Datefinder Phish from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Sat, 10 Feb 2024 09:11:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rYpXc-000000007mw-30tP

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Sat, 10 Feb 2024 08:45:20 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Sat, 10 Feb 2024 08:45:20 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-bn7nam10olkn2105.outbound.protection.outlook.com ([40.92.40.105]:11936 helo=NAM10-BN7-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97.1 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1rYnxU-00000000ENd-3UC2

for doctor@nk.ca;

Sat, 10 Feb 2024 07:04:03 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=M8mYSzubfMvV+ek/FB5uGaai7j89xHHx4LoYPMp4fLN7DTwIAHCJZI05yaCJiNIV5szA+0fQpdcoo/hCPF4Bkh3V+iT0b0QId9fwTc6dRWQoKs5f9dru2YC4eviWknFDHn/gIH78WS2Hq7xHq4eIIKqfWOg9NeFeCRVuhtd9Qw2D7F8vEj6bkR5nFFTMm65T13u1N7Y6qisndAtDmBCqfgU13KUHQH9utnJ+7b6ukEyZ58hd2cx6Sc8gxzGdUtWBsV7TVwnl4G9E2wd8WlTnpL4ZSuh9F+L5KU0sXRcnH8md5Dz3bx8hlfJXIDQUzQ5HGOu2CGesZ4P8sgHlFEjKYw==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=D4Q0Efvv9i1s32Kf2UqqFRqprGpzVCp1asMtkVtITEE=;

b=GHT+GIwNG6DDKNZcpkRiUsuaemr45jph4c2IRwSeqV3u36EPnI/y9sbAz5BA2MlCBCqD7J1wDMZxgi9QwOh5duFASj5iAWdc60e460didxU59DXD3y7RnlHv7vcEeqYom9AH1484ZMXmydEq0h3K+cRV7FTq2PxOKRMSMeXF2b4z2hAJjdgBZO11Gskn2Ten0qCZHpqGmeQB1UbKAh/KWYFuV6VsLhgbgUnsLHq2NbjMCQ3yXVcGkJaTSNcpybUcLCSXHEOaU3Kc0q4mFhZInRrGSraJW87sUjAsUsCQjnxtOsJYDObT8CxeRTt9x75CBY9GkAxg/s0I+8ONEERucA==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;

dkim=none; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=outlook.com;

s=selector1;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=D4Q0Efvv9i1s32Kf2UqqFRqprGpzVCp1asMtkVtITEE=;

b=kWK0QmwFw5EV6UzUslF7zW1rCakXii3qaJPXXii64aTtbcPcNd+SPj+u2CseT1TQ8+JjySVbj7ncydKBbjAaTQlicBB4cEgTWC6MfWzMP2YM3rALnnbL2zRXmQFbN0bUlcRBhF7ap7YWvQsNmc82dLiVrONfysTrYWeIAGWcYjbeWSrxHkZd+duCJZYYXNoZV4aL+0ETaqwyYB0HyUjQCpcsHqjrfsjk8hACO3L+aN8i965dJG073wOtQcZIB9B+APH/8i6WLtrUaC3W/PzAriKIg+cJRnWd7PNGVFCstzEVkPU+G9K/0yYLYqySYAn4z1QQdkWShHWOU/ixlrmAVA==

Received: from SJ0PR12MB5661.namprd12.prod.outlook.com (2603:10b6:a03:422::12)

by CY8PR12MB7314.namprd12.prod.outlook.com (2603:10b6:930:52::19) with

Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7292.14; Sat, 10 Feb

2024 14:01:39 +0000

Received: from SJ0PR12MB5661.namprd12.prod.outlook.com

([fe80::39e3:8c41:8ace:a55f]) by SJ0PR12MB5661.namprd12.prod.outlook.com

([fe80::39e3:8c41:8ace:a55f%4]) with mapi id 15.20.7292.013; Sat, 10 Feb 2024

14:01:39 +0000

Content-Type: multipart/alternative; boundary="===============5150421011668586434=="

Subject: Tagged in a story

From: Datefinder

CC: Datefinder

Date: Sat, 10 Feb 2024 14:00:29 +0000

X-TMN: [4yZUkI7Lpw46mK5RPDQUBtLyOypsDTNt]

X-ClientProxiedBy: FR0P281CA0240.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10a6:d10:b2::15) To SJ0PR12MB5661.namprd12.prod.outlook.com

(2603:10b6:a03:422::12)

Message-ID:MIME-Version: 1.0

X-MS-Exchange-MessageSentRepresentingType: 1

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: SJ0PR12MB5661:EE_|CY8PR12MB7314:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 686e849e-c616-4601-2be6-08dc2a40cb97

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?T3N1VG5lNlMwT2FCUzBObDZZMHRzVkFJSmY1MzQrOWdYMm9ZVlliait5Tnpj?=

=?utf-8?B?YjE0WGJyK3I0TE0rZmxSendMV2YyV1QwZ2VzemtvM0NhZU5vVUVhaVBVMThO?=

=?utf-8?B?S1ZRZXBqbmRlVkcrRFJrZlNCcU8vNm9CalJWS2VuQk1uUG9CWGxDYTBjMW1R?=

=?utf-8?B?dDBtc09MajFNa2luZThHTzNnVHhjNG9ZaGFpQ1I5ZENsZmhLNGRkM1hTazdJ?=

=?utf-8?B?SmRud1BiOS9MK3NwV3JYMlNyaityLzJlOTdHRnNaMERsT3EwczRIeHAxZ3Ji?=

=?utf-8?B?bUo2Y1M2dWNHZVdpZkNLcG1tdnd3WEJlU1BWYUlBdGo1YWRpd2NFY3AvVFlw?=

=?utf-8?B?NkhuWElNVG1iNlhMOHRDRmVXYWhUTTFvVWl4M200UG95aUNoYTNvdzlOS2g4?=

=?utf-8?B?MURvV2g5NU9naXRzblRtRnI3Mmh3eHVja1A4cGZRWFp0TFhDVWJZWlVBWlg3?=

=?utf-8?B?TlJBQUJCNXR0T0ZzOUxvS3RZZnJMeERGQjBGUFl0OE5pcS9ueDB1YlMwUEJu?=

=?utf-8?B?MW5CWWRveitWckJrNk9vbW04NW4zc3Q5QjR6TW9LdEpnbFZQSDlzOHFTUkNs?=

=?utf-8?B?bUljSHFvYUhnSUwwZDZINVNQWm52TjA2UGw1djM1bUE2WUgzRktJKzFYS0p4?=

=?utf-8?B?MTUwd0d2ZXRPZEdsc29nVnRHWmtWcE5lWmZER3N5UCtNNXdKMGFKTk1OcWJ2?=

=?utf-8?B?aGtsMDROY0hTVnpCdmV4NWZSdWhza2kvQ3dhNkYwc3hDMnBRMUVsNWU1NkFC?=

=?utf-8?B?UFg3MzAvd3NVOWptVWgrRFV3Sk0zSDE3bWRQNEhxaWUyWkI4L0JnTUpJWmdO?=

=?utf-8?B?TTJMaGZ2ZmVhMVplWGFzMFRCL3RYQzZURDdPVnNnZnRkNmxPcENSOGRsTTcz?=

=?utf-8?B?SHlsZ00rT0VQL0tvSnJidThtQjR0WThXbXJrdFZ6SDJKcU0wcjNhRXJZcDBI?=

=?utf-8?B?WGtMTlhjRUZEdHVKR1dhdHlCcjQ4ZkhTZ1hDeUducTh5eitJZHlFcS82Rnp3?=

=?utf-8?B?RE45RXF0RXErWSt2MTIvVGlOU2ZDVXFLK04rMmpPNkdOTUN4dkcyalpSeHpv?=

=?utf-8?B?VmZBbEhkRUJmdjFRWkZsdXF0T3hGcXdPNkhUWjQ4Y1dKRDdrRlQxMWtybE9x?=

=?utf-8?B?NzFCZEdvdlpUKzFGd05GM1p6ajdJOFYvWWp1ZC90VHpONVNVeFZwbzY3bi9h?=

=?utf-8?B?NHBiRVREV0IwbndHcG5MbzFaY1BTVXZWUVIrb3VyVXdacWxvN2FobmtnR2k5?=

=?utf-8?B?a2toOW5TQnhHdC9hK0daZE9ubGI5Z0ZlVWs2enNtSHVOcHRCUGVSSkZxL1Vv?=

=?utf-8?B?emlaU3V5Z3p0cEZhaVYyMyt0dlFKU0NHVGZUZXc1dCtuS1JtVTNoM3VRdU5y?=

=?utf-8?B?R3hkK3pPSjdrTmlaS3V0Q1Q3V0pnRmM1UlFrTVErdFMvZjhDTVZha1ZuRzAv?=

=?utf-8?B?eG1paWxuRnRIMVlZcjhOTkZlcGtBVW9pQmxncEVmczJVS25MV0Y1QldkL3lp?=

=?utf-8?B?WlhpWWs3RGlQdWRpKzIrbmxjTUY4MXhDQ01hMThaK2Y4eXJJMkxNdDgxMDNG?=

=?utf-8?B?QWNsdWY2b1krRUdFYUdHeDNheGhrNk0yc1Q1cDhzMklOaFRIeUl6UElEazB3?=

=?utf-8?B?M1I3bVpDNDd4ZFo1ZFVoS0F4NjR4dHBaWU1xSEZ5b050cEhCUGtXSGhTSXpj?=

=?utf-8?B?Y2dkUzk0QktpZjlhd09lWTM1Z25HSzlSV2M3ZTdHZUdyYjJqWmMvaU5ab3Bk?=

=?utf-8?B?RzluL1FpYzgzektTQ2JqT3ZLVyt1UUR3NTZ0M2NJV0RCMndzRmtnbWtrMzlm?=

=?utf-8?B?UURwejk4dWVNWGhGNEo3TlJ2RHpmeVRzY1lTZlBBRXo5OWczRjFBbTJVOTNQ?=

=?utf-8?B?VnZ1S05RWkRWSlh0OTE4ME5qTUlaZkI4c1ViTS9vRUFZQllaYXc4T1dmTHpi?=

=?utf-8?B?WHpYa3oyVU5KYUhQVlVKVmZ3UXFBdVdlanYySDY3cGVSaHBoemhkU0IvL1Vy?=

=?utf-8?B?OVMzRktHd29yTEVQZndoZHRLYVpFM0RlcWowS2xhRjA0SXpFeEYzcmROZFQ0?=

=?utf-8?B?eENRVFZBSTdqYXBnUUZ1YWRFU0dMbTh5aVZIYmdOTk15Wm4xYnJhcStCUGNM?=

=?utf-8?B?d2JJeHMzempvbzE4Wi8wRlY5eUdsNkxFaXc3c0ljK0REUzJVRkY3USs0ZHZu?=

=?utf-8?B?QkFUd0R5Skdoa3owMy91aWpWaENDODJZTElGVVpDakY0ZDN6S1V3M0lIdXlh?=

=?utf-8?B?ZFRnY3pTRjdPWWYyYzQxbmMyMVdWZC9ycG56UVhDRnBOOGdVQ2lGdzRUZlBM?=

=?utf-8?B?eEUxWkRRSVhZby9WbzFtb0FPODNHd0N5a2VKcDE3TWhQU2xHSHVGZzN6MmF5?=

=?utf-8?B?UVdPWjJFVVFIalNabnZ2QklNMFdXOStKeERGenh0OW9lRFB6QitrUEdCa0Fn?=

=?utf-8?Q?w/kuOWmC8Ss6kuObtVNqQ8D09DiPvvbxqbY=3D?=

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?RUJMQnJsdVJwNGw1WkJGVUEzWWVDdHplc3VRZFRjbjFzL1A0ZGVNVFV2ek85?=

=?utf-8?B?dG9XN1plU0U1dDRoTVlFR3dmYUZWaG03bUpnT3Y2OU1WWUpFazhkd1VvdGxy?=

=?utf-8?B?b05TVStrcjJNc244YnlybDdwTVdIdEt6KzFPNXBQSE82NXg3SCtyWlBtaGtk?=

=?utf-8?B?SHprbkZONlBYVWJHdWtLNnpmTzBxbVAxT0hrQ2Q1dTN5TG40S3JBYzVJOXdE?=

=?utf-8?B?eUZVL2FPbm1GanFPNzRmZjI4TkZnQ2dRSzNOUmJGT0t4Z2hCc2JoVzViM1BN?=

=?utf-8?B?SFdrWWpvRzA2TkpscjNJaWlVMXd5aXU1RklQU1JNcnR5RWFYYmNrNDlSVU8r?=

=?utf-8?B?ek1FMzAxQ1JEZXNwb2c3UTIvL0NwVmJQblZqZ2F1eHpjeHhvWmJJMnVNNGxO?=

=?utf-8?B?alBPOUdWVVNTVktuVXRWeS9GUXpwVFRGbXFyUk1EdXR2OU9MMnhYREZyVms4?=

=?utf-8?B?dlNwZlloK2ZURG9iTld5QVNVRkloWjI4aFpCbzdNelp4WGF3Rjd5RHFoZGJQ?=

=?utf-8?B?K09YVWdPcXhzUFI1dDhQRlNIeWZoaVRwaURYaTlSNm1mRFdzd1N2bHFwc0pE?=

=?utf-8?B?OXVVRlRaV0ZzZVVBVkhPdkFWWmM4NFZ6d0wxSjdxdDdMRk1LejZZZUgwSmM2?=

=?utf-8?B?UmpvQVhlSmpqSXhvdnA2RHdnS1hlRnkwVDJsdlBmOStBcENBRFg2ekJPK3ps?=

=?utf-8?B?ai9WcGJENVJZajJVR0JQTlRIT3prOEM5dERrY2NCSURJUU5NN2ZJTnRtemNN?=

=?utf-8?B?YWRqeG1FamNHczdYWERFRTE0U1M2Tis1Y25iTWlYVDdid1pTcjVBWTc1VWVE?=

=?utf-8?B?NG9xRURFa2FvNitmeC82dVZSSDFWencxT3JrNllxWC9lUlNGU0NLWGNjTTl2?=

=?utf-8?B?ZUJKN3F0Vit6R2dPSGdQMXJCQURENGl3dFphMEIvZmxVUlZPRnVYa3RmbFNi?=

=?utf-8?B?T3hBTDBRR0JnL0JNMEYzOFFJd05zdVVVVGFDay9TUlMwTDU3WFh0bDNQb3BE?=

=?utf-8?B?U2ZVT1FqWVBySTR4WmNrcHhoWHNESk8vcnZmejNxU0E3c1Y2SFdxWHJvSUFJ?=

=?utf-8?B?MWgrNTZkc2x4SU0wR2xDTWVvd1RGTmFnMCtxRkQwSkN5NzFGcU4vL1lqUnVj?=

=?utf-8?B?WXlXcmtaWmljS21vaHRLY0s2dVFVRFhDa1BFWlRYalU5Yy9Rb3V3WFFYUUF3?=

=?utf-8?B?ZHVpdDJzZlRnS3B6STM1Zy9YL2QvUzdrWWVzUi84SmFPc2FDVmJxUmYvV0Ja?=

=?utf-8?B?QzZmMXM2Zlg3NnBoQnlqTTJ6OGVHTUIxWVRLc1BFaG5XbXpqRW1MTndZaFdi?=

=?utf-8?B?emo5V2dEcTZtbXpsOUdiZzcxUUhSTVhuNEp6dDVYUE9kdkVVdnFxb3lpSCtX?=

=?utf-8?B?emswcjViVlRPeDE5NjRjTVNuVnI4UjQzYXRZOE1wWlVEZjNmZWhkbmx4OFVM?=

=?utf-8?B?c0VWK3JaR1Njdlk3U2Vtd25rcDBBTkEzZjhYTUt3dVdNTnFRbThyNnZKV2pl?=

=?utf-8?B?QW43MnpxdmFvWUpTamZ5MVhZeXR1ZVU4OUZnd2cwK3lkQjUrbEVYSnV3MHhD?=

=?utf-8?B?SDQ3MmEyOU1jUHF0aWNxeHlwMlA2WUZXekxnRE1nVW5RWFFxZnBJRGNnMWNh?=

=?utf-8?B?M2dadVRCVWR0U2lLbnpuUTRqRnYxdGcrdVFMWG1aZm5mbGJyK1RhTHI2U1dx?=

=?utf-8?Q?n/15n1axZcwZgDx3rCjC?=

X-OriginatorOrg: outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 686e849e-c616-4601-2be6-08dc2a40cb97

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: SJ0PR12MB5661.namprd12.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 10 Feb 2024 14:01:38.2903

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa

X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg:

00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: CY8PR12MB7314

X-Spam_score: 7.8

X-Spam_score_int: 78

X-Spam_bar: +++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: Take advantage of the holiday offer and create your account

today by clicking this link - completely free! Below, you can find the best

recommendation for you, based on your location. Browse profiles and choose

your best match.Content analysis details: (7.8 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.0 RCVD_IN_DNSWL_NONE RBL: Sender listed at http://www.dnswl.org/, no

trust

[40.92.40.105 listed in list.dnswl.org]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[40.92.40.105 listed in wl.mailspike.net]

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.1 DKIM_VALID_EF Message has a valid DKIM or DK signature from

envelope-from domain

-0.1 DKIM_VALID_AU Message has a valid DKIM or DK signature from author's

domain

-0.1 DKIM_VALID Message has at least one valid DKIM or DK signature

0.0 ARC_VALID Message has a valid ARC signature

0.1 DKIM_SIGNED Message has a DKIM or DK signature, not necessarily valid

0.0 ARC_SIGNED Message has a ARC signature

0.2 FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT Envelope-from freemail username ends in

digit

[brantquintel86239(at)outlook.com]

0.0 FREEMAIL_FROM Sender email is commonly abused enduser mail provider

[brantquintel86239(at)outlook.com]

1.2 MISSING_HEADERS Missing To: header

-0.0 T_RP_MATCHES_RCVD Envelope sender domain matches handover relay

domain

2.9 FSL_HAS_TINYURL URI: No description available.

0.7 MPART_ALT_DIFF BODY: HTML and text parts are different

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

1.1 MIME_HTML_ONLY BODY: Message only has text/html MIME parts

0.6 HTML_MIME_NO_HTML_TAG HTML-only message, but there is no HTML tag

-0.0 T_SCC_BODY_TEXT_LINE No description available.

0.0 MIME_HTML_ONLY_MULTI Multipart message only has text/html MIME parts

1.4 MALFORMED_FREEMAIL Bad headers on message from free email service

Subject: {SPAM?} Tagged in a story--===============5150421011668586434==

Content-Type: text/html; charset="utf-8"

Content-Transfer-Encoding: base64PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj0iQ29udGVudC1UeXBlIiBjb250ZW50PSJ0ZXh0L2h0bWw7IGNoYXJz

ZXQ9dXRmLTgiPjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlciI+Jm5ic3A7PC9wPgoKPHAgc3R5

bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOjIwcHgiPjxzcGFu

IHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxzYW5zLXNlcmlmIj48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6

IzAwMDAwMCI+PHN0cm9uZz5UYWtlIGFkdmFudGFnZSBvZiB0aGUgaG9saWRheSBvZmZlciBhbmQg

Y3JlYXRlIHlvdXIgYWNjb3VudCB0b2RheSBieSBjbGlja2luZyB0aGlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz

Oi8vdC5seS80Q2ZLdyI+bGluazwvYT4gLSBjb21wbGV0ZWx5IGZyZWUhPC9zdHJvbmc+PC9zcGFu

Pjwvc3Bhbj48L3NwYW4+PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj4mbmJzcDs8

L3A+Cgo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXIiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6

MTRweCI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OkFyaWFsLHNhbnMtc2VyaWYiPjxzcGFuIHN0

eWxlPSJjb2xvcjojMDAwMDAwIj48ZW0+QmVsb3csIHlvdSBjYW4gZmluZCB0aGUgYmVzdCByZWNv

bW1lbmRhdGlvbiBmb3IgeW91LCBiYXNlZCBvbiB5b3VyIGxvY2F0aW9uLjxicj4KQnJvd3NlIHBy

b2ZpbGVzIGFuZCBjaG9vc2UgeW91ciBiZXN0IG1hdGNoLjwvZW0+PC9zcGFuPjwvc3Bhbj48L3Nw

YW4+PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj4mbmJzcDs8L3A+Cgo8cCBzdHls

ZT0idGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXIiPiZuYnNwOzwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmNl

bnRlciI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZToxOHB4Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1p

bHk6QXJpYWwsc2Fucy1zZXJpZiI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiMwMDAwMDAiPkJlbG93IHlv

dSBjYW4gc2VlIG9uZSBvZiBvdXIgbWVtYmVycywgbWFyaWEyNC48L3NwYW4+PC9zcGFuPjwvc3Bh

bj48L3A+Cgo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXIiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNp

emU6MTMuOTk5OTk5OTk5OTk5OTk4cHQiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxz

YW5zLXNlcmlmIj48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwMDAwMCI+PHN0cm9uZz48aW1nIHNyYz0i

aHR0cHM6Ly9saDctdXMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tL0N4c0M2S3NMc1BWbWNmN3ZKR3NI

RkZxTnRoTEtXT0luNEtqTEVrVEt1WEJ0dW9WelhYV1NvZW9NY0dZT2lxSzIzd3pRQk5ON3l5Szhz

SW14dzdOSjVQeW1jTkZlRXFyWmJ4UkpNWnJMREpIRGpzb2ZEOEdqVk1TWjJCM1NpdW1jQWphcWFY

Z0gtTExaWGF4X1hYTlZ2NEEiIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6NzgwcHg7IHdpZHRoOjYyNHB4Ij48L3N0

cm9uZz48L3NwYW4+PC9zcGFuPjwvc3Bhbj48L3A+Cgo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjpjZW50

ZXIiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6MTMuOTk5OTk5OTk5OTk5OTk4cHQiPjxzcGFuIHN0

eWxlPSJmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxzYW5zLXNlcmlmIj48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAw

MDAwMCI+PHN0cm9uZz5NYXJpYSDwn4y5PC9zdHJvbmc+PC9zcGFuPjwvc3Bhbj48L3NwYW4+PC9w

PgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOjEz

Ljk5OTk5OTk5OTk5OTk5OHB0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6QXJpYWwsc2Fucy1z

ZXJpZiI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiMwMDAwMDAiPjxzdHJvbmc+bWFyaWEyNCBvbiBkYXRl

ZmluZGVyPC9zdHJvbmc+PC9zcGFuPjwvc3Bhbj48L3NwYW4+PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQt

YWxpZ246Y2VudGVyIj48YnI+Cjxicj4KPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3Rpbnl1cmwuY29tLzN4ejN5

bXN6IiBzdHlsZT0idGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOm5vbmUiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6

MThwdCI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OkFyaWFsLHNhbnMtc2VyaWYiPjxzcGFuIHN0

eWxlPSJjb2xvcjojMTE1NWNjIj48dT5EYXRlZmluZGVyPC91Pjwvc3Bhbj48L3NwYW4+PC9zcGFu

PjwvYT48YnI+Cjxicj4KPHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZToxOHB4Ij5EYXRlRmluZGVyIC0g

WW91ciBHYXRld2F5IHRvIE1lYW5pbmdmdWwgQ29ubmVjdGlvbnMhIERpc2NvdmVyIHRoZSB3b3Js

ZCBvZiByb21hbmNlIGFuZCBjb21wYW5pb25zaGlwIG9uIERhdGVGaW5kZXIsIHdoZXJlIGdlbnVp

bmUgY29ubmVjdGlvbnMgaGFwcGVuLjwvc3Bhbj48L3A+Cgo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjpj

ZW50ZXIiPjxicj4KPHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZToxOHB4Ij5VbmxlYXNoIHRoZSBwb3Rl

bnRpYWwgb2Ygb25saW5lIGRhdGluZyB3aXRoIG91ciBkaXZlcnNlIHByb2ZpbGVzIGFuZCBwZXJz

b25hbGl6ZWQgYWxnb3JpdGhtcywgY3JlYXRpbmcgYSB1bmlxdWUgYW5kIGZ1bGZpbGxpbmcgZXhw

ZXJpZW5jZS48L3NwYW4+PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj48YnI+Cjxz

cGFuIHN0eWxlPSJmb250LXNpemU6MThweCI+Sm9pbiB1cyBub3cgdG8gZW1iYXJrIG9uIGEgam91

cm5leSBvZiBleGNpdGluZyBwb3NzaWJpbGl0aWVzIGFuZCBmaW5kIG1vcmUgdGhhbiBqdXN0IGEg

bWF0Y2guPC9zcGFuPjwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlciI+PGJyPgo8c3Bh

biBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOjIwcHgiPjxzdHJvbmc+Q3JlYXRlIHlvdXIgcHJvZmlsZSBhbmQg

c3RhcnQgeW91ciBhZHZlbnR1cmUgb24gRGF0ZUZpbmRlciB0b2RheSE8L3N0cm9uZz48L3NwYW4+

PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj4mbmJzcDs8L3A+Cgo8cCBzdHlsZT0i

dGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXIiPiZuYnNwOzwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRl

ciI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtc2l6ZToxOHB4Ij48ZW0+WW91ciBsb25lbHkgZGF5cyBtYXkg

YmUgb3ZlciBzb29uLiBUYWtlIHRoaXMgY2hhbmNlIGFuZCBzdGFydCB0aGUgYWR2ZW50dXJlIG9m

IG1lZXRpbmcgYSBuZXcgcGVyc29uLCB5b3UgbmV2ZXIga25vdyB3aGVyZSBpdCB3aWxsIHRha2Ug

eW91ITwvZW0+PC9zcGFuPjwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlciI+Jm5ic3A7

PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXpl

OjE4cHgiPllvdSBvbmx5IGxpdmUgb25jZSwgc28gZG9uJ3Qgb3ZlcnRoaW5rIGl0ITwvc3Bhbj48

L3A+Cgo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjpjZW50ZXIiPiZuYnNwOzwvcD4KCjxwIHN0eWxlPSJ0

ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlciI+PGJyPgo8c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1zaXplOjE0cHgiPjxzcGFu

IHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxzYW5zLXNlcmlmIj48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6

IzAwMDAwMCI+RG9u4oCZdCB3YW50IHRvIHJlY2VpdmUgYW55IG1vcmUgZW1haWxzPzwvc3Bhbj48

L3NwYW4+PGJyPgo8YnI+CjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90aW55dXJsLmNvbS81NjdwdXV6ciIgc3R5

bGU9InRleHQtZGVjb3JhdGlvbjpub25lIj48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6QXJpYWws

c2Fucy1zZXJpZiI+PHNwYW4gc3R5bGU9ImNvbG9yOiMxMTU1Y2MiPjx1PlVuc3Vic2NyaWJlIGhl

cmU8L3U+PC9zcGFuPjwvc3Bhbj48L2E+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OkFyaWFsLHNh

bnMtc2VyaWYiPjxzcGFuIHN0eWxlPSJjb2xvcjojMDAwMDAwIj4uPC9zcGFuPjwvc3Bhbj48L3Nw

YW4+PC9wPgoKPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyIj48YnI+CiZuYnNwOzwvcD4K--===============5150421011668586434==--

Trackbacks

Trackback specific URI for this entry

This link is not meant to be clicked. It contains the trackback URI for this entry. You can use this URI to send ping- & trackbacks from your own blog to this entry. To copy the link, right click and select "Copy Shortcut" in Internet Explorer or "Copy Link Location" in Mozilla.

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA