Datefinder Phish from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Sun, 11 Feb 2024 12:49:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rZFoA-0000000098V-1v3G

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Sun, 11 Feb 2024 12:48:10 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Sun, 11 Feb 2024 12:48:10 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-sn1nam02olkn2028.outbound.protection.outlook.com ([40.92.44.28]:43866 helo=NAM02-SN1-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rZFfk-000000008kZ-3i8N

for doctor@doctor.nl2k.ab.ca;

Sun, 11 Feb 2024 12:39:32 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=AK2u/Za7DFq+FMXr9KfQLEnVzN/8jYMKRJ2YM4wlJIFwMZmLZaH6ze3PmmN32hJPyJc14pzv9hxIumb+/syRgLWMiNnlNre9c7wlSbK4CjDHyisqmVDDKidJphuuMMOtO9W9If/r/9aC+X4tCg1yQDXGvbGIKrNTeXDRsSCfvTDGk96ySDNrqjwPxwBTv7ZarO+ssh8CIcXMyIktnicMQhCl9LYNi1wpwWb03SLn6vLt9lMnDrNph/q4uHvGvgbQkVXwHg/eBSdbhLSNFF4kJL5eO6Y6+Yhg1gp5Asn/Jul+dY41cDCvbhCO3+wQgcY6HkU6SMuwC1zBOdjx284tcA==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=4CcpdhsWiwd9Y5Zfy6J+tggEZZbWRApAlTZaoqLR11Q=;

b=mgbPMhS2hQ7HhhB8XGAbqiiBfF1TleW71wZvCviuCa3EpOOB8SSPKVOxCMwj+JBm8hSVAH9FcMgP6opIZUvLwAjRsxA8NUQcahG6Tlt8qnyeB0ZkEfrg9wV/o+10gQSc8U3ciXDsSuF7oiXSSHclasrPSrT5KBtbzCTDlioszytVC5IwkP1jUXN7X0OtRYIWR1E1N9oakUxX6ZNlxkpZu2qGhNX0VKwGLlOVyA6quBMURHNvDoI7n7a1l/jtLaMh5BT7y8o3Y5GY8UypIltbV219IOt6cfzXvhUQHxeBIhUvPDTo4wmZwZPAFnSMju33DHkv3sKzMfnVjuBVA4et/Q==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;

dkim=none; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=outlook.com;

s=selector1;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=4CcpdhsWiwd9Y5Zfy6J+tggEZZbWRApAlTZaoqLR11Q=;

b=PyMXz61KY2cAlZsF2ljvpO+5rC37Rog4U2rsctCSsmUo410oR9j1DdnzVwClRkQHxhbOxT/vSwYChXi83D+KIB8BAmFGZijMJQIbwmKVUncrUz2levhMbnByHAQqVY0yEbq3De+ueF4WTRFsMNxEjehfijqGY9NoM2zt5OAPrsBRx66QhVoQx+UDTHEe25CdDJ0HwKshnPtRpwRGskAW2T+HmLBu30pTrknECOAq1O0OEoNGYYkthVLyOt8mJ5r3U+FxD00mUnadXN9l4zcpc4dEW503ZYi2Ic/gS7kdxFWmENH5KINqNqgQEF7cMV7sd9O8UdP7lZt9dFHjC+Ut1g==

Received: from DM4PR12MB5294.namprd12.prod.outlook.com (2603:10b6:5:39e::15)

by PH8PR12MB7112.namprd12.prod.outlook.com (2603:10b6:510:22c::15) with

Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7270.14; Sun, 11 Feb

2024 19:37:07 +0000

Received: from DM4PR12MB5294.namprd12.prod.outlook.com

([fe80::d4b8:4006:9d98:c7fb]) by DM4PR12MB5294.namprd12.prod.outlook.com

([fe80::d4b8:4006:9d98:c7fb%7]) with mapi id 15.20.7292.022; Sun, 11 Feb 2024

19:37:07 +0000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="===============6429157093287745824=="

Subject: Exclusive offer!

From: Datefinder

CC: Datefinder

Date: Sun, 11 Feb 2024 19:36:04 +0000

X-TMN: [+yJQo2qlNisCy6IxSbL1lX7B8nBzmboG]

X-ClientProxiedBy: VI1P189CA0027.EURP189.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10a6:802:2a::40) To DM4PR12MB5294.namprd12.prod.outlook.com

(2603:10b6:5:39e::15)

Message-ID:MIME-Version: 1.0

X-MS-Exchange-MessageSentRepresentingType: 1

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: DM4PR12MB5294:EE_|PH8PR12MB7112:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 21dca665-b2cf-4eda-e4a8-08dc2b38d3ba

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?MXBoQTdTY2J4d0RCaHhTd01saDRmaTN5NEU5YmluMVRzaFBIL0ZTcDcxUkY2?=

=?utf-8?B?RlJjMnNzaVZON1ZtbS9tY2I4LzJHZ1lDdkx6dFo2N2VCRXB0UWJKcjNmK0Zs?=

=?utf-8?B?Nmh3SndBTGZRNHBFbk00M1U2Um5TT3pLTjFyd0tRQ2VmaVpGSHErM043T0xD?=

=?utf-8?B?aWtzU1FwV2YxWFkzQzhNdUF0MG1Ob3gwWVdwQnREbjQxMDBtakY5eVVnUFp5?=

=?utf-8?B?bVhyTVVGc3hFbG01Vmwvcjg5ZmRGOTZpWnBEWU9yemw2a3NuZ21SRlpIVlkx?=

=?utf-8?B?bG02dXVZcjZzTC9NcWRpdmc0RWtHM1UwakxZVksxcGZ6VHpManFocVhwc1d1?=

=?utf-8?B?cHBlL2tlTHNSTEE4cHBKbXM0cy9lOWxNOTNtcXNWYjY3eTRMekdBeVoxM2Vn?=

=?utf-8?B?UFBUZUMybDFDSWY1SG9XMzBNUUpQb2xyWVdBNXZnY0t5UHptQ29VWElESXA5?=

=?utf-8?B?N3lQKzVCYU4wSE83ZkZ4YlNzNnYzK3JLK3U4bGR5RWx0Unk0d0RHV3paeTV5?=

=?utf-8?B?U1hPYjQrR0dwc0VyMjBlazg3V053NWRYUEcwYWp3djBUV1lvVEtGOE5LS0Nl?=

=?utf-8?B?SFZXT1ZEcHowQmxuNGpBcmtoaGUrOTBGTjdpRUlheWpsUmVoaGZsMFdsbDJO?=

=?utf-8?B?MTZwV20xQ2VwTnlpUmlYaGV5NHVTMDVOS05XMHBtdE9lS1M2MUVTNWxHM3c0?=

=?utf-8?B?R3JmbWFNbWxwOXR2UTZqZGVWUGZZN0F3dTl2cFV2YnByZHlOSXkwalE1VEVz?=

=?utf-8?B?S050V3BYdkRING5kUlp1QTdXc3pxN3V2WWlEWGRDQ0dFODdCVkdCSXpRR1Y0?=

=?utf-8?B?NnZaUTNUZWVhVDl5bEZBbTF3YmVWRmlaYThzQTdkbDJtTzUyQmpXcDRRMWpV?=

=?utf-8?B?ZDdRT0E0T2FmbjE4NzVNWjR3U0dNdnpZN2FTUzZNdU0vTHU5N2RDcExaNTVP?=

=?utf-8?B?YzdCcGcyNzlEb3BXWkY3d1NVQkRHTllrMFljSXFIb3JPUWNIL045djdWeHJt?=

=?utf-8?B?Rlg3S3FRNkVSRTl2SnFhK1F5dlA4aHZING9iVTZaSWlkVnovelR0bEI2ejdR?=

=?utf-8?B?Tjcyb2NmbklyU2dyQ0ZoNXZRSzlsMy94QTdONGM2VXdpSkh2TWZ1aXM0KzFj?=

=?utf-8?B?WlFtMFFRT1VkVVU2TWhMNHJNK2pvYWhWVlRzVUZIOXFkL2NhbEw0WTJnbGw1?=

=?utf-8?B?TGJwRVp5QXhrZlhpOERjRFlsaDU3OVk2V3AwMUdBYlNJZEM5cTM5WWxxS3BG?=

=?utf-8?B?QStqZVAvbGx4ZDZnVmxtMHZzOVFmZ2xna1gvL2FqVms3SkVIQWlpekM5SWNj?=

=?utf-8?B?eDE3SnpOR1JkbjRGaTNpN1NTT1hMQWJscGduZEhXbGhCSWNkaEtKWmh6TnlX?=

=?utf-8?B?TkFMRWRPenRsUjFOTGRiOExxNUUzbWRrcG5xRi9GVzIyQ0JFcnRxcmM5TDdC?=

=?utf-8?B?TUNPQ09od01aSWZ5NDBOVlRDd2tVS2NGRTVpOXZzd3ZDbFNvUFllUFdjK2N0?=

=?utf-8?B?cE1LMmk5eEZ3S0I4bmJrL3V3dGpHYVdZTmNJNHlBdll2Yy9QNzkvOXI3U3hn?=

=?utf-8?B?NndGVGlDWkhSR0V5cDNTRnlxNWhjK0l5L3hpNWYyUXQ1Wkh6Z2RMNjg2Yi9Z?=

=?utf-8?B?U2JlZHNHMURBQjI5MGhPdXJieDdQWWtxamFzY1E1RENXRGQ0eXBXTmdvZHNl?=

=?utf-8?B?QW5BRWU4KzE4T05STTJYVUliN09pTTFZYTIvc1RNUm85SE96aWViYXN4a294?=

=?utf-8?B?UDBiR3Z5Qi9FN2MranFMdkplL0Iwa3hBTTI4SVhhWDg3aXlGWEZoTDZlWlpT?=

=?utf-8?B?QkdXNW5TaFpLZXNyMUtjL2FBcUlxV3JGS3pyaHJJeitzMlBuN09QLzdxTWFu?=

=?utf-8?B?SEtaK201dEJ1QW16UVdFVFdTZmpoMGROejJBMDVMM3dndnkwM3ZhOGQybGpC?=

=?utf-8?B?MkV1c1Q1OXVaRGRLWWhzSHdVQWErc1pkY1FZZHBRMVBCYmwyVndhZWFkQ0lC?=

=?utf-8?B?eTRtTGJxR2t4ZlJXbU1KdWFDZ0llbUNyTGlGNURNNU9OZkpPSFRvaFo5TWlS?=

=?utf-8?B?OHptbXRzOTRPWXFJazU5cEpVS21peXA2YzZuM1NqOVBSZ1l1QWM1eTBWZ1Bu?=

=?utf-8?B?V2VYMzg1ZW9kSkxVVkhoZ1dFNXFMSnpwdDlZV1YwVEFmb0FTNEpaYUozWDFQ?=

=?utf-8?B?S01Qa3JnMzFReG5sTFB2TXRaeDJUZzJQT00zNC9OMGMyUmFGVmZka3JrT2F0?=

=?utf-8?B?cFcwNTVzRWZPSERuZmtJQ0VJY3RhTTZubGUzaHFUZU9LeThYNk1iVDdsZklW?=

=?utf-8?B?QTFCaWtXQXNtOFZzRXpINWVXY0ltdjVHSFV3VzhnYzdLZFNWd0JKUT09?=

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?SHFUdFlTN2NzZVIvSVdjM2ZYeUZMbGtGUXJPdHJIVWdyVVBJZmFUdFEwanBT?=

=?utf-8?B?Q3ZzdVVVR3RwRCtvcG16dkE0UTlHblUvMGhleGhneFJMOEdHSkRNcjVwNTlZ?=

=?utf-8?B?RmxCR0VvcVU0a2hJM2NYQ3dkMG0zUXpTcHJMalk2SUJRYk42cGlnZFlVQWg4?=

=?utf-8?B?OXE2WG95OU5KTzkvc3AxS1N4SnF4RTE5aE1WT1BJZkllZU9BZTk0TThibFdr?=

=?utf-8?B?M1FMYkw1N3UyQVFKUmVNblc2dW1nNERBQ2ZDeTkvVjZiTEJ3c1A5VVdxKzdB?=

=?utf-8?B?MjZlbDBCMEVUZDdUN2hYeTJSaXc0QjFhSjFuL3hDSnlLQW9sQnE2bFFPSm84?=

=?utf-8?B?T0RjcmozZHA4N1A3NVMzcGIrUWN6Sk5CTE1kUk54QjI3MGM3bFZ6aGZzQlVq?=

=?utf-8?B?SGpUZE92c3A1RXFnSnpPTnlIaGdoOGZSZzlKdXg1WHJiVnd0N0JjYkM5Sk9k?=

=?utf-8?B?N3V0Tm1yWC9lNFBwNHoxU0ZKL053WU1yb0g0R3ROV0F1RUpxUmZoV0pyVTh0?=

=?utf-8?B?bUIwaHFXcmUxeCszMFBuV1A3d1ppNzFVTlBiZ1VJMFVUQXNrTjhMVmF5cEdt?=

=?utf-8?B?UjEwN2VwckNOZXpIMDBlV0UvSS9FeC90Z0s4N1krQmNVVkhJakxmUFNLdzlQ?=

=?utf-8?B?SkFKbWtsb2VXcFU4TENESTBrWlpsYnArcUN3elZUOG5aS0NvTi8yTHgyZWdH?=

=?utf-8?B?dmdyNmtvblQ3MkkyNnBMdnhvR0pGeFlIY0VqNUNmMXBHaUZXUmx6Vm9qNVdM?=

=?utf-8?B?UVd4TFBNTm1MWFh6UUR1OUdjSGYxdVVkMVV3TXgyVHdmL0pWL3dEeTdEUnZa?=

=?utf-8?B?RGFIRGR0ZHVwTjJkbGV3VDcvWk12Y2FqT0RibTJCaXJBV2RtcjNxZnB2ZU1I?=

=?utf-8?B?dnBPNkRKZCtGV0NxWStqQVE5UkhmTzkxVFc0cUZaRTB0VXVOTFpoVE1OQUlP?=

=?utf-8?B?RXFLbTFJTG1GeFpFcmd4VnVnRm1lM081UGR2a1hLV1NqZHBMR0ZxcTIrK1hs?=

=?utf-8?B?WElQWVJsS0lDNUJweVdadjdibUFjU2xNYXdhbDdMQUJqYTNzVllCeVdNVm11?=

=?utf-8?B?VUpCZ0Rkek81QlZheW5FWWVTTFVhOW1QU3dkb3Bnd0M2VGRNQ3drQmFseEI0?=

=?utf-8?B?TU40MG9EYmlLcHRrcitPNUxzazFOUDEzQWpSNjB6eGFBdDFYckxiYVl2S3FO?=

=?utf-8?B?NGRSakdNN3NPTDdVYlY2dmJ1UzdOUHNxYWhXS3lZVTFqZ3RJS295VWo3S3Jt?=

=?utf-8?B?bHJYUkJTS29kd2R2TnlBTGhMaUtGWXF2aGFGRW9tcEJQR3NjMFkwRnc0aUZl?=

=?utf-8?B?STl0elc4WWRFbEwwK2QwYjNEaFRFRitoZzdFRCtEN0RDdm5WTmJsL0Z0dTcr?=

=?utf-8?B?dzdtVjR2QklhNWQrSTJCQ2pmVC81cklRQzdDY0VYSlBBK3RXYlBQNXBqOTBR?=

=?utf-8?B?NC9xbmdJb3B0b0p6V3YzdDJ4N1JPTGEyNXlscm53SCtLWGJQanMrSVNUTVJ3?=

=?utf-8?B?amVhL25LWUcxSzJpUjJvMzFPQnZCZkVZbzVvM3A5RWV3YncyUlNRaEZ5UTQx?=

=?utf-8?B?Vmw5TGpxNnkrM2lvS3luYVpZc21NWmlyS3BuQjdoWTFBR1hRd1p3bGxFSFZm?=

=?utf-8?B?TEFrZk0zL281Rm5sVXRYOTRMMU0rK0t0R3Q4OXhZbWZhbURsOThjMW9MekpD?=

=?utf-8?B?UllJZko1WHpGZVROd2FLRW95WFY4OUZlRFgwUGo0elpWZ1JKVU9lWlRRPT0=?=

X-OriginatorOrg: outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 21dca665-b2cf-4eda-e4a8-08dc2b38d3ba

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: DM4PR12MB5294.namprd12.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 11 Feb 2024 19:37:06.5399

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa

X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg:

00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: PH8PR12MB7112

X-Spam_score: 7.8

X-Spam_score_int: 78

X-Spam_bar: +++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: Take advantage of the holiday offer and create your account

today by clicking this link - completely free! Below you can find the best

recommendation for you, based on your location. Browse profiles and choose

your best match.Content analysis details: (7.8 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[40.92.44.28 listed in list.dnswl.org]

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.1 DKIM_VALID_EF Message has a valid DKIM or DK signature from

envelope-from domain

-0.1 DKIM_VALID_AU Message has a valid DKIM or DK signature from author's

domain

-0.1 DKIM_VALID Message has at least one valid DKIM or DK signature

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.2 FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT Envelope-from freemail username ends in

digit

[ekaterinacantore649(at)outlook.com]

0.0 FREEMAIL_FROM Sender email is commonly abused enduser mail provider

[ekaterinacantore649(at)outlook.com]

1.2 MISSING_HEADERS Missing To: header

-0.0 T_RP_MATCHES_RCVD Envelope sender domain matches handover relay

domain

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[40.92.44.28 listed in wl.mailspike.net]

2.9 FSL_HAS_TINYURL URI: No description available.

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

1.1 MIME_HTML_ONLY BODY: Message only has text/html MIME parts

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

0.0 MIME_HTML_ONLY_MULTI Multipart message only has text/html MIME parts

1.4 MALFORMED_FREEMAIL Bad headers on message from free email service

0.6 HTML_MIME_NO_HTML_TAG HTML-only message, but there is no HTML tag

Subject: {SPAM?} Exclusive offer!--===============6429157093287745824==

Content-Type: text/html; charset="utf-8"

Content-Transfer-Encoding: base64PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj0iQ29udGVudC1UeXBlIiBjb250ZW50PSJ0ZXh0L2h0bWw7IGNoYXJz

ZXQ9dXRmLTgiPjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlciI+Jm5ic3A7PC9wPgoKPHAgc3R5

bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOjIwcHgiPjxzcGFu

IHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxzYW5zLXNlcmlmIj48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6

IzAwMDAwMCI+PHN0cm9uZz5UYWtlIGFkdmFudGFnZSBvZiB0aGUgaG9saWRheSBvZmZlciBhbmQg

Y3JlYXRlIHlvdXIgYWNjb3VudCB0b2RheSBieSBjbGlja2luZyB0aGlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz

Oi8vdGlueXVybC5jb20vcjk5c2Z6ZHkiPmxpbms8L2E+IC0gY29tcGxldGVseSBmcmVlITwvc3Ry

b25nPjwvc3Bhbj48L3NwYW4+PC9zcGFuPjwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRl

ciI+Jm5ic3A7PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj48c3BhbiBzdHlsZT0i

Zm9udC1zaXplOjE0cHgiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxzYW5zLXNlcmlm

Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwMDAwMCI+PGVtPkJlbG93IHlvdSBjYW4gZmluZCB0aGUg

YmVzdCByZWNvbW1lbmRhdGlvbiBmb3IgeW91LCBiYXNlZCBvbiB5b3VyIGxvY2F0aW9uLjxicj4K

QnJvd3NlIHByb2ZpbGVzIGFuZCBjaG9vc2UgeW91ciBiZXN0IG1hdGNoLjwvZW0+PC9zcGFuPjwv

c3Bhbj48L3NwYW4+PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj4mbmJzcDs8L3A+

Cgo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXIiPiZuYnNwOzwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0

LWFsaWduOmNlbnRlciI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZToxOHB4Ij48c3BhbiBzdHlsZT0i

Zm9udC1mYW1pbHk6QXJpYWwsc2Fucy1zZXJpZiI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiMwMDAwMDAi

PkJlbG93IHlvdSBjYW4gc2VlIG9uZSBvZiBvdXIgbWVtYmVycywgbWFyaWExOS48L3NwYW4+PC9z

cGFuPjwvc3Bhbj48L3A+Cgo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXIiPjxzcGFuIHN0eWxl

PSJmb250LXNpemU6MTMuOTk5OTk5OTk5OTk5OTk4cHQiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWls

eTpBcmlhbCxzYW5zLXNlcmlmIj48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwMDAwMCI+PHN0cm9uZz48

aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9saDctdXMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tL3JsQWp4eTZfNmtu

TXNjTTRzRS1iMjN4RzVBdjhObklVMEFIWXl3OHB4X1lyOThVRXNhNnhLcWQyenZrNEZuVEpEWEVz

Y3VodVRCbG82Vl9UWXBwTV9PLVlSTU9xaUxWaUdRa0dfaTVVZGtUcVE3S1JPSVdtRlpWY1FJaXdR

ZzVqc083SmxIVXI4UkJKczNHNjlaclI3a2ciIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6NzU3cHg7IHdpZHRoOjYy

NHB4Ij48L3N0cm9uZz48L3NwYW4+PC9zcGFuPjwvc3Bhbj48L3A+Cgo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1h

bGlnbjpjZW50ZXIiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6MTMuOTk5OTk5OTk5OTk5OTk4cHQi

PjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxzYW5zLXNlcmlmIj48c3BhbiBzdHlsZT0i

Y29sb3I6IzAwMDAwMCI+PHN0cm9uZz5NYXJpYSDwn4y5PC9zdHJvbmc+PC9zcGFuPjwvc3Bhbj48

L3NwYW4+PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9u

dC1zaXplOjEzLjk5OTk5OTk5OTk5OTk5OHB0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6QXJp

YWwsc2Fucy1zZXJpZiI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiMwMDAwMDAiPjxzdHJvbmc+bWFyaWEx

OSBvbiBkYXRlZmluZGVyPC9zdHJvbmc+PC9zcGFuPjwvc3Bhbj48L3NwYW4+PC9wPgoKPHAgc3R5

bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj48YnI+Cjxicj4KPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3Rpbnl1cmwu

Y29tLzN4ejN5bXN6IiBzdHlsZT0idGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOm5vbmUiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJm

b250LXNpemU6MThwdCI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OkFyaWFsLHNhbnMtc2VyaWYi

PjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjojMTE1NWNjIj48dT5EYXRlZmluZGVyPC91Pjwvc3Bhbj48L3Nw

YW4+PC9zcGFuPjwvYT48YnI+Cjxicj4KPHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZToxOHB4Ij5EYXRl

RmluZGVyIC0gWW91ciBHYXRld2F5IHRvIE1lYW5pbmdmdWwgQ29ubmVjdGlvbnMhIERpc2NvdmVy

IHRoZSB3b3JsZCBvZiByb21hbmNlIGFuZCBjb21wYW5pb25zaGlwIG9uIERhdGVGaW5kZXIsIHdo

ZXJlIGdlbnVpbmUgY29ubmVjdGlvbnMgaGFwcGVuLjwvc3Bhbj48L3A+Cgo8cCBzdHlsZT0idGV4

dC1hbGlnbjpjZW50ZXIiPjxicj4KPHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZToxOHB4Ij5VbmxlYXNo

IHRoZSBwb3RlbnRpYWwgb2Ygb25saW5lIGRhdGluZyB3aXRoIG91ciBkaXZlcnNlIHByb2ZpbGVz

IGFuZCBwZXJzb25hbGl6ZWQgYWxnb3JpdGhtcywgY3JlYXRpbmcgYSB1bmlxdWUgYW5kIGZ1bGZp

bGxpbmcgZXhwZXJpZW5jZS48L3NwYW4+PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVy

Ij48YnI+CjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6MThweCI+Sm9pbiB1cyBub3cgdG8gZW1iYXJr

IG9uIGEgam91cm5leSBvZiBleGNpdGluZyBwb3NzaWJpbGl0aWVzIGFuZCBmaW5kIG1vcmUgdGhh

biBqdXN0IGEgbWF0Y2guPC9zcGFuPjwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlciI+

PGJyPgo8c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOjIwcHgiPjxzdHJvbmc+Q3JlYXRlIHlvdXIgcHJv

ZmlsZSBhbmQgc3RhcnQgeW91ciBhZHZlbnR1cmUgb24gRGF0ZUZpbmRlciB0b2RheSE8L3N0cm9u

Zz48L3NwYW4+PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj4mbmJzcDs8L3A+Cgo8

cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXIiPiZuYnNwOzwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFs

aWduOmNlbnRlciI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZToxOHB4Ij48ZW0+WW91ciBsb25lbHkg

ZGF5cyBtYXkgYmUgb3ZlciBzb29uLiBUYWtlIHRoaXMgY2hhbmNlIGFuZCBzdGFydCB0aGUgYWR2

ZW50dXJlIG9mIG1lZXRpbmcgYSBuZXcgcGVyc29uLCB5b3UgbmV2ZXIga25vdyB3aGVyZSBpdCB3

aWxsIHRha2UgeW91ITwvZW0+PC9zcGFuPjwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRl

ciI+Jm5ic3A7PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj48c3BhbiBzdHlsZT0i

Zm9udC1zaXplOjE4cHgiPllvdSBvbmx5IGxpdmUgb25jZSwgc28gZG9uJ3Qgb3ZlcnRoaW5rIGl0

ITwvc3Bhbj48L3A+Cgo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXIiPiZuYnNwOzwvcD4KCjxw

IHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlciI+PGJyPgo8c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOjE0

cHgiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxzYW5zLXNlcmlmIj48c3BhbiBzdHls

ZT0iY29sb3I6IzAwMDAwMCI+RG9u4oCZdCB3YW50IHRvIHJlY2VpdmUgYW55IG1vcmUgZW1haWxz

Pzwvc3Bhbj48L3NwYW4+PGJyPgo8YnI+CjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90aW55dXJsLmNvbS81Njdw

dXV6ciIgc3R5bGU9InRleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lIj48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1p

bHk6QXJpYWwsc2Fucy1zZXJpZiI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiMxMTU1Y2MiPjx1PlVuc3Vi

c2NyaWJlIGhlcmU8L3U+PC9zcGFuPjwvc3Bhbj48L2E+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5

OkFyaWFsLHNhbnMtc2VyaWYiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjojMDAwMDAwIj4uPC9zcGFuPjwv

c3Bhbj48L3NwYW4+PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj48YnI+CiZuYnNw

OzwvcD4K--===============6429157093287745824==--

Trackbacks

Trackback specific URI for this entry

This link is not meant to be clicked. It contains the trackback URI for this entry. You can use this URI to send ping- & trackbacks from your own blog to this entry. To copy the link, right click and select "Copy Shortcut" in Internet Explorer or "Copy Link Location" in Mozilla.

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA 1CAPTCHA 2CAPTCHA 3CAPTCHA 4CAPTCHA 5


Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA 1CAPTCHA 2CAPTCHA 3CAPTCHA 4CAPTCHA 5