sex spma from Microsoft Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Mon, 13 Nov 2023 14:10:02 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.97 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1r2dkm-000000005KU-12Fp

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 13 Nov 2023 13:41:52 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Mon, 13 Nov 2023 13:41:52 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-tyzapc01olkn2057.outbound.protection.outlook.com ([40.92.107.57]:17438 helo=APC01-TYZ-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.97 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1r2aja-000000002px-2zbh

for doctor@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 13 Nov 2023 10:28:30 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=ixXKoc3yKMjyLyVEHdnoi+rmyGb8PZdz9yF0jf0IqFC5U2O4KhlAAie1xbkOBsJ7JQ8e7pJsOhqGxGIlAImFd1tJdqeaCHrl1kqAbyacMATkNoFjxpTrrxNHpmWuRCj0vvfr/qrsCh7XlfE63UM4ZqyF2+4UFg2mTlGLpAl4eAY5ruCr2+/qiNAgqzDZXcaLwMw3oHaAoTCIUgtHaX+pZgQ+9H2zSJI/RPDz1hkZxaFbBKHfOSJXJe/8W2gxzqwY7iDVE//OMXLycwaJkB+gR+Lfyz1XX0DH+NiSt9V7H1HEqhzChOWGbOyLicfk7uJyaztrUdZpIftbr+6nnoNJow==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=LDg59fIrhThR/lgNB95Bjt4VDtMebVBXWVekBP635QY=;

b=OhVCCDd2ewOA8lv/e1u5btt2+HO+LpUH7O40Cjt0PkkZJF0BkEZBU3RKEP45fF5ETytcFu6BWRhzrJS621StZACAa9uezQtuxuJmK+4pFTbvcQiNZSAzLHiyY/n0Y/8hrEj0MfuJPWI40leNRcESzHKkCc0f4t3dUbNpmV7MDCWZqtLoYorRng3vF6LhqwYN698rG/M4IOmTfxeebwFgtgT2aQzJb8qjibvSVUVmPkYtZ+BugRRyx/W7yK/ZwSB6IWhPImmfbsrDo31kYC6i6HIhBvgjym5Mn/cFDMMTxMcamMKtpC2WqdlWX3H8SoansQerIKcLDs7khYsT9X+TMQ==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;

dkim=none; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=outlook.com;

s=selector1;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=LDg59fIrhThR/lgNB95Bjt4VDtMebVBXWVekBP635QY=;

b=YCw2bw41mTuTaVb0184RJqTDItt1QhC5Gwtf65TR7diiNqREvPPypqS3v+z5nw7/BgPVg0h7mhBsr0GqHHNHbqr4M596/1P2qhJqkv6i+uQAijqosiUFOcUWFibPS94q/pNvBOSwnyCeoS4VJ/N4hhAovRk173XSlpRx59J6JIGx+WPRg4oOpIovrphCUNvxOeLl4Mm9VSTefM9q0xZhKiy3r8i0WPVjvWZF6Vp9STjxGso/trq1UEJOenqlHzAdkw4C7T2BrKg1DGDIVHnx2slr/1/zJvb+fvHB9QZWBUVWEJ7W0ef+vrrAuDbUiD6LE/QGfs3ZkpkamOha9Dj16Q==

Received: from SEYPR01MB5578.apcprd01.prod.exchangelabs.com

(2603:1096:101:143::10) by TYZPR01MB4089.apcprd01.prod.exchangelabs.com

(2603:1096:400:1cf::9) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.6977.28; Mon, 13 Nov

2023 17:25:49 +0000

Received: from SEYPR01MB5578.apcprd01.prod.exchangelabs.com

([fe80::7a23:7ef1:9963:9f6b]) by SEYPR01MB5578.apcprd01.prod.exchangelabs.com

([fe80::7a23:7ef1:9963:9f6b%4]) with mapi id 15.20.6977.029; Mon, 13 Nov 2023

17:25:49 +0000

X-Mailer: MailBee.NET 12.3.1.667

From: "Silvia O."

Subject: =?UTF-8?Q?Wilde_Seite_=F0=9F=98=88?=

Reply-To: "thasmeebtjjyn@outlook.com"

Date: Mon, 13 Nov 2023 18:25:36 +0100

Message-ID:Content-Type: multipart/alternative;

boundary="----=_NextPart_000_8DB0_6945B06B.2AC2C987"

To: Undisclosed recipients:;

X-TMN: [2xLQ9ZOXnsXqNWLD4lIlfFIWj+vBJ7bS]

X-ClientProxiedBy: AM9P195CA0025.EURP195.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10a6:20b:21f::30) To TYZPR01MB5573.apcprd01.prod.exchangelabs.com

(2603:1096:400:425::10)

X-Microsoft-Original-Message-ID: <1.5c16f8dbee66801b4fb7@DESKTOP-9I3498I>

MIME-Version: 1.0

X-MS-Exchange-MessageSentRepresentingType: 1

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: SEYPR01MB5578:EE_|TYZPR01MB4089:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: fd03b4e7-f6bd-45a6-d204-08dbe46d92e4

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?T0JBMGVPZ1dvM1BQakJUNk1ReTFBUHFLcnZmWVo5bDB0VUlxWHlFWW81a0JH?=

=?utf-8?B?clJnUDlYMEJrWkpVZFVlUS90TVIzOHpsS0RwZlBDaHlXS2E3NllxSFg3eTZi?=

=?utf-8?B?emZtSXRSV29DcGh5TEJZWktVaGtmRHNDb0l3a3UyU2gyYlZmbWxibjNzaVlF?=

=?utf-8?B?YUhHVnBHTWdYQzZtdWkxWkI0eHJ6djYrbTJoZUx4RUY3RnhEVVZmSThySjR2?=

=?utf-8?B?Z3NLbElDMjJ1V2Jza2ZkMHRJRlhHeEcvNlFHSmZWMWFvYWF6K1B5OXJwL1FU?=

=?utf-8?B?Rzk1dTVwMzRBTDhPdDh6OGoxOVI5blBOY3pKYlRGQWlaU1pDaWd4QXQ5S08z?=

=?utf-8?B?djIyRFNYYVBSWmZibFNCN3E4dGc3OTBDNzJXWGVWczZBREpidlBvVkpKZnU4?=

=?utf-8?B?RWl2ejJ4dTVHZ05aTm1FcHFhOUwxZWNiVGcvUElTRnd0NUV0Vk84OGc5V1Jl?=

=?utf-8?B?Q0FDNGNXL3l6S0RyNDJnOFJoWWY3bGJVOHdjc2ZBcEFBQndJZUpodDFlaDRr?=

=?utf-8?B?QlM4WlJ3UUp6bVZINFdwOXA5UnRGZFNrQXU0Y1FtYVhPaHNmNy9hRnJIVjh5?=

=?utf-8?B?dC80L01SNDBkaG9DSEVMK2ZqSG0wcml3bEdibGRJY01OQWtycktCY29oK3Zl?=

=?utf-8?B?bmxRU1FOMXlJTE54eUF6MHZnVHd1ald5cEI1T3JkVHhOTGMzcit2ZnE3Tjlv?=

=?utf-8?B?bVhaaWZkUkNHYVk5M2wyTUlOa2ZqU3JmdDk2L1ZLRUh5dDBvalBCK1d6a2Zu?=

=?utf-8?B?ZnFqeUxyM2ZyNk5mQm5ia005ZlJqeEpEbXVlZG84anpTbDVzWVFPU05qdHJz?=

=?utf-8?B?Zk1OMGZ5b2lZdENKZGdiOXhYcHNUU0hIblpITHZPaTBuc1F3bWJsSkdKN3gr?=

=?utf-8?B?LzNlNUNIUENyU0RWYzVQQVhaVDdkNms1NGk5WmE4aU5wb1VNc296Uk5rNjlS?=

=?utf-8?B?UG5aS0VyaW1EV3lVYmZCT0h0QjRHUVRNZlRJcXY4Ymx5WGovK1h3Uks3VzJ2?=

=?utf-8?B?TVJPMGczVUd4eGdSdGtEWVMrR2E0dXZoUi9wRFNvYXZOdzZ2NGU5Zisrb2k2?=

=?utf-8?B?eEhjWEM0b3U4K2hMMnJqTWpmYlA2QmZZY08zL1M0SjJySFpoV0ltSTdKMm1Z?=

=?utf-8?B?TVYwcEh0SzVsQ0x4b2xCcGRpWENkbGd2S1RUakg4NlhJa0JCK0pRTlRNeHRM?=

=?utf-8?B?RmgyWjVBODdUN01ic0ZRVDZWNVAzMXRtTXlHS0c3ckFRRVhMYytFYTRVVWhr?=

=?utf-8?B?d0ROVENUS1ZvY2RjM1FFU3FmcTc3dWEyM21GT0FWdWV1bjZmOXdxeW9BSEpx?=

=?utf-8?B?dkZZeTRhUEtmUEpKZmtmanlLVVNyL04xdkJRRG41dmJaNTZVRVFzNGcvcThP?=

=?utf-8?B?b0tOcERaMzV0RGtzKzlHQ1JnbHJETldXMU5IQ2htM3NuSkdYTTh6cGkvSU9p?=

=?utf-8?B?NnF2eUh5czc5MDRZUzBWcTIrSmo3U0RFb21sVHZHWnpndlNXSTBVK0pNUFYy?=

=?utf-8?B?bFFTM3pxV1gxUWovTnhBTUhKNnh1ZUphblVianM4YmdsVzRETVI3V1FmZDlT?=

=?utf-8?B?MzMrNzJScEJuaTlXT1dFa2dmWnZVdll6cGNnQmZFTG5NOGUzYWFmWDYzdER4?=

=?utf-8?B?TG1tYUR4S3g2ek4ySVFabExSTUJ6UGNWeWFsMnNBclpoM1NyK1ltOFhEdWNS?=

=?utf-8?B?M0tnM0h0bm4wajFBZEsxaFV1djl5OHNYRHMrN2YrTTV6bkg3VjAyeDVQeGJY?=

=?utf-8?B?dXFIbzA4MllSbVBUckgyUTBLcjM0cm9JWGNRTkV5amxQdVo1NWdaRWdOQnIw?=

=?utf-8?B?UHJJVkNqcnpRdkcxMzk5cWdGSnlJb3NCZGFYTTl0TDZ3Unc2clJOditxQ2dN?=

=?utf-8?B?REtNdW9LYzFUcjRYeXhpQTZ1RStYNzZnU3hrSWpNVWlIZXdHNmxWWWJYcXA2?=

=?utf-8?B?TEEyYzFHNi95d1Q4cnRpUTJpcFR3UUdaekQzSDVyRFUzUi8xYzlra3BLWnh2?=

=?utf-8?B?MHFCTUt1MS92dkV0dE1QVG8rYlJDNDZ5dlZZdTFuejFhZXFVS2hrZzFsaGpW?=

=?utf-8?Q?dyctT+?=

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?ZU9FWFdmcjNmcEIyQkM4NmpvbTgvcDRQbm8vdTJoLzUxS1M4amIwU2xlK3JP?=

=?utf-8?B?c0IyeXRtMXFtTlJ4cE1TWXllR0pCL1NuTkFCL0JxaklyRW5UN2NUT0ZOZ05U?=

=?utf-8?B?UnRWVWQyaEl3alo0cWdWWjhMV1dSMTdwRExnVDdVbkZoSjVNVElCemw2cVU3?=

=?utf-8?B?dzZJTGtkNWZBUzhaRThiQW53QkhhYkRSR2xTODF6Umd2a2FJS2JsbFp0THp1?=

=?utf-8?B?czk5bUNHczBPMjJjdC9XaG05UlpKQUJxTUczMUNka2xkYWVPSWhvdGZ4Ryty?=

=?utf-8?B?Nm43UHBRUXNXMWlPMzR6TWQ4MmpCSzRuaE1ZNExiOVA2T1pjVTJLYmRBUzB6?=

=?utf-8?B?NG5aVkRkYWUwamIyWDVsSllnNkpSYnpRNE9iU3EyeWQrcGF2anJyaGl4cWNz?=

=?utf-8?B?RURoRHJBanE3UTFLZUZpcnFaMHQxK09zWlFsbmVPMjNvdzJ4b29OTkNYZ1kx?=

=?utf-8?B?R2pRY01EbG0rUWFQUkFOZ1A5R091YXFUODVobW1YeVkxbEh4QkVVejE4NFk5?=

=?utf-8?B?TTZwYzgvVlBhRkhEdUduTFhDUnJ4MTMra2JpR2c3WndWY0J2b0lDYlM1M1pZ?=

=?utf-8?B?bzdoS3dTUWdxbEc4Q3ZoQ1JlVlVnMUQwMUpJbkNVNFpMOGFUZEdCdVI2ejl2?=

=?utf-8?B?NysvWGUwaUY5RXphbzRVRXdPY3dxaUk0dFprLzNualdUS3ZNWHU4SERUaldk?=

=?utf-8?B?T01vYTFTUndTMTBYQWtISkRuWjgvLzd4b2VkMU51dnpKRFVpUFJ0cC9DejIw?=

=?utf-8?B?c0JkSWZMaklPL3Z0d0dEL1pKbGhrUGErYWJrU09idFNaMmJvM09SV1U0TUNH?=

=?utf-8?B?NlhCUkpFcEtGRE1OSUIzQVRpNE42alBQaGswclNuazRvVy8yQzd1MTBLMGRW?=

=?utf-8?B?MGR5aDJrVllvN3NrWUtUeS9FT3RJK3NlZ3lobmVyY0h1TXdpR0wrWEVxTEtL?=

=?utf-8?B?aHJCUytKUWRCUGQrZ3l5U2lWVVZNRHRlL1dTY1VsZGNENHlxTWdQSDcvYWVw?=

=?utf-8?B?SWtaTUZGRVRaVWRoR0YzeVpzeXQ0VWtQOE92Q1ZmRDhHcUVUcVFkSFdUd2ts?=

=?utf-8?B?UExaL3k5dzJCT2lLdkpsMWpGNFFmbytONEpyWGhEdEJGa3d0L0d5ZTExdWw3?=

=?utf-8?B?bXJiZWROVGJLTlZCbFg0NnlXK3hRNHEvN1A4YzQ3dVphSDArQWhKWi9hYVlX?=

=?utf-8?B?WndjUFB1VktjNXNvSi9vVVBSbElBTnFNNnFlOGgxNXhYVUhsbVM2TkVGUXBy?=

=?utf-8?B?OXVkdjhWTVdKUjNNNVBnc3FhU29xeXcrTnZRcHZ3OWFsaUF6US9PSjhtM3Jq?=

=?utf-8?B?Ujg1TmwyTjVmUmpJaFZpeWdVVFJXaGtQYVdBVUh3RHdtMkNDRk8zZzZlSEtq?=

=?utf-8?B?QktFUEdGbGp0STNOT2ZrWU8rR3dyTmtJdVBvb0RIYlgrN0RYcERCWStSMk9B?=

=?utf-8?B?cmpNUDdINmJlRVQ4QXFybDBwdUQ5ZUE0M0tkSEVSWCthMGY1MmNzSVoxYzFQ?=

=?utf-8?B?aFVUVURsQjFtRmVNVTZDb2RmVG04cEpKYzlUZFJMTkEwZGZPMjFrSWNvZ2Zp?=

=?utf-8?B?b3JObUxLYTdlakZmK0tNcUd4ak53RWhqanM5Z29vVkRoY3RuZUZGTFg4OHdz?=

=?utf-8?Q?28L6FoY82AIXcXZ59i+Ixpbmux2VvqXL1EAnP3JkXHxU=3D?=

X-OriginatorOrg: outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: fd03b4e7-f6bd-45a6-d204-08dbe46d92e4

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: TYZPR01MB5573.apcprd01.prod.exchangelabs.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 13 Nov 2023 17:25:48.8966

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa

X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg:

00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: TYZPR01MB4089

X-Antivirus: AVG (VPS 231113-2, 11/13/2023), Inbound message

X-Antivirus-Status: Clean------=_NextPart_000_8DB0_6945B06B.2AC2C987

Content-Type: text/plain;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHello =F0=9F=98=98Sorry, I'm writing to you ... I need your help.My mom and I are looking for a man to meet discreetly ... so we are lookin=

g for sex.We both love sex, we're young, and we look good...My mom has no taboos, she loves it in the ass, you can fuck me in the ass =

too...Our pussies are very tight, wet, and hot. We love to lick your cock at the=

same time.5-6 months ago we did a threesome and we liked it.That's why we are looking for a discreet man who wants to come to us and h=

ave fun with us.I have now created a profile where you can see our photos. You can registe=

r for free. If you like us you can write a message to us there, you have en=

ough free points for us to arrange a meeting.Here is the link to our profile:mommyeeeStill want to unsubscribe? Click below to unsubscribe.UNSUBSCRIBE=------=_NextPart_000_8DB0_6945B06B.2AC2C987

Content-Type: text/html;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
style=3D"font-weight:normal;" id=3D"docs-internal-guid-c4c6a2c8-7fff-0e6d-=

84b2-63e9c8d126ba">=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">Hello =F0=9F=98=98
=0A=

=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">Sorry, I'm writing to you ... I need your help.
=0A=

=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">My mom and I are looking for a man to meet discreetly ... so we are looki=

ng for sex. 
=0A=

=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">We both love sex, we're young, and we look good...
=0A=

=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">My mom has no taboos, she loves it in the ass, you can fuck me in the ass=

too... 
=0A=

=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">Our pussies are very tight, wet, and hot. We love to lick your cock at th=

e same time.
=0A=

=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">5-6 months ago we did a threesome and we liked it.
=0A=

=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">That's why we are looking for a discreet man who wants to come to us and =

have fun with us.
=0A=

=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">I have now created a profile where you can see our photos. You can regist=

er for free. If you like us you can write a message to us there, you have e=

nough free points for us to arrange a meeting.
=0A=

=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

"> 
=0A=

=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">Here is the link to our profile:
=0A=

=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


none;">
1155cc;background-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-=

variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;=

text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">mommyeee
=0A=

=0A=


=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


none;">
1155cc;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-=

variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;=

text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

">
px;height:344px;">
v2sZmJemfZ3EXDoxxvI6M0yixrBsHfaw2l62cT6KUBQpXY1uqt5E_VBvsyzGXM4N3coUXj5DXDM=

X88TGt0CpdUB0mrOGuY8F0ihrncT5rOXHdZ3b2NbjZGchALLeVwCPsbDzbNhjquXWvtc" style=

=3D"margin-left:0px;margin-top:0px;" width=3D"275" height=3D"344">

span>
55cc;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-va=

riant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;te=

xt-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">=


;height:343px;">
9TgWyGQ2V7Hm1a9Zih6e-_pDtnJQjz2KRgL0dDP9v26YSmKtJlQ7d4j-XX1Q8aiobtqz1d9J5cO=

IfiCMcJ-gsb4xWcx62cSsjeQ1ES-Oov72F5ZYccPII9cnulSKlSOi2NOWwPBb6ZMo0" style=

=3D"margin-left:0px;margin-top:-12.736235595390495px;" width=3D"294.6166089=

0129" height=3D"365.270306778128">
=0A=

=0A=


:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">=0A=


=0A=

=0A=


=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


if;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:no=

rmal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white=

-space:pre-wrap;"> 
=0A=

=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


if;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:no=

rmal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white=

-space:pre-wrap;"> 
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


rgin-bottom:0pt;">=0A=


if;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:no=

rmal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white=

-space:pre-wrap;"> 
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

"> 
=0A=

=0A=


argin-bottom:12pt;">=0A=


;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-varian=

t:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;=

"> 
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


:#ffffff;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;padding:12pt 0pt 0pt 0pt;">=0A=


=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


gin-bottom:0pt;">=0A=


ckground-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:n=

ormal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">S=

till want to unsubscribe? Click below to unsubscribe.
=0A=

=0A=


gin-bottom:0pt;">=0A=

=


kground-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:no=

rmal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decor=

ation-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">UNSUBSCR=

IBE
=0A=

=0A=


=0A=


=------=_NextPart_000_8DB0_6945B06B.2AC2C987--

Trackbacks

Trackback specific URI for this entry

This link is not meant to be clicked. It contains the trackback URI for this entry. You can use this URI to send ping- & trackbacks from your own blog to this entry. To copy the link, right click and select "Copy Shortcut" in Internet Explorer or "Copy Link Location" in Mozilla.

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

Add Comment

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA