2024 10:33:08 -0800 (PST)

Received-SPF: pass (google.com: domain of victoriaaddae1234@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::632 as permitted sender) client-ip=2a00:1450:4864:20::632;

Received: by mail-ej1-x632.google.com with SMTP id a640c23a62f3a-a26fa294e56so21336666b.0;

Wed, 28 Feb 2024 10:33:08 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcCUSxj09TKNbCDoZM50QqcrI0YeManBO59wEkDNPJhcPCR+qcyvnOZc9JvtIYU4FMdpcxnduOQ/xw5lAy76oYspXRu04DvNBkqIhH+VFvfCtu6YG1x3f7nXDLZgyySiXLjHUk4oFozwBt/YbZSigklUwNgKBY2W9belY1ZjC2fVmUGabfxn6u/zurEcP94sNoQX+yqGzbwgdoRpnCC6yRKEv9zNlpnkCZimmQ4GeL0qupm/eh5OU2RpJgaxVZGJl9FbwWCfcJuST8UyzXdm0wcWZ6NmsN9eXW3ZCDcIOQKDA0CuQ3X3Du90fbifWhm/+nxf+BJdlk2JhlpngLPyZsNeNg8yBgm3rBQC4JxsI3QQxqz4pibaxvveOEWBMVgyz44MvxcWGsl3wdwTxA3me75q8zfwkeyRRGYYGF6kmqgAcb3eiDtfqLlNyODihbk575QJZjbZFB2E1dbOg+JflP3fma6NXwo6fR0RL

X-Received: by 2002:a17:906:33ce:b0:a3e:dfce:daf0 with SMTP id

w14-20020a17090633ce00b00a3edfcedaf0mr369708eja.39.1709145187630; Wed, 28 Feb

2024 10:33:07 -0800 (PST)

MIME-Version: 1.0

From: Addae Victoria

Date: Thu, 29 Feb 2024 00:32:55 +0600

Message-ID:

Subject: Wanna hookups tonight or tomorrow?

To: dece15-912016742@googlegroups.com, dece15-912016917@googlegroups.com,

dece15-912017260@googlegroups.com, dece15-912020230@googlegroups.com,

dece15-912020772@googlegroups.com, dece15-912025199@googlegroups.com,

dece15-912025586@googlegroups.com, dece15-912027395@googlegroups.com,

dece15-912027665@googlegroups.com, dece15-912027821@googlegroups.com

Content-Type: multipart/alternative; boundary="000000000000c743a00612755fa2"

X-Original-Sender: victoriaaddae1234@gmail.com

X-Original-Authentication-Results: gmr-mx.google.com; dkim=pass

header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=J2y8j11Z; spf=pass

(google.com: domain of victoriaaddae1234@gmail.com designates

2a00:1450:4864:20::632 as permitted sender) smtp.mailfrom=victoriaaddae1234@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Precedence: list

Mailing-list: list dece15-912025586@googlegroups.com; contact dece15-912025586+owners@googlegroups.com

List-ID:

X-Spam-Checked-In-Group: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Google-Group-Id: 745700075957

List-Post: ,

List-Help: ,

List-Archive:
List-Unsubscribe: ,

--000000000000c743a00612755fa2

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"Hey,

I am not happy with my married life. Now I am alone at home.

View my pics & address: sites.google.com/view/tgvt29No need to submit any CC...__

-------------------

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Dece15-912025586" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to dece15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com.

To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CAF6ZcLHAqYsKwhT-og4U_41hmq%3D%2B2fPO08%2BjaC2DYRyp8LpNEg%40mail.gmail.com.--000000000000c743a00612755fa2

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHey,
I am not happy with my married life. Now I am alo=

ne at home.
View =C2=A0my pics & address: =C2=A0
ites.google.com/view/tgvt29">sites.google.com/view/tgvt29


No nee=

d to submit any CC...__
=-----------------
--


You received this message because you are subscribed to the Google Groups &=

quot;Dece15-912025586" group.


To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an e=

mail to de=

ce15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com
.


To view this discussion on the web, visit
com/d/msgid/dece15-912025586/CAF6ZcLHAqYsKwhT-og4U_41hmq%3D%2B2fPO08%2BjaC2=

DYRyp8LpNEg%40mail.gmail.com?utm_medium=3Demail&utm_source=3Dfooter">https:=

//groups.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CAF6ZcLHAqYsKwhT-og4U_41hmq%3D=

%2B2fPO08%2BjaC2DYRyp8LpNEg%40mail.gmail.com
.
--000000000000c743a00612755fa2--

X-rated Google Gmail spam Addae Victoria <victoriaaddae1234@gmail.com> from Google Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Wed, 28 Feb 2024 13:35:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfQdE-00000000Mf6-3VEf

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 13:34:24 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Wed, 28 Feb 2024 13:34:24 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-lf1-f64.google.com ([209.85.167.64]:44044)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfOlu-00000000Pxv-2Uws

for root@mail.nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 11:35:18 -0700

Received: by mail-lf1-f64.google.com with SMTP id 2adb3069b0e04-513136edf3bsf1976662e87.0

for ; Wed, 28 Feb 2024 10:33:20 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; t=1709145193; cv=pass;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=aq5rLI4nU1QKcvYA3f2HGZbgM5eJ0kgp8C0MtaKmZL/heq6ddcymBM4wqN2frD7FXQ

XxFCTlC3RlbTMTQCLkXJro+ukzF72TngWOxRtHU1ucpWGKuSfsdn3IChQROq9s9MGbRo

qcfRpsAY6thzMcLpkg+YS4aFAbAzAbarlTdx4V1hqFOiIgnn2eCzgwUoWDwF/I+IFVhw

3br5tgmEoMZe++xjkn+EBoZK6S7RqPiOdmLzXJR9Ndm62EStu7kg7E7h7+mb4k30W2gt

UMgTWw61PE+dPPpchr8O+/cVitdlq0phmWQrRVeMfMikoUl8nTIUF1TTNWind1cCTjUI

lsoQ==

ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:to:subject:message-id:date:from

:mime-version:sender:dkim-signature:dkim-signature;

bh=1hnGALKAy9eGuY8NnXla23N75EB9swI8fd7DWabZyEo=;

fh=CsnPsMlHam+fH3fkr9FrVvyrceP4T7nvkyOSL7yBeZc=;

b=grI/xBXkmGphkdfigsdHW9/VtmL8TUQph2AeX1BSR3yWAD7vUDNNI2MEG1Y4h9zwmw

L+vW6yXGQ5dJylSzX3T76tvd/u3/FcYtY8jGXD1hrErnmFTFXI4ePJTkFXIRHEmh5Nls

nFQSr4+YgoyXbHXAS1pCi2rUOqDMlCRQSOUavyvAFGF7A3Z7alLLTxLSOuIVd7mW3JwC

KByt4tSwnKjtNIaCCDm6KKuKPhP+6xhx71LouxywUka34zrO34YphF63DZqIOcAHdYZu

ShwXjdOUj2UUiXXy1zYVr+rAFzrZRazR/HfTK7Kzr0rMtDcKrVIZKqzC/vxGnJ97b/gq

aFmA==;

darn=mail.nl2k.ab.ca

ARC-Authentication-Results: i=2; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=J2y8j11Z;

spf=pass (google.com: domain of victoriaaddae1234@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::632 as permitted sender) smtp.mailfrom=victoriaaddae1234@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=googlegroups.com; s=20230601; t=1709145193; x=1709749993; darn=mail.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=1hnGALKAy9eGuY8NnXla23N75EB9swI8fd7DWabZyEo=;

b=wlDFFmBf6IuNFRKLmzkibKcbawMqCuFFjRtMVGm+OYWVMlLIpE26GpdDRn6GwdlEl0

h334+DpLczQ5+pNZeCwJ+rMsqMaU+pvgLreR5DYzcIpP8kHlSVr78LVv8aEwkgt9llhp

DrRdacNp89z2jZIFTKC35upZxxuo22GR8ZFqn5HXt2RkjKuzAbXXKCbIjvwrnN30w0DB

ZvXSK9wqQVjulRP97Ac8DB1m/UyuwCTwAyIDUeeLWZQCZlPjLurY50RU9EZVc/fTptxi

BvGJKhdKmzGgsoBnCvG2bzgWZVjPrHNeE8Iqrx6eZtkONNghyPTTL+p4Im62hcQsckNO

arKA==

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20230601; t=1709145193; x=1709749993; darn=mail.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from

:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=1hnGALKAy9eGuY8NnXla23N75EB9swI8fd7DWabZyEo=;

b=MJ4vAwFexw1AWdxiOQm0iKF2QnP4BN75HP6toX0zhDEd1dSNlQUeu4TNjM4yCHeDig

iriFPIbScX7JOuXj6gKUlaJ4hgQF8+B0E0836gSKZ4UnRskuGonW4XnFmLc1HfSzL/bB

eXN6brfmcDCYZICAXKJR2MUT5n4wWYV42PQG9QRHw2w5wQlWXeLMIyqx0LziWw/H/Iv3

T+PByUJkqw3wjSBEZsWTkBOVc4HOXMP2uGb9fWW0IVWyKZkPp8fn0cszrKGt8jQV2gk/

yVqKrJ4AmsAG6X0WFAOAbKqatjAGyJIvp8Y5TI3KfCyxdKALoCkPimfjKs4FG6bLvIzb

VgRg==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20230601; t=1709145193; x=1709749993;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post

:x-spam-checked-in-group:list-id:mailing-list:precedence

:x-original-authentication-results:x-original-sender:to:subject

:message-id:date:from:mime-version:x-beenthere:x-gm-message-state

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=1hnGALKAy9eGuY8NnXla23N75EB9swI8fd7DWabZyEo=;

b=rxgQrszL2R/FR2GPWQkh2ujO+Pe4hEhPXc4UMazzYT9QCyq4m00i7xbkO5pmeatXYy

mx6u6KtIb1VQ7vSlWsP79qUeYqfgfaiUB0//nS7hqAzRELdJPNjQ186QN+iV1sg57RSa

2LzjCDgDaWE8Ha//a/rFV5w+hqMKzzG2gLq3FNcpHWMl73CEKaNQT38LQQ2tws179f4I

H7UMZB6HBr0Q4UJrithmdnZiBIjj88zaSxZ3WXVFrXYTIYrkTV+btqY2DNgnrCkKKoFr

NpxGus0j80GEp34D1KIjQbTl1O1N41Hy7NfoiclrMFl/y5t1ztknGovJ7E/1DElXA083

rPIg==

Sender: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCXaeseUk+ZvU09JAm5BY0oYW3MrICtmn0jMSIHJQseIdSTILRIsENrEyTkWefpJCZWYap/B64GNL5ObUtHzV8SyjA0yIw==

X-Gm-Message-State: AOJu0Yzo+uNR2L7hpkGMj6d1aR1yuWuQQGIw3+gB3pDsopu6/2zx+ZRn

syGFQMfO6dBSCQaGOUYHTTzE6RMmgWUIai0dwmmm24neA1odgf7Y

X-Google-Smtp-Source: AGHT+IFEqU0YwznlENkG24ul67xM70tnTQ+ICVRV8jDY28ZFUWAsbU/L2Xiqim13wpgJNAvln5ToGg==

X-Received: by 2002:a05:6512:50c:b0:513:140b:e57 with SMTP id o12-20020a056512050c00b00513140b0e57mr406427lfb.12.1709145192861;

Wed, 28 Feb 2024 10:33:12 -0800 (PST)

X-BeenThere: dece15-912025586@googlegroups.com

Received: by 2002:a19:381c:0:b0:512:b2b8:17bd with SMTP id f28-20020a19381c000000b00512b2b817bdls22650lfa.2.-pod-prod-01-eu;

Wed, 28 Feb 2024 10:33:09 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCVy9OOIwt7Xzq7KpnzFd1xA7u9GF/rSjrKoP6v2BSax53akiL0+taT3AMDPmfI8dtvpS3J18p1zeMOqxiNRKCGDQF/zVbTxWIF/qDidv9CPd7w=

X-Received: by 2002:a05:6512:3132:b0:512:f68b:69e7 with SMTP id p18-20020a056512313200b00512f68b69e7mr322396lfd.16.1709145188948;

Wed, 28 Feb 2024 10:33:08 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1709145188; cv=none;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=Gcc5H6zw6b8xj0/R98FTx9Q7ZfoP2mq+adRESubrcmTn7EmnErEYKeYdchAg3Fl7GQ

7QQNXdJuGUtPxOauPiHruLT7krOweeTrQor9qTIonjI+Q4x086r4pX2gH7CHfqjawnJl

VCrGdJgAG5oymT1ghiKGBi+vBOs5QfaRcj/poX6Y4tl6qPLak0km1Zp6Uzs9jlbItGUB

fJPnv+ZsOX8RWmHDNgpxwJMFv2nkmfEw4wlBjDGBlA3JmYUJRTuYs1mxTt29WkcW4+1n

haDbPUuNZJToXU2P4BW6DchoM+GaKh7CLeQ/qVXGCbekyyDjkTKu5qx4FnCTn9Zve9gC

RmWw==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature;

bh=UP9AHigNteW+lTPrDw1L2xUSY1Hqka3S4GsxH2l0syc=;

fh=e1/mAWkheA6wkKfsKCCa2zcFn36rV2RdIQB1CvXLffY=;

b=mkDzi93DXRzsk/+Fhc1dGvmU2USJekye9P2qZTFJVMof6ZsP7P7UyQl6urWIvGb9DT

9zCx1dU5JT6OkIxpehQW9XaB4Bs+a1nY0E2SzEELiD3aFTWx2fJz9TGy9cXVJ9oR8ayo

AaiIYFSlGZQ23SgjHO9U8u/yjd3WfKfMeq18uiCxFgvwlXk2En/jLsMCTh72hO8LMRVL

xXBPuMub9MQPzq7/vvKwWZmlrvS4EkqFLovgb0criI3lb+0GWinWe2KY+wWUZO5nAjrP

uVX44fCL0XHJIQV+TVCcI8oe38RJzAlYccKPMtC9qjKmDJWvsbgQYop1DypdZNUjpFEY

kfcg==;

dara=google.com

ARC-Authentication-Results: i=1; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=J2y8j11Z;

spf=pass (google.com: domain of victoriaaddae1234@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::632 as permitted sender) smtp.mailfrom=victoriaaddae1234@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Received: from mail-ej1-x632.google.com (mail-ej1-x632.google.com. [2a00:1450:4864:20::632])

by gmr-mx.google.com with ESMTPS id r18-20020ac25f92000000b00512f7e02e9dsi713lfe.11.2024.02.28.10.33.08

(version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);

Wed, 28 Feb 2024 10:33:08 -0800 (PST)

Received-SPF: pass (google.com: domain of victoriaaddae1234@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::632 as permitted sender) client-ip=2a00:1450:4864:20::632;

Received: by mail-ej1-x632.google.com with SMTP id a640c23a62f3a-a26fa294e56so21336666b.0;

Wed, 28 Feb 2024 10:33:08 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcCUSxj09TKNbCDoZM50QqcrI0YeManBO59wEkDNPJhcPCR+qcyvnOZc9JvtIYU4FMdpcxnduOQ/xw5lAy76oYspXRu04DvNBkqIhH+VFvfCtu6YG1x3f7nXDLZgyySiXLjHUk4oFozwBt/YbZSigklUwNgKBY2W9belY1ZjC2fVmUGabfxn6u/zurEcP94sNoQX+yqGzbwgdoRpnCC6yRKEv9zNlpnkCZimmQ4GeL0qupm/eh5OU2RpJgaxVZGJl9FbwWCfcJuST8UyzXdm0wcWZ6NmsN9eXW3ZCDcIOQKDA0CuQ3X3Du90fbifWhm/+nxf+BJdlk2JhlpngLPyZsNeNg8yBgm3rBQC4JxsI3QQxqz4pibaxvveOEWBMVgyz44MvxcWGsl3wdwTxA3me75q8zfwkeyRRGYYGF6kmqgAcb3eiDtfqLlNyODihbk575QJZjbZFB2E1dbOg+JflP3fma6NXwo6fR0RL

X-Received: by 2002:a17:906:33ce:b0:a3e:dfce:daf0 with SMTP id

w14-20020a17090633ce00b00a3edfcedaf0mr369708eja.39.1709145187630; Wed, 28 Feb

2024 10:33:07 -0800 (PST)

MIME-Version: 1.0

From: Addae Victoria

Date: Thu, 29 Feb 2024 00:32:55 +0600

Message-ID:

Subject: Wanna hookups tonight or tomorrow?

To: dece15-912016742@googlegroups.com, dece15-912016917@googlegroups.com,

dece15-912017260@googlegroups.com, dece15-912020230@googlegroups.com,

dece15-912020772@googlegroups.com, dece15-912025199@googlegroups.com,

dece15-912025586@googlegroups.com, dece15-912027395@googlegroups.com,

dece15-912027665@googlegroups.com, dece15-912027821@googlegroups.com

Content-Type: multipart/alternative; boundary="000000000000c743a00612755fa2"

X-Original-Sender: victoriaaddae1234@gmail.com

X-Original-Authentication-Results: gmr-mx.google.com; dkim=pass

header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=J2y8j11Z; spf=pass

(google.com: domain of victoriaaddae1234@gmail.com designates

2a00:1450:4864:20::632 as permitted sender) smtp.mailfrom=victoriaaddae1234@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Precedence: list

Mailing-list: list dece15-912025586@googlegroups.com; contact dece15-912025586+owners@googlegroups.com

List-ID:

X-Spam-Checked-In-Group: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Google-Group-Id: 745700075957

List-Post: ,

List-Help: ,

List-Archive:
List-Unsubscribe: ,

--000000000000c743a00612755fa2

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"Hey,

I am not happy with my married life. Now I am alone at home.

View my pics & address: sites.google.com/view/tgvt29No need to submit any CC...__

-------------------

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Dece15-912025586" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to dece15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com.

To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CAF6ZcLHAqYsKwhT-og4U_41hmq%3D%2B2fPO08%2BjaC2DYRyp8LpNEg%40mail.gmail.com.--000000000000c743a00612755fa2

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHey,
I am not happy with my married life. Now I am alo=

ne at home.
View =C2=A0my pics & address: =C2=A0
ites.google.com/view/tgvt29">sites.google.com/view/tgvt29


No nee=

d to submit any CC...__
=-----------------
--


You received this message because you are subscribed to the Google Groups &=

quot;Dece15-912025586" group.


To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an e=

mail to de=

ce15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com
.


To view this discussion on the web, visit
com/d/msgid/dece15-912025586/CAF6ZcLHAqYsKwhT-og4U_41hmq%3D%2B2fPO08%2BjaC2=

DYRyp8LpNEg%40mail.gmail.com?utm_medium=3Demail&utm_source=3Dfooter">https:=

//groups.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CAF6ZcLHAqYsKwhT-og4U_41hmq%3D=

%2B2fPO08%2BjaC2DYRyp8LpNEg%40mail.gmail.com
.
--000000000000c743a00612755fa2--

X-rated Google Groups spam Eliza Felix <elizafelixmnyenyelwa@gmail.com> from Google Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Wed, 28 Feb 2024 13:35:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfQcr-00000000MYp-2laU

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 13:34:01 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Wed, 28 Feb 2024 13:34:01 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-lf1-f59.google.com ([209.85.167.59]:49252)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfNoz-00000000Ops-2hae

for root@nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 10:34:25 -0700

Received: by mail-lf1-f59.google.com with SMTP id 2adb3069b0e04-5113b77ff80sf4850125e87.2

for ; Wed, 28 Feb 2024 09:32:27 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; t=1709141540; cv=pass;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=XbJazmXZAlVNSJ9CXDrMLEy8rfV8guSs676h4A5QeOvLd6lnoy10Uk8l6I561NMFPM

Z8nQdcuyqh6LCCetioSDkHEubSYMOUFdkBIthxhHGBzyE1Rbatlyku13xw5ZLM/QInXq

ku7wrUcdmYyLQJTWAQby5m9GPuaoi0sHi78PF3eU1JOGCnlMzQWy7VUlVZ6b7aktzznC

bMn7lbPn14WAk/7MzFkjfPUdQlHiRm50DL1PkhK/CPfzkmroEtw2Hg8jYCoVXxyKhr1O

3ipNT2NFuNGMHo3ovu2LP/XSBIdePgmmGWkZcRbIHj2j6ZHFPh2Vit00w2lZTMvv4pfk

OUPw==

ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:to:subject:message-id:date:from

:mime-version:sender:dkim-signature:dkim-signature;

bh=LV2esKXYUIz4HSEDSHSE28FeNJD4jgvXK86csdX8LF4=;

fh=7GpjGmnxvBVlIc7VRaPdmgBT/UrO8BdISmOj2g9zWd8=;

b=pqJzHQMq+FkXJb0qHYzSOeYhZR75c5Bcepk4y7UNYVyQlFaE19ruC4/8UcZqDjASrk

Ht+GcPAJt9FzKiETC7/aMuWJJEEue73jLh2ceTbdHUs3Juvxu2LVcVLaw8L3Mn6XMNkx

3vM+LTgMSutkEJtQLGUfzj3X5mtbUPXsZOc/zh0D+UBX4B84roquq54KiactGdqB7Lj6

m16pnDiUZfytpd4QSqRLNFQe1hAJnweqhgIWR6zMiV0wF9G2ZZPfNl7B5kI1RMEAg9iE

d+4/Zi6ZqZ4bHf9S/ro0k4E5igZvNfkFvlodx76/Vc205PeIt5o85XYdBj0NZbn0h5i1

3byg==;

darn=nl2k.ab.ca

ARC-Authentication-Results: i=2; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b="VE5/dl9P";

spf=pass (google.com: domain of elizafelixmnyenyelwa@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::62b as permitted sender) smtp.mailfrom=elizafelixmnyenyelwa@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=googlegroups.com; s=20230601; t=1709141540; x=1709746340; darn=nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=LV2esKXYUIz4HSEDSHSE28FeNJD4jgvXK86csdX8LF4=;

b=FtLcsBWUKn+KlfXQzTr5tOK8yh0TWvqrCGgIh1XFlzeeDC1qmfqloM96NzR9R9U75p

NjIAlA/2H9mFj8/n0hoUFe0ze/MByUu94YeDMAvl4AaQr31OE+uiNrrIPK8v2kGncntR

ENnqfS4E/k7U+MgYK8B/tLzX9feXGN0bsYhRRDlrobKSH4PyAtAWhp6VJ7PkQd5S7pDb

j3LoDo3gVm33cGXRykFH3UdY02YeZuJUtT0jtKwmrLD6616Pti1ndOJGCdfDUas2htMG

ycT4pgVR/hZGiBzasjGbhMJHDfFhxuIc31tOU6N0JYuUnM29VRkNZR2XKZ1sA18IrzIy

avDw==

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20230601; t=1709141540; x=1709746340; darn=nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from

:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=LV2esKXYUIz4HSEDSHSE28FeNJD4jgvXK86csdX8LF4=;

b=Ez3D6V/FwRviKRh9Q5mnohnm6C8AiIyrd8J3syR3ihooTbzrkwXSL/wk9haMrr1adA

/Fl2SzdoSJoZQugkOfAAoZ/XJr+DEAkGbvVSSG6JfkwYJm2KzJxcxx5j38j8MCWQzMnU

mnKj3j84LLhOpcIM38wskByidW9pzQ3YU7f8CRoYBMECkRHpDZO8/B/Ezuvb+75PDiWO

Fb4nT0hxFpAtQAi4kK9tzE+VQiCFh9aXnx0IB5zASEyHvaQUSbeV+Tc78IWfW4By3/L4

Cvd2ny6lsQgISeAqKmnCfklGTjRpN/CZM99hXiQqV2rMWYNc4CiRqE7QAKbkf6kZso9N

Ho/w==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20230601; t=1709141540; x=1709746340;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post

:x-spam-checked-in-group:list-id:mailing-list:precedence

:x-original-authentication-results:x-original-sender:to:subject

:message-id:date:from:mime-version:x-beenthere:x-gm-message-state

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=LV2esKXYUIz4HSEDSHSE28FeNJD4jgvXK86csdX8LF4=;

b=cATUrbYo3KfYB486iW89V4x24ZfLdo5SopG3ktPd0ZHh9LvzzC0aY1Ojk2lYU4vsb6

ZS24JrRFKmzr19NjFX+TIpVfjSNDsXejLROuQY0Bdn7aRgr9I+5UjdM81kPYaTbblcrS

88DFmVU61MCj8e6qo8ddgiUE+sZY/Kc+xJlmGsaox3xaWfJB0PdcxOM3QC3M3Lhk5gCg

fmvQrZXoBt8iGwDwKtYJ4yzn8VBpG5snTIECUewgHBiNYm4iGt0tfm753niGeefUlJkD

UTe6QzA4ajKCR1Ix8AzYCNWR24pXf0K4s7ZSqT3G7dBFrV0NCRtLpJJsUniRJT9zJL1B

AjqQ==

Sender: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCX4vp6CmKkLqxX6u5+HqSEM/mltcASexFF5n++fWjB4UMp02JgFgtAH8MTjUKj/AOVWpuR6BmxHHfBr/ym5/+M=

X-Gm-Message-State: AOJu0YxEu3dYJ6JbYbNjwmo94WbQD5WU9fg5z/K2EM33UNGw8paUM0hM

laui8yGbvzURe3BVyAFrKkc6afBffl2rDmuiFmxKjy2dMp9ROC/+

X-Google-Smtp-Source: AGHT+IH8oZZJeJdHnWfvn4wA+PIzz1oDjHyLEBWbR7TnDe0ORoak4bmv4WfNfTHZWgxCfsn4DOr7xw==

X-Received: by 2002:ac2:4313:0:b0:513:ece:1fe1 with SMTP id l19-20020ac24313000000b005130ece1fe1mr207640lfh.54.1709141540275;

Wed, 28 Feb 2024 09:32:20 -0800 (PST)

X-BeenThere: dece15-912025586@googlegroups.com

Received: by 2002:a05:6512:3d26:b0:513:1cf6:5526 with SMTP id

d38-20020a0565123d2600b005131cf65526ls9501lfv.0.-pod-prod-03-eu; Wed, 28 Feb

2024 09:32:16 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCU85jq6CTky4PusaoPwkMWjek7Au9ZxwWkCuZv0L6iDJEjMflojp9Opx3wB23fVC4rVVWGLpP8K0TG6+ZdCIipK9nptHuGADl+tBLzLzjSAoiw=

X-Received: by 2002:a2e:b0f1:0:b0:2d2:b245:2f9 with SMTP id h17-20020a2eb0f1000000b002d2b24502f9mr2628098ljl.36.1709141536242;

Wed, 28 Feb 2024 09:32:16 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1709141536; cv=none;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=i9z8ICW4sKq9/ca0VVmWd6ExA7CRUT6+tVICDtlWxXnGky9OPfb7XyrIN4QJB34lVW

j1tgtcZUGPanMB5OLRwTQo6lR4u/uibvvNzaM96336rLDWFFcuHHGH7DzHJClGNlf2zc

6QWUd5518o8w15LSwliiRDrV4Zvj4iKTocwlZvpehYQ7GYkfmfuy2Tqm//lAW3DFTey8

1BqiwBdjLtgmE5bphMrlpCRksC5V6dsXxjzP2iN/hUKFMSUwTyEHdAmJIf8eeFgLTq/h

GrMNW5Yl8r3nxxGupzTiwRmec/wva6TW+ej5pG92YFLFjYQSM98/KF368ziLFO2tLtGW

Hlxg==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature;

bh=nPC982RTCvYKtOC9DwoVlgAWYyP0j1KZqQS5GgHmlRA=;

fh=7QHfgIOPA75tva8IRQ7zFTGQ4nmkzvOEtZA3e5bpheA=;

b=A57pvVVNtxzM+rEYUrArKWYo/jvrcbsrgEnoYPc737ISqCzuWZjQA4PzHVP+Txt/0Y

k8q+iYl3KdUq34wCjRVHHDVwxRNrxEQarU1OBe34ELAQ3bRbxv6I9S7zgsVlOmcEqy1v

zH0LNQsDXMun52rOS41TuMxpuxl/SVEhO5ZWVYxRLrgUaGp8PBEftPFFcla+xvYuE5CS

zBi6paHX3TqF8otE3Svn3nyvk7w8kXBeWgd5IkymR9S0h0dedT0RKkS6rLPjbmrSKcHr

EGHbKyJC+7U9sbACHK5EiO7OODwHumtQA2DnUIASLj/fRTsQhvX17o7QZQZwsIGWDmBu

z7tA==;

dara=google.com

ARC-Authentication-Results: i=1; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b="VE5/dl9P";

spf=pass (google.com: domain of elizafelixmnyenyelwa@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::62b as permitted sender) smtp.mailfrom=elizafelixmnyenyelwa@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Received: from mail-ej1-x62b.google.com (mail-ej1-x62b.google.com. [2a00:1450:4864:20::62b])

by gmr-mx.google.com with ESMTPS id x1-20020a2e8801000000b002d22c31334fsi631152ljh.4.2024.02.28.09.32.16

(version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);

Wed, 28 Feb 2024 09:32:16 -0800 (PST)

Received-SPF: pass (google.com: domain of elizafelixmnyenyelwa@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::62b as permitted sender) client-ip=2a00:1450:4864:20::62b;

Received: by mail-ej1-x62b.google.com with SMTP id a640c23a62f3a-a43488745bcso3048266b.3;

Wed, 28 Feb 2024 09:32:16 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcCUN66oML3Xu6fJw1wW2aipQrjQfWQ5WilNK5xfnusnfmcIBDXwSir3AD60sGSEUo//tdy+/8ZUK1cM4BEBGJt2pkabP8HG+N9CjQseYXAycxMjmJvPvSmZBddXHbou2tBrHE9vVnDSazux6OAjrjOt9/GPhTIlYTbYmbZB1nEELYnxJOV1xAIA3xj6Aoig/QsN97jJp0IIB3qbuyqzi5jxeGp7dM+6tm4LRhBPeXN19VzmXE8H2l/a/h6MSsrc8J71T5E4C+yb4HGV7yIadywclaRCfgxUwbcGrHIj8Nk4euDDPB31GSNzfuBV1YoEY0ZWsSAIggTtp7Yeo+tN5ovk5tydD63N6cMQ0jP6T72zbKgEMsSbH9GIgVolPDKk5tvJZUN26fS4ESG2i6zOHWfsIgSeKA82HR7dZTO65AFMYv+wlCoYSHwNuQhl0QM09WRvC7qF7OaDPZSEln2OYmjlITs2Ns4rDIPWj

X-Received: by 2002:a17:906:e211:b0:a40:2998:567c with SMTP id

gf17-20020a170906e21100b00a402998567cmr260746ejb.41.1709141535439; Wed, 28

Feb 2024 09:32:15 -0800 (PST)

MIME-Version: 1.0

From: Eliza Felix

Date: Wed, 28 Feb 2024 23:32:03 +0600

Message-ID:

Subject: Lonely girl wants to have fun

To: dece15-912016742@googlegroups.com, dece15-912016917@googlegroups.com,

dece15-912017260@googlegroups.com, dece15-912020230@googlegroups.com,

dece15-912020772@googlegroups.com, dece15-912025199@googlegroups.com,

dece15-912025586@googlegroups.com, dece15-912027395@googlegroups.com,

dece15-912027665@googlegroups.com, dece15-912027821@googlegroups.com

Content-Type: multipart/alternative; boundary="00000000000017407c06127486a4"

X-Original-Sender: elizafelixmnyenyelwa@gmail.com

X-Original-Authentication-Results: gmr-mx.google.com; dkim=pass

header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b="VE5/dl9P"; spf=pass

(google.com: domain of elizafelixmnyenyelwa@gmail.com designates

2a00:1450:4864:20::62b as permitted sender) smtp.mailfrom=elizafelixmnyenyelwa@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Precedence: list

Mailing-list: list dece15-912025586@googlegroups.com; contact dece15-912025586+owners@googlegroups.com

List-ID:

X-Spam-Checked-In-Group: dece15-912025586@googlegroups.com

X-Google-Group-Id: 745700075957

List-Post: ,

List-Help: ,

List-Archive:
List-Unsubscribe: ,

--00000000000017407c06127486a4

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"Hey,

I am a Lonely girl and home alone now, very excited and h*rny for cuuuum,

See my pics --->>> sites.google.com/view/tght21It's safe for both-------------------

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Dece15-912025586" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to dece15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com.

To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CA%2BfMdDvUmMi3q0WfO3g6Q9Up%3DBfN5VKvUTtBBKGnSjHZevpLgw%40mail.gmail.com.--00000000000017407c06127486a4

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHey,
I am a Lonely girl and home alone now, very excit=

ed and h*rny for cuuuum,
See my pics --->>> =C2=A0
http://sites.google.com/view/tght21">sites.google.com/view/tght21


r>It's safe for both
>
-----------------
--


You received this message because you are subscribed to the Google Groups &=

quot;Dece15-912025586" group.


To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an e=

mail to de=

ce15-912025586+unsubscribe@googlegroups.com
.


To view this discussion on the web, visit
com/d/msgid/dece15-912025586/CA%2BfMdDvUmMi3q0WfO3g6Q9Up%3DBfN5VKvUTtBBKGnS=

jHZevpLgw%40mail.gmail.com?utm_medium=3Demail&utm_source=3Dfooter">https://=

groups.google.com/d/msgid/dece15-912025586/CA%2BfMdDvUmMi3q0WfO3g6Q9Up%3DBf=

N5VKvUTtBBKGnSjHZevpLgw%40mail.gmail.com
.
--00000000000017407c06127486a4--

Home Depot Dewalt Phish from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Wed, 28 Feb 2024 13:34:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfQcd-00000000MUZ-1c9c

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Wed, 28 Feb 2024 13:33:47 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Wed, 28 Feb 2024 13:33:47 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-mw2nam10hn2208.outbound.protection.outlook.com ([52.100.157.208]:19040 helo=NAM10-MW2-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfNH6-00000000EX0-1K6p

for sales@nk.ca;

Wed, 28 Feb 2024 09:59:24 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=mI8p+84TFaQruXJedEOt7vToHBBa7Rj3M4L3s8Pp8BJ45NiwVPSx0GqQF2OG7dq3Qb4vZNOuObm26ozPrneHJFLKbcOui7txLnfQ11SNUSaBbRg1h1o7DUFGylv2A0kdqceSoex0F2UtB19+oSM5kakskflXOKuDM2l8QHyjOprh3UnC5y70/9QU64htqky0oeftecPph25zdP5cgWcxaCJWxmGjScluY1gVeIVsfnRY0YD5lVgA35H2o0lI17U6qS3MWnf80P+fg6CmgyFHbxtrKliA1bdxaI/VM4c5yhdqtX6nxQlMiEhHkAC2PV7xDMH8+muXwgr+HIW3w4jFlQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=H6IvHJuLbLqzljHAzDtikQngcgQ4i9E6gbMf4qZfQMk=;

b=AJ1U4qrdq+JYEy/7dv+GFj5EBkFCer/LPw52UlpPUdLD6QIMzHRvtjJUPCaw9T3gV1xEyCJI4+0Hw1EQZNEV/hgk/0aW0O9vaEOM9bcG6SFkjwlnujj13Tv4L2Fi7WPYYYlqk9hfatgf+gLa7TmadpBk72i3+1cguQBpFCUyijL/Lidt+aCfI6YKhXfB2cfQxlH1BH/FnKhJMh6sOqm5nYfyab8NliXbFPubY+POADqOOpyBK80FgV35Tzo0iijqjZr4VIU/YjNhdGhchtqkAtORcwvEh3B/rHo18iL64Sn3UJIg9YXs8MuL50ODvGwXNQhR4xGvUvlwI/QHhoGpqA==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=hnfvdancnq.ygdr.sbs; dmarc=pass action=none

header.from=hnfvdancnq.ygdr.sbs; dkim=pass header.d=hnfvdancnq.ygdr.sbs;

arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=VanAldershof.onmicrosoft.com; s=selector1-VanAldershof-onmicrosoft-com;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=H6IvHJuLbLqzljHAzDtikQngcgQ4i9E6gbMf4qZfQMk=;

b=hxBv+j6wVzSmPUDzdglwLc5x5j7e96ad1/F6Sb6Kbq598zIYlsaMUHocyahyRHHKp/0R+6oAwlCa0/wVUPAKs+b58ocuLDSpe5TbRMCSXc6pTovSSHrqszg+vSSRYtXng7husn4YD82uk0GaYUdwBgSBlxkEqMKwBJegoY0DC3tDQukPapwzFKuFxLExVmZmpcJ1j0jXBgIb/Dc/lCrx4Pf9D7itcNFdj+0EmjuQxQWOGhJDSm/zn2w7s6Igmekt/EH1O+Cop2yfNNaDhVNAnl8eKp8LKOp9Vggep1IYDDznVNE8numddQVsQWDelmGmTRC/c9AIBAOY9hq0Feh5Wg==

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=hnfvdancnq.ygdr.sbs;

Subject: 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑵𝒆𝒆𝒅𝒆𝒅

X-TOI-MSGID: <877592241292200.EV113D490055C.3886255060917F32HHK479@hnfvdancnq.ygdr.sbs>

From: 𝑯𝒐𝒎𝒆 𝑯𝒂𝒓𝒅𝒘𝒂𝒓𝒆 𝑺𝒖𝒓𝒑𝒓𝒊𝒔𝒆

In-Reply-To:

To: sales@nk.ca

Content-Transfer-Encoding: 8bit

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

CC: sales@nk.ca

Date: Wed, 28 Feb 2024 16:57:18 +0000

X-ClientProxiedBy: BL0PR05CA0018.namprd05.prod.outlook.com

(2603:10b6:208:91::28) To DM6PR04MB3899.namprd04.prod.outlook.com

(2603:10b6:5:b9::32)

Message-ID:MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: DM6PR04MB3899:EE_|SA1PR04MB8782:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: b0f8ca74-00ca-4cfa-7d83-08dc387e5288

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?Z2xEQnR4WjE2aUhFTXQ4ZUlaMitBOUZpaC9waEhEZHluTU04UE4yb2hHcms5?=

=?utf-8?B?R1phTlJ5N2sxYVp2aWwzRUxsR2tqM2NRRnNwT1BZcFNpRkd5Wk01cDI4RElp?=

=?utf-8?B?blhiamczSTVXV0UyandYWVlQZ0VNaFJQMElzcnhuVjlhNkdkLzVNVklYakww?=

=?utf-8?B?dDdUUE5CUW41MGZTWXF5WlN5UDdvQ2RMR2RjRXQrZm1FMUVwa1VyNXBrcFB0?=

=?utf-8?B?NFRRb09CeXBaRHJqaDd5WUZ4NnFsMEo1TTd4WEpjczZoemV2S2UvUG0xb25l?=

=?utf-8?B?eTkreUpxVGJ3WmVVNmFiU0lVOUwrYW5jT00xMk42TzY3NnlJcmF6Q1NOUzVj?=

=?utf-8?B?UDdjYWlaTjVVWm55a0Y0WWQvdU1sdGx2RDFxd05zMktBcmUzNVJtTmNVeUpq?=

=?utf-8?B?bi93SVJDNnM1eDhadGRhdDdUbjN3a1N6R3NKUXF2NjNpd0xDamtINmNxSmlJ?=

=?utf-8?B?M2hGZURkMWxyM0hiallJeXBraXBHcTRyaDZ0N1gzM1dDdVNvSXU0YTl4cGMz?=

=?utf-8?B?UnZ4N2FkK1V1SklUMW54dTk1bzg0Ujc2dG0yd0V6cUdnVnV4MGh4UFM4NXh5?=

=?utf-8?B?SFpVaEg2dkhVejZaUlRhaCtoTGxmT3JxYi9rcmozSm9rR09SY2c1dHhMa2Jn?=

=?utf-8?B?d01oWDlXYUs3bXZXckJPUk9Sd3FKN2o3TnRUN3N4YWpTRnlmZnZPY0FGV2sw?=

=?utf-8?B?dmNLb2FCMC9CQ2Zaclo4WWJUNlBrQlFnOVA4alpiY0cwYnRVQjRub3BHQ0Iz?=

=?utf-8?B?RjZMa08wRm5kVDVRZjh0aVgxaHNJa2d2dUpYWUJ6K216OGV2TFUwNE1XTk1w?=

=?utf-8?B?TWJvL2MxN2t0M2d6RERTRlZMa3cvYitMbTlrMFZ0cG9wZzU1OGhuajJNYitv?=

=?utf-8?B?RkFObkF5Z0VSakFIUFIyRUtqVGhUREJNcldvRGJLeVNhVWJpdWlRSVVUcDB4?=

=?utf-8?B?NU0yZitITUlwVUZQUFoyd0JTQ2RrM0w5Qnl4SW1ieS9uaFUrZXIxRVJueDNR?=

=?utf-8?B?d3gyV0lEUnRwbW1NdDdxdHV5ZUtsd3JqRVA2NG5KZzdQc1hxaFl4dTdmWTZ1?=

=?utf-8?B?dzNNWlhoaFRyWFdEMVB2VGVPTURwNXM3c1NwUm8yVEVIbFNHN2xtcHNYNVFC?=

=?utf-8?B?b3J6R2l4WndlNFJvNDl6OTYvR1NNRzVRa20wT25NR25UTTRVbFg1aVhvYnN0?=

=?utf-8?B?YktMN0swS0gzZmhCYmJ6Qis2Y3ZSK2lIOXl3dXUyaUxPN2VMYWFhQXM4aFVW?=

=?utf-8?B?aUcvQ2xLdHlqYkpTbnN2eTg4T1E2M2NCNS9uR2VLWG9xUkVCS0k4aFh2bHky?=

=?utf-8?B?Q1M2VjhSNkJmNlNYNmJNRVBYQ3FMNzJwWDh2Wmc4dGRjQnZiTWk3dzNOSG1N?=

=?utf-8?B?NVZJbTJkcHVMSHdtanNGK0VIcjR6azN5MW5MYnJ4dFNraWRJb3kxZHZibnZR?=

=?utf-8?B?V3hibEwxbWtIT2loOGN0bGo5Q3E3ckpZcUVOSGpXbjExc1RueFQ4SDV0RFNN?=

=?utf-8?B?Nk1nVnh5NEMvNHJGWmYwbFZzckR0ZmRRQUc3QlFjbTk3L3FwV2lKclg4YlNp?=

=?utf-8?Q?bk7bJXj2I+/lvmQBNMAnGij5RBFmoOLyG2IBz99eebnZwx?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:7;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:DM6PR04MB3899.namprd04.prod.outlook.com;PTR:;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1501;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?WUF0b0dlYkQvR2c1cUh0Yi9tdmQrN0JSQU9hQ0xIUTNjck0vSHRMZXlZNmlh?=

=?utf-8?B?dmVYQW9GVWlSNFBGMEhNeXlITXpla2hCM0F3SkJxemhYWjJFWmVPT2N4SWZI?=

=?utf-8?B?eDU0cW1GTWhLbmpZR3dKa0k1NVdpNXZCeFFXN1FpWEpIV1I1N25mZGVYRXA1?=

=?utf-8?B?VmJ0cHhOZktScm9EWjY4eFR6cjZsa1NNeXRQWHh6cWxMSGx3NnZ6U0QwajlM?=

=?utf-8?B?L2VwakpjRXZUbThNdk81RDZpRTZBTDFTaUUzTW4xVUlQSzl1Wk5Wa3M5a085?=

=?utf-8?B?VC9vOFhOK3lZTXhscmNZYU9aa2t6cWxwSzNteDFNbmJBSU5QSjdqQzFvNWZo?=

=?utf-8?B?UHh2c2czc3RvaWgvRzArV0E5Q09YUnh3ZTBBOWZoS3k0dTBITExSODROYWp3?=

=?utf-8?B?ZFhvS0NOSGtEa3RUdnJIL0V5c1ZKc1dFNHliUm0zWXBJcnVvQ0NSTTErL2NX?=

=?utf-8?B?UWpSbElDME5OV3dMcDNNZldWR3pVWU9DYkRHdWlyMHFLcU5rV0paUFZuUVls?=

=?utf-8?B?bjlBb0p6SWwwMmZ2YlN3MmcrekRqYjBTL3lveDBIK0hEV2phd0hvUUtWV0FR?=

=?utf-8?B?cjJBdW5kL0FUUjhhcTNMSVJwbnNKM2tBV0RUZ1UxN3Blb0o0MFZ6YXpkSnBx?=

=?utf-8?B?MTdCeXpnMUdKN04wUmpHajVuMWltTm8wME5nT3lVa1ZjcDczKzRwU3dOalp6?=

=?utf-8?B?VkFWWVlEdTVGY1NvUk9KWmI2ZHV1SHJGWGprR1VrbUtOeW1ieWxTdFAzU0dM?=

=?utf-8?B?MlA0QzBmNEw5WTRSSFF2NlcwZjBRSEMyczR2ZEdCSEFSM2N4bU1LVElaRTdh?=

=?utf-8?B?Y2tTMVMwS2ZpT2NlRUlDN0M2VDZKek8vTEhiV2I0R3ZCU0QveFZ1c1dMUElM?=

=?utf-8?B?WFdmRUZwNy9pVnN3T1pWSDRTcjRQZUNpY3ZjZ3BMWGpuSy8zNW5qZm9KaU1Q?=

=?utf-8?B?dmE4elFSN0kvS2x6cTZ4UU1xL2dsQWxPWTRJQ1M5WjlJajF5eE5rWnA1aGNO?=

=?utf-8?B?dkYzbmtZU09keVdPdnRBSWJCdDlxWEFpYUQwMlBoVnZVS3dYZGJPSTdFU2o4?=

=?utf-8?B?aFZKRzVaM3c0ZzRORnFQNDdkUVBaRFppMTNuUU01UHVIY2RpNG1TSDRXUm5m?=

=?utf-8?B?MndPNmcyMDNmc0thMzNsaFRmSUlZcXZLZ1QwdWM4MWFXODl4eE8yM01nbDc2?=

=?utf-8?B?RHc3YWwzRmd0NzBpaE9ZM3FIQ1hLR3U5SmlxSXVSUy9DQXJBekROOGV6L2lS?=

=?utf-8?B?Y1RPQTRsbVhTcjVMNXA5N2NUdDVXZnN2K1BUbVc4blBmQldwci8vRUFvTXRP?=

=?utf-8?B?bjN3L0VSakZOZDV0UWdHcTZMMmNDMnpSTzhiN0o3VXA4NW56RjZsTDJVaENk?=

=?utf-8?B?WG4wTVVuYU9OWkNkcFEyVTRuSVdkcW5uYkxWcFpxc0VWV1dPMDV6WWIrSHR4?=

=?utf-8?B?bm82MkNPS2NDeDNtSnppMll5Y3ZsM2k0N2p3WUZuczNDZENhclBVNnZpeG1p?=

=?utf-8?B?UXVFc0FQcjNNT0xYb2xIeGZOV0lXcmxodTgrT3FzMitiRmJ5WFNnYUx6WVFr?=

=?utf-8?B?Y01ja2hzS1REM1JFQWh4c1c2WlFmQTNPUEdMNEhtS014bjVyVEkybHk4Sm0x?=

=?utf-8?B?dkUyTnhZYi9VZ0pGUTMxVStRM0pjK1B2RDBGZXB2NzIwMDBwc01tMC9qUXpq?=

=?utf-8?B?QWtuenVaQVZMdCszQlJZYUhUb2h5SG9SMzlQUTkzbU5ZaE1CM24vUXk0OUtq?=

=?utf-8?B?QXhlQXA0QTJuTVZGNlNuNWNXdUlGRU11c0FhdE1YbFVYeGU2NHhoWnpkWEJS?=

=?utf-8?B?M1RzV0EwaUNIVUhNRVltZzQ2ZDB6enBwcXBYMEQvdXE3L0xUa1hqOGI3YXNY?=

=?utf-8?B?VXMwNDhzUE1hVURpU0FFNGNzRmhTMTl0d25TazQ1NWp4OUVWUHdTak56S3Iy?=

=?utf-8?B?QmtDTXJlcTNvaUVWQzdZUGlBeWNGTU5aeUtCWFpSWXFnK2hzdUpOTGZsTTJY?=

=?utf-8?B?ZXNWT2syL0IyM3UrSDEwQ21ER2NKVHpxYmsyb29uOFFDcndXV0d4Mmc4VXhi?=

=?utf-8?B?dEIyZWZDQlJuSnUvbS9WMTNFOUNzS3RtYnRqVkV2Smc5Ny95Vk1QSE95T3Nu?=

=?utf-8?B?RVZDbTRmRU13QVdvWEpJWEtBOGQzQ3JnMWRvNVhOYjYyZC9KVDN6ellVYlg1?=

=?utf-8?B?OHc9PQ==?=

X-OriginatorOrg: hnfvdancnq.ygdr.sbs

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: b0f8ca74-00ca-4cfa-7d83-08dc387e5288

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: DM6PR04MB3899.namprd04.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 28 Feb 2024 16:57:18.2200

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: a1a78feb-190a-4c7f-bf84-24d64250e4b5

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: UAFVARyFEdn2ItHV8ulm2uwYLobjj49YxEgv7iDZixVCIg9gU1gADjkpOsOcIZWSiXfK27V0lalTnwAhSrqipj2jBPsYtHk6wQqX/VQxfHQ=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: SA1PR04MB8782

(1) Notifications

ℂ𝕖𝕝𝕖𝕓𝕣𝕒𝕥𝕚𝕟𝕘 ℍ𝕠𝕞𝕖 ℍ𝕒𝕣𝕕𝕨𝕒𝕣𝕖 𝕒𝕟𝕟𝕚𝕧𝕖𝕣𝕤𝕒𝕣𝕪 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒𝕟 𝔻𝕖𝕨𝕒𝕝𝕥 𝔼𝕏𝕋ℝ𝔼𝕄𝔼 𝔻𝕣𝕚𝕝𝕝t𝒀𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒘𝒐𝒏 𝒂𝒏 𝑫𝒆𝒘𝒂𝒍𝒕 𝑬𝑿𝑻𝑹𝑬𝑴𝑬 𝑫𝒓𝒊𝒍𝒍


Nija Air Fryer spam from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Tue, 27 Feb 2024 20:51:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfAxw-000000000lR-1ueC

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 27 Feb 2024 20:50:44 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Tue, 27 Feb 2024 20:50:44 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-co1nam11hn2235.outbound.protection.outlook.com ([52.100.173.235]:1632 helo=NAM11-CO1-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rf5Bg-00000000Pvy-3tGI

for root@nk.ca;

Tue, 27 Feb 2024 14:40:36 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=kDKUYW5aWpIC+ZvxZxHlFfcc78YH1zRnUYJBpIDGS2LNIsXxNhJq833l6GNoUzeKFwTk2Uvhrr4Dvafpfec4hDnirmAITx60Bc8gZV0ZZmjFxmYpCHRIAaRgOlIGDlI/HJHuUa/zpZX6V07KaScTKmG8AynyW70OZhMgTmmy3Omltn3m5nE/8AlRtQzmsuVsILx+ILvm97l5+Ta0BaGhNgUGCJkD3Ih/5nbh5pFoppEW82gaN/BMoketdqYDI+KbRw3MrDSf3FnvaI6WqLRGYenKbuc+GnPfDB0LspYTfivU9zNH8Wob+z4lL3tHxl9m7OsUpdr4kuFI68MyvztPQQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=FYnbg0F6cchzQaTNwexSsoCoTeCIGXl7ct1UDV5X8ec=;

b=KacXWdQJ9aUXpi3SeGMOK+edJnkpXOuQS1lRVsvo0ntyxiICrXmCUGB7ZZNCAS45BD2/wsOjo087FivHF/E5JtsviwMSkocM3K+89MiPb0puVKvw7NLXmixaKRFj8M8EiCGYvrmVAtREfHuw3ih0tauBSUkhgW2v1hLoVynzi6zp5o5aPhBlkmY4mV4+Dul5kWAwu3mVvJQC/Wn4FeMGaIhGRP5mL8FQSSmVKw4AjfJ4wJXs2wqj0LwR5jG9p9mnKg5G2Upzyar4gKq+eW3xYcvdpAAb0V3OGB2WV8YRDUP9yLc4PsaDyKjPvi/L3YdwLE3lvNAxRcpQ3Mq4bho06w==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=muoiwfghu.krsy.bio; dmarc=pass action=none

header.from=muoiwfghu.krsy.bio; dkim=pass header.d=muoiwfghu.krsy.bio;

arc=none

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=muoiwfghu.krsy.bio;

From: "=?UTF-8?B?TmluamEgQWlyIEZyeWVy?="

Subject: =?UTF-8?B?8J2WtvCdlr4g8J2WtvCdl4jwnZeO8J2XhfCdlr0g8J2XhfCdl4LwnZeE8J2WviDwnZeN8J2XiCDwnZaz8J2XgfCdlrrwnZeH8J2XhCDwnZeS8J2XiPCdl44=?=

To: root@nk.ca

Cc: root@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_528f1973-bedd-4725-872b-49e02cc868d8_"

Date: Tue, 27 Feb 2024 21:38:28 +0000

X-ClientProxiedBy: YT4PR01CA0480.CANPRD01.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10b6:b01:d6::20) To LV3P222MB0886.NAMP222.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10b6:408:1de::8)

Message-ID:X-Message-Flag: Flag for follow up

MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: LV3P222MB0886:EE_|SA1P222MB0997:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: e27b389f-8946-4a38-f8ec-08dc37dc7047

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?MVlYWHlLWG1yOFJoczJjODY4Zmloa0EzZnJTWkR3NUlDdmhtYXpqRGwxbjhn?=

=?utf-8?B?YThaL2czWmNVcHlBUWplbDNYOVBxcE1KOE05OVh2UStHTll3cFlaaXB0N1Y3?=

=?utf-8?B?Rm5xSllhNjR0YnkyUmdJS1dJdGI1ZTVZT2hSbjNmN2h2MjVzSmdxaG9keWs2?=

=?utf-8?B?UmxYTVozSFQ1OCtyTHRHR2l1WnQrdDdQZHg0N0pxWEhuUEowV1M4K3NITXBi?=

=?utf-8?B?WmxnbnpJZkdLQ1p0ZkZvTWdFWXN0RjFtekNTTnpJcE1BK1hjRnlzdWYyUmJx?=

=?utf-8?B?STh2WE45UnA4V2NEYkF5a1l1am1JZlhabEQzY2labW5uVzhOcjhQT0o1WWJm?=

=?utf-8?B?VGIvZ3hrZlRHcmdYSUFRRUZDcHFHdXhXbElrdG9SSGFpWlZ1eVJ1ejdORnQ3?=

=?utf-8?B?dE13NTBxU2F3NkR6dWttdlcrRFFLaXNhUGM5N2cveGV2WXZnTzNOZ0RCamwr?=

=?utf-8?B?M081RTBEYUcxYjhUdjQrdW9qZVNET3VoWGtHa0R6cmNGNjYxUG0xdk8zU2cr?=

=?utf-8?B?cVROV2VuK0dIcUZPVThCN0RtTSswU3JORzZsSHh2MWxnWG5UMjUrWFh1ZFdn?=

=?utf-8?B?a1RwME9IWU02aUFDRmVxVkJ2dWpUR2lwR3A0L0xYajVxSEtYWFlZemlBUlYw?=

=?utf-8?B?b0owdGIzNVNic1BQYm1TbnR0a2JwUnprNzFsSkUzYXBnYWNSci9DeFRVdUN0?=

=?utf-8?B?T3V6d3l3ZFB3OFpPOHVxbEFRTTg3SU10KzA3UnR0aHc3eGtWZGROeU9ZZGZq?=

=?utf-8?B?ekEwOW5YU29wSlJnMVBBQ21BaWlKVTBYSTlEMS9LMXNyMjZtM1VHeEhIOU1F?=

=?utf-8?B?UkZkVnpUdFdLTVRtZzR4VDRjRnM4UmdldDFQMGNTdGR6bDNOQUl0M3UwS1VP?=

=?utf-8?B?SnpsUVRYMThKYkNoYmRTUzZuUXRYVzh3ejBDbWErS1BpeENUemluSDQ2Q0Z4?=

=?utf-8?B?OHNVdDJ5eFJHcGlJOC9ydHhYM2doWGg2SnFhdFlVeWRqUFZwak1IaWtLNHJE?=

=?utf-8?B?eTJRdFN1c0RCQ29yb3VHc2piMnM3OHlXQ3dUd3dMQUd0UE5MUk1QUzVWWEt4?=

=?utf-8?B?YVE0UFU4ZU9xbVMwVWdFcDZWRHBqZXhnQ3dIMHdMMUM0OXBGM3c5bzVUS1hQ?=

=?utf-8?B?ZHhYajMzNWNSQTFDOEx0MEJLS0JnZkw4bWQzUmpUblIzaFlxQ2dSNXloSS91?=

=?utf-8?B?QllGVUE2TzhuWk5lUzJGWUM5ZWhFVEpOTDd6MnI1WE1rdm5MZkZKQWV4b3lO?=

=?utf-8?B?SU40U0dtby9STlpzbksrMnRCMjRhVkZoRXNuckM5eEc0VVNtTUZKQjZCbHF5?=

=?utf-8?B?WDZDY0Z2WTZFWmxPU3FmcHRuZXpKTFBFb2sraVdSbWljZmI3ejZNdXUzanJ0?=

=?utf-8?B?cjdwOUlNaTBpbUE2Q2oxTkZQWU9lZHlFNW9ua0JLbUdISmpEOUI2NFJrUEFj?=

=?utf-8?B?ZXczckdKRVNsbmlmUDhXTHJWcjlWK3ZiYnFrS3QwOU4rZlh6VzN5dlJaQzF1?=

=?utf-8?B?YmRYZ3M5WkNoRUFyVytvaHdxYy9CaldVd2N2U0xYWHAxcjBRRmpUc1B5dWpm?=

=?utf-8?B?R0tMY0tjVW51RzY4WlArblpqdjZuTjM1SmNGVnNtVnBTY0tiaHpsT3c2Wm1n?=

=?utf-8?Q?rCv0JB/oXILiK+d4cI25SkGBPdhzL1WMhLSlF/1XRges=3D?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:9;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:LV3P222MB0886.NAMP222.PROD.OUTLOOK.COM;PTR:;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1501;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?TlNwYkdaV2ZDdDFyWndGVUdibFBXTlA4NHFWVnBKRG9BeHlxTmhWeWVZVk1P?=

=?utf-8?B?VEU1QUNlcmhEMTloQnVEWTJ1VnRMUi9uV3hnNzE0TVhHZ3pEeFRVWnFKMGpX?=

=?utf-8?B?K1BtVDhLSXBUMGVBWTJkUXNQTWpwcWd5UGNQbXZreVRjZWpoZHJZbVd4dnhP?=

=?utf-8?B?RXpWZEJZMSt6N0JLR0MyK21wbytrZWY2bjZKUTd5N1k3Y09NZm9rV2lVZTA1?=

=?utf-8?B?SDk2UmpqaXdwakRvSktiUnJ3MkRyZ3pseHFHdy9hSTVPSE5RT2t4aDRNcS9s?=

=?utf-8?B?MWhscVdVZlcrdXVoZjdBc2JJaUR4WlZLdWRRWHVCU1VwSU03cjBVN0VMMW03?=

=?utf-8?B?KzJxWjdnQUpYNUNTdnV1SkZTNGYwR25YeUx6b2ZtdFNGa3JsRmtmSFhvRzRV?=

=?utf-8?B?elc0T0I1STNYdzNCUHk5aGlsN2tlYWtOTFpkVnZpVGsvSnJGd0pBdFJManJP?=

=?utf-8?B?NmdySlRVWnlERTJQd1gvT1JDOGY3ODlpSk1FU1o3QXVrWkVWbzhoNGNkYWFl?=

=?utf-8?B?c0crTERsUnRlVmdKb1pyMXZ0ZFlrdHNPM1Q0QmFidmhid3JGWkV3U0p6R095?=

=?utf-8?B?UktyYUFkSzBNMHpaTWhDTHV6MnRSekp5MjVzNndvL0NLMmNuZ28yOEVlTUNu?=

=?utf-8?B?bzA3ekFwWEZUcTdRcGFXcDB0bmpyNmRBdVFxdkFMbGNNYmNrRzNaOVp6UE0y?=

=?utf-8?B?dVZwWEFVSEoxQmZQOXBqbktNalA2VWsyelBVSUdUeXVEU3dpL3BIU1NtSUpJ?=

=?utf-8?B?RnEydStkaWJUeXBwVGh6R1hSYTFiMlpDZVhvaXAxcXVHVG12K3d4YXBYcEhx?=

=?utf-8?B?dTdIRkg4TXMxT0xVYy9uemN4bnRCak01SkliSGdCejdqRU45SnZuZTl0OGFx?=

=?utf-8?B?bTlDcG1HSTRKNDZhbmpHeU9saTMyY1Y1NU1aUStTNllIR21ZVlJOMlYrS2Zn?=

=?utf-8?B?ZVNlWkh4ejhXZU4vWWdYVU0vb2dkVzBVZE9LY1I4YWJKMjk3Y2hBcWYwNEJT?=

=?utf-8?B?Y0Y2eEl3ZmJxcTkwbnI2anljbmdwZ2F5WHRNUjV1NUpJV2lJUzh2S0d1c0pm?=

=?utf-8?B?WldPdGlTRGRYaGJMMWxqVHJPTllzRjBINWFReHcvN2tKRitnVU9HblBKVGx2?=

=?utf-8?B?WjFjdFlpL2VkelpWWWI1ZHZzemtsTmFMcUdtOEFwUWtYVXAzcjR1RzAwTWtR?=

=?utf-8?B?VTFlT3d0b2xIVmlHR0NHVndHZis5amZhNSt1YjhiUkd1eWlYQnlCNUhvdzhU?=

=?utf-8?B?aC95NkIwUE5TMXBnZURaZE5iM052NnA5U3dRR3dUTXlaKzVIY1FNaUNtUVFY?=

=?utf-8?B?Ulk1cU04dHlQY0ZiSHZ4OVV6anNTeEU3dVVrSDlRUzlwS3laRE1aR3VRaEk1?=

=?utf-8?B?Ky92aFlKSGNaejlvZ0w5TElob0RkZ0lORzQ4LzhTR3lHK2VPR3MzQkJQNnZo?=

=?utf-8?B?d2hQa1h2Z2lvcHhNZCtyUUFSbU9JU3VTY3lSMmhvVGt5Q3NtVlo0eFc2YmpL?=

=?utf-8?B?VDlyYzJybS90UnZmdkpvYkpaVkpCM2Z5a1FRSUI2NDBVRDdQMEEyUnZDMitZ?=

=?utf-8?B?OWRIczFxcVpHSG9keXlrSUhzRG44MEROTXRUY0xQaHB4bHNPNVd6UVpqZWVG?=

=?utf-8?B?dDFGck1QaEtMbi9hOElnWU5IVlVQSHN3VytzT1M0QnlFbXlVL1BkVHBwcEV4?=

=?utf-8?B?V3l3TkFsZzZIcURnN041SlIyNUlMVUtqdzlJOCt0RHdDQ3dHdXBML1AvbFRZ?=

=?utf-8?B?SlBhMU5PbkpxbmxHYkFtckFFZ2NNMy82Tk9OL21lNmZsUkdiS09iNEpwVGRp?=

=?utf-8?B?TE5UbFJZdzRkR1ZGODVGYlUzbjlsanVvMmtlcTlFL0ZqNEtkY1JPOUxVQ0NB?=

=?utf-8?B?T1JQcUdGaTNvUnZUMUhSd1FuMkRsbnZUS1hVNDdZUGdHNGdEK3NlUHdPR3d1?=

=?utf-8?B?cTlZUGRjWE96Vy9TYm96MVE5b29hckR5RHZabExKcjNhczFzdzlMME5iaEk2?=

=?utf-8?B?cWltVCtWZnZRTng3USs2V25KSmFLOWpYcUFFTFVFMFJHcnYwN1VIRVJxdktX?=

=?utf-8?B?NDJLSDVFOW92VTF4bnZSdjhYUmozakpReVBPQnBKREpyUmhqRHFva2syNmQz?=

=?utf-8?B?bmppQWpmS0k3OE9nZzkrNUxVNkI2Y2dab21EYk00WG9nbHJLMkVnaGZ2Wmcr?=

=?utf-8?B?bWc9PQ==?=

X-OriginatorOrg: muoiwfghu.krsy.bio

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: e27b389f-8946-4a38-f8ec-08dc37dc7047

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: LV3P222MB0886.NAMP222.PROD.OUTLOOK.COM

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 27 Feb 2024 21:38:29.6326

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 5d1fbd5f-716e-4834-8178-1edf4520fb2e

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: RYGn9g9cmhW9KCLJUyaQDEvOG5K3PZnANzuu9vFOX9Nq/nha/7mOuZuxNKKlWi16I+nctISqD6e+5tfARjeYTekknmxhB9zDWUojvjS4ASA=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: SA1P222MB0997

X-Spam_score: 13.3

X-Spam_score_int: 133

X-Spam_bar: +++++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: 𝖸𝗈𝗎'𝗅𝗅 𝗅𝗈𝗌𝖾 𝗇𝗈𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀

𝗂𝖿 𝗒𝗈𝗎 𝗈𝗉𝖾𝗇 𝗂𝗍 𝖭𝗂𝗇𝗃𝖺 𝖠𝗂𝗋

𝖥𝗋𝗒𝖾𝗋 - 𝖲𝗁𝗂𝗉𝗆𝖾ð [...]Content analysis details: (13.3 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[52.100.173.235 listed in wl.mailspike.net]

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[52.100.173.235 listed in list.dnswl.org]

1.9 URIBL_ABUSE_SURBL Contains an URL listed in the ABUSE SURBL blocklist

[URI: gfjmghbjgfjtygfhyugtf.page.link]

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.6 HK_RANDOM_ENVFROM Envelope sender username looks random

0.0 AXB_X_FF_SEZ_S Forefront sez this is spam

1.0 HK_RANDOM_FROM From username looks random

0.0 MIME_HTML_MOSTLY BODY: Multipart message mostly text/html MIME

1.8 HTML_IMAGE_ONLY_08 BODY: HTML: images with 400-800 bytes of words

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

0.1 FROM_EXCESS_BASE64 From: base64 encoded unnecessarily

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

2.7 SCC_BODY_URI_ONLY Very short body with something maybe clickable

0.1 HTML_SHORT_LINK_IMG_1 HTML is very short with a linked image

1.7 RAZOR2_CHECK Listed in Razor2 (http://razor.sf.net/)

2.4 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level

above 50%

[cf: 100]

0.4 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 gives confidence level above 50%

[cf: 100]

Subject: {SPAM?} =?UTF-8?B?8J2WtvCdlr4g8J2WtvCdl4jwnZeO8J2XhfCdlr0g8J2XhfCdl4LwnZeE8J2WviDwnZeN8J2XiCDwnZaz8J2XgfCdlrrwnZeH8J2XhCDwnZeS8J2XiPCdl44=?=--_528f1973-bedd-4725-872b-49e02cc868d8_

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8";

--_528f1973-bedd-4725-872b-49e02cc868d8_

Content-Type: text/html; charset="UTF-8";

𝖸𝗈𝗎'𝗅𝗅 𝗅𝗈𝗌𝖾 𝗇𝗈𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀 𝗂𝖿 𝗒𝗈𝗎 𝗈𝗉𝖾𝗇 𝗂𝗍


𝖭𝗂𝗇𝗃𝖺 𝖠𝗂𝗋 𝖥𝗋𝗒𝖾𝗋 - 𝖲𝗁𝗂𝗉𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖯𝖾𝗇𝖽𝗂𝗇𝗀

--_528f1973-bedd-4725-872b-49e02cc868d8_--

X-Rated Google Groups Spam Lozalia Msigwa <lozaliamsigwa@gmail.com> from Google Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Tue, 27 Feb 2024 20:51:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfAxd-000000000Xb-19dW

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 27 Feb 2024 20:50:25 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Tue, 27 Feb 2024 20:50:25 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-ot1-f59.google.com ([209.85.210.59]:55309)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rf6mm-000000002jc-13rv

for root@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 27 Feb 2024 16:23:00 -0700

Received: by mail-ot1-f59.google.com with SMTP id 46e09a7af769-6dbdc7135bfsf5761990a34.2

for ; Tue, 27 Feb 2024 15:21:01 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; t=1709076055; cv=pass;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=HfAgqEzjrYAQnGqSxTj2wGvyc3aFpdoCyo/GL0fOfEQg70Ea0cKq6wKfBGEbSzrGpP

9KAUjMK2/QZ1NRS1ufzZgzT00Ay34vqMpHllZe0m/G2loYMO9llI/TA02+dLczzG2lYN

cByDMYB20i4rZ5zmlfoXJMT+6iAtFpGrm+kuEovdmlRVd0MRMz8CCpgN4omCs2UJhbs4

ZlJHp7gNVR2swkOPPUw7FZm3KqhH4XBbpgNov/r4cyD0hQQqoFwgB3QHTz6z4leluY2u

SJIPpf4ePEV5tkopADd6ZPMSxkJwWVBtIEK+DJHO7aA0lZI42dWVGFeFXgiphlGFg3rU

KrTA==

ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:to:subject:message-id:date:from

:mime-version:sender:dkim-signature:dkim-signature;

bh=8ryo69XcPzccx+Hu4T+j2wABpWm1K+K5F5W5r/Imjo4=;

fh=1kYqQYl0vxdhXZh1cI3cxntchILwt/9pXwfRXnljBSs=;

b=akJQ17S/kCdBfJMxpgBpmXkD7xK+mWBRWZdGhHE9Yr7RKPf5kawZXHCWeZXZcV9xqf

T1L/PTCvSP/5rJ1Gm31CtAF9pCeRNX1T1CUUS5fZ+dm9OuR+UUtUpiVDm5rTwSgc9pYN

UVJS2fNbWzwf4PVWO6y5ItUmGwvCk38ZDVzYNPpsLTv1xh8w2k64qtRqgxdRDvMcAakz

Knzmg9TrgjPUCyyqBM3bqIqpDKMcgMoOMC9+2t5FeOAw71+i1sNE3iiOkigjP7QjaEQt

E4GDKHTef1P3V0SFEuAMXmCAYMyKBywSgHzX5EFluqqsfMMUJEMMV1AokzwN7h9I71XU

aS7A==;

darn=doctor.nl2k.ab.ca

ARC-Authentication-Results: i=2; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b="Qu/FfR8t";

spf=pass (google.com: domain of lozaliamsigwa@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::52b as permitted sender) smtp.mailfrom=lozaliamsigwa@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=googlegroups.com; s=20230601; t=1709076055; x=1709680855; darn=doctor.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=8ryo69XcPzccx+Hu4T+j2wABpWm1K+K5F5W5r/Imjo4=;

b=wSHrBxDV60wyLob+e/F8Fj9tlaQsu34XAt9m/lzIa/QElXenrbp/1CxNgp50lQXnx4

JkoRMvLYntwgGfWvvR5el8E/EEbXv3LIN7ClKMoRxvgSQNnCmIRpQgxdTF3E7m5gb66p

PEnrXHSS4Whw+aiwviN6QjHjo3cp+vk8EnaekFb2wUlmdseK6neYutTg7Ngop+/FDNSf

6FIZb8XYfw1jToP4tT3+YKkmaQxxSCC3B34z8KK04hfznMIBUUlnqbWUxtOLQXG0g00q

1vlOQWkVAYfoQByxjL8xaCbsmi+484l5TvvcbqRGoHtyTzbs/sL7U03Z3alVHKWxLYam

8FCw==

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20230601; t=1709076055; x=1709680855; darn=doctor.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from

:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=8ryo69XcPzccx+Hu4T+j2wABpWm1K+K5F5W5r/Imjo4=;

b=i6lCuTYH74IqftW4LbLt8MPVpXzPy7+QQXmmEOGl6SWjjm2Qd5Y1tLw033YSdcsigy

Ppk3oyluzUwEYv0pVtaC9WDLGGEJkOtVAg9ZA/Z2PgWuMHBpGSnQTtB1pqPCMaPysQHU

osmspeM1l1nHUQyR19fc3jyq9kZMU1oFR866X814RUjDgxZkNG8Xo4NSqGFmItwsuJwO

G16RPt4QoyYpb6FX+3BkXCYTMBoyUXhnI+EkajHAG7rcui+4LB71zn/kdfcZ6ps6abiz

tvMDLVxSHJrpaiaKE3lBgJHczbvRmKGsvSx+CyuO1MNaeVKxNVcSEsM/nnYFhGeHuChf

9b4A==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20230601; t=1709076055; x=1709680855;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post

:x-spam-checked-in-group:list-id:mailing-list:precedence

:x-original-authentication-results:x-original-sender:to:subject

:message-id:date:from:mime-version:x-beenthere:x-gm-message-state

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=8ryo69XcPzccx+Hu4T+j2wABpWm1K+K5F5W5r/Imjo4=;

b=HU82QXsy1awMaX9wf202QfUCZiO304K66Ns1NIBbmUU2rr4DnUQv6nbfE3sI+mDDB4

FycHkhy2MEmMGF4YdRFcJTOJZFmaNnNpL6JHLDkDGTh3JNndSKxw8Q10lM96+p50bYJq

ZFuzzjTVD4rAcZ1terFtAUggfE5W0gXhR+0kwU6zNnrHc/a5Mo5HwuiDU24jYR2YErqT

DRyM4tp7mnMI1JxsKuGw5VDVWiX983yhhByoPNKBzG4fVRotGy6dd6SoY2BrEn1Hg+Ns

b3hDmO09eo0c77cgZcy0+NzZtI+Q8Ap2VhoY3tJdWE7oZ/psiiYl1qw8lNzkZ5GinEYx

/ZCA==

Sender: fresh_01_58528212485814@googlegroups.com

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCXqQFcn9cYCtHESbs3IFbCQG/s1Ag6nTrRig2DFCdFZbRVz1ewUk5Sb45MxxhCJ4fbDzu69B/E0jKEFZIYcoCK1gsu5XsKh

X-Gm-Message-State: AOJu0Ywi5PQjr3Q0yRzPtKHIlY5+N/W1ejt6YumxNiXApCy/LDJuEnu8

AdU61sYolDZ0/3kwX+3hW+XjpvjByyxxWjkUFF6NKnf7BsYOlQcQ

X-Google-Smtp-Source: AGHT+IG+VsoNiw0/KWAo8LeVwxzpm4YaxydC1gB73oOfozbZAFFGsoPFJ97DqRcfEKlsIrm0BsEkdg==

X-Received: by 2002:ac8:7fcc:0:b0:42e:7a36:989b with SMTP id b12-20020ac87fcc000000b0042e7a36989bmr10716838qtk.40.1709042531087;

Tue, 27 Feb 2024 06:02:11 -0800 (PST)

X-BeenThere: fresh_01_58528212485814@googlegroups.com

Received: by 2002:ac8:5951:0:b0:42e:814f:f4b8 with SMTP id 17-20020ac85951000000b0042e814ff4b8ls2779949qtz.1.-pod-prod-06-us;

Tue, 27 Feb 2024 06:02:09 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCV/br2j+2+fNuRdj/fTfhQbpsjVKIrCW2rlAZ7agChk2qgqODTQB2e2UMh295/a49n++IZ/g+Wf/hNG6dvIlTQLsfd3LCqHLDsoGAHaioiclRxdqcDEcAMh

X-Received: by 2002:ac8:5952:0:b0:42e:5c3a:8b2d with SMTP id 18-20020ac85952000000b0042e5c3a8b2dmr13425713qtz.1.1709042528774;

Tue, 27 Feb 2024 06:02:08 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1709042528; cv=none;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=VLkWOYay9j4dHZbdjR6WRQUL55hwQEaBTbQgw4Nzp+JqbzIwXtAqDZ7A28Cr0kPo/p

9SLSf6fJ+WG13E64CAOAQT+violB6xwcaytiqodoUWcsSUD6mz16QybQbQBnMnCcsVB1

QLzvcXZwKL2aY50dOi3FvFfo5FzBgrJsz/QOoR8UQBNB6h4PLp6Xu++3RSlrjedbtvrL

I59qO6zKSDv6i4mFl+I5kv0Ap22T31RoJUEE30+Zj7fZRqFHqTqgrMVhtclimQy2Ezjj

/DZaBXV2lO+WRnGbmphSI7PjHGVJj36ylFZJaLjn1Os6IUKw9v1c8lqOzy7GWmRg7y+n

20Dg==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature;

bh=YL6TJW1Yo6W2yPZsvSmUhtNqDKfeXDfNZokToVAaINY=;

fh=jPQo6qNWHGpbHtj22dwRX//MgOoMa0uF5zmcZhradfE=;

b=t0ELVqm20HHZiCE0UCOB2K3/ij4P8yCNOPx0wuPYecVBtNlmTSBB4kTOOyey6hOt+e

gL9XwzlIQ7xpVzRArhzZlRhAxuMlLyPhN1Q6CmSiLjrxfXP0g2kDl4isRszjLmJr1rrY

jzn/wF9RYThlF3+gzRPCL6ds7u1USjKfCkAWNY0VbGRKQ/LkuUUyNCT3X2sVE9C3BfOE

jqmiz84fd9NVW1h5MPupqMnUTzgMz9R/ykyAsZykBfaBwGJel6vau5a8DX6011YgV6cY

vQhKxT2sDcfgXpNliGlrVmhU1nk1mt2A7daf4sqqdOk9czoJm8qt3wZWlqXIwdl8ELHM

Ka1A==;

dara=google.com

ARC-Authentication-Results: i=1; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b="Qu/FfR8t";

spf=pass (google.com: domain of lozaliamsigwa@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::52b as permitted sender) smtp.mailfrom=lozaliamsigwa@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Received: from mail-pg1-x52b.google.com (mail-pg1-x52b.google.com. [2607:f8b0:4864:20::52b])

by gmr-mx.google.com with ESMTPS id v8-20020ac85788000000b0042ea549172esi21998qta.4.2024.02.27.06.02.08

(version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);

Tue, 27 Feb 2024 06:02:08 -0800 (PST)

Received-SPF: pass (google.com: domain of lozaliamsigwa@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::52b as permitted sender) client-ip=2607:f8b0:4864:20::52b;

Received: by mail-pg1-x52b.google.com with SMTP id 41be03b00d2f7-5ce9555d42eso3644784a12.2;

Tue, 27 Feb 2024 06:02:08 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcCVV0A/WmC/sMZLJbIHPaNo+qSrnJZJaBZJf1QmELEYLYhRIEjyua+4iYzwA7sWAB8VbrdrH1LnHX24ru2woPIpgootqAQWmYv/ARzzJTJk5QmL+ND5bRw66GnqAT8mGsxVmEDoWpr5WJx+F1wpDRv98GY0ps1Hp7P9TwDBgQVdrqb03GHelRtGEV3irh7jjTO0tvtakRtSC5k22HzAe86Dj8+cJAf7J5995rTORXxN2yYCG6wz4AJVDUzwuf6WASYvBAD9YlmwRBKxACDLCGoW3s6ps8P3UPL1f3yY3v7+wNGbwAn9xx4k6emx8aOGAl1Ad+06RIt+fNaUnsD707iBwZGPSGsSEfg5kees8aZPloAZpUBQNFGxu8aFzDIouEYCiESUUA20aI7uZaIT0mNge5a2W4M/7ybjOcSOnDwQceztCvqH71eHxgYrYxV/jT/WCxFt+LrIhOrQBSi2hNqJZaDzcn8LQXsUT1i5C9Xl3P/SnWFgV8we+BASh1Q0vFhGnLPRswyaAWhKhpUwS35WYR6RC

X-Received: by 2002:a17:90a:fd8c:b0:299:d17:a558 with SMTP id

cx12-20020a17090afd8c00b002990d17a558mr8524797pjb.21.1709042527488; Tue, 27

Feb 2024 06:02:07 -0800 (PST)

MIME-Version: 1.0

From: Lozalia Msigwa

Date: Tue, 27 Feb 2024 20:01:55 +0600

Message-ID:

Subject: Finding Free Hookups Near Me (Feb. 2024)

To: fresh_01_5852821245961@googlegroups.com,

fresh_01_5852821245963@googlegroups.com,

fresh_01_5852821245967@googlegroups.com,

fresh_01_585282124596@googlegroups.com, fresh_01_5852821245@googlegroups.com,

fresh_01_58528212485814@googlegroups.com,

fresh_01_5852821249@googlegroups.com, fresh_01_5852821250@googlegroups.com,

fresh_01_585282125480@googlegroups.com, fresh_01_58528212549@googlegroups.com

Content-Type: multipart/alternative; boundary="000000000000c1dab706125d78ad"

X-Original-Sender: lozaliamsigwa@gmail.com

X-Original-Authentication-Results: gmr-mx.google.com; dkim=pass

header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b="Qu/FfR8t"; spf=pass

(google.com: domain of lozaliamsigwa@gmail.com designates 2607:f8b0:4864:20::52b

as permitted sender) smtp.mailfrom=lozaliamsigwa@gmail.com; dmarc=pass

(p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Precedence: list

Mailing-list: list fresh_01_58528212485814@googlegroups.com; contact fresh_01_58528212485814+owners@googlegroups.com

List-ID:

X-Spam-Checked-In-Group: fresh_01_58528212485814@googlegroups.com

X-Google-Group-Id: 128202668634

List-Post: ,

List-Help: ,

List-Archive:
List-Unsubscribe: ,

--000000000000c1dab706125d78ad

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHey, I=E2=80=99m available for hookup and I=E2=80=99m not a cops or anythin=

g scam. I=E2=80=99m not

here to hurt anybody, so just text me if you=E2=80=99re interested.

View pic> sites.google.com/view/ssa26Zero cost)

-------------------=20

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "=

fresh_01_58528212485814" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an e=

mail to fresh_01_58528212485814+unsubscribe@googlegroups.com.

To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid=

/fresh_01_58528212485814/CANbRQM4rztWAfE%2BM%3DWO%3DaTRn4pVKyjXuoVv4OzzYH-p=

YiDbizg%40mail.gmail.com.--000000000000c1dab706125d78ad

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHey, I=E2=80=99m available for hookup and I=E2=80=99m not =

a cops or anything scam. I=E2=80=99m not here to hurt anybody, so just text=

me if you=E2=80=99re interested.
View pic> =C2=A0
/sites.google.com/view/ssa26">sites.google.com/view/ssa26


Zero c=

ost)

>
-----------------
--


You received this message because you are subscribed to the Google Groups &=

quot;fresh_01_58528212485814" group.


To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an e=

mail to
com">fresh_01_58528212485814+unsubscribe@googlegroups.com
.


To view this discussion on the web, visit
com/d/msgid/fresh_01_58528212485814/CANbRQM4rztWAfE%2BM%3DWO%3DaTRn4pVKyjXu=

oVv4OzzYH-pYiDbizg%40mail.gmail.com?utm_medium=3Demail&utm_source=3Dfooter"=

>https://groups.google.com/d/msgid/fresh_01_58528212485814/CANbRQM4rztWAfE%=

2BM%3DWO%3DaTRn4pVKyjXuoVv4OzzYH-pYiDbizg%40mail.gmail.com
.
--000000000000c1dab706125d78ad--

X-Rated Google Groups Spam "Lillian P. Johnson" <kyawookhing6@gmail.com> from Google Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Tue, 27 Feb 2024 20:51:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfAxk-000000000cD-3B0O

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 27 Feb 2024 20:50:32 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Tue, 27 Feb 2024 20:50:32 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-lf1-f60.google.com ([209.85.167.60]:61729)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rf6sA-000000004IS-0Zku

for doctor@mail.nl2k.ab.ca;

Tue, 27 Feb 2024 16:28:34 -0700

Received: by mail-lf1-f60.google.com with SMTP id 2adb3069b0e04-512e58cf80esf3441017e87.3

for ; Tue, 27 Feb 2024 15:26:35 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=2; a=rsa-sha256; t=1709076389; cv=pass;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=di3CN63Y5fc8veSZU50TlgY55WZR4ZFI/yK0jV/gplRYDTrUzyOvMmEs388GwGCf3z

lEKkKSck+wA5RgED3mc+VyuZLB2RZY1C68b0ztsaR3NM/QKHVpcicyS421I9bI2uobHA

aPlkXQHFuy1YBcR4ems3XYkrIyR63OdbdbOogar7Rdf2y/YngZb4VN4zcIOXjyoyd7wA

3L95x20tqKBNe/n7cc7/s8Bj3vc0RE+y5/kYWLDQzaBfH9r1uRukyCfpBLG0aqObEzE1

aZb7hVQiQ1EbXha5ck+NdQGfd4fxpQjDa9eYIRyqf2xdNmGj2s/xbenuFJRZ9AcLq+3F

NKDg==

ARC-Message-Signature: i=2; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:to:subject:message-id:date:from

:mime-version:sender:dkim-signature:dkim-signature;

bh=RWdbLluoHuvFpUEBA/952lR500kcF0XiAwLBKmUuIGw=;

fh=ISL+JK8HdHfhf3A+nriiKJvuU1QDJWJzFURmE0V2nEc=;

b=Nu2KUfdSnwJl3lnTgNvpOMpv9FZ7Hgxh8skyfP+B1xuFRYQ+KK9ytYKEv7VqjO4Q5J

CseXy2uvPT/bnUaz288W90HAIyQJdq0KlPAkyUHhF9/WP7wNTcq2U8QRpOSbamGR+D4B

LyGnQwKwqlVFmy3DGcHyG38FdRmvLrMRIQHkxyFeptyJ8rUwJhFHUNKHhV6Y2qakoV7h

UBmXJiRIpTsvFRI9TLUcRnx+8HWsIU4JfEROnF+nKhwVSzHGqsNUS7lFraxJU2X1A0Qv

crbQ0Xm6W7Ji6b7H4yOiAeIhd5yD2uCNnfQ+W7sPnnxWTTxV2uph/Zl1173hRKR+7+5O

NDhA==;

darn=mail.nl2k.ab.ca

ARC-Authentication-Results: i=2; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=fKCYR9LU;

spf=pass (google.com: domain of kyawookhing6@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::12b as permitted sender) smtp.mailfrom=kyawookhing6@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=googlegroups.com; s=20230601; t=1709076389; x=1709681189; darn=mail.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=RWdbLluoHuvFpUEBA/952lR500kcF0XiAwLBKmUuIGw=;

b=P77/w5Fusww3apH3+xcsI59MPcKkCxWIp3oo/QI3wbBsirRFG+/mg7hVDhNjjdU8iv

IVWowddiQ/QkQkWBwovy4QJc3Jb+WsVdlLsJO0OcsEUmqtigAdzwrBo7QMnxA+fdxR5h

efahn+I8j5vUs9Ygu3a667WPF/EJdYfIwyvIzycJrSZgSGMT1saI+VB07jOUL7s0jgT5

Ye2CkXpW1VjPpzfSXoOYk03NIpdZDCfahF9+HfXW+eYL8JUkUfeO6O4r4wwLaQF1vc3o

3SFJtDlr7Dd3N6l9XU86FQw/3SYqvcQogCIY27u4GB73orCOwLGDABfKDD1RS/SacGEn

1tHQ==

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20230601; t=1709076389; x=1709681189; darn=mail.nl2k.ab.ca;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post:list-id

:mailing-list:precedence:x-original-authentication-results

:x-original-sender:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from

:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=RWdbLluoHuvFpUEBA/952lR500kcF0XiAwLBKmUuIGw=;

b=ALGiU+/FT6sbQmVvcdYBONsISwaO8keHpdpcFR9JzyXCBKbz8hvyBiw1g8cVoiCzWO

3zeLDFVMzBP6C8jsJWLgIV/Uz4GMws2nCpnvfS8gAjiVc8OOcyaDX/8bRKAAhTTOJtJ8

B+WFhs01wZVajJcg0adE4aeoKPiHrWXSGhwGyE+p2LicB1EbevlMGyW+GTzKf++fuMqE

y5NqnKGQasIf4NxCQBdfB8GqISiPS2uy0kxuC1osWikPzhRUcrZkFtky9S2on5MooYrw

dH5S56LxcvQac71G2vzlG6QniHipRjjf9nTyIvTolu3mnhRCddcBe6mK3l/Tr7kIEqU3

Lv7w==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20230601; t=1709076389; x=1709681189;

h=list-unsubscribe:list-archive:list-help:list-post

:x-spam-checked-in-group:list-id:mailing-list:precedence

:x-original-authentication-results:x-original-sender:to:subject

:message-id:date:from:mime-version:x-beenthere:x-gm-message-state

:sender:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=RWdbLluoHuvFpUEBA/952lR500kcF0XiAwLBKmUuIGw=;

b=QdSk+cVOvbUlmx3zuk7TgxaA80u0I+PrOpCtYGk7RqetuN/St7+30QIw2nShzBhbUg

BUI6ixIFpNiOdqKa7oPOuXeJbawVWu0Gop/IoBei5t0/pXhd7S8nladlqeJIkstEXOXn

fF5dTW/5UL2N3qx8XakDMNPYlvccgjKrcAc24cLhZtoBc8osfYxIU+mNI449z4pGmnrc

i+QffapLcpjjKnp0HZ6R6ynayyAuaFYGQCrfoUAhsrwfP14FwNQydpUorEC9d0ivOK58

jSYVXruk3M4b1eBghr8Q0n2G0sMrxmr2qF1SiTOddUR+I52vEHGD9ve5EpjE2+WH34zo

0Xsg==

Sender: fresh_02_918554@googlegroups.com

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCVXD/K54P2T40l3UmVuumttb0BLErG30Hynbn750dmlhzqeE/pRp6SmS8ZTTeskKN8VFAq5eW0CpUzm7jfHFmuahg8cnnTn

X-Gm-Message-State: AOJu0YwBEjo8yPiWbIwI6EJZaeMreSar2BMPqnZZtsMFY9bJ/dEUZ/tw

x8Fl6GdnmLCkXNloBJLsK0WE58w782QMCjMImn/toPNKbnO9ryplb6c=

X-Google-Smtp-Source: AGHT+IGmiST6Seu6TYERj2JDxNMTpLSFAdV/KfIdFa1ovrmwXsoi36tXeUesPbSmVfAV9nCKpE/Hgg==

X-Received: by 2002:ac2:4833:0:b0:512:ccd2:5cb0 with SMTP id 19-20020ac24833000000b00512ccd25cb0mr6429939lft.29.1709043292066;

Tue, 27 Feb 2024 06:14:52 -0800 (PST)

X-BeenThere: fresh_02_918554@googlegroups.com

Received: by 2002:a05:600c:3ac8:b0:412:ad33:647b with SMTP id

d8-20020a05600c3ac800b00412ad33647bls318941wms.1.-pod-prod-09-eu; Tue, 27 Feb

2024 06:14:48 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=2; AJvYcCV4HElpR/u8gBK3ZZ3xl9LuM58/loHqycKxn4csvvbxVYyFj4npRnjGacQFBGMsTfIf4zEVKO4VywTUQSYUiUA5DCPmk4LPGOVBnxl7KzF3+g==

X-Received: by 2002:a05:600c:4f42:b0:412:ad64:cc64 with SMTP id m2-20020a05600c4f4200b00412ad64cc64mr1253614wmq.1.1709043288549;

Tue, 27 Feb 2024 06:14:48 -0800 (PST)

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; t=1709043288; cv=none;

d=google.com; s=arc-20160816;

b=o/K2FIFc0+whKxn6YTHjTYwQ8hfQunOzd4o3n7a2AxCcbNBtkG4C6QO604RAIqaYvk

C4BxUFZf0Gw9PlEL4wJqOJlkDCTb/+ZWH/Sea1FT9IM2N6Nk9AwmE2394Cc4xDChvEMP

gIdCtt7C3mF9JBb7HUXtVNCnBwc0FE+7/vgciZ1SMUogGkz3KZ811Zlp9479xLQyT8oE

DWNaLQLY2ieYXhf5jNfg8L7ToHBGZw3NmYvRiyUGNkX+/MruEwgxBfVpYAwItiY/qzcZ

3cEsmNgYYwQLo4FXPuk2zp2qTdjmof+rS8qqOhlZIt7n0kp6wkAwDDW5xwGitnvjg8lb

52Vg==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=google.com; s=arc-20160816;

h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:dkim-signature;

bh=ZLfedECM+cV95Y1idBsA1FvXRKfPw+MhrX2xH3V5aTo=;

fh=dUnyqGOwwmeR03ZwlUeHpGHCz9eCD6pCNPk1pAO16uQ=;

b=pNrNoBruPvZ9YHhoprmf26CZzM+Dq3RN24qImu1S9AEb0m6SITMOvNz6J8qfHQLDW7

s/IZwncqpkSte5ydqQKN/nLrlhCU6o6tYE7wus912N08VDVi6pfbFamC8zVPXNF+kD6E

Fdtz+JMOvIQ2DwvkV/TFsSKhn4mwEi/rJQe701s39ykqZnLr3xpQ7XlH6T01QuyGImt0

FJ1ldS00NJV9/1NtfB/G0EmUyj+wUJ7YcMTDmqcryFoGwOpJCNipVvW5qPCSKCCzhCgT

FXSMd9aPW6i9tEp/d9t3XW8MAigzeRs7kWsXzTh5fQ4AvvbkdI5xR04U/xUJ9fqXyXVR

WtGw==;

dara=google.com

ARC-Authentication-Results: i=1; gmr-mx.google.com;

dkim=pass header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=fKCYR9LU;

spf=pass (google.com: domain of kyawookhing6@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::12b as permitted sender) smtp.mailfrom=kyawookhing6@gmail.com;

dmarc=pass (p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Received: from mail-lf1-x12b.google.com (mail-lf1-x12b.google.com. [2a00:1450:4864:20::12b])

by gmr-mx.google.com with ESMTPS id v24-20020a05600c4d9800b00412acafecafsi106844wmp.0.2024.02.27.06.14.48

(version=TLS1_3 cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 bits=128/128);

Tue, 27 Feb 2024 06:14:48 -0800 (PST)

Received-SPF: pass (google.com: domain of kyawookhing6@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::12b as permitted sender) client-ip=2a00:1450:4864:20::12b;

Received: by mail-lf1-x12b.google.com with SMTP id 2adb3069b0e04-512cc3ea7a5so4451972e87.3;

Tue, 27 Feb 2024 06:14:48 -0800 (PST)

X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcCVdImbvKhmh1XDbNveu3vIIg9Iy6eCt19SId9y2d3JLeOfzPhPlDx7m8Auw5J+Hkdzs3wVoKlLn6ypkne9t3gPjjSvXyLpAcTH/d8Gj8n89dae397mMyKb4LQjTBkCS0aN4pRYemvjUMx33WtueUFavniRdUIbIduFJiGyVVY2SzjoUvS8pWa+knPk+TUQjOAZldidYgt24qMjLBrLVjfCXv6jE3SD13o6U22C/RABqEJ6LEGn6uEcyDpbWVLDg1bnXueTHpYPsx9uHXx+4T4yuZLCuklQ98WXE82vL9nYp0esWe08KAtrJE0zXt4mBubzHkCkZeKHYCnKcecU1dFUaUpy7bn1eAWVCFbpdQp6PXxDFFU99tPtuafGiWBlxjwTcVeh/YwyIDwX8xX4IHDCRcQhtiVrsmLIBHoO92Yix1Dcuvv7UoZiuXQE=

X-Received: by 2002:a05:6512:20b:b0:513:4b6:b600 with SMTP id

a11-20020a056512020b00b0051304b6b600mr1433468lfo.59.1709043287295; Tue, 27

Feb 2024 06:14:47 -0800 (PST)

MIME-Version: 1.0

From: "Lillian P. Johnson"

Date: Tue, 27 Feb 2024 20:14:34 +0600

Message-ID:

Subject: Finding Free Hookups Near Me (Feb. 2024)

To: fresh_02_9129966@googlegroups.com, fresh_02_9129987@googlegroups.com,

fresh_02_912@googlegroups.com, fresh_02_91522544@googlegroups.com,

fresh_02_918554@googlegroups.com, fsgfdgsg@googlegroups.com,

gkjyufui@googlegroups.com, gssgwgg@googlegroups.com,

helpcenter7624313sxqst@googlegroups.com, hfhjyxnb@googlegroups.com

Content-Type: multipart/alternative; boundary="0000000000000b8a4e06125da6a4"

X-Original-Sender: kyawookhing6@gmail.com

X-Original-Authentication-Results: gmr-mx.google.com; dkim=pass

header.i=@gmail.com header.s=20230601 header.b=fKCYR9LU; spf=pass

(google.com: domain of kyawookhing6@gmail.com designates 2a00:1450:4864:20::12b

as permitted sender) smtp.mailfrom=kyawookhing6@gmail.com; dmarc=pass

(p=NONE sp=QUARANTINE dis=NONE) header.from=gmail.com

Precedence: list

Mailing-list: list fresh_02_918554@googlegroups.com; contact fresh_02_918554+owners@googlegroups.com

List-ID:

X-Spam-Checked-In-Group: fresh_02_918554@googlegroups.com

X-Google-Group-Id: 229846020773

List-Post: ,

List-Help: ,

List-Archive:
List-Unsubscribe: ,

--0000000000000b8a4e06125da6a4

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHey, I=E2=80=99m available for hookup and I=E2=80=99m not a cops or anythin=

g scam. I=E2=80=99m not

here to hurt anybody, so just text me if you=E2=80=99re interested.

View pic> sites.google.com/view/ssa24Zero cost)

-------------------=20

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "=

fresh_02_912447" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an e=

mail to fresh_02_918554+unsubscribe@googlegroups.com.

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/=

fresh_02_918554/CA%2B67r4C4Jd_r6EzHDC3vdZWencU4aU_kG06wq6bCjyP9ZQRrMA%40mai=

l.gmail.com.--0000000000000b8a4e06125da6a4

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHey, I=E2=80=99m available for hookup and I=E2=80=99m not =

a cops or anything scam. I=E2=80=99m not here to hurt anybody, so just text=

me if you=E2=80=99re interested.
View pic> =C2=A0 =C2=A0
http://sites.google.com/view/ssa24">sites.google.com/view/ssa24


=

Zero cost)<=

br>

-----------------
--


You received this message because you are subscribed to the Google Groups &=

quot;fresh_02_912447" group.


To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an e=

mail to fre=

sh_02_918554+unsubscribe@googlegroups.com
.


To view this discussion on the web visit
om/d/msgid/fresh_02_918554/CA%2B67r4C4Jd_r6EzHDC3vdZWencU4aU_kG06wq6bCjyP9Z=

QRrMA%40mail.gmail.com?utm_medium=3Demail&utm_source=3Dfooter">https://grou=

ps.google.com/d/msgid/fresh_02_918554/CA%2B67r4C4Jd_r6EzHDC3vdZWencU4aU_kG0=

6wq6bCjyP9ZQRrMA%40mail.gmail.com
.
--0000000000000b8a4e06125da6a4--

Nija Air Fryer spam from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Tue, 27 Feb 2024 20:51:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfAy2-000000000qr-0Yuk

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 27 Feb 2024 20:50:50 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Tue, 27 Feb 2024 20:50:50 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-bn8nam12on2133.outbound.protection.outlook.com ([40.107.237.133]:36161 helo=NAM12-BN8-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from <2DZ48T476@minhtu.oiko.sbs>)

id 1rf5GR-000000001QC-3mca

for root@nk.ca;

Tue, 27 Feb 2024 14:45:31 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=YvWZCsf5/y0YFf8Lj56yzs09lWKTs+QFgAYLpYCdt5S0tpAyL3/FddMUWLvcklojxaKcH6c8pRaaXBxCLQW1ZyT824UZXNmRBJCslm2g7p9OvVOw4Qm+xmIV+FU5OxcAspBn/+LTiww/PVYS3poyh9+oSqgDeep/U4dKXSIm2HrXuG3avFWFuf4Mq1TrY5s26r5DaZv7XqvbROYyw64o86DntzJLZ5GP5gIAzYRZ2YeL5R4Hvl26pv/VjW4lBxljpu9xIDGuLbQsIEHiec51SuAEI6d1ddcqooalFdnitqtzD3Ef5+rzYDvVAvi4V/gry963g1PsH/u4GTfO9rpkaQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=5734AxxWWey/WHhkSWGuQIuAomjqLdYpYgI4qB2uVG0=;

b=fKPms/ZeNxkpdf3wzAMr40y/GXlqGtOzq5Fm8At26/uuyV6EVutec/+xKIuYCnstvUYNR+H9ev7CTXn2z5ds8z4FYETYLdAZREQCiO+9/UbyabYCy+04yshkGnu+j0P4wOreFN5SNGqfNmGNmrZoO+xm29ybK3NGSQuD/yl/OZBfUDgyRo3adiiq+RTVPzuHiYpLqvFKNURSXWeDgbjkXXwSSgVhvGvL6pKE/REP8XibcW7bgqMNrcCVYZqa1k9sijz7Mnf1ZgnDhDGQ+FKR+8jBCSlI4ma7QwvQN5UmvFO+HGV8WggnnCPYbhwAaDA/jubdndIb8ZB92Uriylvv/Q==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=minhtu.oiko.sbs; dmarc=pass action=none

header.from=minhtu.oiko.sbs; dkim=pass header.d=minhtu.oiko.sbs; arc=none

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=minhtu.oiko.sbs;

From: "=?UTF-8?B?TmluamEgQWlyIEZyeWVy?=" <2DZ48T476@minhtu.oiko.sbs>

Subject: =?UTF-8?B?8J2WtvCdlr4g8J2WtvCdl4jwnZeO8J2XhfCdlr0g8J2XhfCdl4LwnZeE8J2WviDwnZeN8J2XiCDwnZaz8J2XgfCdlrrwnZeH8J2XhCDwnZeS8J2XiPCdl44=?=

To: root@nk.ca

Cc: root@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_033775c1-df1b-4d55-83ab-143fee910cb7_"

Date: Tue, 27 Feb 2024 21:43:22 +0000

X-ClientProxiedBy: YQBPR0101CA0181.CANPRD01.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10b6:c01:f::24) To DM6PR04MB4044.namprd04.prod.outlook.com

(2603:10b6:5:a9::30)

Message-ID:X-Message-Flag: Flag for follow up

MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: DM6PR04MB4044:EE_|MW6PR04MB8841:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 45fa460e-9d68-4d12-7644-08dc37dd206a

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

/n4cgAKMTRp4iJzxvredA95Lz1xp6u0K1EAz72O0i6qBhkKTI3kdMRBRPqyKO7x8IJPCb9WULJMIVF6scGcHwwBKRGBa/68G9DLHtcg5Uv4g3IFIMvT1k7ecnlJk5Db9feLty5hlLgd+rE9jrUkjhmU4JvA+y6G5JyOkUYqV6YkavOs3RrZeNix0a2RUL4MtTQaYW5qEptW13pVRFrxvDC3N4VXZobCiAtZM5Z2NqsSvVRuWM8WPim9lRue8gvw7EI5FNdxifhrijeb3cwX5mg2MHnsWKWSbjUAuKGGyOkUo8Ss8mdqPTK/vsDKUuJFKYalrP8h949H1/Zoc1i2ccXSG29Yujs6L+Y14ODM4S4qd3xtTU9/EIF/v0vgWz12BJ7TpfTEBQXka4VRN2JFo7Hj101sM8vF0fn/eBU/0ksnRaW4qwJZfUtMYiBAjxNb/ef9RjVPJUO3Ou3nyoM8I2nOFqJRPjKsU830yX4an9iQ3MMXieNuOTVrY9frRPTmEY17e97Kyv3kwEPNs9+Dv/oyzkhBuHjy1LHN1Yaqh2FOg7hZMko2aFjBlQT7Eal7t7HD0IufTVpUI63iKZoRp1XXtVivqzj02XzHaXqNV5IuJMUiZsEfVGJ3z0fQr8X4emrJhPT6dx/nfiBj6B/icrwzH4CgvejlKC3Mf3B9S71awd1m8R0eSqk1qgeZiQl7juy+imqdbnnZboVKBgHmi8g==

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:DM6PR04MB4044.namprd04.prod.outlook.com;PTR:;CAT:NONE;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1102;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?RWljNm9qUGxldlJkYk1CbTV5a2pkYTBBZ2lpQzlhdUdjZDBLbDRBTWFIN0Zn?=

=?utf-8?B?d3kwa0RRVzkwSUE0L0puR25hejB3OGpIM3ljZ3BvYXk1RlVCMkJ0eHd4eHls?=

=?utf-8?B?YXFmbThVaCtwRzFHa3JJNjFVdDVoVS9VN0ZQdnZXbVdqREFrdkt6aEk2djRN?=

=?utf-8?B?MWprcGtIOUJUaUowVVF2TVFwVDhuZWJaQ2N2V1Q1cGlLRGFSTEJ6Z3FwZFhl?=

=?utf-8?B?SVBMTVhRQWxuNTdQeW1XQ3l1MUJENk1Sd2RWQnJ6eEFxMXpmdkFJRHhZYSta?=

=?utf-8?B?aVE0UDN2QjNoMEo1VEJ1dGZ2Y2twaVk2YlRqQ2FqQVQzMGxoQlgxU3laVjE5?=

=?utf-8?B?NitPcVB1amRwN2VrZUlnaW5VdTdHckgvSk4rWVhZcHBMUEpIeTZGTStjcW91?=

=?utf-8?B?ZTRMNENBNDlsYmFVOC9vSEo2OTY3RTNJdkcyZVpLUVJ3NGQ2Q3VHZ1FCTE9i?=

=?utf-8?B?WFVNd2dWSGF5T29ZMEpBQnRTdmhDWk1vSkJiLyswbXJydDdHdm5JREZZaTZ3?=

=?utf-8?B?cGlqODFwd0h5clBITHVWQjBmUEZRYmVOTzhmemlINzN0aHJzVkdDTisyRUpa?=

=?utf-8?B?Y0xBNm50bkJnMCtjcTdKMFJoYnBPTmdBNEZzNThEa3ZVcTRqdVJmWGVqNHNH?=

=?utf-8?B?eUhoNDVEemNwUC90aGV5MFQyK3ZNYWVVK1lsL3ZralpaN3htbW05T3JBMHc4?=

=?utf-8?B?eS9yQWd5VWR0OXRzTmkyREl0d21FbUtlSlNiV3dVbkNpUmxPeFlMenpBYm8z?=

=?utf-8?B?VnJRM3hrZGJ3UExCd0ZKTmw2bS8xK1JNcHJGTzRKdU5OSkNBanhjOUZIeEwy?=

=?utf-8?B?cWo2cjNjS0JnSW5aaDBjLzBjSE4zUmlITFlWR3Iya0tzaWxJYkFtUnZ6RjM0?=

=?utf-8?B?Y1RCallsS0V5RzRMM2RlUGxwYWNuNENFZW0vbE5KL1Z3Z1RJMVU2RWoyZWpH?=

=?utf-8?B?YlpUTSs4R0V2ZVd1ZG4rR0VyRW0rcXFKOXRFZ0NSdG00UXJ6WDZNQlRuVTE4?=

=?utf-8?B?RXdRWjFiMzdYMWRJekVmbmg5TGNycytudytZeGF6c1NWUlZpRmFQa2xzZTZD?=

=?utf-8?B?N3NnZFZxMmhTa2QxS1ZwRDg4OXNnb2E0Tkc2RXJJYlc4WGhxVXM4aFh3ZzdG?=

=?utf-8?B?YWZZOXVLSzN1WlRXUzJQdVJQOXlnWURXN2pCT21STnUzUnE2Q05Hd0FJWGQx?=

=?utf-8?B?VjhGdEQrTjAyZDk4bmllN2xOK0FZNnRLdGZsK2FtdnViVEVMaFl1cUMwTGls?=

=?utf-8?B?NHpmQmNwbjZYTkxXdmFwWklQY2pzd1k3SmduTDg5RHlUTnVhVC91M0c4NHNx?=

=?utf-8?B?SklXbWFDSGlCM2JMWk9VYWd0bGUxbldvNTRzUFdZN1d0Z2VqZVBja1Z4VCtK?=

=?utf-8?B?Mm10dHJITHUxaTFJY1R4bjVMcjJQRVhoQk1kcENDMEIwZ1FPcW40dXpDOElj?=

=?utf-8?B?bXhlcC80QmdQVG15enY1cDhOUko3YTQ1SldKMWVFMm5aS0xPcDJvRGhNUjNr?=

=?utf-8?B?MSsxYWl2NmZlMGFXMmMyYVN6WG9ycGgyS3ZSd2FYVDNmYjJVRWFuV2J5QWxu?=

=?utf-8?B?NkNhc2ZoZVhKWmFFSE5RcGlmNUZpOGdqb3J1aC85bTdvMnpLeEYrY0F1ZUJG?=

=?utf-8?B?QkNkbGJzTy94NVR0d1J1cWZWRWlMblBEWml0SEM3cXZPajZObTZQclRWckMx?=

=?utf-8?B?MTlXbXNOdFRTYWd1RWFSaGdkeGE3NU1mMjQyZGVaYlBmdVBYMkpiL2NuNHl1?=

=?utf-8?B?ZHBCWUVVand4bjVqbStkZ2h1SEQwMlVVODlROXNTdHZkKzdjeW1PSXZBRSta?=

=?utf-8?B?aTdVTTVXNFp1bFBiL0llUG9JcHVLYUZNQUFYYk5IWXZuN1JBcWJsczNzWjJ5?=

=?utf-8?B?YjMrZUYrQjVuTzVZMXRQT1d2dzlidHFONEJzN0JwamY5UXBOR3J5OE5NaEcr?=

=?utf-8?B?RUI1MTFiTGtSQm9ZQXZmSXhSTkcvblR3ODJYZjNXQ0dCT1lRWGZPZitqcHRK?=

=?utf-8?B?alIwNnliU2l6WmFyMll6SnRTWWNlZHdUTjhzeURjdG13TjJqanlPSWo3ZE9Z?=

=?utf-8?B?VGFuUWE3cndsTjVPaFZkWGZVV3RiUUVHN3RYeVhJdm5IajhXaVcycUxnZjg1?=

=?utf-8?B?Tnl0N1Z5Umd6aWhBZlJBbUhZYzViL1dpNVRLQlEwdDdBVW5BdzBZOElyRjFM?=

=?utf-8?B?SFE9PQ==?=

X-OriginatorOrg: minhtu.oiko.sbs

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 45fa460e-9d68-4d12-7644-08dc37dd206a

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: DM6PR04MB4044.namprd04.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 27 Feb 2024 21:43:25.2182

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 99b68662-d18b-418c-9a5f-8af2c455b602

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: 3UMZ3t8o1z4+vPqsZTOYuOZ0XiR0qRdBHFGXLTj9h3QEv3/vqC6d+2B4MO2kL2RjwkPqPQ8N4uz63C6mXA4wUhd7cBjt9imxScm90v6nwwI=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: MW6PR04MB8841

X-Spam_score: 9.8

X-Spam_score_int: 98

X-Spam_bar: +++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: 𝖸𝗈𝗎'𝗅𝗅 𝗅𝗈𝗌𝖾 𝗇𝗈𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀

𝗂𝖿 𝗒𝗈𝗎 𝗈𝗉𝖾𝗇 𝗂𝗍 𝖭𝗂𝗇𝗃𝖺 𝖠𝗂𝗋

𝖥𝗋𝗒𝖾𝗋 - 𝖲𝗁𝗂𝗉𝗆𝖾ð [...]Content analysis details: (9.8 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[40.107.237.133 listed in list.dnswl.org]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[40.107.237.133 listed in wl.mailspike.net]

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.0 MIME_HTML_MOSTLY BODY: Multipart message mostly text/html MIME

1.8 HTML_IMAGE_ONLY_08 BODY: HTML: images with 400-800 bytes of words

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

0.1 HTML_SHORT_LINK_IMG_1 HTML is very short with a linked image

0.1 FROM_EXCESS_BASE64 From: base64 encoded unnecessarily

2.7 SCC_BODY_URI_ONLY Very short body with something maybe clickable

1.7 RAZOR2_CHECK Listed in Razor2 (http://razor.sf.net/)

2.4 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level

above 50%

[cf: 100]

0.4 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 gives confidence level above 50%

[cf: 100]

Subject: {SPAM?} =?UTF-8?B?8J2WtvCdlr4g8J2WtvCdl4jwnZeO8J2XhfCdlr0g8J2XhfCdl4LwnZeE8J2WviDwnZeN8J2XiCDwnZaz8J2XgfCdlrrwnZeH8J2XhCDwnZeS8J2XiPCdl44=?=--_033775c1-df1b-4d55-83ab-143fee910cb7_

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8";

--_033775c1-df1b-4d55-83ab-143fee910cb7_

Content-Type: text/html; charset="UTF-8";

𝖸𝗈𝗎'𝗅𝗅 𝗅𝗈𝗌𝖾 𝗇𝗈𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀 𝗂𝖿 𝗒𝗈𝗎 𝗈𝗉𝖾𝗇 𝗂𝗍


𝖭𝗂𝗇𝗃𝖺 𝖠𝗂𝗋 𝖥𝗋𝗒𝖾𝗋 - 𝖲𝗁𝗂𝗉𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖯𝖾𝗇𝖽𝗂𝗇𝗀

--_033775c1-df1b-4d55-83ab-143fee910cb7_--

German Language Spam from Microsoft

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Tue, 27 Feb 2024 20:52:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfAyR-000000001AQ-3NCh

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 27 Feb 2024 20:51:15 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Tue, 27 Feb 2024 20:51:15 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-mw2nam12on2100.outbound.protection.outlook.com ([40.107.244.100]:5409 helo=NAM12-MW2-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rf5m8-00000000Aaa-45WS

for root@nk.ca;

Tue, 27 Feb 2024 15:18:20 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=AyMx2QnEYMFs7NS1rX/OuteKFCU1DGQr+fXa9efVj491qjxJ/ksyXVdMzupnT0htl/2Z2aSQEZeyKll2EAKFykAYf0yTimECTenLsd53c8YM/NjmMidCb0NJNeyIWFCCT/dHAy6TWepMvBx4F4iQUCXQI6zXbeqmqYV3y3b/278mJf2KtT8PBNjB2FrMbik/fAp6DDORRyTYXnAyB4558ETnTMuWHGmJH0guKpJvv6NxHgK2ljsLgtQjI9iT+aZe6EBzZ+FIvzH2iEQnL4NB4z0WHros+NVFfYwbpb4cDzu/CQ9dvN6xhKBzaH/Th1awREbnsiMUqvzrkkthrgQs9Q==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=JpJiYbDLw57tf6bnUPkZdAPhLjZwTj57dFKvYRGa2Gw=;

b=Gfn65sb9RgzHhY2lzrGfosTC38IDLEUstsuHxbPzSuBHEUT+aG3IlGw6a8BcjoeKVYqCfFsHpkQo6B9+Ed5OxQRGFYdgdR3MUPFte//T5NMGJaXRpj68G3NHqwBaZPE3SM9+BUb05uQMDNIq9NcHfyN6lJk1+MlR6VQqmhgFV35mNlNZUBAtxkkYc3A4s3TOxpipEEbyEJuLIeL/62b384Qxth1Ijed/4bGWhmfHTxgDorqinn6BYmle1u8LEOQQkau2sxNrwZFz15nsHFwFn1rzg04VB+V62tzD9qAU50g7GeUwGJ5GANIQMwJwfJH0CroUqJi9Hco9Cvh3tQLGAw==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=lfyipqgdy.oujdf.sbs; dmarc=pass action=none

header.from=lfyipqgdy.oujdf.sbs; dkim=pass header.d=lfyipqgdy.oujdf.sbs;

arc=none

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=lfyipqgdy.oujdf.sbs;

From: "=?UTF-8?B?S2V0byBCYXNlIEd1bW1pZXM=?="

Subject: =?UTF-8?B?8J2Wp/Cdl4jwnZeF8J2WvvCdl4cg8J2WsvCdl4LwnZa+IPCdl4zwnZeC8J2WvPCdl4Eg8J2WqPCdl4HwnZeL8J2WvvCdl4cg8J2WqsO28J2Xi/Cdl4nwnZa+8J2XiyDwnZeT8J2XjvCdl4vDvPCdlrzwnZeEIPCdl4bwnZeC8J2XjSDwnZaq8J2WvvCdl43wnZeI?=

To: root@nk.ca

Cc: root@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_c756175e-e8b4-4c6d-8c49-28611765eb7a_"

Date: Tue, 27 Feb 2024 22:16:10 +0000

X-ClientProxiedBy: YT4PR01CA0469.CANPRD01.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10b6:b01:d6::7) To MN2PR19MB3390.namprd19.prod.outlook.com

(2603:10b6:208:13d::20)

Message-ID:X-Message-Flag: Flag for follow up

MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: MN2PR19MB3390:EE_|BY5PR19MB3747:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 189bd2a3-b71b-469b-cb01-08dc37e1b44b

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

CzyXP2qxtE1rE0wJZHk8FIsbHp8qitgcIyJn7NlIPXY2z/lMW1gWdbtfWHr6vuntpNC8mkPNmnDAMyIQrZ2xgtJZ8y8s3OUpmb9Jb+LG2xIkOMm8s3Fq1Be+kk0ISOkWXFqGmOwlPLHnwunBE8IA48pbun85qUQ66leBf5dmV+G+JkGa5WFAs7qwQHXIwtR7Tzv0iR+PyVszrR5JKeat0FZUZ3zOEXwWW1NwfdT/iVYER1E2NIvzri/GelIpXJxrX1vV+/WBFpNWV/RC2uJ5592XoGQTRWcKtgiC+TDVOLy6N0jOVK/7Z5h5W64pBQO/my0vS0EfRAloQDrkifKEZAWjvFmS4Cbd9nvafxi8dr4SklSrf7YbVnmJF3CJljbY83vR8KSut+EY/jEiprRWt2fyUjxrS7BhYeOiuFphYKZV4A3MVfVdF9Jw3Ft2Yus3fFLGb+o+UdYnSCa7aHSd/2LEHJKIHlRkuUNCKY/+K43FskvIgbC5y2l1DuyYmYr/7zOPCEqvhH4IiDdx726ehjVvSjPNtm/UhFHacQnlF77hhQPIHo1vonsxyTFPKsqCvWn0CAJN4itkkm53FDrTASJDy+YSkFsv326jk8L1vbd5TCC2YqMUJEF9e/BIDcd0+ruV7Iq076XUUe+cLRPEUyzGw6pUTLtP0yK8vnAgvuh9BHssTpAL9wTn2qHZRiUMtnnnLOcb9d+HKAo5KRS2Aw==

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:MN2PR19MB3390.namprd19.prod.outlook.com;PTR:;CAT:NONE;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1102;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?NFowZjcvcGpTMzNlZ3pNVzYwalJINE5HRzBWYlhxUW9qU1pYNkFUb3J6SGw0?=

=?utf-8?B?WEdlc2dWaWVSd0l0cnVtcUFJQ1YramF0SHdZL0lLN2JvMThERURGazRYd0g4?=

=?utf-8?B?d1lXQlMxYVJCbUlOUzlHeFJnUm43TnU3Y0ZuUGQ3d2lJZmZQWFdkMng4citw?=

=?utf-8?B?N1gyTUdQL25mWVdmaDlZYm5vd25aSktobk9Xc09MVlJBUFpZQmR5U0JDRjJv?=

=?utf-8?B?T3NJM01lUWc3Mm9ubWhJckFaS05EaTZnVTYwRTNSSXFodVdTdVJITm5OY1Rr?=

=?utf-8?B?SUlLS1RqR2lIQkZiUU9mQnBQeitOS3lsLy93dk5QZ2l6ZVRVZkFQWlRzNUNQ?=

=?utf-8?B?dEthSTNQRHVCRDZ4Zm9pZmdtNktxcFl0NFdlaTBFVGlSSDEzeVFvTEZ3c3J6?=

=?utf-8?B?cjg2RmdVQ0g3aWxvYm9wY1VJWU04YVZDM3N0Znp1RnM5bFBHWWMxWHhqMnBU?=

=?utf-8?B?dWZZRkpvY1E5Z0RKbWIzSkpDdGFsUm5qYmxnTERDUm8vRlY4dndPa1FMZlBJ?=

=?utf-8?B?clQrL010R20rZDg1U3J5My9USjJpbWd4a3l2OTByTlpkY0QzVVBsQnY3Vllo?=

=?utf-8?B?SHJQZndXN0VrYjBiUkM0TVNFSG54REhQYTYxMXdEUFJraGlhd3IrT0Y2Szdq?=

=?utf-8?B?N01nRFlhRTQrMlQxdFJrenluQzBGakJXNWp4WFRCdytKVkdEYmF5SW5RTnhZ?=

=?utf-8?B?RXdmcjhyV3l6VDZGWWJxN3k2UjVkQ2ZTUUZWTTRUaUwvbURZaVByU2pEOHBH?=

=?utf-8?B?dHNoK2p5Sll0SmYySHdySzJhY1VoTmgxWDFWdFkvRDBlVHhHR3B4cmcwS2Jy?=

=?utf-8?B?dHZxbmd3S2tTUkFkTTRHU2JXbm5xS21hRi9LSzYyclpCYnQyYzd3YkxyQkll?=

=?utf-8?B?WUcwM0NhNVJwcHp0QW1HOHA2aDFLYWgxVWxxeGRoa2F5dXY0SmlqNDdFU1dD?=

=?utf-8?B?SGtSM2hxUmxDM1VsN0JZTitYTnhsQ3hTUTAyeHdxUTNYZGtXbkFMZlhoOGFC?=

=?utf-8?B?Vis2dDBZYTRwU2JRd2YrQWluNVZ6ajU4Zlp0UjFubWlxWnNhU0ZybVdBMFN0?=

=?utf-8?B?OGorcWZPVk1Db3huUXBWYW1iSldqUjhNeStWVC9RZGZSL3hIMjkvMEMvS3VQ?=

=?utf-8?B?ZUVzUitVWGExcmN2d2g3UW43VURKVm4xKy91RXNRQXg2b2x0VEQ1aXFPUWFD?=

=?utf-8?B?dlFtWnBXSDFsamdWQld4aC9oWGcvREFZUDBMeG1zcDFCYnZ4bkxWS0JVNjQy?=

=?utf-8?B?YVNBM0Zzd3Y0VXJWZW1MU2tvbW13TnFNMXVIbThyeHdFbjZrN3pmaVNJbXUw?=

=?utf-8?B?TytJM2NGN29xRUhqbmZpTzduRzZuYVJvcHlQSWlVSk1SUm1QNWppSEVvUm5u?=

=?utf-8?B?VlhvMGl2NzZReHdLM2V6aFphWCtQaWRaWmtFMnBROEFKeHhUZ2FaOFF0Nk5x?=

=?utf-8?B?RER0R1lxdUtCaEhicmtHSjF0d2Z5QUNHSzlzVFJKVUhHQUltS0FOcmJCalV0?=

=?utf-8?B?Vjd2dlhsU28wNHhZZXNFWEZJQk5sb0lxOWdYSzJXNng1dU5MalUzdkt0TEdU?=

=?utf-8?B?aXZ0L1d3UVQzcXVaOSswM0ZZRkFjSGxhdXlkU3hLTG1nMzZ5cjY5SXlxb1Y0?=

=?utf-8?B?MG1kQTg3TXVlNUxyc1NBT0NXb0Nqc29ZUTI2YWptSFNQMGdUbW9kZjBlcm9C?=

=?utf-8?B?dHdZNHlkRVY0UU9rUjI5WHY4ZFg4Q1BhVzhtb2o1VGRLMU1IUkw3Ni9MRkY0?=

=?utf-8?B?MHQ1QmZhWjFRUWpwWFF5dnNOeWtVODNlZmtjcmc1VUdmWEVHbTMxL3ppZG5H?=

=?utf-8?B?bDdHSjBpZjhFWjFxZGpCTnZ0N2NTZ2NwZmo0WkFpRnpVdTNNNWtQRzVtYmhq?=

=?utf-8?B?SksyU2U0ay9qY0U4UzBiNzhpU3MyaW5hcnV0bkZzejQwelQ5Y1JlNlF3eWlO?=

=?utf-8?B?YmxuR3RsNDNrb01DcTc4ZzVObytSTzUyNElJOWtGQ09HMGhqTmdkQzh5d0RI?=

=?utf-8?B?cTZHL0NGWDNaRWlaL3kxRE9hdXpUM29LOThTamdjeS9CUU4vTUs5SlorOEVK?=

=?utf-8?B?T2FvNEF0ZDQ5NlJldEI2RlZMR0QxdjY5Zk9QNXdJblpDbllUM3VxUWlTY1Jr?=

=?utf-8?B?dmhranA0anZiWHJtRjFlazZiZEtNRjZER05RZWcwcWZubDdodWhnUVdSelpx?=

=?utf-8?B?MEE9PQ==?=

X-OriginatorOrg: lfyipqgdy.oujdf.sbs

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 189bd2a3-b71b-469b-cb01-08dc37e1b44b

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: MN2PR19MB3390.namprd19.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 27 Feb 2024 22:16:11.2583

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 938a54b3-2dde-40ef-a804-53b28e405dac

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: W3HsBJsX7I6zO45QaYDWHDeAB8Eau6+orv2AzV5iCseQVakgb6KUmnCY5luVMF/IhVjYg5N8CgnhECw6DwpJtB8UCdNjcnCBIJSdrXiOZ94=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: BY5PR19MB3747

X-Spam_score: 9.8

X-Spam_score_int: 98

X-Spam_bar: +++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: 𝖥𝖾𝗍𝗍 𝗏𝖾𝗋𝖻𝗋𝖾𝗇𝗇𝖾𝗇

𝗌𝖼𝗁𝗇𝖾𝗅𝗅, 𝗄𝖾𝗂𝗇𝖾 𝖣𝗂𝖺𝗍 𝗈𝖽𝖾𝗋

𝖴𝖻𝗎𝗇𝗀 𝖧𝗈𝗅𝖾𝗇 𝖲𝗂𝖾 ð [...]Content analysis details: (9.8 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[40.107.244.100 listed in list.dnswl.org]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[40.107.244.100 listed in wl.mailspike.net]

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.0 MIME_HTML_MOSTLY BODY: Multipart message mostly text/html MIME

1.8 HTML_IMAGE_ONLY_08 BODY: HTML: images with 400-800 bytes of words

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

0.1 HTML_SHORT_LINK_IMG_1 HTML is very short with a linked image

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

0.1 FROM_EXCESS_BASE64 From: base64 encoded unnecessarily

2.7 SCC_BODY_URI_ONLY Very short body with something maybe clickable

1.7 RAZOR2_CHECK Listed in Razor2 (http://razor.sf.net/)

2.4 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level

above 50%

[cf: 100]

0.4 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 gives confidence level above 50%

[cf: 100]

Subject: {SPAM?} =?UTF-8?B?8J2Wp/Cdl4jwnZeF8J2WvvCdl4cg8J2WsvCdl4LwnZa+IPCdl4zwnZeC8J2WvPCdl4Eg8J2WqPCdl4HwnZeL8J2WvvCdl4cg8J2WqsO28J2Xi/Cdl4nwnZa+8J2XiyDwnZeT8J2XjvCdl4vDvPCdlrzwnZeEIPCdl4bwnZeC8J2XjSDwnZaq8J2WvvCdl43wnZeI?=--_c756175e-e8b4-4c6d-8c49-28611765eb7a_

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8";

--_c756175e-e8b4-4c6d-8c49-28611765eb7a_

Content-Type: text/html; charset="UTF-8";

𝖥𝖾𝗍𝗍 𝗏𝖾𝗋𝖻𝗋𝖾𝗇𝗇𝖾𝗇 𝗌𝖼𝗁𝗇𝖾𝗅𝗅, 𝗄𝖾𝗂𝗇𝖾 𝖣𝗂𝖺𝗍 𝗈𝖽𝖾𝗋 𝖴𝖻𝗎𝗇𝗀


𝖧𝗈𝗅𝖾𝗇 𝖲𝗂𝖾 𝗌𝗂𝖼𝗁 𝖽𝖾𝗇 𝖺𝗆 𝖻𝖾𝗌𝗍𝖾𝗇 𝖻𝖾𝗐𝖾𝗋𝗍𝖾𝗍𝖾𝗇 𝖥𝖺𝗍𝖻𝗎𝗋𝗇𝖾𝗋

--_c756175e-e8b4-4c6d-8c49-28611765eb7a_--

Canadian Tire Dewalt Phishing Contest from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Tue, 27 Feb 2024 20:52:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfAyJ-0000000014Z-0MHa

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 27 Feb 2024 20:51:07 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Tue, 27 Feb 2024 20:51:07 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-dm6nam12on2138.outbound.protection.outlook.com ([40.107.243.138]:25185 helo=NAM12-DM6-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from <4O4OY8430@etfvbypq.iode.sbs>)

id 1rf5YG-000000006WO-0jxb

for sales@nk.ca;

Tue, 27 Feb 2024 15:03:56 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=Xwx9QPOlYovFrLFLoj0jZWKWS5tduXUApCLBbJQ+J7C6tReAustYt0sPdV1bVpwTH60SyEKq3akNj7cZ0f6rW11VfH0zUISyA0U8AR7EVzaRTxxBAvzO/kDby6IU9hP72hz16i7Gkv24lwYa1qZNTPYzbT2f87Yd74okfGr4dM4kFhJFiHcArrqB6ySypVGyUohMrR6nJEERcHZwQ2PEcU+ukCsj6BBsZL4XDF+ZyrKUmo3aRNUoqmVJfurw7v7vdkWQgaXmiq/cerUkNykfNhCz+Kc9RQtMuxc1N15Lln+0VmaZvpOl/3TaPDo37c6kTSK2+r8Hnm9dwzVEkwQJng==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=a3EBv0M5RCMe6s80tO87UTO6yl2LGNGWLg7ZkqJtJgM=;

b=F0UoB+bMqTAHFZJ3XkjcQmYmDGcqVLwLWCxfJoO/jV7aZSpvtBI5iUUmyEsanzmlMgAjR4FQSbEg0zBO4IEf8SATrf0rrogNYEhp8rFhx39H3W1keA2yt/56dJDCfHz0NOEXdnRUwK0xxNw9w5/Nm6clM3DUAZgl2TTMl9N/DOIqvLpofyiCVxGCZxIZGpPDgprgi+p4/DoL+BUlfBdVpzS7ZCBTmWgHqwYIJMG1Hl/flYW+6p2+HPQTEZ+aw1FsHml3Oz1++XRanPWX/CsDGxWAgU/iAUYJ7soBVLxagmWBKDnqP1nLxadf6qqGR+atqNc12w4YCP63EsptIFRomw==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=etfvbypq.iode.sbs; dmarc=pass action=none

header.from=etfvbypq.iode.sbs; dkim=pass header.d=etfvbypq.iode.sbs; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=rdhdfhsddbhsdgbdgd.onmicrosoft.com;

s=selector1-rdhdfhsddbhsdgbdgd-onmicrosoft-com;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=a3EBv0M5RCMe6s80tO87UTO6yl2LGNGWLg7ZkqJtJgM=;

b=kqMNkED6g2HFasZ9w9jN+iPA9kUYQRAXAvXDtAq667DJ9jGS3Rmbeeb6N8Pn02rgrzzE1JgA2n4/ReL/+lZP5y999jERtolvuOKUgNiyogW2JAIPcDlubskn9CkTWtnMTPIAWISwrPhOBu6wPP15niimNdwE2RFi5hglyXy9PjoloB36ElDrbdLL5XGOQETSVD3IEQaZllAcqN3ow2dS+h3vqaESzq8hCgsMdbmmZ95o0eHrXpbSOiYbO2ztAh+wlFsiOXbLvJwACPMxK0LYSu71LqGwNZa9NKQR6La/getQdGx0T+fKZAIoAmZPTyexoqgXGazBZC2gZX5hdWaXHQ==

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=etfvbypq.iode.sbs;

From: "Todays Winner!" <4O4OY8430@etfvbypq.iode.sbs>

Subject: Please verify

To: sales@nk.ca

Cc: sales@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_642e65c6-fb11-498f-860c-d409ff26a76a_"

Date: Tue, 27 Feb 2024 22:01:45 +0000

X-ClientProxiedBy: YT4PR01CA0382.CANPRD01.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10b6:b01:fd::19) To SJ2P221MB1276.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10b6:a03:575::15)

Message-ID:X-Message-Flag: Flag for follow up

MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: SJ2P221MB1276:EE_|CH3P221MB1119:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 406981a8-d521-4c62-c5c5-08dc37dfb20b

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

xVT2y1INEh+4vMANhOGiEpFrP8RYB9rtWnHIW3s97I8+oods3T7zg7SETy32HEKpGxdiqWTfTXSz2Ujkh2eDA/z6XBf9Vrs0JzxfEmUcOyke/aH8G3SXN+oEZsbaEBSOEwxqopuPbRbS6lA7ZeHQHR4CUWWyAJUItNIynbHAP7hwHxezuO5sOb+cUKxpvjFdhHoozMxeJbLuUqGsJBPC7PGxiaLViAjG7fDdUC35o0pEFpvpMP5eYyv/T3B3c5qptuN221w0QYebMEskZuIzjb6cwAECGeQeGL8Y4Jim5sxMAjA3B+Wzo5AmH9fkrNSMyDdlkPee9ZE7lZAfaN//HgT/DZnP04NEH9CgUX8aXhcDn6ayZ0Mi/eEatTtz+rFfsFzzh9ySPVU146S0LTKmMAJGUl+g2HSfJS/FzIodJnetOH8PvPgv6kcLCdh6l7RRnt2O56KuXcPNMFi0/TodgJ9T3kVqgLB+SDmwv0aiVzYmraeIVnxEVOyxPvgC98E1mAroYWtffbfAGKZgjKqI9If73PqrDjpMpwrANhSRZC0V+9tbnsNIoGk1XUY1W5KbvzG6MmDe1wxG/P/TogNr1H6V36XjEQzOIqO3/J9GiYtJ5ACRXZuTHtEXcI1LUzTfQ0xTz7u4kePygvTn1f8UnlH9PJpfKA2oS/9cDqU52+fHyNWx4mDCPY0d+IhNflfS

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:SJ2P221MB1276.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM;PTR:;CAT:NONE;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1102;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?eVRIVVZPTjdCUmZRTndoUVp6UTJLQkE4N0xKalhZbHUvT29SWkd0MGYyOXhh?=

=?utf-8?B?NHFyZU9tVFRFN2k1Qkd0cUY1TjN4Q3p0OHhjQTNiZU9xNU1SOXpvMDdLRStk?=

=?utf-8?B?N01WdlhyTWJoYndOdGdraTFaMHE1UFFtRUFQQnAwN1JYN1pJMFFjVmdiS3F0?=

=?utf-8?B?alJ2L0w0TTNSTCtVeWhjUitpbjBXQ0hBNnRqOWU0SFlMWmlNTUxUVERNY1Zm?=

=?utf-8?B?Y2RETnVlVVVMWEthNENCTzk1V1ZxUnQxNlZJVm5tMTV0dEJ2bkNIa1J5UTJy?=

=?utf-8?B?UGZGUWNKYzR4UXp6Kys1UUJ0ckd5Z2FWV0xUbHFyaUp3b0FaL1FnR3Fmc1BN?=

=?utf-8?B?NVphV2ZDTlRpOERTWFVXNElWb29kTlhMNlNmbCsvL1hOU3A4SklXaFFWQkkx?=

=?utf-8?B?M3BxUS9XRHlvb2tJTkc2NjZzbjVoeGhjcHhib3JRaFVwNzljTDQva2I1QXA5?=

=?utf-8?B?VEhlWWtreTdsNVdEOTZSWWsreGQ0dzlVN3ZNYjRoS2ZRMGEwUVl0OTZXVWpW?=

=?utf-8?B?T0NkOWpzNGdVM0tYOUFvU2pXaW00T2RuUkhnU0JmcWFob2ExV0oyMTNEcVNu?=

=?utf-8?B?Q2N0SDQzNThXZ0tDbXlOMEoyU3M4c0RReWxkRzcrNVNEYWYvQVBEZ3NPQTlm?=

=?utf-8?B?azhqQTJSRWZpYnpDT2ZPdDlSWlh0cDVVVGk1OXNheE5hUU1EYnFpc0UwOVNS?=

=?utf-8?B?OFgra2U0VTNxTU5aUXUxczg3ZWRDbVhQeWxRekI4alJRRTZXSmFhTUlTK0ZT?=

=?utf-8?B?YjhkMmt6N2NiY0MzTjJMSythcHFXMlpJS0k3NmZtayt5MmhMYUVpWnVmVy92?=

=?utf-8?B?SkZNUk9MOTRuMk42OUNDdGt6ODM4LzFFS1REcXpubXFRWFE2ckZwRU9lVWFZ?=

=?utf-8?B?Qk5FVHF1TVhiZDhxOWhLeTNZSHUrTXFwUU9DUjRMNWY5R25qbTdVWHM3bVVN?=

=?utf-8?B?bnNWMTY3OW5oL0FFRjFaMGVoNjB0L0V6VUdjd0FiKzJ6eE1PVjFlamphUkpR?=

=?utf-8?B?YlNsVUc1bzJYcEFuNDZ1UU5HSUhPRkVhcENuUkIyNlBSRm1FaWZKQ2U0bVFI?=

=?utf-8?B?dFJaWFdGSVJXZDdKRWlVUUszSDFZdXdNRkZXZXFoY3hKM1kxTFFEcC9BL0Nv?=

=?utf-8?B?NGRCdzN5TmRXTUFJQTl1ZVBXOEE3L0VrSkxrb3VvaXorNXFnMCtFdmQ4dUd2?=

=?utf-8?B?V1hNZ0N0cU53Q1Bla1F5Y2I1cE95Zmd3MjV4NWJnRnFEeDdpS0o4YWhRRCsw?=

=?utf-8?B?d2NrajExSmROZUFkMTRiTHNqYWRGSkNzZ1hkaEgzdWF0R01ZcGtNWXRUWkhP?=

=?utf-8?B?RHZTNjZTYzhTTWI3S3N5SUxLci9vV3pkeFZoVHR6dytyRnNQa1VlZkk3QnMw?=

=?utf-8?B?akdUZGo2ZHFoYkhQTlhkaXZaUkRsNDZpekFIYzg1aWZ0ckpwQ20yTHlZT2tT?=

=?utf-8?B?NUQvS2V6OFNBa1Zqc1loTkI3SHVXL3hYY1VCK3lMV0tyNW4wYWNlVnNGNHJq?=

=?utf-8?B?cXZ3MkpvU2xXM240RFA0Ykx6MG5uRWZBSTQ4aTE0THdzbHAyd0RFeTRBWDJa?=

=?utf-8?B?RElvMDRLdnlTVnpxdXl4U0ZIWllXWnRIQktpbHNTcG9GTmt2dVYrY3FvQjd3?=

=?utf-8?B?cjB2YkNUSjJ0QkVyMitpY1hCNXN2VGFQSGQ0YnE3bDdoSFRTRjBUN2FLc3d0?=

=?utf-8?B?VUU4TTliSUtjZ0UyQTJMdVArV3hNQ2FIMEdtMXpKZW9iYWI3YklKNW0yc3B2?=

=?utf-8?B?OUw2dUVWaEtlV1BBVVgvOFltWnM5dnc4NGhOZFh5b3hlVjRPS2JBVGVqNEI0?=

=?utf-8?B?TlRsUzdWMWtCTmRMYlFBQUg0bXFtTUtYVVBJQjRuMVc5anUrUGYwWGNuTUJm?=

=?utf-8?B?NVhVOUdJWkU1NFZtRVloS1RWYUN0enhUeUZNQmJnUjlBR2Y4UXBCc0g5UUJL?=

=?utf-8?B?UWl5UUdOYWxYRGJvNjZXekJLV1pYQUM1dTBCMW5tTzQ4STl5NWV5QVRiT0pI?=

=?utf-8?B?ZW8xdHF6TldVei9mZ2FFcjduNTV1WlVVRVhSVmxwMWtXTXJUMVp2NkIvNjFL?=

=?utf-8?B?bEROT3FqczZIMEpjTWgwRzg1TlZmcDBsTnppY0pIdXp0eHNBZm53bExoUXd5?=

=?utf-8?B?RXpsSmliOWJkOStUZWhUTm1aVDIzd1NrZHY3TXZQdm1kOFNQSDNTajJkUEtQ?=

=?utf-8?B?Ymc9PQ==?=

X-OriginatorOrg: etfvbypq.iode.sbs

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 406981a8-d521-4c62-c5c5-08dc37dfb20b

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: SJ2P221MB1276.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 27 Feb 2024 22:01:48.5175

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: d105c4c4-d029-4c45-9d3a-f6dcf1abd65e

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: 1Q9vbbpdsl6kxUQ0EetUIhm8vFymWrYmnW0jgmFveqcAZ29jBVFFPb/QhqYEb74IeTUgPH2VHHr5XhtIW21OhqMVGlhUJ9uwFPbCTkX2MAM=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: CH3P221MB1119

X-Spam_score: 11.2

X-Spam_score_int: 112

X-Spam_bar: +++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: Make an Impact, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set

Today Make an Impact, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set TodayContent analysis details: (11.2 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[40.107.243.138 listed in list.dnswl.org]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[40.107.243.138 listed in wl.mailspike.net]

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

-0.1 DKIM_VALID Message has at least one valid DKIM or DK signature

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

1.0 HK_LOTTO_NAME No description available.

0.5 URI_NOVOWEL URI: URI hostname has long non-vowel sequence

0.0 MIME_HTML_MOSTLY BODY: Multipart message mostly text/html MIME

1.8 HTML_IMAGE_ONLY_08 BODY: HTML: images with 400-800 bytes of words

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

0.1 HTML_SHORT_LINK_IMG_1 HTML is very short with a linked image

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

2.7 SCC_BODY_URI_ONLY Very short body with something maybe clickable

0.0 T_REMOTE_IMAGE Message contains an external image

1.7 RAZOR2_CHECK Listed in Razor2 (http://razor.sf.net/)

2.4 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level

above 50%

[cf: 100]

0.4 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 gives confidence level above 50%

[cf: 100]

Subject: {SPAM?} Please verify--_642e65c6-fb11-498f-860c-d409ff26a76a_

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8";

--_642e65c6-fb11-498f-860c-d409ff26a76a_

Content-Type: text/html; charset="UTF-8";

Make an Impact, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set Today


Make an Impact, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set Today

--_642e65c6-fb11-498f-860c-d409ff26a76a_--

Investment funds phish from Microsoft outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Tue, 27 Feb 2024 20:52:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfAyc-000000001HZ-1dDT

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 27 Feb 2024 20:51:26 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Tue, 27 Feb 2024 20:51:26 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-bl0gcc02hn2204.outbound.protection.outlook.com ([52.100.153.204]:8032 helo=GCC02-BL0-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rf6C3-00000000ICH-2Kfc

for doctor@nl2k.ab.ca;

Tue, 27 Feb 2024 15:45:03 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=jzKEkuK4LLlvTbsg3XWcW5ERt0Zg1lt5VjWIdjZG4zNBzQ8tDuptqb9Vm9BwJ8opsIHP7kBAD+ea9BsZzjmtwQV8u1DZO5ylop6r/QVCPAVqlE1ys6eME8Mx44OIF7vfOL7gSLumH03eowePz7irOshdpRbbiHYYct5FLMs0F9lp7/M7RHtUSZzxnGyKs6QTM4e9+7RpQ6740hx3JambbXYYX/WWk1M2nDVNShGV6aspxg32HXAIDLIBCBE4megde92F5FYHbW7gO2vVSCKlyAJA2F3EoQRU4YkYjorEVFpFYisB7ELVcBNSWDuOzKXhleGo7159D2dexLCyjd7Ckw==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=9AteQQUJdjEMydWLnIY87EVUxTMicr5DNNLILhu/Bds=;

b=Y9zYEk6Wkuu8bam/VPT9v5brToHnmweJpctGeC/36YWqwdvXz5SYWB0Te8EIrQJGdkdJAsSFtMVJjm1BtMP55FsWlPmLmXBC1E4VzKgOj2OTY85JDGSK7QDEhs4uYMKdr+1xNgREFhmZLO5rW+Mwz4OZPIa1YeM2cbA1HOpWMB46nSv2pkpswu1wbso3B+mJkpmGcTsd6adduhgU1r1VTZ/uqfrtfFosTzOUsgQ2UiCd2m4nuiIHc8NS3p/XChx22hUX2Zg+YD8i7YpGKuwoIyExIpYTPhUFVL6CFJV0ORFloJNx6w9Icbz+hzE4zhVdr/NsZ3ufGemPwWFb6RIepg==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=softfail (sender ip

is 204.235.229.21) smtp.rcpttodomain=hotmail.com smtp.mailfrom=gmail.com;

dmarc=fail (p=none sp=quarantine pct=100) action=none header.from=gmail.com;

dkim=none (message not signed); arc=none (0)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=houstonpolice.onmicrosoft.com; s=selector2-houstonpolice-onmicrosoft-com;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=9AteQQUJdjEMydWLnIY87EVUxTMicr5DNNLILhu/Bds=;

b=kWUUikBAOW5+ga58AYIi0O/XyHj/Yi39pvaGGPN6BGwjUAHMg97+ENXrMkPMoUD4AnJoRQ/b5EJiYTTur/DNL8mcq+TIrWonhaJoQYnn2wgUMTMIrgh/UWlVxA/AnF4J3GAbFCYiawb+ha9S8522iHSuDJ4o7V2Q1HpQaohlMFs=

Received: from BL0PR0901CA0008.namprd09.prod.outlook.com

(2603:10b6:208:1c0::18) by DM8PR09MB6455.namprd09.prod.outlook.com

(2603:10b6:5:2ec::23) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7316.33; Tue, 27 Feb

2024 22:42:56 +0000

Received: from DS1PEPF00017E09.namprd09.prod.outlook.com

(2603:10b6:208:1c0:cafe::26) by BL0PR0901CA0008.outlook.office365.com

(2603:10b6:208:1c0::18) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7292.49 via Frontend

Transport; Tue, 27 Feb 2024 22:42:56 +0000

X-MS-Exchange-Authentication-Results: spf=softfail (sender IP is

204.235.229.21) smtp.mailfrom=gmail.com; dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=fail action=none header.from=gmail.com;

Received-SPF: SoftFail (protection.outlook.com: domain of transitioning

gmail.com discourages use of 204.235.229.21 as permitted sender)

Received: from mail.houstonpolice.org (204.235.229.21) by

DS1PEPF00017E09.mail.protection.outlook.com (10.167.18.166) with Microsoft

SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id

15.20.7292.25 via Frontend Transport; Tue, 27 Feb 2024 22:42:56 +0000

Received: from PHSHPDCLSTR000B.HPDWINAD.HPD (10.10.132.103) by

PHSHPDCLSTR000B.HPDWINAD.HPD (10.10.132.103) with Microsoft SMTP Server

(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id

15.1.2507.35; Tue, 27 Feb 2024 16:42:43 -0600

Received: from User (10.10.132.248) by PHSHPDCLSTR000B.HPDWINAD.HPD

(10.10.132.103) with Microsoft SMTP Server id 15.1.2507.35 via Frontend

Transport; Tue, 27 Feb 2024 16:42:37 -0600

Reply-To:

From: Ivan Glasenberg

To:

Subject: Hello. My Friend. Funds Investment. Reply.

Date: Tue, 27 Feb 2024 14:42:43 -0800

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/html; charset="Windows-1251"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

X-Priority: 3

X-MSMail-Priority: Normal

X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000

X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000

Message-ID: <87f3e33b-f2dc-464b-84a2-2e61e8f224a6@PHSHPDCLSTR000B.HPDWINAD.HPD>

X-EOPAttributedMessage: 0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: DS1PEPF00017E09:EE_|DM8PR09MB6455:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: d3f4206a-b177-4f9c-9e2e-08dc37e57136

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 2

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?windows-1251?Q?kubI6x/8ZA/lWigdvPds5zzFwFLk+prSQWiH9QX3dI/Wd0YSA8oUc72l?=

=?windows-1251?Q?Ox/dG2nYrRCNNkmxIttYkXR2F3VXZGiCH3IwpPOo5A29sOer7mV+xD2I?=

=?windows-1251?Q?ACePpnYLbIjbGJzgYCfCaXNEAIxRlw6iPiqtm5pPE7kNprZgfRDjzLVN?=

=?windows-1251?Q?Nt8EqZPkjk2iKZylgJObiKnXgqu87prr+LbR67+Qck1sTRH++Jf5B7Qj?=

=?windows-1251?Q?Kd/jTfpzJhjrJ23clU7IAeObhNQAzlYAoQvY2Q1rikYFSP4fVZ47oZQE?=

=?windows-1251?Q?J9+G+Zc5vLJRt2n+PfYTzmuxiyRv7wHQwZR+giP4IQBBFQtOAyLlDIAZ?=

=?windows-1251?Q?df5dcAem6hfXbv+hn0MKJWOEoxmMgO7oLmcrio91tKQRzXondNQ3P5AB?=

=?windows-1251?Q?ZOqIHTrrcbK5l6/Qsuo4bc1hU3HcTq5xHg7ZJ5iqUJjs5HTp/esXD2g9?=

=?windows-1251?Q?KCOBF5ZlUcP9zBZZkvCdBmF7KuAWKcsLYXN5+qNG6aV2OvFeM0UfLU5t?=

=?windows-1251?Q?EaBpXk2iS7ZIMpIl99zabq7CcQm3mUCMsnlet7D5fmTk8aVQo1IqqhA1?=

=?windows-1251?Q?SHegpajblwZgFNrPFpUTgp4UTSXEB+chFIMJjT8bMti87t+T7AsrLVF9?=

=?windows-1251?Q?66KBD3K2FKi2nrtTi7w+a/LGl8sVpv3nsA09TCx3DYyGb2arAEy6yjK3?=

=?windows-1251?Q?KINqr0KCS8n/UWAu2lEA5d/edFxKTjF+NeRIoEW/raDGFV7nAgsEBWfs?=

=?windows-1251?Q?LvLPbTM1E3W49NIrLkoQ7daBzE2wO5US7FeNEJX5njm6KZ4eUAL5ukRd?=

=?windows-1251?Q?XNjaX2o3CQBrAUveht0BLVtmhaPZxYH3rHICatLAAO0/+7KxEowd0jpX?=

=?windows-1251?Q?fu+0oXQc/pANpsGyNXsvf4EBs4Vq9vBnU1QNXYD4pvfkjR/tytD1yCnG?=

=?windows-1251?Q?oXym71dDUBpjg4uZmyvY3sCrxljAswqN1D5lHmT5miX38fi/yvTDJOH7?=

=?windows-1251?Q?stcuS5oDPkkA+rtv/NW/q3dpJr+tYdVyLOIr/tPK2YO5Mawgwwxi9zxi?=

=?windows-1251?Q?TWnBmon4mfZm5Db5WTjpMNlpuDT8nfwl2L8YoV+YQfjDAlOFmPiUXesT?=

=?windows-1251?Q?noKXJE2TG2So2JS47QbEW1OK2/+cecfb6vi8rmpYLJdod7xvk++Ypunt?=

=?windows-1251?Q?N7lvWBqbHvmGk5kO3UFvdUer4835xlRRnlcQj+zPJLttw/8o+uJiRZm+?=

=?windows-1251?Q?atNG/9FtcV45xuJ4tPvP4EZdgdgbXBq6TC3BOPUgr9CVsM4t9/dRcxn2?=

=?windows-1251?Q?uOVteQ=3D=3D?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:204.235.229.21;CTRY:US;LANG:en;SCL:5;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:mail.houstonpolice.org;PTR:InfoDomainNonexistent;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(82310400014)(35950700004)(32650700005)(23876011);DIR:OUT;SFP:1501;

X-OriginatorOrg: houstonpolice.onmicrosoft.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 27 Feb 2024 22:42:56.5429

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: d3f4206a-b177-4f9c-9e2e-08dc37e57136

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 64c753ca-2ec6-4981-81e7-5c7597f9e7d8

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalAttributedTenantConnectingIp: TenantId=64c753ca-2ec6-4981-81e7-5c7597f9e7d8;Ip=[204.235.229.21];Helo=[mail.houstonpolice.org]

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource:

DS1PEPF00017E09.namprd09.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: HybridOnPrem

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: DM8PR09MB6455

X-Spam_score: 15.6

X-Spam_score_int: 156

X-Spam_bar: +++++++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: [Message Came from Outside the Houston Police Department Mail

System] Greetings. I am Ivan Glasenberg, Manager in Charge of Sovereign Wealth

Funds; I propose to arrange a grant of at least USD65 Million to you for

business investment.Content analysis details: (15.6 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[52.100.153.204 listed in list.dnswl.org]

0.0 DKIM_ADSP_CUSTOM_MED No valid author signature, adsp_override is

CUSTOM_MED

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

-0.1 DKIM_VALID Message has at least one valid DKIM or DK signature

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid

-0.1 DKIM_VALID_EF Message has a valid DKIM or DK signature from

envelope-from domain

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.0 FSL_CTYPE_WIN1251 Content-Type only seen in 419 spam

0.0 NSL_RCVD_FROM_USER Received from User

0.0 AXB_X_FF_SEZ_S Forefront sez this is spam

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[52.100.153.204 listed in wl.mailspike.net]

0.2 FREEMAIL_REPLYTO_END_DIGIT Reply-To freemail username ends in digit

[glasenbergivan21(at)gmail.com]

0.0 FREEMAIL_FROM Sender email is commonly abused enduser mail provider

[glasenbergivan21(at)gmail.com]

0.0 HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS From and EnvelopeFrom 2nd level mail

domains are different

1.0 FORGED_GMAIL_RCVD 'From' gmail.com does not match 'Received' headers

1.1 MIME_HTML_ONLY BODY: Message only has text/html MIME parts

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.2 FREEMAIL_FORGED_FROMDOMAIN 2nd level domains in From and EnvelopeFrom

freemail headers are different

0.0 FORGED_OUTLOOK_HTML Outlook can't send HTML message only

0.6 FSL_NEW_HELO_USER Spam's using Helo and User

0.0 AXB_XMAILER_MIMEOLE_OL_024C2 Yet another X header trait

0.0 LOTS_OF_MONEY Huge... sums of money

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

1.0 XPRIO Has X-Priority header

1.9 MONEY_FREEMAIL_REPTO Lots of money from someone using free email?

2.8 FORGED_MUA_OUTLOOK Forged mail pretending to be from MS Outlook

1.2 NML_ADSP_CUSTOM_MED ADSP custom_med hit, and not from a mailing list

0.0 FILL_THIS_FORM Fill in a form with personal information

2.3 ADVANCE_FEE_3_NEW_FRM_MNY Advance Fee fraud form and lots of money

3.1 MONEY_FRAUD_3 Lots of money and several fraud phrases

0.0 MONEY_FORM Lots of money if you fill out a form

0.4 FILL_THIS_FORM_FRAUD_PHISH Answer suspicious question(s)

0.0 T_FILL_THIS_FORM_FRAUD_PHISH Answer suspicious question(s)

Subject: {SPAM?} Hello. My Friend. Funds Investment. Reply.
251">


" bottommargin=3D"5">
n style=3D"font-size:8.0pt;color:black">[Message Came from Outside the Hous=

ton Police Department Mail System]

 

Greetings.


 


I am Ivan Glasenberg, Manager in Charge of Sovereign =

Wealth Funds; I propose to arrange a grant of at least USD65 Million to you=

for business investment.


 


Can we partner in Business or can you manage funds US=

D65 Million? 


Do not hesitate to respond back if you are interested=

to be my future investment manager as I plan to retire from active busines=

s.


 


If you are interested, then respond ONLY via my priva=

te email. Please clearly indicate the following. Considering the volume of =

discretion required for the success of this project, I ask for your reply t=

o my private email: iglasenberg941@gmail.com


 


Therefore I advise you should forward your informatio=

n to me as to enable us to proceed on the transaction immediately.

div>

 


{1} Full Name:


{2} Sex:


{3} Company Name:


{4} Position in the Company:


{5} Business Address:


{6} Years of Business Experience:


{7} Mobile Phone:


{8} Date of Birth:


{9} Country of Origin:


(10) copy of your international passport


 


Thanks for your anticipated cooperation.


Thank you my friend


Yours Sincerely,


Ivan Glasenberg


Reply My e-mail: iglasenberg941@gmail.com
>Walmart Samsung Phish from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Tue, 27 Feb 2024 20:54:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfB0M-000000002WD-49jo

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 27 Feb 2024 20:53:14 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Tue, 27 Feb 2024 20:53:14 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-bn7nam10hn2247.outbound.protection.outlook.com ([52.100.155.247]:3361 helo=NAM10-BN7-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfA1l-000000008sm-0qrW

for root@nk.ca;

Tue, 27 Feb 2024 19:50:42 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=MV6VzMyLXepryhy2FxKldn6RyEagpzhKyW9XAZosoPpK1pw9yaQCaStHOVwTcjxLWHhCrFljzva97FRWl8c6cksHQfYvGN2/3G6N2ZrLFKoC5xEoyHBBXLwzunDYk9FtqU1hfPV/sdElEpvT+uxy2NcxxMXNeMFi/IKTQR/eAgoWrLsOegjAI724zv3ATSsjy4IEMDbs+8+Zu1HhTkZhHTqd7aRsUbwXEnZ7ORMmxvDkVA3PsgKQrcJDZKoLbnBeqbYIhmJvawftqXRDOGz3K0uzOfXmkLUQ5OQ8yS4yrue5nc+2BCvVDhykUr5Nj5D5235v1bTgQIY+N9Uy43n+aQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=bC4Domvb3t4rmBaKUTp4O8NUZURMTBRKmPpWyqrTGKI=;

b=PODi1yl/CVcDQ6O0jbir0YpVTdoNHdreq6I7VvZNe1Ww1zUBU/UyPtpbS+NtJNFjBt6Q6D4oiDyLK7V/cpxA2Qv/7SdjhTIKdGB6Zptrb0ngTqmCgm8TREDIuVSBoTygFtKK/M+cft+najyjybEe96X+yy6NM5V2+BhfQsv62/tqeiJYUgC4biQ/Cn22p68Atj7aoOf6D359d+BhxoowNQA2SMmqwAAkW70BW/6UDTs7OiqgbV1O9NbsowASENj0hhWijDPBXOjfgA/7ijdgvvV6zGgAu+5fBrro67koywbF1knlPu+xdBedR0qNog9Pw0MUNCwsvWiOaQixZXtrXA==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=teaioj.qxan.sbs; dmarc=pass action=none

header.from=teaioj.qxan.sbs; dkim=pass header.d=teaioj.qxan.sbs; arc=none

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=teaioj.qxan.sbs;

From: "Samsung S22"

Subject: Lucky chance to receive a FREE Samsung s22

To: root@nk.ca

Cc: root@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_380e2bf2-d5ce-42e8-b747-e45dbf9d85cd_"

Date: Wed, 28 Feb 2024 02:48:22 +0000

X-ClientProxiedBy: MW4PR04CA0084.namprd04.prod.outlook.com

(2603:10b6:303:6b::29) To SA0PR19MB4491.namprd19.prod.outlook.com

(2603:10b6:806:b6::8)

Message-ID:X-Message-Flag: Flag for follow up

MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: SA0PR19MB4491:EE_|PH8PR19MB6595:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 9ad06bd0-cde5-45ee-e1c5-08dc3807bbc8

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?NEdVZncxd0lOc25rMVRtTkIzQjFGUjZwSUs0c01PNFAvRXYzdDN2K2MyaHg4?=

=?utf-8?B?Skt5QURKQ09nTzZWUG5pK3d6QWZ2Zmo3dFppS0lZSHhrRHVFRS9LOVNKUDlQ?=

=?utf-8?B?OVFkNVJ1TkhCRHorK3FSVWg0dldrWmVtalNKOFNLd2Rqb2twbWZjQzQrU1Fj?=

=?utf-8?B?aWlDamI1SXQxYVdLak84dXFTMWY1TTh1K2V4Qnlad2kvSkZXWUxQNjRXQW96?=

=?utf-8?B?a2tralRQNERWMnQvclJ6NFY4T1VKVUZCZUNUR1JJMEx6TVpHdE9LU0s0U0JP?=

=?utf-8?B?dGI4U0RCVTBEMkg4amk0bUpkcFZUN3M1NE0yM3Q3V1hyOERQaFZpaHQzWUd3?=

=?utf-8?B?TjdMUGo4QitsemxyRHFxNENZMzNVMGYyQXhab2R5ajl2RzdhaXhBZHRoUG8x?=

=?utf-8?B?OThWelA0VUEzZlRRUWxGMndGb1Zra2NVVzQzOEp6Z1BLaGU2MTFXdnpReUww?=

=?utf-8?B?NnpGK2FTR2R3aXZaQUhhLzk2ZUVJUk1MQkNVZlFIU1AvR3NHYnlWT2RQRWZY?=

=?utf-8?B?TE9jYjdxNFQ3aUNUN1doUVQwOE0rR3NFK3R2WmpTU1U3SjRqWThkVDV0Zmd3?=

=?utf-8?B?OG9TRnRaL2R2UVgvakFYME9FSzJNZm1Dem00ellqTnRJQk5wd1dkdlhuM2lB?=

=?utf-8?B?MFg0M2Nud2NFaUIvVjZvVWtZRTdxMmdWZWZvY1Jiblkxcm9IZ0lOTWpNSU0v?=

=?utf-8?B?ZjlJbjdwQTQyYmFOSkRUWjBsaUVFV09ZaXU4TkFHTUxFV1BxYVY5dUJvWndk?=

=?utf-8?B?dXovQm1mSTZCU3BLdlA2NlUza05uZUNSVFE1V1RXVzVvbTg2V1VzbUxtUUp4?=

=?utf-8?B?V3UzTlFxbmZSQzdmZlo5KytUcGVaVTRtWEhTRUtjU0ovUnc3dW5DWHZEV2Rw?=

=?utf-8?B?M0VKbVdFcjFtYUZPK3BoRFpMdzVCZVN5UnAwNkUyWGhYMmozdGVmWnpYWDZS?=

=?utf-8?B?RmFwMzZqc3FDSEpJZFM2WUlqcnRNT1NNOEdtVUlzT2o4UmVSaWhncUxNYzhM?=

=?utf-8?B?QTBET2MvWnVicHBTSWhxVUhTdDQzZ3ZTTXh5UU1LRWpVa0pySHFlZXFNdkFp?=

=?utf-8?B?ZzM0Qk9aYWhuaGFMa0JtOTR4VVQ4SzJlVCtMMVJxaGkzYkp5ZUROWkxHSVZM?=

=?utf-8?B?Z25MY2NTTkowU29MeHdKSHE4cFlzQnQ5UjZJRFIxNjVwUGxZcUdUcGYxOWRB?=

=?utf-8?B?S0lKRFBTYjlVbDhYUkZ5aFZVTG1aRWwvUXRnQk9EN0RucWRiOHE0MmN3c3VU?=

=?utf-8?B?dVpqYXVIcEpiQmtzL3ZDV1VyTWVPbXFmNDhkUVNYemFmYVowcy9xS1pHWEpK?=

=?utf-8?B?MTZZM2lQSnFFUG5nelYwY0wwM1Z2S0dvNXN2d0Y5OWxzb0ZMUzJJN3lpTldE?=

=?utf-8?B?VTJmaVlUOFhqV1ZPWHBkaHlEWnFMK3krWjdLeDFvaTBBT3dVYUV5dEhlNG5J?=

=?utf-8?B?THdSOWQ2SitCdFpaZkVERTB4RDFjSEpMRG41Ni95VngwVER5MGdPTk9LNnFr?=

=?utf-8?B?ZklPQXFza3FVSEJMU2tCV3o4Y3RaWVVTdTVRRGxCdnBXMjJ3ZXcwWHBIRTZj?=

=?utf-8?Q?eSHhLHLbthThqbJlkBzqriiqiOK8ZHLIT+4Bpaz/tbmJXG?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:9;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:SA0PR19MB4491.namprd19.prod.outlook.com;PTR:;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1501;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?eVBlTFZaTktQRzFydFA4NkdQdjd6SER6K3hGaG8wMkZRWFN5SEt4QjVsRm9P?=

=?utf-8?B?MnJCN2diQlZCbHJpM0RoM3doTVhkK01vS29wMmd2NmtQUERGQWRtT1J0KzJX?=

=?utf-8?B?c1NlZlpZaU1DZFQ2TXIzVjhyeWp2WXM4aE9IWlFheXlDWlV5R3U0Q29CY2xX?=

=?utf-8?B?UnBUVlNsMnp6Yk9GR3dNajhyZ2lLYUpacnN0ZzFScWx1c3EvWjJoR213RWVk?=

=?utf-8?B?NXdnMmMvMm9EQVZWTVdmTTdSd0VZVml3UEltUEh1bXc3VHFRcE55UHZIMXFr?=

=?utf-8?B?R21GbjNuaW9FaUpFZVNsNTVaOXNqSlBvZk16bFpKR3BJeGUrcXBZU2dETEJk?=

=?utf-8?B?OTBMWXJxMkZpeFkwcU1hYmN6UnRiNVBlZXB0THY2S2Rpekd4RHBseGkzU1gw?=

=?utf-8?B?OTZRQ29JTndSV3NYWkF5eThSSlltOGxjalhJZXFQWHZRWk01WUt1eGVPcURS?=

=?utf-8?B?dGRid2hpaDEzc0pKMGxpVE1YaUJqUmh6ekk4ajJ3MFd3ZGFzbmdFZTR0ZTY2?=

=?utf-8?B?THdmczJaUndMMmIxSkNDV1lzSnVZaWpTZ2Rzc3k0dWh5UFZFQnA1cWhkV3VS?=

=?utf-8?B?azdNZjIrcUpZck9zYkVoUHFEOVBLNEhiWm13YWJ5WkhqOGl4UVViczF5SnI0?=

=?utf-8?B?VU9NQ3E5dlpHQVVacmM0a3hFUVl3VWc5Tmt2MDczbmF5WTZORElmUlM2Y081?=

=?utf-8?B?b0YzM1pxQjR2SG1yaHdkWkxXNS9pT3BqRlBjakdSelQrN1NEWDN3Tkc2SWxq?=

=?utf-8?B?ZHpmQXB5QnhKdGRYTGJYTjdCTEtoTzF1Qk5CK2l3bGNRdzFNWTR1OUlUWlhq?=

=?utf-8?B?RUh1eFU0SWJ2Z0J6c2NLTGd3KzdZUHVCRkQ2ZldmdU4xejJ5VFVsYVJLeENQ?=

=?utf-8?B?dU4raWVLVjlmK2xDK3NJd1dqR3o2RzU2R3g2TWJTYzgrdTVyR2VRbHFIN3Vv?=

=?utf-8?B?UkFxWHBIaTJmV3RJWWs0ZXNxeEJOWDhuTEIzRld3VGNKeEY5Z0c1VEcvcVFE?=

=?utf-8?B?aWhZNnN2NWx6TTJnbUFuOG1zeDVVeW5qN0F2aFlLQytTR3Exdk0wSFBVQ2Rq?=

=?utf-8?B?MFh5dElHczJOUHYzUWtyQXBrY3JpeWtqZmRHS3lzYnZ5amRqTzQ5WWlkdDl4?=

=?utf-8?B?SGFWT0paZWExRitZV2xja2ZSc2dBeVZpY1RZb1JVUk0xMEtpMjRlOEtzN3g5?=

=?utf-8?B?RzI3TmVWeU1vKzE4QUMvcklSL3UyeVNJdWpjcnFGbGVYODVTZWovamJUeXJp?=

=?utf-8?B?ci9XMjUvUUNvRnZXa3FqSjl2UUNxZGxkNEpoLzVidnlRWDkySElWd0NzOHpU?=

=?utf-8?B?TFlPSGwwV1RlSG5idFhEblE0RFFpRWUyb0l4SllPR2dQMGhEUzhrRHdIcHZp?=

=?utf-8?B?dU5TNkpYeHVtcnEydWpwZXBIT3pmeHlwajlLR0M1MXlUWHpnY1ZnS21BeFFX?=

=?utf-8?B?NDUvd21LYityem1JTFJrQ2t6dWRISERndGJTRTlWSytsSlAyUGFMTWRmUjdB?=

=?utf-8?B?bnlHd2dSSVFHNEJ2QTBJaFZ1WUMrZEdxaXFKWjFNbUkyMGhpbERxZEdoUFVR?=

=?utf-8?B?dkhFSXVyRWw0VXVmaDV3OVppdGtKYjlSRXU2Vmp4NFVwMWoyY1FFdWtsQkFw?=

=?utf-8?B?UG8vQTV3RHlqQmJWN1NjMWhQQkc5YnRNUlBZdkJncVhKNTJMT3RRcWR2MXdM?=

=?utf-8?B?ZFlzTFF5S1N0SEJPaXNYQkdWcmRPT0hNaUlPZnhBMDNtT0hrd3IzVW0ybTlG?=

=?utf-8?B?OFVKM1JJeG5IdVlrVW9UVmJsTllEZXVORk9YMVV3K21BNzBNYjYzQWZOd3cv?=

=?utf-8?B?SDhOQ2UzY3BKWnplbExaelhIUktUZmN5UDdzUm9KenpOalpVQ0xpa1d2eUE1?=

=?utf-8?B?V2NHWXVqQncxVGpNSkNHOFRQU2FjcnBSa291blFEMGpzZXdpb043K0I3TkVo?=

=?utf-8?B?OFdjTnViSkRpOUZEVFI4OUdJWTZNOHdPazZiUWpHUWJtSkxsdnMxS3RVeUhw?=

=?utf-8?B?bVB2V01NMklybnhURU11cDFrRTNSN2h1bVFmNUJYUlN6V29zZ1lUTUpmUi9H?=

=?utf-8?B?czhBWC83OFh2WlRhTXUzcjFHckF6NHoxMkwvaG9uMTVjOFJ0UHZueHdXUHpa?=

=?utf-8?B?TkN5UHFrSmdDUzB2c2hvdnZHY2lkNENWNVBXTVpwK090VU9TTWxlUmRvYXIz?=

=?utf-8?B?T2c9PQ==?=

X-OriginatorOrg: teaioj.qxan.sbs

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 9ad06bd0-cde5-45ee-e1c5-08dc3807bbc8

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: SA0PR19MB4491.namprd19.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 28 Feb 2024 02:48:24.7414

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: ccad54f1-2d89-48a4-ae39-652ebdb8a017

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: DQH9gwJtu8RmC77QEe3OL1bpvVX1HEnIFIrTLHPCFweJWx2cJy9Ym8fcONa4ImnsrBvd2a84LbtKv+K4VQeGyAMSDpEf/XedwF7+ZQjUI6s=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: PH8PR19MB6595

X-Spam_score: 13.2

X-Spam_score_int: 132

X-Spam_bar: +++++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: Welcome [Samsung s22 customer, Exclusive Rewards For you

Your Name Came Up For a Samsung s22 customer SurveyContent analysis details: (13.2 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

1.9 URIBL_ABUSE_SURBL Contains an URL listed in the ABUSE SURBL blocklist

[URI: ggfhdfhfghdfg45ghdgf.page.link]

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[52.100.155.247 listed in list.dnswl.org]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[52.100.155.247 listed in wl.mailspike.net]

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.6 HK_RANDOM_ENVFROM Envelope sender username looks random

0.0 AXB_X_FF_SEZ_S Forefront sez this is spam

1.0 HK_RANDOM_FROM From username looks random

0.0 MIME_HTML_MOSTLY BODY: Multipart message mostly text/html MIME

1.8 HTML_IMAGE_ONLY_08 BODY: HTML: images with 400-800 bytes of words

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

0.1 HTML_SHORT_LINK_IMG_1 HTML is very short with a linked image

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

2.7 SCC_BODY_URI_ONLY Very short body with something maybe clickable

1.7 RAZOR2_CHECK Listed in Razor2 (http://razor.sf.net/)

2.4 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level

above 50%

[cf: 100]

0.4 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 gives confidence level above 50%

[cf: 100]

Subject: {SPAM?} Lucky chance to receive a FREE Samsung s22--_380e2bf2-d5ce-42e8-b747-e45dbf9d85cd_

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8";

--_380e2bf2-d5ce-42e8-b747-e45dbf9d85cd_

Content-Type: text/html; charset="UTF-8";

Welcome [Samsung s22 customer, Exclusive Rewards For you


Your Name Came Up For a Samsung s22 customer Survey

--_380e2bf2-d5ce-42e8-b747-e45dbf9d85cd_--