Ukrainian dating spam from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 09 May 2024 10:59:00 -0600

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1s50pT-00000000DNX-2sy4

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 09 May 2024 04:16:47 -0600

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 9 May 2024 04:16:47 -0600

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-am0eur02olkn2074.outbound.protection.outlook.com ([40.92.49.74]:40612 helo=EUR02-AM0-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1s4vyy-00000000KSO-3hek

for doctor@doctor.nl2k.ab.ca;

Wed, 08 May 2024 23:06:21 -0600

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=I/dFF0olXaFDfXeAZJGbb1i9LYG7oMVgnKA4o9J0M7uSdMEYtDhWQAl4Ue2rt48zUeTKhYFy6x6HHcOINeNth+EwNyyMiMb0mkZHbSzSJt3Zg67+xgFdyg96RwOAQZEch25HNR6FGw4qv0lqe6rOtLSsl7lMFC5sYdeK79OZlcHTfmat4FLkNJr+ylmqxmBpkvMoQXGhFy31pJACRe37jF6EJJo46mnvs6d/8rb5/7by5//mLjh85a1hm+GjVXbGWeWZnne2VVQNMyhA1Dw9UBZQI+MnltBJ2kZwlN9vEtVmcsor2HC82JUH9gzXtW2sVjfP1GFuSmRQlux/Q19A5g==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=IOnYz5DEKAYOROFG+DS0ruskf3s9Sz54bh6pGy1hNr4=;

b=NWM/dEKUqUSlgZud/VjqE9+1Zfnr/Z0c9xGMZ4ZsnPrjDfalD3bC2klB4XAkB685tJ59Po5Y9cc0A/ZcZUdSBk9DUoZY5CB75y+ZuvrimiDHI2mWIf9ztqZVMBYoC2Llo4/5NHZKbwZwLX1fUGXk+iOYJQl1p6B6G+JcA6RMZLZGETPwHbmULBtGfRSbWkLnMrkdKsGZddIT9UV4Pq0nLqf7+LKOSYcXlQDWjxOoURqDl5luh6wxHmOuLJ1DKWyVGu+hBj07n3vPYiIBmBKvj+OdRZMrL1WVDSa6oHvQ151s5jCD8wYN5428q1kbC5ikUG5qxNEhHAJOkvK67Am2Rw==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;

dkim=none; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=outlook.com;

s=selector1;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=IOnYz5DEKAYOROFG+DS0ruskf3s9Sz54bh6pGy1hNr4=;

b=afBOd/Dx+f+iBSbCfMGa0V5cqda0TlGBChOdaycAeM15lB2eu4UhP2U+FNku/j2xsRb2xsd5Vy64ylyP43NG/tuqOS4tyfjPy9R0uoxJ9kEghB1ufDIO6WfRQcCc47fXPQU0EOBOZ6Yv6Vt4zXyo4V+8YGNtIWLT7jSmJ5Bh6jYnqMX5iuSyTOqauu7gpkwbSuTtY9NDV0ckV0OG7tnKs4Y9iLTZfLnBLwrTSWgA1mo4NC5UIKjWg71pT+hGoCGLLtogi3MdirRGBi9O+faRAjo5gbaRMQw8MLtMg+YWRmmW5onZksX16+JGJ4m9TJErbI5kprzjZGKZCh/6oTAsIg==

Received: from AS2PR02MB9319.eurprd02.prod.outlook.com (2603:10a6:20b:579::6)

by VI0PR02MB10684.eurprd02.prod.outlook.com (2603:10a6:800:20a::11) with

Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7544.42; Thu, 9 May

2024 05:04:03 +0000

Received: from AS2PR02MB9319.eurprd02.prod.outlook.com

([fe80::972b:658a:1218:b8d6]) by AS2PR02MB9319.eurprd02.prod.outlook.com

([fe80::972b:658a:1218:b8d6%7]) with mapi id 15.20.7544.041; Thu, 9 May 2024

05:04:03 +0000

From: "joannekleven83@outlook.com"

Subject: =?UTF-8?Q?=F0=9F=92=9E_Embark_on_a_r?=

=?UTF-8?Q?omantic_adventure_?=

=?UTF-8?Q?with_Ukrainian_sin?=

=?UTF-8?Q?gles_=F0=9F=92=9E?=

Reply-To: "joannekleven83@outlook.com"

X-Mailer: Gmail

Date: Thu, 09 May 2024 07:04:01 +0200

Message-ID:Content-Type: multipart/alternative;

boundary="----=_NextPart_000_A678_9E12685A.48301736"

To: Undisclosed recipients:;

X-TMN: [ILWaObtsfHTuwVtMAICSQuR82J8KqES2]

X-ClientProxiedBy: VI1PR06CA0195.eurprd06.prod.outlook.com

(2603:10a6:802:2c::16) To AS2PR02MB9319.eurprd02.prod.outlook.com

(2603:10a6:20b:579::6)

X-Microsoft-Original-Message-ID: <1.c3309c6d4f036ec2ad56@DESKTOP-9I3498I>

MIME-Version: 1.0

X-MS-Exchange-MessageSentRepresentingType: 1

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: AS2PR02MB9319:EE_|VI0PR02MB10684:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: e587ed06-ecf1-4fa5-ab87-08dc6fe5722d

X-Microsoft-Antispam:

BCL:0;ARA:14566002|9400799015|9000799038|1680799042|461199019|3412199016|440099019|1602099003|56899024|6106899006|2406899030|2006899009;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?dHgyU1dLSTh1VDVKblU0RCtGL1laelQ0QWo3cGh3ZjRBbERtbW10MHc5c2tK?=

=?utf-8?B?UlQvckgycGhMYitYN3R6RXhjVUR5Q0xFNmpsNE4rcW1IWlhxZ3AxTHdwalh1?=

=?utf-8?B?MkpuY0FJWE9tQkpwaWZtY1N0ZEZhSFg4S3RrMHc1aEVHTUdlSjRvYlNVS3ZR?=

=?utf-8?B?STZKb2g3REpHUWIwdmxSSCtQTE10dWhwOHdWZUw1SjJXMjhaN0xDc3prTXFs?=

=?utf-8?B?bzJvakZrU0hkU0JFY09Tcm5COVQ2VWYvSlU0T3V2eFVUeDdua3FiV2N2YVk0?=

=?utf-8?B?YVE3dWtaME1EK0xmVHc4YjJUQVVXc04rUjZRbFE0NzQvSG4xNzNlSGNaMXBR?=

=?utf-8?B?V2FMcDlLaUIvdDlwa3dYQ0kvT0FkZUxMY2VYajVCbTIzNHNrSmVFSzF6SEdB?=

=?utf-8?B?ODdZeHlCZ3VDank2ZFloK1Y0Q09mRmthNFc2S042bXBTREkrbi8zUHFWam5S?=

=?utf-8?B?R2xjeFArN2Z2VnBWOFVXdDliTCtTNUN2aHR2NWp6SzMvY2VWLytEdkhadXZz?=

=?utf-8?B?N3RiQzBZdXhaUVFKMVBEamJKWVhyczFxbUVWcmhzQmdTc0J2NDF3QTlzak5i?=

=?utf-8?B?cDIwNFFNMU1EWVJtd0JFd1VCRENsWVZTL3hsMHVPUHhnSEIwUGNvbUZyd1Fp?=

=?utf-8?B?eElSbndmLzNGbk9LYmp1ZkxDNWUzM3BIRXpRRUh4dmNLSFc0Q0pOdXVXVDZS?=

=?utf-8?B?L1pPR2Q5M2tvZko1d3JWTWU5Z1FheTRIRmhKU29oYitXZDlGb3NhRU80cy9Q?=

=?utf-8?B?bm4wQ21FelpJa2pTSHJKMFVla1ZUSkMzS0FUS2hvdjlnd1BnMS9qNTdaOGEx?=

=?utf-8?B?WXB2djBwVm9XNXV3Zk40aktuQmE1eUFwVlVJc1NQR1hSZFdGeDBUNzJva1Ni?=

=?utf-8?B?ZktMQ0JwcUhqTHVBQVBCRWpEdmJFRFY1Tk1FeXVweDNvaWtHK3lBUUVGeTRr?=

=?utf-8?B?Q2o4blh4Z040eHJXWDkxeUVNclB0OStPSVBMT1YyVjRaanVEYm9nQTV5c21J?=

=?utf-8?B?VlpJWS9sQW1ZZ3hsa1hHaFcwaU0yMGV4VGcyVTlIbGdHMWRTNm94c1V2Qi9C?=

=?utf-8?B?TlViU1BSZkhUZTREL2RzOHV3K2V3K05VQzh5eHBRdnJwT0tRbTd1N0tVV0h0?=

=?utf-8?B?ZEtIcjhiMHlQVlJjMWxWb092RDZaSFl0RzFpODc3b1ZPdDR0cVBodDc0cVZ4?=

=?utf-8?B?RlRGODg4eENwQUVjOWthNE9pejRKKysra3ZKK2dUMnV4RW0zdDRtbkFLY3lr?=

=?utf-8?B?WlZlVlMyMU9UQTRzelJncEFEODNjOTRBVXhiSjJiY3FuTkZqL2J6MDNyM1p3?=

=?utf-8?B?WDd1b05FcWt5Z3hSVjkrYmdSOU51ZXYveTh5SUNteU9Xb3RYcmZwSDBSbisw?=

=?utf-8?B?M3lGdXJDZVRwQzZZK1RpSWhFV05HSlhKQ1dORmlLenNweUFwdVNCRjdLbzhh?=

=?utf-8?B?R0prR0Y4MlRRK1JlRCtlc1hHdW8rU2FQTklKSnBCOVFWK2xzOFV1QldnbWxv?=

=?utf-8?B?VDYrZzMvb290MGp1ZnJlU3IrM3FDbmdiVGhvUzk5bkZXRUtvbFRuVUg5TVpS?=

=?utf-8?B?T0IxTUVueGhTNFlYWDh6OGpINlMyeU10L1c5VmdmT2xIaGtYemZucHNsRy9x?=

=?utf-8?B?bDRpQmZFNm9sQk5mMDlsek5uM2xwN0RDcWROQllWUlZlYnM1bEpUMERVME5u?=

=?utf-8?B?RmFqai9Tc3RnMDdYNUlsUTI2UEVxTVhwQnZ6VWtMWFhQRlRkMk5jUDVJV2RW?=

=?utf-8?B?K25OMys4eXVxRk80VkI3UlBWcTNmUHFEK2RVZXErR2tvK1RIMy9SaXcwOVlZ?=

=?utf-8?B?SS9PTlVQbU9PL3lYOGFRdm93OUs4VUxod2hMM3VXYXlzQlhhQUhzYTNvS3Nn?=

=?utf-8?B?dWtjbzJINDFDaFQ4RTF2TWJ0S1ZkSGl6Ri9tV1lmQWlDUzlMaGNUQ1NGTWR2?=

=?utf-8?B?cGl2T2lsVDFUemhBN1J0OG9kRk5yT3dkRHVZUHE5VXVHTldlOHNMSEU5NGI4?=

=?utf-8?B?TUloak1CZUM1TjJrU2NnZnpQVW5hREI3dXZYekE1RWNhOXAwRlpKNDN3UjVj?=

=?utf-8?B?N2VkR0xDdzFtWmUvc3pPUjcxbkJ4a1gvSWJScmdsRTAvUVJLYmJQUUMzYU9M?=

=?utf-8?B?UUxJVWE2cnhiLy9nRTUwUzUzL2F4TFBZNWQ3dUJhUm1rNFdpUm9kOGxyRnQ0?=

=?utf-8?B?TjVaREx6ZXlLNmNZUFJJdUZ2RW13Y2tuOExDM2dGU052TVdqS0RJaDY1bUpY?=

=?utf-8?B?VStKajVWOVhoR2JoY3lLVm12a0d5OFZucnRuOFNaNHVyeG1RdHZNNzZBMWhn?=

=?utf-8?B?MzVINVdsNHJUejJNcVFzam1EMzdoYmF3MU9XNVV4UmhyZHFjWndqZz09?=

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?d0NQa3N6Vit2Z1VoVjZFR01ZSkl6Y3A1eWtyOHMvd08zZXF2aExrbUlYcThz?=

=?utf-8?B?NzdvUE1Ub1o3cS85aVI1dUo2Qk42c3N1Nk5pdmZkTDNJcUNQZk1jbWNLZHNH?=

=?utf-8?B?V0I5cisxU2VQRmF4c1NueC9HQ2ZENlp1SjR5cEVxYVcrVklBRkZGYkFWQlRM?=

=?utf-8?B?VE5IR1JwandJeVBtcWdpdHNWUmdNYzVHOU9KSWNQZlhuS2liS3VvSUZSU3ds?=

=?utf-8?B?alUvR1drRjZmZXRhYzJCM2ZqVWdzM2RuMjFwSW12R1RtN3pyYkhvU2phZUVD?=

=?utf-8?B?aUovcjA5c1lJbkFBUDlPWDlkeXpJeThyNS9VMVJERHlORUdhL3ovV1FuTWd1?=

=?utf-8?B?YVJEb01zODNFeTVFQU4xaGpsOUR6K2xLR2lncVk3eWVVdk5lUkltOXVMaVJW?=

=?utf-8?B?NjB0UXZlY1NMSjI3alBYbWU1SnhSRlhmdUxIOG54VDZtdWtJdENoSFFPRS9C?=

=?utf-8?B?ZFNXSW93M0ZLVlcrcWdEU3NOS3EyY2tKOFhlZytLUmFiaURuMTRTWmx2MkQ0?=

=?utf-8?B?ZzQ3UHhsSDE2K0tjL25UYURsWHlETVd4UnMxK1lTcEtvazE4WXNkSHg2VEJv?=

=?utf-8?B?NnIrZVF2MUs4QzlJV0RzelZRZ1RaQ3kwSXZDZ1djczRBd2xHNkt2TmtkVEk3?=

=?utf-8?B?TlFaNy9hRFZGMlFDUlE0VjNqUFU5VWZ2TXYyK0NIT25TRHZ5cENodmsrRWQ4?=

=?utf-8?B?NE8wUU1VM1FLSVZxaWVneDJ2cUZyblV6dTRqZWV2VlJNaHlkNXRHeEcwejB6?=

=?utf-8?B?b0RRSEJXZFMrTFBFOG14SDRyOVhZVE55WEJMeXBPR09EZ3IrMzJ3Qkc3dldZ?=

=?utf-8?B?L3VNNVovWmlGQkhHMXQveXc3cWMzcGwzMUR6TTBhSkhXdnZTcHhFWEFCK2l4?=

=?utf-8?B?YkhJWGZWejJqRXhPMnF0Vk01QUtrQ2NKa1RiNnhxemdzcS9UQldvWWg4NUEr?=

=?utf-8?B?bGVOZzZ0L3l1WEw3dWpWQnZjZUZVejFMaUx2R05NTU8yZlRYeVg4dTQzUkM2?=

=?utf-8?B?VXNNZEJEVks3TlErTFNOQlRoZEpkdGt1VTBTQlIrQXY4dC9lTUc0ODV6dnor?=

=?utf-8?B?NXV0Q0JQbU9KMkFXMkFRcDdOemRTZHQ1RnBHUGdDTzJHZmlucXZURjIrQ0Js?=

=?utf-8?B?ZGc1Y3VBODg2UEVtK0FYTkJqWEJUUVFRWHVlTC9jT3Z0NVBQSUNBOUc4emV1?=

=?utf-8?B?cmlaYVlteSsrTFNPYk51L3VFVTk3UDZrYTlkeGpzcHp2RzNlNkhWUUtvUUxO?=

=?utf-8?B?amZQUzJ6WU1najlYdFV1c3F1Qlh3aUxNVnVCVjhrdUh0d3R0ZWdhNkRTTDZI?=

=?utf-8?B?ZElDVEd3aTNlUWRrVTNySnQ1SVlMamswVm1vQ3dRRk95YUVGcmNoTnRCbFY2?=

=?utf-8?B?Y3JwTzdZNWNIVGRqclR3bkFrWk1naEFOM3doN2ZQN1JFTXJDWnpDbXFiWGVi?=

=?utf-8?B?dVFlSFJ3TXZoc2loRVYzYklDS2Y0OTZoNERwTDRkcTFFRzhlaCs5eTRGbXc5?=

=?utf-8?B?SEZoblE2cGdVOW5BaUpqZ0gxQjN1dUQ3ckJhamxjOFdiNWtsZUVuTWd0VDRY?=

=?utf-8?B?WWFlQUVqY1NGLzN3NERoajFtaFlYUTFpaFY1V000VEhDREprY0twV2R3clRm?=

=?utf-8?B?UGtWYnNWTmdPWlh4b1JsaHBPYWRpNGM2L3hjTCtWbWJzY05LQ0UxSmZKZ0RS?=

=?utf-8?Q?INkv8anQGiqc/Iv3pXxK?=

X-OriginatorOrg: outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: e587ed06-ecf1-4fa5-ab87-08dc6fe5722d

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: AS2PR02MB9319.eurprd02.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 09 May 2024 05:04:03.7059

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa

X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg:

00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: VI0PR02MB10684

X-Spam_score: 7.2

X-Spam_score_int: 72

X-Spam_bar: +++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: 💞 Embark on a romantic adventure with Ukrainian singles

💞 Our dating website brings together people from all walks of life to

create meaningful connections and lasting memories. 🌅Content analysis details: (7.2 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

1.5 RCVD_IN_AHBL RBL: AHBL: sender is listed in dnsbl.ahbl.org

[40.92.49.74 listed in dnsbl.ahbl.org]

[40.92.49.74 listed in dnsbl.ahbl.org]

[40.92.49.74 listed in dnsbl.ahbl.org]

[40.92.49.74 listed in dnsbl.ahbl.org]

[2603:10a6:20b:579:0:0:0:6 listed in]

[dnsbl.ahbl.org]

[2603:10a6:20b:579:0:0:0:6 listed in]

[dnsbl.ahbl.org]

[2603:10a6:20b:579:0:0:0:6 listed in]

[dnsbl.ahbl.org]

[2603:10a6:20b:579:0:0:0:6 listed in]

[dnsbl.ahbl.org]

0.5 RCVD_IN_AHBL_SMTP RBL: AHBL: Open SMTP relay in dnsbl.ahbl.org

[40.92.49.74 listed in dnsbl.ahbl.org]

1.5 RCVD_IN_AHBL_SPAM RBL: AHBL: Spam Source in dnsbl.ahbl.org

[40.92.49.74 listed in dnsbl.ahbl.org]

0.0 RCVD_IN_AHBL_RTB RBL: AHBL: Real-Time Blocked in dnsbl.ahbl.org

[40.92.49.74 listed in dnsbl.ahbl.org]

0.5 RCVD_IN_AHBL_PROXY RBL: AHBL: Open Proxy server in dnsbl.ahbl.org

[40.92.49.74 listed in dnsbl.ahbl.org]

1.0 RCVD_IN_WSFF RBL: Received via a relay in will-spam-for-food.eu.org

[2603:10a6:20b:579:0:0:0:6 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10a6:20b:579:0:0:0:6 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10a6:20b:579:0:0:0:6 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10a6:20b:579:0:0:0:6 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10a6:20b:579:0:0:0:6 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10a6:20b:579:0:0:0:6 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10a6:20b:579:0:0:0:6 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[2603:10a6:20b:579:0:0:0:6 listed in]

[will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.49.74 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.49.74 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.49.74 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.49.74 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.49.74 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.49.74 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.49.74 listed in will-spam-for-food.eu.org]

[40.92.49.74 listed in will-spam-for-food.eu.org]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[40.92.49.74 listed in wl.mailspike.net]

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.1 DKIM_VALID_EF Message has a valid DKIM or DK signature from

envelope-from domain

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

-0.1 DKIM_VALID Message has at least one valid DKIM or DK signature

0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid

-0.1 DKIM_VALID_AU Message has a valid DKIM or DK signature from author's

domain

1.5 GR_DOMAIN_UNDISC1 To contains undisclosed recipient (undisc)

-0.0 T_RP_MATCHES_RCVD Envelope sender domain matches handover relay

domain

0.2 FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT Envelope-from freemail username ends in

digit

[joannekleven83(at)outlook.com]

0.0 FREEMAIL_FROM Sender email is commonly abused enduser mail provider

[joannekleven83(at)outlook.com]

0.2 FREEMAIL_REPLYTO_END_DIGIT Reply-To freemail username ends in digit

[joannekleven83(at)outlook.com]

0.6 HTML_IMAGE_RATIO_04 BODY: HTML has a low ratio of text to image area

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.0 AC_BR_BONANZA RAW: Too many newlines in a row... spammy template

Subject: {SPAM?} =?UTF-8?Q?=F0=9F=92=9E_Embark_on_a_r?=

=?UTF-8?Q?omantic_adventure_?=

=?UTF-8?Q?with_Ukrainian_sin?=

=?UTF-8?Q?gles_=F0=9F=92=9E?=------=_NextPart_000_A678_9E12685A.48301736

Content-Type: text/plain;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable=F0=9F=92=9E Embark on a romantic adventurewith Ukrainian singles =F0=9F=92=9EOur dating website brings together people from all walks of life to create =

meaningful connections and lasting memories. =F0=9F=8C=85Whether you're looking for love, friendship, or simply someone to chat with=

, this site has something to offer for everyone.

Ready to start your journey?Join this site today and discover the possibilities!If you wish to stop receiving our emails, you can unsubscribe by clicking t=

he link below. We appreciate your past interest and hope you'll consider re=

joining our email list in the future.=------=_NextPart_000_A678_9E12685A.48301736

Content-Type: text/html;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
style=3D"font-weight:normal;" id=3D"docs-internal-guid-f503a849-7fff-6be3-=

dbb8-bf2f2331e515">=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">=F0=9F=92=9E

s-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:700;font-sty=

le:italic;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;=

white-space:pre-wrap;">Embark on a romantic adventure 
=0A=

=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:italic;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">with Ukrainian singles

erdana,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:70=

0;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align=

:baseline;white-space:pre-wrap;">=F0=9F=92=9E
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">Our dating website brings together people from all walks of life to creat=

e meaningful connections and lasting memories.

ize:13pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:#000000;background-color:tran=

sparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decorati=

on:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">=F0=9F=8C=85
=

=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">Whether you're looking for love, friendship, or simply someone to chat wi=

th, this site has something to offer for everyone. 
=0A=

=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

"> Ready to start your journey? 
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=

=


background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant=

:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-de=

coration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Join =

this site today and discover the possibilities!

ont-size:16pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:#000000;background-color=

:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-dec=

oration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"> 
=

=0A=

=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=

=


background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant=

:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-de=

coration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">
style=3D"border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:279px;heig=

ht:363px;">
dDOTruNsDQGzye05CgQGCUeFjlv3l3yH-Cl3WKT-LEDrrJLW4zenAZwueDERviCWnMAUg-Lqpy2=

jEap8U2PSSPpV0RVQUbsGgxpryR6QLkhH6iryJql8BVQgdwXTgb1WRxJZGji0" style=3D"mar=

gin-left:0px;margin-top:0px;" width=3D"279" height=3D"363">

pan style=3D"font-size:16pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:#1155cc;ba=

ckground-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:n=

ormal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-deco=

ration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">
tyle=3D"border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:301px;height=

:364px;">
QuUmYr9p99pj02aVLb1PdPnEVpnY8mIh1Dp60inO022M3TPCfFXnZjv_aHh-Rj4F1NrlfedQaAJ=

W0TVoO07x_YRSUs6KpvbVG-ME7VXxELZuSkM5s-4e1mqN259jBJdHOgDbis" style=3D"margi=

n-left:0px;margin-top:0px;" width=3D"301" height=3D"364">

n style=3D"font-size:16pt;font-family:Verdana,sans-serif;color:#1155cc;back=

ground-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:nor=

mal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decora=

tion-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"> 

pan>
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


rgin-bottom:0pt;">=0A=


ackground-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:=

normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">=

If you wish to stop receiving our emails, you can

unsub.ladytoday.monster" style=3D"text-decoration:none;">
t-size:6pt;font-family:Roboto,sans-serif;color:#1155cc;background-color:tra=

nsparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decorat=

ion:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-ink:no=

ne;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">unsubscribe by clicking t=

he link below

s-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-sty=

le:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;=

white-space:pre-wrap;">. We appreciate your past interest and hope you'll c=

onsider rejoining our email list in the future.
=0A=

=0A=


=0A=


=------=_NextPart_000_A678_9E12685A.48301736--

I1.01KL0LD37.4KI2.18KwhoissourceRank12.8MPIN0Summary reportDiagnosisDensity00n/a

Trackbacks

Trackback specific URI for this entry

This link is not meant to be clicked. It contains the trackback URI for this entry. You can use this URI to send ping- & trackbacks from your own blog to this entry. To copy the link, right click and select "Copy Shortcut" in Internet Explorer or "Copy Link Location" in Mozilla.

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA