Ukrainian dating spam from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Sat, 18 May 2024 08:08:00 -0600

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1s8KUk-000000007L7-3hie

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Sat, 18 May 2024 07:53:06 -0600

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Sat, 18 May 2024 07:53:06 -0600

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-mw2nam10olkn2036.outbound.protection.outlook.com ([40.92.42.36]:6328 helo=NAM10-MW2-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1s8J9F-00000000Mvs-1ABX

for doctor@doctor.nl2k.ab.ca;

Sat, 18 May 2024 06:26:54 -0600

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=IrK4CzjDLbI0aOA7HX+Prbnft5TeGN62fVTTS7jLnJWKRH1B6/KiQ7hgbEyd9l8v8Y79kdANgdYc0sOJENdGyvWidbjw/0HngrfzOifRtHG98KGkBQxduOMWZ1Loy1R+2usXeybxAtjWpCPWrZ1zlXlYMZsMCVvnuAvNkcO3IGHd860zPKdrMYB7g9KJnnw12Afsj9UP9/SmEiOpFIegx7/XDLLoRQXb04V71abS4Trm2PH1eHtzvJbDq+EUcdpIesxPWls9q1uIumlPkH0w7Rul5L8QFcMR/YTmxiLqbvKwoJmbYkXcxT373hU40QpRHVjl8+3HWcv2B+e+cCzRyg==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=oIjauzhVEdciTP1gz94abXJwSiIfVCx1FvZkWgTz4qg=;

b=AUMS9fKdP9MU6ZpVlOKx6uvfeHeZ2Ni9IM/Tvlc3ZJUMsHOG1SfZm3XjJ+xNYvo7l+5Wn62CCy7x8mPb47xd85opiYO2wteoc56NmAMO9H7ogwMO4FmCrm0m/gUjec0B3EN+PJjLrtxuC8egycaSbEz//WhVmUAaJQ+p895bh/pcjfHmMErX/na6NNWyZi9AHWYo77KHs3UFdndbK5oE6zmcC2BCJeQS8rf643aPAroN3pQNJ9hl9EEHFxi4GThEm8Sk7wXtii5ee7GbUc8LHPCdX07J956XtKyzSAjZTyhlgRWt+AlaBKyF+99AaaGU8DhmWOj1/JCt7SZEiSSFBw==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;

dkim=none; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=hotmail.com;

s=selector1;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=oIjauzhVEdciTP1gz94abXJwSiIfVCx1FvZkWgTz4qg=;

b=TIPdXWY9KGngdeFL6wARwhPCzVCdDhVVt2Zc5kK0SYlH/eETDTKIY1ZIhGua+4jrbilvz6zLtoaDCSwFW2PoVcKNKBfNyY9Jt0UCCTXD7DmGaPVDmXySRPHHyuZ32S0atQoQS7emJD++/Rvoejedgic+7KgDxR39clFytJ4q3JFIq0v2TjHVTn3b9B6az1oE4O4bpBgasEQvDKSQ3jA/bsd9QME9yhYQzHPU/qnsVCU/1CsO2jhRuinXU/Fp7kh+7cua9r3+vfg+Sn01f7zPzTNEyd8Y7/QSfkk18TecmP0TOFwJAtaYC5gm1cwKVmDbXwe/Pyw2xZ7Pw+YGO+H2wQ==

Received: from MN6PR19MB7989.namprd19.prod.outlook.com (2603:10b6:208:47e::5)

by MN0PR19MB5827.namprd19.prod.outlook.com (2603:10b6:208:37a::12) with

Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7587.30; Sat, 18 May

2024 12:24:36 +0000

Received: from MN6PR19MB7989.namprd19.prod.outlook.com

([fe80::26da:edfb:3e4d:382e]) by MN6PR19MB7989.namprd19.prod.outlook.com

([fe80::26da:edfb:3e4d:382e%3]) with mapi id 15.20.7587.028; Sat, 18 May 2024

12:24:35 +0000

From: "halbeparwarb@hotmail.com"

Subject: =?UTF-8?Q?Stop_staring_and_j?=

=?UTF-8?Q?oin_me_=F0=9F=99=88?=

Reply-To: "halbeparwarb@hotmail.com"

X-Mailer: Gmail

Date: Sat, 18 May 2024 14:24:33 +0200

Message-ID:Content-Type: multipart/alternative;

boundary="----=_NextPart_000_828B_B36F2E07.7070E25B"

To: Undisclosed recipients:;

X-TMN: [RU0L7nkm1tjnqi00RGtyI+eO1zWMLksr]

X-ClientProxiedBy: FR2P281CA0164.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10a6:d10:99::14) To MN6PR19MB7989.namprd19.prod.outlook.com

(2603:10b6:208:47e::5)

X-Microsoft-Original-Message-ID: <1.08ca4644dd30a415d023@DESKTOP-9I3498I>

MIME-Version: 1.0

X-MS-Exchange-MessageSentRepresentingType: 1

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: MN6PR19MB7989:EE_|MN0PR19MB5827:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: f1335653-ed29-4f5c-5c96-08dc77357a91

X-Microsoft-Antispam:

BCL:0;ARA:14566002|461199019|9000799038|9400799015|42300799006|1680799042|440099019|3412199016|4601999003|1602099003|56899024|2406899030;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?enNmdXJPb0xJck1mSW9va0g4WW1sOXNIRFdvMCtHZUtFVXVxVE9Ta29VNTlp?=

=?utf-8?B?U0FNU2F5N0RXUjVjUklsbmo0WU9hWTcxT3J3aVJtb3pJN055UWxYYkorSVlt?=

=?utf-8?B?elI0cXRZc0hOdnBPbExZTm00S1pyb29ROGNWLzZ1MFFLSTZublJhWFJUc1Zp?=

=?utf-8?B?aS9ON0FQNDhkZ1l4d3BzMFZrNit3d0V5MUMrTE9USGIyTDJaZHV6WCtMWnk4?=

=?utf-8?B?V2l6TXVIVG9SVVNISUo0MTFXK1hNRTRhVGp6TWQzODNRZU9reVhncDNoK2hh?=

=?utf-8?B?WC8rTld6K2VRL0xhV1piR1U5OW5yWnlkTDcyeGZKYXdDN1hSY0tMb1Zoczlk?=

=?utf-8?B?UHFHNDQyRXZnQmRPTEcxMkFESVlxZHMyeUR3K3djSUxtaFdJRmtwQk5JVUhy?=

=?utf-8?B?K1gzVnBzQzRUUWliaDFMUDlHZ050K1ROakF5cGdmaVFhalg1L3VoVm1tTUlS?=

=?utf-8?B?dUxUMzNGQm9qOTBqWnZoNVhuN3g0TUx2Wi9CYmpjRWxReHJWZGRzd0owYkd4?=

=?utf-8?B?KzhjaXRaMnd0VU93emZkSlJWSHhPZlAyVFhXaG1kbXdxclRRVHJTL25Uby9I?=

=?utf-8?B?ZjFiYXpUN1N0VVRTU28rWE1hamthaHVhZjd6Y1FIYk5BTHJBK210SmRCWGFI?=

=?utf-8?B?RXluUWtmZU1yOWtUcmZzamtONjN1MXB2VG5QY3pReU5GUFE3UXc5QVhwdFJD?=

=?utf-8?B?U0toWFpNK1FXMkx3aTJta28zRmlEQXI4MUdxSDNsbnFORXVUaVlBN053RW04?=

=?utf-8?B?UmVETGZuRWNTamRGVTRTd3UxV3l2ZDR4MDNpWWFBbUI4ZjZkUTZCRnBzT1BG?=

=?utf-8?B?ZE1xVFlrVkYxSzgrTDVlZ2pnaDhRb3hNa0t3UFBQYVRLb0dHUjhwSjNwL0M3?=

=?utf-8?B?SGhmZGMxU2RMZ1lTanNkT2V3QWxIYnExU1JnSDVUTGRIVFZuYUdFWG5PTmdV?=

=?utf-8?B?SkZVNElNMlZjSHlOcWpHbXVHa1k4bTRmMld0aGhLT3dUNUJKNkVERDlZSnFa?=

=?utf-8?B?S1RRdmEvdjRkcGNubWZpRjFsWVJGOWF0WHkycVNqMzNFb1pkOVFYOUo0b250?=

=?utf-8?B?MFZVeUF0ZkJYanczZEF0MDNYU010TjFUVnlha1hlc2tlUDljUUNLME5TYWZT?=

=?utf-8?B?MisyVzhCb1BIL0RWZEtXcnNnOUdjaGZldnVrVS9uMHhpSDVPZURkQitSVHk4?=

=?utf-8?B?N0xIWTFOQmpYdnA0cVRiOTBzWnhUWFY4M3hNU2RjSFJzb0MxQUdsWGk1K3du?=

=?utf-8?B?dDNuWVM5WnpxTitpaDMrbGhERGZ3Z0tVR29Fc0MzaTE3QUpRN1RuK0wzWXM4?=

=?utf-8?B?ZnJHOEI2R3VEd2l2QVliSDE5TkoxUzRzQmU1VHYyWVErZHlnZnJHVXEyV2h4?=

=?utf-8?B?UVFqbW9nRXhKUmNRdTVNWm5MVjd0SnhQdGw0ZHZRcWdsUUMwUkMzUTMzWUl0?=

=?utf-8?B?Z25Lc3dYbUJqNlhwTXAwSDlsUUdYUjJLZ3RpaGR0OExseHNGMkZzZnZPbjlY?=

=?utf-8?B?R1hBaXczS1Zvck1PT3NuWTlETmhYWisvWmNZNG1MamcvT2VGSWdLOHZyYVg3?=

=?utf-8?B?L3EwUE4zV21LV3V3UTlVNHFrZFF4b3dvUUxMcDczeGkwWExsTkxmcGljTkhT?=

=?utf-8?Q?m+0otsE+ChY2Z7BvkUneAeP2TSZdwVcFUDlrQYFLEZ/I=3D?=

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?cU9wZDdoUkdqdnRjYW85M2hGcUI4YWdvUzBndTVWVytuVkt2a0l1YWR5M1RD?=

=?utf-8?B?cEJvRVViNldROW5sY3gwcU11MXZaMVFNYlY4VXdTak1ETEI5N1hWbkk2eFFj?=

=?utf-8?B?VC8vYjB6MjRMejc5V2g4Nk1tZXl3aUU0Wk1vM25CRlBDQjE5MVFvdnp6dThy?=

=?utf-8?B?MDN4Mno0YUpPd0RZRm03aEI0cUVpSGcyNmhqaGhPcTFnWlBqS2ltSmZXcnZy?=

=?utf-8?B?a285b2RFSjRSUnc4eUhXb1lKYnhpODNrV2ZYNTR1KytSeDNLc2hiSUhXTlJi?=

=?utf-8?B?SEtIalNZODVjUldBSnB6TUY4R01uL0FUcGpwZjFwRlRGYWZXK2dSQmtqK3JW?=

=?utf-8?B?QUIvNWtjdmdNOEJiOE1TTWhuNUc3ckoxWFU1MVdjcFQ3UkRVTE9lMGUyRnln?=

=?utf-8?B?eEhOSk5SSm41STB5U0ZuRzhSaDlLOW1zSWRUSTMrRU9OTkg3YitOcFdXdXA2?=

=?utf-8?B?bytyR2ZxSVJvMVpLU2d2cjI3K2U3STVNOFpCMjNINXlYcjBQRXFUQ0VkdENU?=

=?utf-8?B?YjFaSmZhYWRIWEk5YS9UTmFUdExHRzM2KzRCNklkK1VYUVQ1Zk5OT2JSZFB3?=

=?utf-8?B?cEhPNU1vNWlxYTUzR0kwMW1aSVpyK2NvaWR1L21scGZPT1ZoYjZoUUxpT2VI?=

=?utf-8?B?MjdHZTIxa1hYK0dDa080bmRLaXhtNDJ3NTFhcm1peG9PUEM3Y0NRRS9mak5S?=

=?utf-8?B?UVBlNDNlUXpHQ0tGMmNsZndvSUEzZnhRMlc2RnFaZTJ6R1NzcVFzeWV4dXpl?=

=?utf-8?B?MjdJTE9LVGhSMmk5NytldkE3Tzk5WVprM0h3VDlINmttSFFVZnZaZTl3VVFF?=

=?utf-8?B?NFI4d1cxNzgyMkhrQTEzUlFZOVZSNFg1NlhuclczZjh6ejkvKzZoQ043cjNr?=

=?utf-8?B?ZEd4MVUvZFB2WTlhQmhkU3pFeTYzUWJHQjlqS1NRbkREM2QvQTY4U1R4NU5Q?=

=?utf-8?B?K0ozTDNtTlN1eENFbHhWM3ltOEZYRDEzK0l5UU5xWjN2M2xrU2FkWWV0czdX?=

=?utf-8?B?Mk9wa3A3MzBWZk1vcUN0Q1Y0YUl2aFgyTGVuQkZESW9WVTh1LytRckp2c1Za?=

=?utf-8?B?TVBhR0oyMXVvakczN0NoVkkxQ1JYbENON1d2dnNaQ1E4VFlQbitPNTMvNW9j?=

=?utf-8?B?ZGZZTjVjTHNJL3lQTUV4VUZUZjAzNFpQTjdmdU96RzFXT0xxRzNCNkhNd3lt?=

=?utf-8?B?MVZKRzJSalBGbkl4ZUFtL1Q1dHlyeU9jUDh1aW0xREMvWWJ2cy81R3BTdmRs?=

=?utf-8?B?L2FtemlaeXAzMUFXWnRRajZYSk1yaytoYWVpQ0loYXBhZURJWkVzaHV2TzVR?=

=?utf-8?B?NGJjRmdJZHlsMVZnTDBNSWtOaFN1Q2FlY1NEL2tuazlMYWN1N0pZSWRvQVgz?=

=?utf-8?B?d0pVNkI1ZitRVkp0ZXRmVnVZV01EekJHMThLV3NpZEZzTUZMTEgvRk1vTVZh?=

=?utf-8?B?R1lYSmdhUU5TR21PU2FwSEV2bHJYNVNaLzIyOWRhNnJVd3MyWG9yTlJvTDIy?=

=?utf-8?B?eTJTSXh5MDZoMjBBdEt5eHpGMGJIbHdrNExpcWdQOXJwd0N3ZW5MYnlqSDRW?=

=?utf-8?B?dTJ0WmsrbVRnQ3RWMDcvcUtXMjN6ZmJ0M0JSUzJjNm5IdmZzVVVTWHU1N3Yv?=

=?utf-8?B?MmYvdzllQWxza1Rjb0JIZjFRc1hmUGxsVEU5SmZQOVN4ZUZxL08yUFRSZEp5?=

=?utf-8?Q?cmuY+EI6YuWS2eiTAPAV?=

X-OriginatorOrg: sct-15-20-4755-11-msonline-outlook-e7757.templateTenant

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: f1335653-ed29-4f5c-5c96-08dc77357a91

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: MN6PR19MB7989.namprd19.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 18 May 2024 12:24:35.6708

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa

X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg:

00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: MN0PR19MB5827

X-Spam_score: 11.7

X-Spam_score_int: 117

X-Spam_bar: +++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: Gorgeous woman ✅ From their own country to Europe and even

Hollywood, Ukrainian women win hearts everywhere. They are the ideal ladies

because they are clever, self-reliant, and ambitious.Content analysis details: (11.7 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

1.5 RCVD_IN_AHBL RBL: AHBL: sender is listed in dnsbl.ahbl.org

[40.92.42.36 listed in dnsbl.ahbl.org]

[40.92.42.36 listed in dnsbl.ahbl.org]

[40.92.42.36 listed in dnsbl.ahbl.org]

[40.92.42.36 listed in dnsbl.ahbl.org]

[2603:10b6:208:47e:0:0:0:5 listed in]

[dnsbl.ahbl.org]

[2603:10b6:208:47e:0:0:0:5 listed in]

[dnsbl.ahbl.org]

[2603:10b6:208:47e:0:0:0:5 listed in]

[dnsbl.ahbl.org]

[2603:10b6:208:47e:0:0:0:5 listed in]

[dnsbl.ahbl.org]

0.0 RCVD_IN_AHBL_RTB RBL: AHBL: Real-Time Blocked in dnsbl.ahbl.org

[40.92.42.36 listed in dnsbl.ahbl.org]

0.5 RCVD_IN_AHBL_SMTP RBL: AHBL: Open SMTP relay in dnsbl.ahbl.org

[40.92.42.36 listed in dnsbl.ahbl.org]

0.5 RCVD_IN_AHBL_PROXY RBL: AHBL: Open Proxy server in dnsbl.ahbl.org

[40.92.42.36 listed in dnsbl.ahbl.org]

1.5 RCVD_IN_AHBL_SPAM RBL: AHBL: Spam Source in dnsbl.ahbl.org

[40.92.42.36 listed in dnsbl.ahbl.org]

1.0 RCVD_IN_WSFF RBL: Received via a relay in will-spam-for-food.eu.org

[2603:10b6:208:47e:0:0:0:5 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10b6:208:47e:0:0:0:5 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10b6:208:47e:0:0:0:5 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10b6:208:47e:0:0:0:5 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10b6:208:47e:0:0:0:5 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10b6:208:47e:0:0:0:5 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10b6:208:47e:0:0:0:5 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10b6:208:47e:0:0:0:5 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.42.36 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.42.36 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.42.36 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.42.36 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.42.36 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.42.36 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.42.36 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.42.36 listed in will-spam-for-food.eu.org]

0.0 URIBL_PH_SURBL Contains an URL listed in the PH SURBL blocklist

[URI: clck.ru]

1.9 URIBL_ABUSE_SURBL Contains an URL listed in the ABUSE SURBL blocklist

[URI: clck.ru]

1.9 URIBL_JP_SURBL Contains an URL listed in the JP SURBL blocklist

[URI: clck.ru]

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[40.92.42.36 listed in wl.mailspike.net]

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

1.7 URIBL_BLACK Contains an URL listed in the URIBL blacklist

[URI: clck.ru]

-0.1 DKIM_VALID_EF Message has a valid DKIM or DK signature from

envelope-from domain

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

-0.1 DKIM_VALID Message has at least one valid DKIM or DK signature

0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid

-0.1 DKIM_VALID_AU Message has a valid DKIM or DK signature from author's

domain

1.5 GR_DOMAIN_UNDISC1 To contains undisclosed recipient (undisc)

0.0 FREEMAIL_FROM Sender email is commonly abused enduser mail provider

[halbeparwarb(at)hotmail.com]

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.0 AC_BR_BONANZA RAW: Too many newlines in a row... spammy template

Subject: {SPAM?} =?UTF-8?Q?Stop_staring_and_j?=

=?UTF-8?Q?oin_me_=F0=9F=99=88?=------=_NextPart_000_828B_B36F2E07.7070E25B

Content-Type: text/plain;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableGorgeous woman =E2=9C=85>From their own country to Europe and even Hollywood, Ukrainian women win he=

arts everywhere.They are the ideal ladies because they are clever, self-reliant, and ambit=

ious.

=F0=9F=8C=B9 The distinctive user base of this dating site from Ukraine is =

impressive.

There are a variety of interests, professions, and life objectives among th=

e women here. Take a deep dive into the intriguing realm of Ukrainian women=

! =F0=9F=92=96

=E2=AD=90=E2=AD=90 VISIT THE SITE!!!=E2=AD=90=E2=AD=90

Don't want to receive notifications/e-mails?Want to go? UNSUBSCRIBE.=------=_NextPart_000_828B_B36F2E07.7070E25B

Content-Type: text/html;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
style=3D"font-weight:normal;" id=3D"docs-internal-guid-9c1dcaa2-7fff-dbf2-=

6b97-86fa45f8013c">=0A=


>=0A=


;color:#000000;background-color:#ffffff;font-weight:700;font-style:italic;f=

ont-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space=

:pre-wrap;">Gorgeous woman =E2=9C=85
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


>=0A=


;color:#000000;background-color:#ffffff;font-weight:400;font-style:italic;f=

ont-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space=

:pre-wrap;">From their own country to Europe and even Hollywood, Ukrainian =

women win hearts everywhere.
=0A=

=0A=


>=0A=


;color:#000000;background-color:#ffffff;font-weight:400;font-style:italic;f=

ont-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space=

:pre-wrap;">They are the ideal ladies because they are clever, self-reliant=

, and ambitious.
=0A=

=0A=


=0A=


>=0A=


;color:#000000;background-color:#ffffff;font-weight:700;font-style:italic;f=

ont-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space=

:pre-wrap;">=F0=9F=8C=B9 The distinctive user base of this dating site from=

Ukraine is impressive.
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


rgin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">=0A=


tyle=3D"font-size:24.999999999999996pt;font-family:Arial,sans-serif;color:#=

1155cc;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-=

variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;=

text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">
px;height:332px;">
wqOUKIeXl-T0MIcuz3K_rmYfuex3lRmhULG6wPeLWAuPVIIsaTfBRNSErcuMh9TY_yL-_mE9Ccs=

V3FhAmg76ks0fikBWGzlxLJNv8Spcp03JXoryBw9IoHZCEyod9NFrDvMz6DnO5mtxtqw" style=

=3D"margin-left:0px;margin-top:-1.8807462707239342px;" width=3D"251" height=

=3D"335.76149254144786">
=0A=

=0A=


=0A=


>=0A=


background-color:#f7f7f8;font-weight:700;font-style:italic;font-variant:nor=

mal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">The=

re are a variety of interests, professions, and life objectives among the w=

omen here. Take a deep dive into the intriguing realm of Ukrainian women! =

=F0=9F=92=96
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


ackground-color:#ffffff;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:norm=

al;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">=E2=

=AD=90=E2=AD=90

serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-style=

:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;wh=

ite-space:pre-wrap;">

xt-decoration:none;">
erif;color:#1155cc;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:=

normal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoratio=

n-skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-spa=

ce:pre-wrap;">VISIT THE SITE!!!

t-family:Arial,sans-serif;color:#000000;background-color:#ffffff;font-weigh=

t:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-a=

lign:baseline;white-space:pre-wrap;">=E2=AD=90=E2=AD=90
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


rgin-bottom:0pt;">=0A=


ckground-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:n=

ormal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">D=

on't want to receive notifications/e-mails?
=0A=

=0A=


rgin-bottom:0pt;">=0A=


ckground-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:n=

ormal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">W=

ant to go?

t-decoration:none;">
if;color:#1155cc;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:no=

rmal;font-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-=

skip:none;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space=

:pre-wrap;">UNSUBSCRIBE.
=0A=

=0A=


=0A=


=------=_NextPart_000_828B_B36F2E07.7070E25B--

I1.13KL0LD37.6KI2.25KwhoissourceMore dataSummary reportDiagnosisDensity00n/a

Trackbacks

Trackback specific URI for this entry

This link is not meant to be clicked. It contains the trackback URI for this entry. You can use this URI to send ping- & trackbacks from your own blog to this entry. To copy the link, right click and select "Copy Shortcut" in Internet Explorer or "Copy Link Location" in Mozilla.

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA