Dewalt Canadian Tire Phish from MIcrosoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Thu, 29 Feb 2024 04:34:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfefB-00000000PEb-0HGC

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Thu, 29 Feb 2024 04:33:21 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Thu, 29 Feb 2024 04:33:21 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-dm6nam12hn2226.outbound.protection.outlook.com ([52.100.166.226]:55004 helo=NAM12-DM6-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rfbqd-00000000PXk-10mr

for sales@nk.ca;

Thu, 29 Feb 2024 01:33:03 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=io+giU/b7lOvOpK9p8DP1B3EHwLfMW4RCSFYjHTu+geYWQOrLezaETKQcfLLNXcT24EpH0+N3WsnSW3ZRjpMyU1upZddpxYUpkQnG79VhFkMLs5McmK5I5jzxAQpiXjpIRLpBmLRsuJYIDMz7NGgjFAz+Z/3OERZO1n8AaM24Jn8G39un/zgAGtqLmoTAZRijCXyzl6Ll4GvjKHcFRQ1iHJb6mcLNlhdNM+K0YamttfgwsENZ9E3MJrC2QyZsd/dN5ItrtDHgUAdlWGaCHLDR+5KJtQgNSFIFcPc8DyycbO/cv0VfB5O4i7WCYY5SjQlDTV7znk74Y586ESYQDdoqg==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=Nfs8lQsPRxXVZDA9a8kyHURIPNwL9EOcK+n+g1JmiVk=;

b=CdXdQ+YoBsdR5n0A2SV5+ihqU1gFkF1uzLeznJLb8qeAGJdC7FT9QvY4s/D/zY2cw3minmcfCIhd2uyI6/6INgwg1UQVDOM5ModkL4GkbNwssEKXDg/jpFB0iiUVMO2BPUtKmqkFWRHSLfN73aN//dJW/3Lp/thENdtN0zbh824VWVjhJe/7NgeEoB5TsvXzCV+wHE1LAbfcylDs3tMFs1r+4podPtiRuAgTqiZpgvokFe+oiezf+ckTWia+AirqfRzZSRFXCrpKmQVy9Jy20IKynD+a4a+ux4RGGGPGes+IgQG6JcycK2hlp3FJ9pQloqizX6+Qdo7bduiSK46Fbw==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass

smtp.mailfrom=gbhwiuv.inms.sbs; dmarc=pass action=none

header.from=gbhwiuv.inms.sbs; dkim=pass header.d=gbhwiuv.inms.sbs; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=88ihnfn0zqyzgh65cdzkg5ddyx2.onmicrosoft.com;

s=selector1-88ihnfn0zqyzgh65cdzkg5ddyx2-onmicrosoft-com;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=Nfs8lQsPRxXVZDA9a8kyHURIPNwL9EOcK+n+g1JmiVk=;

b=UUHrcZm80ngPqe3Ncr4WAzycgqwuEeCdN+ICCMAiWgXbaRfrfU3QHus+7cnbZwl/TNiDbwh+eqGyOlrknLDZXwmr+Ys6+1KOnjiFFjIWR+wMjGHi9KjWTjxU/LyVFDZ9H/Ms97JLTdovRfroc7Deg02vQmCtsvW3/DJkge1kRVmhLt8F8KaDMYG904BSRYYoHpOOMJsd+zrcxBKYt8tLTaF397MhYnbe1Dl9b2nlAQnaPF8tMOFD6llPg44mQlNLDoqyn93z/fCTSBX1e8A5OBiWofMS/EBXP4iTAYEY8SLmHzyuhJxFE8DUIs9griBPoSuemMDG56DBqnpHACEemg==

Authentication-Results: dkim=none (message not signed)

header.d=none;dmarc=none action=none header.from=gbhwiuv.inms.sbs;

From: "=?UTF-8?B?T3JkZXIgU2hpcG1lbnQ=?="

Subject: =?UTF-8?Q?Make an Impact, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set Today?=

To: sales@nk.ca

Cc: sales@outlook.com

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_cf8d14c2-c153-4a82-8332-e2924735d687_"

Date: Thu, 29 Feb 2024 08:25:47 +0000

X-ClientProxiedBy: YQXP288CA0036.CANP288.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10b6:c00:41::38) To SA3PR12MB9197.namprd12.prod.outlook.com

(2603:10b6:806:39e::16)

Message-ID:X-Message-Flag: Flag for follow up

MIME-Version: 1.0

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: SA3PR12MB9197:EE_|CY8PR12MB7732:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 76596064-ecb8-4f14-7797-08dc3900becf

X-MS-Exchange-SenderADCheck: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-Relay: 0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?NExIWXJDYzdHSDE3YjJBbXZiNFdCRHFMNkM4czZvZWpHMGVIMFRZdHNjSTN4?=

=?utf-8?B?dVpCYzlmaTk5d0Z5YmdEaUdLK2ZVUGg1am81bG5Cdy94c3Z0T0E3eTlCZktw?=

=?utf-8?B?RldHa2x2NlV2NWJLZUs2aG5wNFRhMmovZVVUTE4zaVFpQW90OTRoMFNpK1Zh?=

=?utf-8?B?Y2xabzN4SFRFMjVadm53ai83MVRaVGRpTnU1aEYxNXZxT0FJTmVIdzAwTWQw?=

=?utf-8?B?MW9TN1FKYXZHTW9wZ2M2dk1ZdnhuNHZXOEZpYjZkcjgvMk9Mb0hpQSs1dUts?=

=?utf-8?B?UDhHVGNpa0k3S2FGQ2VQM0VDZ3RyTy8xbnhOQUdaUXhMbTZ4U3RJaXZKQm9W?=

=?utf-8?B?VUt1bFVrWXF6S1FvQXBFZnBuUGExRURib3lCTXV0ODc1Z3d4RHUwOTJWTmM1?=

=?utf-8?B?cSszcXpkREtUUDhlOFF0bC8yVUM5dmZyTERBVDVHYjR6WFA3RmZHaWtqSFNR?=

=?utf-8?B?YVBKMWdnb2E4RXYzbzNnSHdTRGptTWphU1RJT2lyZFc4TXZVcVVIZ04yNm00?=

=?utf-8?B?K2FKZStaandlVXhpTEltYThnZUdQcHlTMkgwbXBMUC8xZFdrVDg1d0xMOXNV?=

=?utf-8?B?b2x3K3dseWRyT2d5UjJ0T213bThNN0lMTTNaUGhkMjR0akszS0E4VXQvTmhB?=

=?utf-8?B?bkZlUFh3RnRpZklFZndzOVFjWHR0d0lnMzFGckVrVlhFL2NySSs5SERhM3JE?=

=?utf-8?B?dXJNcDh2S3ppQWRDM3l0VVlEdU1lMWVvMmkrd1M0bUhTWDd0a2JhMmdqTUFT?=

=?utf-8?B?czBWanJyaDFvZ2ZRZXM2NUg5eGsvUnhuc1F0eWlaZW1zb3RwRjEweWJhbXVC?=

=?utf-8?B?VE1iOUl5SWZySno5RWhzSXNyU0ZFWnJZcGVNeE9qQW0rK3JQNzNtYW5QdUhN?=

=?utf-8?B?WUoySlp1c0tQNkpDQjJlMkZpaE1GN1NSNEdEUnphcmVQSzltSHE5Z3lOb2Er?=

=?utf-8?B?M2FnTjN4by9DMWpONGVUb0pvcGxjVnVBS0U0eTViRkxGMzRVU1ByV1J4UHBV?=

=?utf-8?B?YjY5bjBKVmVZMWNJYUpMREtoYlpiY1AraXBDbTRaTGZZdThBNXpQMWxWVThm?=

=?utf-8?B?emFwamh2MlN2c1VpbWs0TURESlgyc3h5ZVVnLy9sQ2UyZ1Zzb01pdEw1UWVu?=

=?utf-8?B?QTMyRFlBSnpheWNHajFkWWI5WUxkQ1U0aDNOZDhSbWhvVXc5cFdYMzdHbnNh?=

=?utf-8?B?aytLamozR2kzbk5oMk1wRlNYUjBiamNnSjQvbGh1T1Zpd0RqaHZWdGM2ZjR5?=

=?utf-8?B?bm5pbHBycVR3UmhyMHREV1JGeVlSQmNKcHhkb0Z0MFhiQVEvWnViYUljRkN6?=

=?utf-8?B?c2tuRXJ1eHBwQytQNVJPZFRrTlhDZWR3azF6RHNFQlBmdWZLcDBxSEZ2MGhL?=

=?utf-8?B?NlpNNTJrcmxjdld5TFJHa0w5R0JmRzNUd0FNeVJoTktTeDZWRkFPRUQyYzZT?=

=?utf-8?B?QTNZc2dVTXp3WXdHeTMrK1J2cWJMSEw5RGFxNEpiWG54Z2tsa2xEV2tWYXNV?=

=?utf-8?B?QnFQTS92eXZManpIZXU0cWhjY2dhQVdldlJUa285RFR2SldJYkVteVQzeXhE?=

=?utf-8?B?b0czTGJENnpnVmtsTkJvaUtMbTZXZ3BaSUNVa0FZNm5VVFZMT3Zyd1l2cXFR?=

=?utf-8?B?VjVaeUgwY0Z5eCttK3MyMklnclU0QlhXRUt0VkVVSlkxQ3NtR29RckJSelNO?=

=?utf-8?B?NmtUb2NDNCtIcUZ6eENEQ1h2WkF3ZWRuTjhVZzNwbHNBU0hjOVdLMW1wSXNU?=

=?utf-8?B?M2VRaEF1cEpMdGY2SXppTWtoenJ5WkZkYmRtTTlIdmk2bmU5Q2VTQkxwMkkr?=

=?utf-8?B?SmdHTUNudTk2d2xlVU5NcTRzS09PdmJsa0FNWHhQaTRGQjVQRUhFbGdpNGR3?=

=?utf-8?B?Q09lVHNVK3l6YlEzZjgzZUdnYktnajZIVDNRQ0E5WXZ6dGowampaSTFoVHpW?=

=?utf-8?B?Rm1OMmM0QUVFa1V1REdtck9GYXY4WEtndmJpWVZZY210bjVTc2d2Zkprb1VK?=

=?utf-8?B?ZEhhRzd2UDdqamNpVXZyaW5UNEk5Z2g5eE9Wdm81S2dzTUpjSHRpZWVubTdK?=

=?utf-8?B?ZC9uNUlMTGpNRGNmSFZDcVRueXAxc05RY0IxbnNRbjYvTkFUVnQ2Wi9aVXdu?=

=?utf-8?B?VmRYWjN2WUl4UE1WejlkaWdHZmJ4c3pLOWNhRm9pWGtjM3BnMGdBdzlIRStk?=

=?utf-8?B?ekJZYThxQjRneHlWNHo0bjd2QlUvNW9nVUFaZlZmcEQ4bGxCWXpSa2V4Smxu?=

=?utf-8?B?bC9BUzdQVTB5eXF0Nlpod1VmYkx1SERQdXNvTUdyMnRCbnZEeElaR0RrYUJE?=

=?utf-8?B?VGFqZTlsYkwrcm1CUlpDT2p1RmF1Qm1wQ1lKcjBtY0VKUkYzMkwzTExIbDVX?=

=?utf-8?B?czNCNUh2OXR6SkVwMTBZcnIzR00xc0MrQVRaNmtSUVVHcUF1cXpBVmhnVlFE?=

=?utf-8?B?QkIxQm0vUUJRU2tkdWVYRFNlbXNjbmdxUjN2U0xscDZHNXJXRDVQNG5zRVo4?=

=?utf-8?B?S0VGTjhVUlBBTjNMODV2UWlMeFZHZm5EOHBnRlJXeE40OXc4TERYWWVDYmdC?=

=?utf-8?B?NWRTTmg5NE1ZQTYreGxQOEZZbmlpRlJacllFa3JsMFMxNGtDcE1nTXJSUUN1?=

=?utf-8?B?bDJZWko2SkQzT0NVUVBPa3N4Vmk5cDlOdVRYd0pXQ2pQa0NSREZ1b1pUWDZ6?=

=?utf-8?B?TGV3OXdQaGFvSlU1THdyTHlWOEd2VXBtZmxHRW9aYW52R1pMTFBvVEpCeStz?=

=?utf-8?B?ZDVwU1FIZWZCTnlZeVBkOUdhUUpaNko2anZJWUFZZ0lVSVhLOFBRM09PTjh3?=

=?utf-8?B?PT0=?=

X-Forefront-Antispam-Report:

CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:en;SCL:5;SRV:;IPV:NLI;SFV:SPM;H:SA3PR12MB9197.namprd12.prod.outlook.com;PTR:;CAT:OSPM;SFS:(13230031)(37730700002);DIR:OUT;SFP:1501;

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?VlpkTW9ZZnF4Tm04REN3Y2dHU2JTcThEc1FpVWlsQ0ZHWEp1N3FtWjZpVVAz?=

=?utf-8?B?cGZsb3hLMzgyNlUxbzFtQVh3aVBkaTBEbkdUc0IwSmlLOUl5em53VDl3ZE5W?=

=?utf-8?B?UHpUd0lmZ3JiL1BSaWpxRTNLb1hoZTMzTExzRzBPL3BSTlVmVTIxZXlFYmJG?=

=?utf-8?B?Skp6eTB0Z2hFbS9GU2hYWkpDY1VuQndIUVhVK1lPdzVMVFRnQkd1eXNQRVBO?=

=?utf-8?B?ME0rby9IQzlqUUhIclJiL25qZVBJbmdLalVwTWFucURRUTR2ZWI2WkZLL2du?=

=?utf-8?B?SGZiMHNUU0tISHdtcU1RaTY5bi9hTDI5U3lhRCt1LzRVUUVhRWxPQlhkUkI0?=

=?utf-8?B?d085UzFkci9rRDlhRVJheWRIZ015RWVPdUx4ZGJ4dGlGcVhVM29QNEdVUlZm?=

=?utf-8?B?bUVZWCs5RndZaHZzeHpLb052UUVCblh3QkVLbThzVjM1dnhPdkloamVxNE9Z?=

=?utf-8?B?a3ZSUnRHNHhMaHZodlZDNWREWm5YZWhHK3Fic1FvL0trd3RTMWVIQUJHb2ZJ?=

=?utf-8?B?YVQ2TFJtWVNRa2hjOS9XTCtzT3AvQUdDaTNLMW50WEQzbndGTzh1dlNZTjlt?=

=?utf-8?B?UjArNUZQUnNXeFBwUzVLNmdZMGMvS0oxcnBwYmNjV2xYempJNHpzUUNSQ1Y0?=

=?utf-8?B?NnNwSHBuNlNwN1lhNm9SYzdsbGYwOXhmWk9wZGc2ckFwa21QaWdhMkNNUDc2?=

=?utf-8?B?VXZhNWsrd0ZCb3NLOStBbXF2UFFOVXp2T0NLWXFMYjNFa1lSeUxkZE9zMWNp?=

=?utf-8?B?dW5oYjVYd1U4RGdNaE4vNHU3Z2JBd0Z2TkNBcFcza3k3RVRlZlpnSk9EYlZH?=

=?utf-8?B?Tm5GeFZReS9KTWVpcWU2TVpKWGJsWU8xbVpOQVV1ZnVkY3ovYm1lS2RPN0o4?=

=?utf-8?B?eTE1d05CL0dHc2g5bGNWeEVsbkNhWFFMWTdoRWM3S1BsUzZEb0RMOXV6TFN6?=

=?utf-8?B?cmw4b2N6VGdWNEFVbHBrcDQ1Q09UMUNZQlV0VUNMOHhDczdGLzVlaTVtMUpY?=

=?utf-8?B?dVFaNHdOb0J0aGZ3dTVvOHpFN1pSY0tGVy9xYTErcHN3NnJoeDNnNFk0SVJj?=

=?utf-8?B?UGhxUGFTQUpMQ1NFUVdERmYxSnYvb1htd25uSnUyS21ya2xGOEdTMEw0Z21h?=

=?utf-8?B?aVRyM25SZjBZbUNSVWhWemYxamZZTnJuWmFrdlZ6anh4aGlMNWZhTlcrRHc1?=

=?utf-8?B?bytxY2xsUzJBSDlNeXRYdXJ5OWYxc09IdXRMVWRnVTZxV29PSlNrOW93Szls?=

=?utf-8?B?LzJWaXQvUTRUTm8weHpIOHNXN25tc2dJUkVvQ01CdEhPTzNhZGtwQktYK3Fu?=

=?utf-8?B?UElWeStOSFBEa3lucnBBOFFuT0hMVko0NS92QzJuQXVhWFVBODBPelRldHBT?=

=?utf-8?B?VFk4Ny9RK2N4OUJPUnYzTzMrcktJRUIxdi9NSUxKSXdCbVNpVGlyQW5SSjFG?=

=?utf-8?B?VFNxTXlOT3B2WDVIaThkdHFzNEpqRmVhOVdWclRKL282cmVhNXhYYU5QNC9X?=

=?utf-8?B?UUw3Q2JtN1hjUGdnQ0V5VDBoSDdBNFpNU2pSRElUZUVXUjArNUNSMXhHbXI5?=

=?utf-8?B?djVpYXNyWUNmYUZFQW5QdmEvc0VVVW9SL1VxbWlvYjFLaVd3NUZkMEttNzl1?=

=?utf-8?B?TmxOQ0VwQWEzbmJOWElnUUtSZVFZN2hQamdGZkt0ZU1UTXV4YkdNaHc0VDV4?=

=?utf-8?B?c2ZLc3hjTWZNMDdKZ1FpR0lsTVVSQXloRHE1VWV5OExYYWRFTU05K045U2hM?=

=?utf-8?B?SFNtVFJOK1NiajljRlg2NzZwOEE3ZENCMVF4djMrWnJvZmhxRjMxaWFreStK?=

=?utf-8?B?SEdrd1VuTjZJOGxBbUo5QmxmVktROHpnMU1NZjFneGtrMStyc3gxNDdTbHlX?=

=?utf-8?B?U3R2S1B6aXJRRmVxT1ZCLzA4aUJzNUYxdnRtaVVNVU1jdmpXbGUyRm9NMGlQ?=

=?utf-8?B?c015Slh1L1VWL09tUU1mL2VnRlVCZlpSdGk1c3UzczNDYVc0WnJyYzJWdlY2?=

=?utf-8?B?T2luT01iWHZvcUhEM2I0ODJKV2FSbFFmM3hPakZnaU1PMnZRMStxWVdWcitv?=

=?utf-8?B?QWp1T0ltdnREUVI0bytmSEtHTnhkWjgxZWRsNXBrZXJiR1NjNjZlM0xsM3Jm?=

=?utf-8?B?alBKT0dib2pSMm5uUGh4cmxJeTdmM21sUHppU1FkY2NOTWNtdXB2YWVHVi9P?=

=?utf-8?B?ZEE9PQ==?=

X-OriginatorOrg: gbhwiuv.inms.sbs

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 76596064-ecb8-4f14-7797-08dc3900becf

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: SA3PR12MB9197.namprd12.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 29 Feb 2024 08:30:54.4869

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: c5ac1db5-23ca-4951-91ed-15138731fe1e

X-MS-Exchange-CrossTenant-MailboxType: HOSTED

X-MS-Exchange-CrossTenant-UserPrincipalName: Wvm1rxmqJ6navmFYWTn+TyNf1v3ESI4zp9qAxzFXh2zG5wGr6B3F5RjlKRtxmzq8uXS37o4/GvpzTxB6emzqlZqhFbg8sbNmsWvoz4nhOpI=

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: CY8PR12MB7732

X-Spam_score: 14.5

X-Spam_score_int: 145

X-Spam_bar: ++++++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: Make an Impact, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set

Today Share Your Thoughts, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set Reward

Content analysis details: (14.5 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

1.9 URIBL_ABUSE_SURBL Contains an URL listed in the ABUSE SURBL blocklist

[URI: dfsztreshytrhgtrshgtrshs.page.link]

1.3 RCVD_IN_RP_RNBL RBL: Relay in RNBL,

https://senderscore.org/blacklistlookup/

[52.100.166.226 listed in bl.score.senderscore.com]

1.3 RCVD_IN_VALIDITY_RPBL RBL: Relay in Validity RPBL,

https://senderscore.org/blocklistlookup/

[52.100.166.226 listed in bl.score.senderscore.com]

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[52.100.166.226 listed in list.dnswl.org]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[52.100.166.226 listed in wl.mailspike.net]

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.1 DKIM_INVALID DKIM or DK signature exists, but is not valid

0.0 BAD_ENC_HEADER Message has bad MIME encoding in the header

0.0 AXB_X_FF_SEZ_S Forefront sez this is spam

0.0 MIME_HTML_MOSTLY BODY: Multipart message mostly text/html MIME

1.8 HTML_IMAGE_ONLY_08 BODY: HTML: images with 400-800 bytes of words

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

0.1 FROM_EXCESS_BASE64 From: base64 encoded unnecessarily

0.1 HTML_SHORT_LINK_IMG_1 HTML is very short with a linked image

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

0.0 T_DKIM_INVALID DKIM-Signature header exists but is not valid

2.7 SCC_BODY_URI_ONLY Very short body with something maybe clickable

0.0 T_REMOTE_IMAGE Message contains an external image

1.7 RAZOR2_CHECK Listed in Razor2 (http://razor.sf.net/)

2.4 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level

above 50%

[cf: 100]

0.4 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 gives confidence level above 50%

[cf: 100]

Subject: {SPAM?} =?UTF-8?Q?Make an Impact, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set Today?=--_cf8d14c2-c153-4a82-8332-e2924735d687_

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8";

--_cf8d14c2-c153-4a82-8332-e2924735d687_

Content-Type: text/html; charset="UTF-8";

Make an Impact, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set Today


Share Your Thoughts, Get a DEWALT 200 Piece Mechanics Tool Set Reward

--_cf8d14c2-c153-4a82-8332-e2924735d687_--

Trackbacks

Trackback specific URI for this entry

This link is not meant to be clicked. It contains the trackback URI for this entry. You can use this URI to send ping- & trackbacks from your own blog to this entry. To copy the link, right click and select "Copy Shortcut" in Internet Explorer or "Copy Link Location" in Mozilla.

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA