Ukrainian dating Women spam from outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Tue, 29 Nov 2022 16:22:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1p09uQ-000GHX-Gz

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 29 Nov 2022 16:21:02 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Tue, 29 Nov 2022 16:21:02 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-sgaapc01olkn2083.outbound.protection.outlook.com ([40.92.53.83]:7777 helo=APC01-SG2-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1p09nB-000FGM-Aa

for doctor@nk.ca;

Tue, 29 Nov 2022 16:13:38 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=boRpSSKpal7sKuYSs+in/rmsWjtuvE7BVS6Gz0AQrdIOZ7lBuvkeXSI2lZ5n+uDOo8TAtxABjcdhEuG1wE+yIezQ0Uw5hbLg/qXoex/fd6vT0/cfdYwaIiZ8154sMZ6a4a7qxhtL9iQa5s9N3KqoCLxCqyW8TVL2NEptR0kcg2MMDNW7KPpcar0KyGwhJ7UXyQpkGmsuUpUhdYtLXTkmu2g/1PFFojSWB7DKzfMyf02CRP5EZ76/n8VmrVNPqzWhmo5GuFm+OrlUukFXMTcU5wRybi5UouTk3NK5w9PtgpQQt5HZ0/a6Z7KnkKetMhRyTKS8Dc5mWCahq4Gqsy4Gvg==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=7bno1LGIN+W2y5eIPRvmWWMAwFcX9p8EZdRTGgaDGVE=;

b=b3EU/GbugUnKtVQAlblHgh89/pkjjC6S2AbhUxUGe7e/iDE40/ksdsY6Nqkrgh4TCKiAuLGtEyzf1JIqcFh6nOFFyl72SALDaExV+aZ4eAcDHLw8ghU4l0HDvkTyuTFj4gmfOKgh1B9QKc5SzPB9+EnayNTyaqmFYnPBCNedUHREdlALK3WcoBlpHeRPSbu3XBT9BLQZk1ASV83aVYv27Klk1DYgjg4AQ3Xtzn16N69//gFhTm+I7GMe8siCuO+y+rw+CXD6o5Ef/mL0d72X4wh83idohmCSY+Byj4noijMdEukNCBNlnCDib2a/XZIx6G+EwCGR8GIY3nVuH/gpjw==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;

dkim=none; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=hotmail.com;

s=selector1;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=7bno1LGIN+W2y5eIPRvmWWMAwFcX9p8EZdRTGgaDGVE=;

b=G0OjmyiEqx7OnY7CJ4PomXlx/5ZGK+6mEAPaLnAvKRVgis6NTJ/s4izTDkMjdPAHeb/1oST1cqdPlN7boqAkKNcZeAFvzEqb8LS8PzpIYrjwZmaRZnmhf7n1cjUVdfRkYWEcSVR41ACJZWsmwj2SoYJF3CAXkC/fVCL+Q+9tITLrufGJagFibZPR4dYnyYMVxluGd16qU1iWvim4Za0RS5Gn8M435oNz8f+w4ZLMTUZd8cLtEFm9D8E/aINoZXp0giul+J2yROB2+OSls+bhqOp80QsuxcjP0yY/YQ+/NQ+zHzkhDipOVId6HshxHM6rWkLHBmYLG8tsRqmiArU0Uw==

Received: from TY2PR02MB4063.apcprd02.prod.outlook.com (2603:1096:404:fc::18)

by SG2PR02MB4347.apcprd02.prod.outlook.com (2603:1096:0:5::12) with Microsoft

SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id

15.20.5857.20; Tue, 29 Nov 2022 23:10:01 +0000

Received: from TY2PR02MB4063.apcprd02.prod.outlook.com

([fe80::2c1:d96d:8744:485]) by TY2PR02MB4063.apcprd02.prod.outlook.com

([fe80::2c1:d96d:8744:485%4]) with mapi id 15.20.5857.023; Tue, 29 Nov 2022

23:10:01 +0000

X-Mailer: MailBee.NET 11.2.0.590

From: "ShonaDaras86@hotmail.com"

Subject: VictoryDate is now available in the United Kingdom!

Reply-To: "ShonaDaras86@hotmail.com"

Date: Wed, 30 Nov 2022 00:09:53 +0100

Message-ID:Content-Type: multipart/alternative;

boundary="----=_NextPart_000_2464_0893CB5C.17DC75F3"

To: Undisclosed recipients:;

X-TMN: [gEsWgRIgkZiwo8ye8Bw0yCFZ/yrytKtT]

X-ClientProxiedBy: FR2P281CA0043.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10a6:d10:92::16) To TY2PR02MB4063.apcprd02.prod.outlook.com

(2603:1096:404:fc::18)

X-Microsoft-Original-Message-ID: <1.a168f4bcf4bb65393625@DESKTOP-JGF09DC>

MIME-Version: 1.0

X-MS-Exchange-MessageSentRepresentingType: 1

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: TY2PR02MB4063:EE_|SG2PR02MB4347:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 92628f8b-849d-412a-20d2-08dad25ed6e7

X-MS-Exchange-SLBlob-MailProps:

gCWdzk5XZlCG8LwkUrEetZG0Ll1tUEcs2SbtiBAu+lviE2g6sHmUl8P6Ft83zuRnlZxCeRKMFj73SeljR49lQSvWVRypb4s1qAng74yfqeXAPulcoXys06X026W6cfeva86ahxreH0aaSVN/ActiKcCw9HFrov5y0vF6zbpDXj6swXPA5X2r7ejiEkOvNyHnumlA9enUmhEg6RvFpTTWtDVeWcyRCV+Ow3L9JgP9KfxHdaEYQiEOWfsMmypEVa4QHq6ODPKLQ9vKkRZ5GYWZ3bhVHR3HpMzsFa9u+sZ2zYW2vYy6Z6gTdpnp654K3Ogm4zdGvnxCYVkH9FjvFa5wyMiRSnPcZzGpoBEHgp4QzNN0OAldk+KiWhHqMo1qmlMc8iwTDQhje2BLNilaAE8fnrPlx8kAYm1iqn1rF1vSYuCUP4BNqr2F6s4g01/FuLDbFK3E9cBCGFvbHBVySYxV8wDnfWO8ICQDPLOUVFaZVWhOjloXhRrd8kdMxiAB/cxoj0HM0bE3lNrNaPYi/cv0Xki88LP2TPAlCUAwQsjgJcE/oU7N3btGuRw//uG0IC2o5HT36zLCd/jm2yDcOi2v2n77ISMZfh2QqywOhECP5KAjD64r6OuumkgpgZnE6iXarn++4+PkFY0LztmOs1rGpitab83Oi8zMNQyG/bSsE4C4Vk3V4FBcirBuKbbXRsZE8ADyJZPxo6wx6Im7BypyN6lY0dXD1lFDgaHXryrkEhV31sCyS9LT/1gi2I6PhfaboQMCa3DB9+f092UOKYO4/U+Kr7GAjPw5Tw2LUAuonP5PTUUpuAci8C7GQ9/m0MKy614o06DGwEs2IGVUc2NrL70p/MFO+67KqqoCu8sxAzB3fNptTp1fw10Li+jWWiv096H4E6DoPUH17GWeaZutkMf4paXp80vrOj9xBO7jIPOnQuB55vzMrg==

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?Ymk1ZGlsVmw1S0ZmYm1laGNmdmRSaDliZ09FUXEyQWpnNXlXYlZIMkNROHBZ?=

=?utf-8?B?WmVLQktsYXU1WWk4YTAwakY5ZWFhMFlldTJVQnpOTUNTMkxaRUMySENTODc4?=

=?utf-8?B?R2VpaDdoWUlzdHQySWlEUUxHWDYyRlRTTVV6alczelBoU2lSUE1uREN3L1B5?=

=?utf-8?B?aC9EVmQzRDJhQVR1a1l6TmsvZWRhbnhuTFVwS0QydzZ4RUYvZWt3WnlxTHEx?=

=?utf-8?B?b1hHU0tnOGpPV2VodzNBWEk3YTRza1p0RStSQzJSQUV5bFRuZXNPMjNwRXZi?=

=?utf-8?B?a3hWck1qME4vdHNZYVR2RXNBZTB2MTA1VkdsL2Z3OUJRTFIwWUswK0QrL0Rh?=

=?utf-8?B?cWFHNmtFMU96bTZjTzR1cHZEQTJrN1hNNzFoWFdVRDhaZ1gwaWNYUHZlclFx?=

=?utf-8?B?QlRSZndSS2wzQmdDM2hJR0lZRjFkaGt6SVN5aXBYZllBTXdFZVpQa1p2S05w?=

=?utf-8?B?WXhKTW55R2dyUGhEaHR5UjcxSnRmTmgzekt6Nm43N1FVMFFyRG9RVnBuYVlu?=

=?utf-8?B?MkRncjBmWE4ra2QvcnNpUThIaEVXNy9lbW03YkpoTndzdUFvQVptREh6ZUJF?=

=?utf-8?B?Qkx3dUIxR0xrZEZqaFc5N0lYT0ZMUWN5VDJIOU0xczdrZk5NMmxRVGs3aDFJ?=

=?utf-8?B?Zmc0WUc1VHR4cUs5d0RhVGhJeEhxZXVyZHM3UVA0R01pQVhvakdBTUlHbGhU?=

=?utf-8?B?RkR6SGNFRjRxSjU2STc5MEtKVGdWM29wY0hqY21QWXVRWGtQSUdKTEo5TUVF?=

=?utf-8?B?RWJEcXQ4UEtsOXM2Tk5YM2o1S3ZDVis4T29EblFDS0ZxRHFaci9BVjd4ckRI?=

=?utf-8?B?bkdodm9EaG1KSXhwM0J2dUlnZE55NWxjNlN1ZUc4aEtMZW80T2l1R2VMOU1K?=

=?utf-8?B?NGg0bUhXMlVEV1ptVWZSY1krblBmdUdCdmdGRGhDcGpzc1A1ODJMcU5jcVdt?=

=?utf-8?B?TlRsMEZ4KzdmNHNzcENPWEFRaFhKdnRyYXpXUVIwZXp3TkFJd05rSmh4ZEY5?=

=?utf-8?B?TnQyNVdWbFl3cjNCRHpuQzFhM3YxVHFFYmFLWUIrU3E1S1Q3MCsyajJISmxP?=

=?utf-8?B?b2xMRnlSWTdQbjAvVHVIajZuVVQwektZQTZMckY1L2V1Q1BHenhRTXRZUlU1?=

=?utf-8?B?OTRDTkdDM1NmNC9wUE51SHV6akhOaHR5bUZzNkcrTVNOR084SDhybEN3K3N1?=

=?utf-8?B?aHI1OXBhM2hZVkZoR1lBTjkvSG9GMXQxclBkU3czRGw2ekI5QTd2RmpDaXR5?=

=?utf-8?B?YjVsYnk1NUN4bU50OUN6Y2taUFYwT0d3UHFYNnNhRU5tZVVvOEdhZGtHdzJZ?=

=?utf-8?B?QkFSVTE3Rm5kNXRtY1FVajFvbWVwRXhuRFl1WENWT083Y0tTdGN3Z1hOdTVp?=

=?utf-8?Q?Zc5KTKShuyujccyOUehza065GnLMJKAw=3D?=

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?SVpveDFSQzdWajgzTytwRkxYYktqNDVpZ3ZKdVlMZmVFVzhVME0wdkZvejVo?=

=?utf-8?B?aWVQRElvQlJDeCt2VWx4REZNaXBYZnA4OW1mQXk1bnNqTGNsNStBdzVlZ0g1?=

=?utf-8?B?TjBRZkY2QVdyL2NMNUNibVlXRGRnYXNJbm1ESGdOOHpNTFZLR0krYXlrVkdu?=

=?utf-8?B?aDI2MExjdEVydlpmQ1kzZ0lBQU9YZTVPVGZSNEp2RnVQOXRqV3Bmd3Z5Y3RI?=

=?utf-8?B?QVN3U3Z2WGxxb0VmY25aYVV1WmpKNjhhM0dJNDRvd3QzbyttOWRwZmpBZ0pz?=

=?utf-8?B?ZHU4Q3VTQ20zb3UycktKUi95cFl4aWdTbzFZOGJJazlPZ0k5Z0kvaFBPUlN4?=

=?utf-8?B?T2c1OVdOWFFnak5XbUpRbnRNWjJUYmJJSk96WFpDZHl5R3RlSDFrWk5IY2t1?=

=?utf-8?B?N0NRbDVYMzdZRlBmRk4zZTZhL2R3MG1GMDVpdjFoRmlJaldnYmU5ZERWZlg5?=

=?utf-8?B?QlhUVjJRZE52Uyt5MmdwWVdIakE4WWo1RDgvUzRWd0NvbTJvN0xXeFo5VWVM?=

=?utf-8?B?RWp2OEFHVmh2V2cxaUF6bTVKeDdta2hMbVN4WVFxQVUyamg0QTExWjRheDhi?=

=?utf-8?B?NEp3NUVFVEN0cFBUL1FsazN2QlpRZ1hld3hPaUtTNHBUUDlKV1dJNk0wZXJ3?=

=?utf-8?B?TTFWRkVKUStnMG9TZkFVc2huYVlEeWFZNkVCb0RzcFg4bjQzZHp3c3VFbmtY?=

=?utf-8?B?RE1rTUxKS0dsOWhIazlEMmNLd3krMXlQYlQ4UElDRjlJdnhmUFdqYldFOXpT?=

=?utf-8?B?OHlDNlZLM3NMVVg4a1NrMm5kMjVIdERQVzRMMWlwVWFMY0FoRFkrbldFQ3NC?=

=?utf-8?B?UXJiMjBzV2JoazFGMmdtNU1JanQ4WW9jOEdhdmdhb1o3UDRSTFd6dWFIdER3?=

=?utf-8?B?VnNRMjNnUUU0NlN3cnJnSHpmSTRBUWRsc1grclNtdGN4bUpreVc2WlphRzNT?=

=?utf-8?B?THdHRHFqVWg5ckFtRHYxZUpJN29WeWNpcEdWV01oL2d3NllpcmdWNHJsN0pL?=

=?utf-8?B?V25UU3BzVU1uOS9BTFB5L2dZVEthWmVNL1piSXVnOWhDZ1NvK3lreDVMN3N3?=

=?utf-8?B?QjE1eWhoZXp6UGU1NHU2elpUVTgzNmJhOFBHak9rdHdMbnZ3c0JEblN1Z3BO?=

=?utf-8?B?V0JwQm9FWDhMQW1lR2swN2hRbWxRNHZ0NEVTZ21kaFRDQUVvZHVsY3dUQ2xn?=

=?utf-8?B?NUpPQWJHUjRQSlRBVUh6WElmdjhReXZvcE5vQnpUS1hsRDVBWEpzVHp0ckdM?=

=?utf-8?B?anY0dlBDWHE5c1JiUER4QkdzVmxXUWd6Tm9vUkJBblpuczRSREpGK0NpeFFS?=

=?utf-8?B?UG1yTlZKY2lkVVRVdmowTVBHSUlJcVp5V2VTRnh5a0dNTnh3ckhBdTlqVHl4?=

=?utf-8?B?bThnRERlNEttZzVXSS9vcVZ2Lzh1Z0VjZTlGdC9FT0dzUXQwaXNlTytZeVNv?=

=?utf-8?B?VCs0Q253WTN0eWVqdUU5bnE0cXBtMWRhY3ltbkxoQVJsbkRyWW5xekx6MWFC?=

=?utf-8?B?Q0xxWWZiWXQxLzVWVklpS0Q1WXNra1JNa0M2Sis2bWQ3eXNkOUlOczl0c1FG?=

=?utf-8?B?SWhBQXFSemgxMUp5TkxZTkhvNnBQODZpR3VCSWtlV2Y0NmpmZTV1YlFGdk9v?=

=?utf-8?B?MEdWc2U4Y3h3ZXduVm1OK3R2MkNDUE9PbkMrWXhDVkh1a3JkQkcwRTYwOHVa?=

=?utf-8?B?VHduc3Yya0tVTThGdnQ1c1lpMzRaanZwWlZ2RGEzc1hTRkltUEU0ZUlBPT0=?=

X-OriginatorOrg: sct-15-20-4755-11-msonline-outlook-20e34.templateTenant

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 92628f8b-849d-412a-20d2-08dad25ed6e7

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: TY2PR02MB4063.apcprd02.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 29 Nov 2022 23:10:01.3700

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa

X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg:

00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: SG2PR02MB4347------=_NextPart_000_2464_0893CB5C.17DC75F3

Content-Type: text/plain;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableAre you located in the United Kingdom, United States, Canada, New Zealand o=

r Australia? We created a brand new site only for these countries to date s=

ingle Ukrainian women in any of these countries!For a limited time, this link allows you to join today for free!ONLY REAL AND VERIFIED MEMBERS!More than 20,000 Ukrainian women on the site (online)

Due to the current situation in Ukraine, most of these women are not in Ukr=

aine, mostly they are now located in the United Kingdom!!VictoryaClub

Join for free through this link!Total number of Ukrainian female users: 115,250All kind of age is available for women 25-60

If you want to stop getting newsletters, delete mehere

=------=_NextPart_000_2464_0893CB5C.17DC75F3

Content-Type: text/html;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
style=3D"font-weight:normal;" id=3D"docs-internal-guid-ba16a1b5-7fff-02b8-=

80f0-0090188891cc">=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


olor:#d0e0e3;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-dec=

oration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Are you located=

in the United Kingdom, United States, Canada, New Zealand or Australia? We=

created a brand new site only for these countries to date single Ukrainian=

women in any of these countries!
=0A=

=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">For a limit=

ed time, this link allows you to join today for free!
=0A=

=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">ONLY REAL A=

ND VERIFIED MEMBERS!
=0A=

=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">More than 2=

0,000 Ukrainian women on the site (online)
=0A=

=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:#b6d7a8;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-dec=

oration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Due to the curr=

ent situation in Ukraine, most of these women are not in Ukraine, mostly th=

ey are now located in the United Kingdom!!
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


olor:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-dec=

oration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">
border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:624px;height:261px;"=

>
oLX0EB1IZc95G82_8VuuiTB3A3l-kHHsqNX489_6ngzjtd8jTn8dFZpGJyzO_hIAHuEimCRXKzd=

WW_r--dW6uDW11syihKRGLdVklNtxi6OjF_Hv_5FqRdDWfBU3LkvF2Bvzdj255C1TCigXmFHX_f=

6st9LLtwZ_-g" style=3D"margin-left:0px;margin-top:0px;" width=3D"624" heigh=

t=3D"261">
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


;">
-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;te=

xt-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-s=

kip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">VictoryaClub
pan>
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Join for fr=

ee through this link!
=0A=

=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Total numbe=

r of Ukrainian female users: 115,250
=0A=

=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">All kind of=

age is available for women 25-60
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


lor:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-=

decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">If you want =

to stop getting newsletters, delete me
=0A=

=0A=


;margin-bottom:0pt;">=0A=


ion:none;">
ackground-color:#ffffff;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:norm=

al;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decorat=

ion-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">here
>
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=------=_NextPart_000_2464_0893CB5C.17DC75F3--

Ukrainian dating Women spam from outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Tue, 29 Nov 2022 16:21:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1p09uA-000GGH-SD

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 29 Nov 2022 16:20:46 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Tue, 29 Nov 2022 16:20:46 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-sy4aus01olkn2188.outbound.protection.outlook.com ([40.92.62.188]:52366 helo=AUS01-SY4-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1p09UO-000CMl-2W

for doctor@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 29 Nov 2022 15:54:14 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=ce2PJBXx/0VcYuOc8tV/IUgRTwE6MXZ8NC9f/xRPQ8/I31tzVrMJebDG+baLYgozEQ4A95FRsMyJK4vwOyTMNrssf7wz+L4omkhn5eRYPpNjXT+ZKDUGfgXNWPgA9eBforF963o8CDGoKCKodixgBQui0GTfFn6kuJ79jsxReCn0i2WraoDvXFhf2z3jwM5rxJOTfQAL91NT9tS5z5PHbPZQtivJzidCxJPNEXxID8qNe2aIHqlkYWlPiOFafkV8SN6s/5kBzcpL2RpoLMtWtjM4Om1LF+dKiHFO0VpFvIF1kGuMK2ZJ1zDeapK4kraaFvHiMGN2Q65mFLC3QzfV2Q==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=OpctOue2nfKz9fb8emJWf5rDWW7KDFMIzncnEQweVB0=;

b=fTossKA0AWwtF6eZfnBqKy5ICTWH+KaEV2kziAabwG4b9srvlErRJ0VZdrrMz9r7FAp+gQHtb7MFwnBYUZe4BQVE26zs6OVl4kCsAnOazxGqwhqbUAqLO8uv7jLVPJ2Gh8WBTxIlW4kBKECNJcMoQNAVwqi25W4CJdcfaKMZOJ2T017kMoQRwHh6wtPKJtlASb66UWEF8L+/htqN5HMvPAkZlNS1SDBk+VrkbV2I25hSqCl9M49i65eqV0M9lEDLCoHAjIj2ElAFAfT6m6ESMTdEy6YEigaRMSseUd1kP4DD6UL+JWe+CdnLCSQCo/gsf+/u54VFZfayJz3z8EVcog==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;

dkim=none; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=outlook.com;

s=selector1;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=OpctOue2nfKz9fb8emJWf5rDWW7KDFMIzncnEQweVB0=;

b=ee3VGJNkdi1n8id9LipMH1AslqalvqA9CjS4PNg/aYOm44fd4hEcfUtjTL+MUPwRJc6DhZdUWJeCKPMo2cBNSpDdwQVgD2tlSaotp/Kxm9IKZC0uy6e0wMqqKh3rwitO8uB6TFqNTpJJSm1amE0mvsgC3WoaicJ+yyL0YPdVHwEq57bSCKd12yZHcpFUhuhWl3snVOkC6T4F0N7UASA4+dt9eFwa5BpiEfnMuiQvPGeJzkdrVNQfxM/MrHmhJ5XE2X+8/RJpoPJv1eTl+4eGW2biV1rebaEVwW9lwNryFxKbSThtCk2wTOaXBiC7HgrTbAw7kfh2FYKUcc28YoXO7A==

Received: from ME2PR01MB5764.ausprd01.prod.outlook.com (2603:10c6:220:d9::8)

by SY6PR01MB8314.ausprd01.prod.outlook.com (2603:10c6:10:1d9::7) with

Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5857.23; Tue, 29 Nov

2022 22:50:43 +0000

Received: from ME2PR01MB5764.ausprd01.prod.outlook.com

([fe80::a35c:161e:48c6:5539]) by ME2PR01MB5764.ausprd01.prod.outlook.com

([fe80::a35c:161e:48c6:5539%3]) with mapi id 15.20.5857.023; Tue, 29 Nov 2022

22:50:43 +0000

X-Mailer: MailBee.NET 11.2.0.590

From: "ZaeveonLitter1997@outlook.com"

Subject: Date Slavic women near you now!

Reply-To: "ZaeveonLitter1997@outlook.com"

Date: Tue, 29 Nov 2022 23:50:32 +0100

Message-ID:Content-Type: multipart/alternative;

boundary="----=_NextPart_000_114B_D3B08894.D24074E7"

To: Undisclosed recipients:;

X-TMN: [9vUEEjoXClOmbzxKk6FbrPPV3mrfzz/N]

X-ClientProxiedBy: FR0P281CA0002.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10a6:d10:15::7) To ME2PR01MB5764.ausprd01.prod.outlook.com

(2603:10c6:220:d9::8)

X-Microsoft-Original-Message-ID: <1.fd69ddb17f626841f4b9@DESKTOP-JGF09DC>

MIME-Version: 1.0

X-MS-Exchange-MessageSentRepresentingType: 1

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: ME2PR01MB5764:EE_|SY6PR01MB8314:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 6b05951d-4aec-4416-b32f-08dad25c2410

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

NFFZDd2ohFFwvjBxc9dv3PiKFw6nPncI/RYxescUVMV9/Bt8yFRBIq5Gqvf7ctOp7SHI2TDq4q/YD8cqafIYcJbM+AeUBt9jR08sP12dyJJEpEjaY6sCdhNkXyUguM82a3UsZHhF6ZN9/c+Hc8cbI9knf5Nfo1MftBtQXCfdfj9ugwfZGNhT8QzD/eNlg6IwAIzXqberJHkCW9Yl337OEAObRNAuaAHw0fnpa3eRzJ+bXSs8UVXfJEYdt7dG5OS/D/V81kCVkB9CTxlRJLSIyj6VgaX2PKo1yi/KRmp8rmpKe4NEep2816NEO8HMN1E9Aoen2Y5bY24/SCf1Ldtrfhc6Vv5xBPW2j+XkIFZsaUX+GHe6+H3abzIBUWU39jl6eoyrHWAf8gLOfilSy0vUvnFByJZz+VMwJCp9hmbCDxLTg0bhgDCbdvIVpES0CMUMLkcHT+iIlLDZpm8iwNNjLjle0w5h4I/jPsmXvwTjP0dgu6Fkh14pGZNZ9a6iih/MB6JzPLnk/bPur6FB4+oTsD+FGvayOK5ON6ws1XzyqHU5pvfuu1K6OB+tWDzmMsrwJ4aijV+24km19K7/6lYyzcxQnMhptGMSvVG5ZbCgLTuc/DG6aD0aN84yZlbbWjT/zr3tzIUcPxl8nx8cyEMahanAiaj/SfEfGqA9gzwZnTmuivZzFUMU1aC/S5Y6aWgGvh1SWWTY3nLLlNvR7XjGM8Eu2gZKrDfKPB0piVjLJIN4Yh3BxkUkRi7zK1T7cuaXmyV+eLIAX8JdByfeq6nXsjn00ycoWFjk4q0nbImFzfIkOy44uscSqJ7Ajb9nQwLTRYFUcUOWwxC+3johtEAhA0Fkn/LPJBq5TTjxB1DBGkGKVIi9pUy6VLOrWrMVboAKP3B2wVu6YgcdCwJxmyoRpw==

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?OUtsTGcrV3pBRG5wVEg4ZTM5MUlDZjBBQ2hLVkt3T0xnNlllQ210aS9xV2JM?=

=?utf-8?B?UTRCSmxyVUp2R3ZkWUtIWkVsTm5OMXdKaGdqZDVCM2dZK2RtTmorMUt2STVX?=

=?utf-8?B?a2djSmhPMko4ZU80WkRvaVhjaFFEUXJkS1NlODlieUgwSzVSUkVnb2l5bCtB?=

=?utf-8?B?WDI0cVNqTEIvNlB6amRxZUhUZ29yTTlSOUtKUGgvQW53bUlxR1ZkSzFDajUr?=

=?utf-8?B?aUJNZ3BYZ25McDRJbUMzRVNNYkFtZjNtczJncWRBQ092R0JVWlNKTEs3ZU1s?=

=?utf-8?B?SjRNVTJIbktEOU9aWHZUdm9nbldzZjlpSDAyRXlUSlB3ZkFxSStvLzZtMDBZ?=

=?utf-8?B?aENyVlIrWjdZRUU1b29GWTF1cnlXMlplT080SXRza3FaMlJVaGRiMHlycXNS?=

=?utf-8?B?NjA5Qk9ublVrNnF3ZnhHTFAwUE1RcjI0bzRDSWxEQTZYaHE1YkN6UDhYek9B?=

=?utf-8?B?cXljeTJyZWRjRzdCMk5SbXpaSCtiTjJRMFpBbVUrRVQ5YVRVVDQ0cHpLb3N2?=

=?utf-8?B?cTAzWVM4UjN2SjNDRW4zYmNlcXI5WXlMZUVOU0pVcmkxelNqWVpHcUlwVjhQ?=

=?utf-8?B?RWtVRE41Mi9nV3RQQ3hvWDFvdmhRM3FWQkM2VEhSSWJHUFlhSzZJQkw3bkNE?=

=?utf-8?B?UW1SeTFYZEloZVVyNWgwYS9kVkt0eDBSSStkcnc0UWdXdVJ6RlhBbmx0ZUZL?=

=?utf-8?B?TU05REVldTkzYys0Mm0vTDFKNXdGTUZUbjRwUWoycnBadTJweXowSEYxQTV4?=

=?utf-8?B?Uy9Gam96dEo5SWFpb05xNTJyVWFRWVp4VWxQUzZyZDFlTnQrdHdwSjVzaG1x?=

=?utf-8?B?QkIydTF3Wit6ZjVYbFRFU0wxdlh4RFlqbGN6YlBndmRLUDVTVDdtWFQvTmE1?=

=?utf-8?B?aEY5c2VaZVRWTjhZenVBRlB2QTE2RktDc2pnL3Z3bVJMNUZnQjF6M2pQbkZr?=

=?utf-8?B?MUxHc2lpZHJ2RmJJV3lkQTU1aVVDZzhrVjIzWlVhakEyWW1kN3VwNXRpMEpw?=

=?utf-8?B?aWNrc25vL1huVGRzUkVpZFdBVmxVcXNyanMrc0o2Ui9RVkRZaTNDbjNwK1Q0?=

=?utf-8?B?ZE1HVTh2NHZRdEJ4TGhRUTlNVWJybkVTdlQrTk9jWDBFZ29ZVnVVYXNtYkw1?=

=?utf-8?B?a2h2eE9hMk5USHMxSzNpMFpkUXlhTUxZTUpOb2FBMGp1eGlBbUJkSkdhRjA1?=

=?utf-8?B?V2o1ZEVsVDdSeWkyNmM1VlpscExQQlcvdy9hWlFvN3E2SWI4azN3UHhjNFlE?=

=?utf-8?B?U29SU25WUGVYMXpBNFdlUmhqcmIvbU1wZ09hTXgwU09rcThzaGc1bW1PeVVU?=

=?utf-8?B?Q1hLeWJlcEpOeWk5OXBTN2ttUWFLZTFDR0M5anNnNVhIVFV2Tkd4ODZUSXVB?=

=?utf-8?B?eEFTT1hzdit1RHA4N0s5RERIWlpvV1QyTFJRY0RKUG1CU1V3YUN4VGgvRER6?=

=?utf-8?B?dnBQYnRUNE9GWFM3bkZ2VmpVNG9tOEQzMmFGWHl0TW1HRGNwdXVleWJ0cmg2?=

=?utf-8?B?bzdTRXA2Rzdad0w4N1RCRElwR2t6VnpiOTJVeFd3dk0vdncwTUdIdlB3aS9j?=

=?utf-8?B?K2lUei9idnlLMFJ0b2ViR0RoSzhpQXpzenpSRkxySkpnRkphSHVwT0lGVCtk?=

=?utf-8?B?KzlLdVNVZmVjNktJNDlmdDh0ODNDbGloOXBIbS9xYjNVNFFyZ1VJbnJZOGFk?=

=?utf-8?B?NXNhWDRHSGJaY3FsMWloTXA4b0ltY215ek15QWNSL2k5VzZ1YTRLWDNhUVRI?=

=?utf-8?Q?YXEY0lqFrKann1A868=3D?=

X-OriginatorOrg: outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 6b05951d-4aec-4416-b32f-08dad25c2410

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: ME2PR01MB5764.ausprd01.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 29 Nov 2022 22:50:42.9940

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa

X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg:

00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: SY6PR01MB8314------=_NextPart_000_114B_D3B08894.D24074E7

Content-Type: text/plain;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableAre you located in the United Kingdom, United States, Canada, New Zealand o=

r Australia? We created a brand new site only for these countries to date s=

ingle Ukrainian women in any of these countries!For a limited time, this link allows you to join today for free!ONLY REAL AND VERIFIED MEMBERS!More than 20,000 Ukrainian women on the site (online)

Due to the current situation in Ukraine, most of these women are not in Ukr=

aine, mostly they are now located in the United Kingdom!!VictoryaClub

Join for free through this link!Total number of Ukrainian female users: 115,250All kind of age is available for women 25-60

If you want to stop getting newsletters, delete mehere

=------=_NextPart_000_114B_D3B08894.D24074E7

Content-Type: text/html;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
iv align=3D"center">=0A=


c4-11c9-0584098b1691">=0A=


;margin-bottom:0pt;">=0A=


color:#d0e0e3;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-de=

coration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Are you locate=

d in the United Kingdom, United States, Canada, New Zealand or Australia? W=

e created a brand new site only for these countries to date single Ukrainia=

n women in any of these countries!
=0A=

=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">For a limi=

ted time, this link allows you to join today for free!
=0A=

=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">ONLY REAL =

AND VERIFIED MEMBERS!
=0A=

=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">More than =

20,000 Ukrainian women on the site (online)
=0A=

=0A=


=0A=


4-11c9-0584098b1691">=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:#b6d7a8;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-de=

coration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Due to the cur=

rent situation in Ukraine, most of these women are not in Ukraine, mostly t=

hey are now located in the United Kingdom!!
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


4-11c9-0584098b1691">=0A=


;margin-bottom:0pt;">=0A=


color:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-de=

coration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">
"border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:624px;height:261px;=

">
goLX0EB1IZc95G82_8VuuiTB3A3l-kHHsqNX489_6ngzjtd8jTn8dFZpGJyzO_hIAHuEimCRXKz=

dWW_r--dW6uDW11syihKRGLdVklNtxi6OjF_Hv_5FqRdDWfBU3LkvF2Bvzdj255C1TCigXmFHX_=

f6st9LLtwZ_-g" style=3D"margin-left:0px;margin-top:0px;" width=3D"624" heig=

ht=3D"261">
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


4-11c9-0584098b1691">=0A=


;margin-bottom:0pt;">=0A=


pan style=3D"font-size:20pt;font-family:Arial;color:#1155cc;background-colo=

r:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-de=

coration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-i=

nk:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">VictoryaClub<=

/a>=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


4-11c9-0584098b1691">=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Join for f=

ree through this link!
=0A=

=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Total numb=

er of Ukrainian female users: 115,250
=0A=

=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">All kind o=

f age is available for women 25-60
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


4-11c9-0584098b1691">=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">If you want=

to stop getting newsletters, delete me
=0A=

=0A=


t;margin-bottom:0pt;">=0A=


tion:none;">
background-color:#ffffff;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:nor=

mal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decora=

tion-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">here
n>
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=

=------=_NextPart_000_114B_D3B08894.D24074E7--

Canadian Who's who spam from Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Tue, 29 Nov 2022 16:21:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1p09u1-000GFX-LN

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 29 Nov 2022 16:20:37 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Tue, 29 Nov 2022 16:20:37 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-pg1-f199.google.com ([209.85.215.199]:55284)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1p09DH-000AhT-1J

for sales@nk.ca;

Tue, 29 Nov 2022 15:36:32 -0700

Received: by mail-pg1-f199.google.com with SMTP id e37-20020a635025000000b00476bfca5d31so10340465pgb.21

for ; Tue, 29 Nov 2022 14:33:58 -0800 (PST)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=thecbrb-ca.20210112.gappssmtp.com; s=20210112;

h=to:from:subject:date:message-id:mime-version:from:to:cc:subject

:date:message-id:reply-to;

bh=rRDhOg6XhA/tbPTFyebMzrIxw/RCY71S9uEObtvafyY=;

b=x9U/A0I6fBLg7qp9O6pvHl3h7rOSN2culi/35aKsz8mw/zyjV00vafJK/Q6u2Jn2de

IRerOMopjNi7Z+aTjnux4if1ep0+ocq2PPU1yhmGsNC0ubwCV6ryUehxYCSgacvh2jr/

EhvwUu0aKCnpytxW859eZr28SH1RopHC6LGj/walo+5V3HkrBqoY7X+ao6BXVCbcKRjI

UP2BCRpsul1SedQOhFvIqAI6sqOnQMC1FLoJzvMHmtr5FWtckCj1leHOL33oEMhIzvk1

zp2CsgsqDvxxw8kvncNDAvjnz4FgPq+mfQurgIM0Nf3zQDlX6xqR/Di224GVIDDPsDk/

osSQ==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20210112;

h=to:from:subject:date:message-id:mime-version:x-gm-message-state

:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to;

bh=rRDhOg6XhA/tbPTFyebMzrIxw/RCY71S9uEObtvafyY=;

b=pyAdYmQtfnmpbEzka/JPgk7/OybJ9/EImpmZnV+KmxUFixQKSYziHpz82nxEiX0rZ3

pKp+hiJgxT1KvhqVWX4HlkPsjds43A6kzFysyXVXugOJyeTEu869rQLbPu+cxW9/ClDI

ZAO6yhAIvO/6t+8qsrqSEyu845Lb6ONspBzjsPscx0jv58GF6ObY1yxXVoKvnoZMOBi/

BY57J8rfsHYwi6SsaL3ecvHmGyuF2HFHT14/5rKc/+QYUKGk9MjzckEYDiyFBWg5n8JO

Rk8cNuA58xCAptPLAzd3FqEnBFZ+7Nv1FI3YOoUqWA79ZCG8n7oLZjhuy+gEL+N/f7GH

pyMQ==

X-Gm-Message-State: ANoB5pnH0ukijoAb4P+9tT/dyCF6tSxS0/EVUJvK6xgo5K6AwMd6vErA

PLpmlsnZnC2Z2Ib7ob0fAmNrlHVzOypr

X-Google-Smtp-Source: AA0mqf4DuNqoBL8O992FHfKqgGiLUQaP57gW3xI/LTAq456DZ6u1aBB00iYNUbqdSgGSo3D7jdlYrMZ2aA==

MIME-Version: 1.0

X-Received: by 2002:a17:902:e849:b0:188:ff96:a7df with SMTP id

t9-20020a170902e84900b00188ff96a7dfmr40759571plg.38.1669761233059; Tue, 29

Nov 2022 14:33:53 -0800 (PST)

Message-ID: <0000000000002808b205eea39591@google.com>

Date: Tue, 29 Nov 2022 22:33:53 +0000

Subject: Synergy selected for CBRB Best Businesses In Canada 2022

From: reviewboardoffice@thecbrb.ca

To: sales@nk.ca

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"; format=flowed; delsp=yesHello,Congratulations on being selected and approved for the CBRB Best Businesses

In Canada 2022.This offer is presented only to businesses that have maintained a 4+ star

Google review rating or equivalent proof of customer satisfaction.Representing the Best Businesses in Canada, the CBRB Canadian Business

Review Board Inc. has found that your business meets strong consumer

satisfaction standards and we look forward to recommending your services.Membership in the CBRB Best Businesses In Canada 2022 includes listing in

the exclusive Best Businesses In Canada 2022 Directory, CBRB Best

Businesses Canada 2022 Verification Certificate & Badge, and promotional

content to promote Synergy commitment to upholding:- Strong Vision

- Customer-centric Approach

- Customer Satisfaction

- Business LeadershipFollowing registration, you will receive:-CBRB Best Businesses In Canada 2022 Verification Certificate-CBRB Best Businesses In Canada 2022 Verification Badge-CBRB Best Businesses In Canada 2022 Directory Listing & Profile Page-CBRB Canadian Business Review Board Inc will promote your business

excellence on social media and multiple marketing platforms including ads

targeting specific clients in your city and surrounding areas.To accept your CBRB Best Businesses In Canada Membership & Verification,

please submit the following form:

https://forms.gle/9yLsYYsX9YigxT1z8If you have any questions, feel free to let us know!Elizabeth Monroe

CBRB Canadian Business Review Board Inc

Membership Committee

Best Businesses In Canada

1-855-222-5550

www.thecbrb.ca

@thecbrb

@thecbrb_canadaIf you would like to unsubscribe from future correspondence, please email

your request to unsubscribe@thecbrb.com

therapy spam from sendgird.net

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Tue, 29 Nov 2022 08:15:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1p02JD-000JXw-6F

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Tue, 29 Nov 2022 08:14:07 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Tue, 29 Nov 2022 08:14:07 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from xvfrpfsq.outbound-mail.sendgrid.net ([168.245.63.100]:47696)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1p015C-000Bku-Lt

for root@nk.ca;

Tue, 29 Nov 2022 06:55:40 -0700

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=sendgrid.net;

h=content-type:from:mime-version:subject:reply-to:to:list-unsubscribe:

cc;

s=smtpapi; bh=If3R01qL4FvZmBgE04BTFzIDPq27CFzp1pyFfEh0bGo=;

b=UBiQPEo2y3tenC8NhBrvAuSinjaAfloe0dC+giRD4anhMOvvzn+v3s6yUzqAWxmkecj4

3augxVzINLz1NspiE1n5ELuYa77VhsQ1G1nqm5UiBIQ0p2CWRuiykL3yjTbXn4QCf33piN

riOSXCkTRblg9PhzmkynSlVF7bPg/IoIA=

Content-Type: multipart/alternative; boundary=7a0d6a555a3575109a205efa4f002a874b92d96dcbda94e206a3bc2fc7e1

Date: Tue, 29 Nov 2022 13:52:58 +0000 (UTC)

From: naomi

Mime-Version: 1.0

Subject: Re: 7 light LED PDT skin therapy

Message-ID:

Reply-To: bellanewskin@gmail.com

X-SG-EID:

=?us-ascii?Q?dYho23z22b420rDfwQVXwL1oxMy=2FqE+sgK58z4g36DnQgk1TNzUzymb0=2Fv9v1u?=

=?us-ascii?Q?pcjLMjYzr9vMd6jRdjpfa0+0yg71JbJBzvAAROl?=

=?us-ascii?Q?w3+jBhsB4zXmJqKhuEHntN=2FWBtR5BjDoaNzPMdR?=

=?us-ascii?Q?05C+1xPu2n0oFkO=2FWed7X4nbdBGRFW+KrYbfGDk?=

=?us-ascii?Q?W7j8OayZX7jZN4rRLHpOw=2FqDW8vgpEoS7CalJn8?=

=?us-ascii?Q?xS3x04mua7zMEYWrlgZW5XXOj+AfV7ajQZJK=2Fd?=

X-SG-ID:

=?us-ascii?Q?3Pj6BAFONQhe5xn5MQIS2A+i7snYjEyY7JEK6a5vO1U9M6m23B6FxqsoPLYdQk?=

=?us-ascii?Q?mQhB9+GPoyUm1M8zA8rTgAtCqTM6nC9KkT+cJmU?=

=?us-ascii?Q?iT+3OzOg9tLtJfgDzs5ATYyEP1d1d3O2Yf5H4DH?=

=?us-ascii?Q?yqw8oFrFGX18sMbPEeukMXTQbH6lUmxJHKX7ulV?=

=?us-ascii?Q?OgNBSwjmO9zxS9rqXNQV19bI6Ui6ig6qXKeLEG8?=

=?us-ascii?Q?XR=2F2+DYvdgQsWnHxYpormZt7zFYMAUgC1mi3FXj?=

=?us-ascii?Q?z8PrFAA9vmp=2Fuz2PL7T=2F7Acd=2FM0+jSM9tj6hdkO?=

=?us-ascii?Q?sMM=3D?=

To: root@nk.ca

X-Entity-ID: FXaMwugo1RcsJ0TOmWtElg==

List-Unsubscribe:

=?us-ascii?Q?=3Cmailto=3Aunsubscribe=40sendgrid=2Enet=3Fsubject=3D9052111=2Exd-=5FDsc9GBtzG?=

=?us-ascii?Q?g9weo0cOgBGM35QMAxvJJ3QOSDLe4FoMDAwdTAw?=

=?us-ascii?Q?MOtBfhPyxMkevvSZfXJV6pICJgFqG4UQfgbs=5FQN?=

=?us-ascii?Q?l6KK6gpBD8yRwDTbjWOqLNv9ZWmgVCy=5Fvlebbgh?=

=?us-ascii?Q?RTWtX00Rl7ge3554aZBlXXx30RiTtS=2ETxGafOuZ?=

=?us-ascii?Q?xG9YazYDZTesv=5FSmFY5=5FRyOxURrWOQtW9qBoMDA?=

=?us-ascii?Q?wdTAwMIvSj0cteDa3ryFdJqKy3trWuiptC22ZeW?=

=?us-ascii?Q?uJyS6pCystftriF6ftGD3VQcihmepCQ=5FjNOd0GG?=

=?us-ascii?Q?Yg-CPW-Hx8RTDrZqTzoMT86pn6WNuY78WxnxtVB?=

=?us-ascii?Q?Jhd4B=5FQFdXgLMxIhonjC3-oS8LF5gZcj6Zs4d=5FY?=

=?us-ascii?Q?Ry3LfYIhvuO7WIUNp=5FwnDUJtNf0TdY5hTvfnp4X?=

=?us-ascii?Q?C7HDF3fU4qbOE0noC-VuUwikGaDesFVQIl0F3Z9?=

=?us-ascii?Q?1TXQQP-tEJdptuYeRfioe9rCT42wNJqC2l8ADdh?=

=?us-ascii?Q?G6aC4BGzeTtIVzCrMTa3uo8VWuFHLhvub7WC8jM?=

=?us-ascii?Q?bGR9dxyh7sKrZJ70cDqJIB5403fIkazHQZriQDk?=

=?us-ascii?Q?ynB9OuQFbraHUGOm4uEQjB5bypK91AiEZTiGRoB?=

=?us-ascii?Q?Xx4Sv0QTqfwT01Q1JwBuYbcsqoYJC9KoB=5FBylKi?=

=?us-ascii?Q?2ySK1z0a6oB=5F46pGg6xQwbmQqg=3D=3D=3E?=

X-Spam_score: 7.8

X-Spam_score_int: 78

X-Spam_bar: +++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: This is the preheader text. LED PDT Skin therapy Whatsapp

008618330826832Content analysis details: (7.8 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

1.1 URIBL_GREY Contains an URL listed in the URIBL greylist

[URIs: sendgrid.net]

1.6 RCVD_IN_BRBL_LASTEXT RBL: No description available.

[168.245.63.100 listed in bb.barracudacentral.org]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[168.245.63.100 listed in wl.mailspike.net]

0.0 HEADER_FROM_DIFFERENT_DOMAINS From and EnvelopeFrom 2nd level

mail domains are different

-0.0 T_RP_MATCHES_RCVD Envelope sender domain matches handover relay

domain

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.0 T_KAM_HTML_FONT_INVALID BODY: Test for Invalidly Named or

Formatted Colors in HTML

0.0 T_DKIM_INVALID DKIM-Signature header exists but is not valid

2.5 FREEMAIL_FORGED_REPLYTO Freemail in Reply-To, but not From

2.7 LONG_HEX_URI Very long purely hexadecimal URI

Subject: {SPAM?} Re: 7 light LED PDT skin therapy--7a0d6a555a3575109a205efa4f002a874b92d96dcbda94e206a3bc2fc7e1

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1

Mime-Version: 1.0This is the preheader text.LED PDT Skin therapyWhatsapp 008618330826832Manufacturer direct for all kinds of beauty machines. Welcome to contact fo=

r more details, video.=A0Sincerely welcome distributor cooperate with usBest RegardsNaomi (Your Best Partner)Machine=A0design=A0always=A0obey=A0the=A0practical,=A0economical=A0and good=

treatment result=A0rules.Mobile:=A0+86 18330826832 (WeChat & Whatsapp)Facebook:=A0Naomi Bao BaoInstagram:=A0Naomi baonaomiBeijing, Beijing, =20Unsubscribe https://u9052111.ct.sendgrid.net/asm/unsubscribe/?user_id=3D905=

2111&data=3DJ3-fkbivinLto8BLv459z-BIeFQhlrM96e1hdXbrJidoMDAwdTAwMLqFiZwR4Ew=

WbEaNtqPGWAvhMXm3MtE_6I05mibhu7v3JZUtAjz-Etj8xeiutI67pz-MsLazrM-fjY8bf7oklB=

2WlMlq48idsV0PEfDJt7SbWPDYbHc8MZrVxskjkvs0IrwIDHCXjZWMyltlDJaVviyQZEo0MRhdB=

YOoJKGWNc2RXLD9g-FrNWAiKwU-x21HDsL4xoGsCCcEeIlxdHZBKAhXCtuol3FfeV-qXjeoxjxk=

f_6AH0ktGDcHBrcY3r--QGEwLyuT1hks5bfvoVbXz04yt7Hhiw1_mul-kufku6ZdN8DtPX5EaA3=

Kx1zQiSoYJUMSE8MVEZetSRlBbEk4BV0uMZtdznLApEyTl2Sl0G1ETf0F8TH63RO7fRInSQhC3n=

G1EKL4JXNHjqBbAollO5jhbrBvFv63m4RZ662jbEdhy7VUkFCJuneTyPewmvxrwgHHn1YpLkbFX=

45jwo5FENwi_xjqEffvshQlRSmQ28OrbJssHvhaTwxLTUCI6_JnLAZeGE7ILcf1eJgX-jkImoVl=

BsNbdYcuWJ0zrbA2q9zWeKW1oT6eVd724-XLf2iCOpdZ9fh6EUw3TX-hXIPiqp5jX6UjyX7aZu2=

8RaRCrxqG - Unsubscribe Preferences https://u9052111.ct.sendgrid.net/asm/?u=

ser_id=3D9052111&data=3DKWhqckgiRNB0QB9Cps8N0dvdqCz9Oiu77_JDEztbLx9oMDAwdTA=

wMARow6s-82vGNWKeDUS_p7cDQ40wojdGGm8VPkcdxB80HbTmn28W8pdwELUPmmUYbS2ZH8qi6Q=

SiEoAQzHgnNMY0G2CAqe3qSxB_URr1CmKv_wP5RJtG6r_FqWPeDztJs4DwAmmiquPfETIN5Xiy8=

HxS85MyDSR3DBmmYTDiCUF0INVNYGMHMsvmu249UVyjg57tWvjNNMK-_xA693MVdGomPHnh7swX=

xGQoQMBpznWySxJsPuNiVemCBn4fyA8FNDx280sXzUMo9HFm6CmOU7f1rq3EB6gMCfZM2JK-8lJ=

bMcjbnc61CLGh7JVAQ_eR-YGoLXDO-yqietapKTvzPRepgGLbYt2zPmxEjzDppVldiIjvhtCJ0J=

kKv7puG0DPbEsgX1w8qFnyQURvemMuSekYh7zb_4jORYshz02gO4MH4AYXTazPAQVcmiwyHZlCP=

_zdeau-Z_RGzOVO1XcoiStQ-Yw9UIkG4xXqgC-vhVJKcZSJBkHNRXE612Cg_Kv9lqw_p0cPzeCj=

PEkbMuYd6s7OX0AimbOQBt8zFhITnWj8maUhPsMp0BaKXu55Nz7xZk6jRT0yT4WwzwyUE_TfBUQ=

=3D

--7a0d6a555a3575109a205efa4f002a874b92d96dcbda94e206a3bc2fc7e1

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Content-Type: text/html; charset=us-ascii

Mime-Version: 1.0
/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">


w3.org/1999/xhtml">
" />


=3D1, minimum-scale=3D1, maximum-scale=3D1" />

=20
=3D"font-size: 14px; font-family: arial; color: #626262; background-color: =

#F4F4F4;">
0%" class=3D"wrapper" bgcolor=3D"#F4F4F4">


er" align=3D"center" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" border=3D"0">


0" border=3D"0">
ng=3D"0" border=3D"0" style=3D"width: 100%; max-width:600px;" align=3D"cent=

er">
ng: 0px 0px 0px 0px; color: #626262; text-align: left;" bgcolor=3D"#F4F4F4"=

width=3D"100%" align=3D"left">

=20


ype=3D"preheader" border=3D"0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" width=3D=

"100%"

style=3D"display: none !important; mso-hide: all; visibility: hi=

dden; opacity: 0; color: transparent; height: 0; width: 0;">

This is the preheader text.

=20


0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" width=3D"100%" style=3D"table-layout=

: fixed;">
;" valign=3D"top" align=3D"center">


r:#000000;text-decoration:none;font-family:Helvetica, arial, sans-serif;fon=

t-size:16px;max-width:100% !important;width:100%;height:auto !important;" s=

rc=3D"https://d375w6nzl58bw0.cloudfront.net/uploads/1cf45beee1dc39b4c7f35b4=

d31c98ad6659c3dad752cb1edd36bde52dad572d35e2349aa4f14fc6a5fc694b782567781d6=

2d159aa16c977b3b213f2ba3f9712e.jpg" alt=3D"" width=3D"600">=20


cellpadding=3D"0"

cellspacing=3D"0"

align=3D"center"

width=3D"100%"

role=3D"module"

data-type=3D"columns"

data-version=3D"2"

style=3D"padding:0px 0px 0px 0px;background-color:#fac8c8;box-s=

izing:border-box;"

bgcolor=3D"#fac8c8">=20


style=3D"width:300.000px;border-spacing:0;border-collapse:colla=

pse;margin:0px 0px 0px 0px;"

cellpadding=3D"0"

cellspacing=3D"0"

align=3D"left"

border=3D"0"

bgcolor=3D"#fac8c8"

class=3D"column column-0 of-2

empty"

>

=20


cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" width=3D"100%" style=3D"table-layout: =

fixed;">
inherit;"

height=3D"100%"

valign=3D"top"

bgcolor=3D"">

 
 

t;trebuchet ms", helvetica, sans-serif; font-size: 28px;">
=3D"#2d2d2d">LED PDT Skin therapy
 
=20
style=3D"width:300.000px;border-spacing:0;border-collapse:colla=

pse;margin:0px 0px 0px 0px;"

cellpadding=3D"0"

cellspacing=3D"0"

align=3D"left"

border=3D"0"

bgcolor=3D"#fac8c8"

class=3D"column column-1 of-2

empty"

>

=20


0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" width=3D"100%" style=3D"table-layout=

: fixed;">
;" valign=3D"top" align=3D"center">


r:#000000;text-decoration:none;font-family:Helvetica, arial, sans-serif;fon=

t-size:16px;max-width:100% !important;width:100%;height:auto !important;" s=

rc=3D"https://d375w6nzl58bw0.cloudfront.net/uploads/221424c3e64c66779965a80=

b684ec9708a32a42deda563011fa56ce0ab8d938b.png" alt=3D"" width=3D"300">=20=20


cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" width=3D"100%" style=3D"table-layout: =

fixed;">
height=3D"100%"

valign=3D"top"

bgcolor=3D"#faf4f4">


ebuchet ms,helvetica,sans-serif;">Whatsapp 0=

08618330826832


helvetica,sans-serif;">Manufacturer direct for all kinds of beauty machines=

. Welcome to contact for more details, video. 
 

helvetica,sans-serif;">Sincerely welcome distributor cooperate with us
n>


=20


0" cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" width=3D"100%" style=3D"table-layout=

: fixed;">
;" valign=3D"top" align=3D"center">


r:#000000;text-decoration:none;font-family:Helvetica, arial, sans-serif;fon=

t-size:16px;max-width:100% !important;width:100%;height:auto !important;" s=

rc=3D"https://d375w6nzl58bw0.cloudfront.net/uploads/f55f6d4d558b25f2cca50ba=

198c423764f10ae3f441561aa4d3771ccf8e7ea43.jpg" alt=3D"" width=3D"600">=20


cellpadding=3D"0" cellspacing=3D"0" width=3D"100%" style=3D"table-layout: =

fixed;">
inherit;"

height=3D"100%"

valign=3D"top"

bgcolor=3D"">
rmal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; margin: 0cm 0cm 0.0001pt=

; text-align: justify; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0=

); line-height: 18pt;">
ot;, times;">Be=

st Regards


rmal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; margin: 0cm 0cm 0.0001pt=

; text-align: justify; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0=

); line-height: 18pt;">
quot;times new roman", times;"><=

strong>Naomi (Your Best Partner)


t-caps: normal; font-weight: 400; color: rgb(0, 0, 128); font-family: Calib=

ri; font-size: 14.6667px;">
n", times; font-size: 14px;">
pan id=3D"m_-1400565315131598109gmail-w_33">Machine 

"m_-1400565315131598109gmail-w_34">design 

5315131598109gmail-w_35">always 

109gmail-w_36">obey 

7">the 
pract=

ical

n id=3D"m_-1400565315131598109gmail-w_40">economical 

=3D"m_-1400565315131598109gmail-w_41">and good treatment result

id=3D"m_-1400565315131598109gmail-w_42"> 
5315131598109gmail-w_43">rules

l-w_44">.


rmal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; margin: 0cm 0cm 0.0001pt=

; text-align: justify; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0=

); line-height: 18pt;">
ot;, times;">Mobile: 
span>
+86 18330826832 (WeCha=

t & Whatsapp)


rmal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; margin: 0cm 0cm 0.0001pt=

; text-align: justify; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0=

); line-height: 18pt;">
quot;times new roman", times;">Facebook: Naomi B=

ao Bao


rmal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; margin: 0cm 0cm 0.0001pt=

; text-align: justify; font-family: Calibri, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0=

); line-height: 18pt;">
quot;times new roman", times;">Instagram: Naomi =

bao
subscribe___2CDlR" role=3D"module" data-type=3D"unsubscribe" style=3D"color=

:#444444;font-size:12px;line-height:20px;padding:16px 16px 16px 16px;text-a=

lign:center">


e--senderName" style=3D"font-family:Arial,Helvetica, sans-serif;font-size:1=

2px;line-height:20px">naomi


s-serif;font-size:12px;line-height:20px">
Address">Beijing
, Beijing
pan>,
scribe--senderZip">


a, sans-serif;font-size:12px;line-height:20px">
ubscribeLink" href=3D"https://u9052111.ct.sendgrid.net/asm/unsubscribe/?use=

r_id=3D9052111&data=3DJ3-fkbivinLto8BLv459z-BIeFQhlrM96e1hdXbrJidoMDAwd=

TAwMLqFiZwR4EwWbEaNtqPGWAvhMXm3MtE_6I05mibhu7v3JZUtAjz-Etj8xeiutI67pz-MsLaz=

rM-fjY8bf7oklB2WlMlq48idsV0PEfDJt7SbWPDYbHc8MZrVxskjkvs0IrwIDHCXjZWMyltlDJa=

VviyQZEo0MRhdBYOoJKGWNc2RXLD9g-FrNWAiKwU-x21HDsL4xoGsCCcEeIlxdHZBKAhXCtuol3=

FfeV-qXjeoxjxkf_6AH0ktGDcHBrcY3r--QGEwLyuT1hks5bfvoVbXz04yt7Hhiw1_mul-kufku=

6ZdN8DtPX5EaA3Kx1zQiSoYJUMSE8MVEZetSRlBbEk4BV0uMZtdznLApEyTl2Sl0G1ETf0F8TH6=

3RO7fRInSQhC3nG1EKL4JXNHjqBbAollO5jhbrBvFv63m4RZ662jbEdhy7VUkFCJuneTyPewmvx=

rwgHHn1YpLkbFX45jwo5FENwi_xjqEffvshQlRSmQ28OrbJssHvhaTwxLTUCI6_JnLAZeGE7ILc=

f1eJgX-jkImoVlBsNbdYcuWJ0zrbA2q9zWeKW1oT6eVd724-XLf2iCOpdZ9fh6EUw3TX-hXIPiq=

p5jX6UjyX7aZu28RaRCrxqG">Unsubscribe
-
ribePreferences" href=3D"https://u9052111.ct.sendgrid.net/asm/?user_id=3D90=

52111&data=3DKWhqckgiRNB0QB9Cps8N0dvdqCz9Oiu77_JDEztbLx9oMDAwdTAwMARow6=

s-82vGNWKeDUS_p7cDQ40wojdGGm8VPkcdxB80HbTmn28W8pdwELUPmmUYbS2ZH8qi6QSiEoAQz=

HgnNMY0G2CAqe3qSxB_URr1CmKv_wP5RJtG6r_FqWPeDztJs4DwAmmiquPfETIN5Xiy8HxS85My=

DSR3DBmmYTDiCUF0INVNYGMHMsvmu249UVyjg57tWvjNNMK-_xA693MVdGomPHnh7swXxGQoQMB=

pznWySxJsPuNiVemCBn4fyA8FNDx280sXzUMo9HFm6CmOU7f1rq3EB6gMCfZM2JK-8lJbMcjbnc=

61CLGh7JVAQ_eR-YGoLXDO-yqietapKTvzPRepgGLbYt2zPmxEjzDppVldiIjvhtCJ0JkKv7puG=

0DPbEsgX1w8qFnyQURvemMuSekYh7zb_4jORYshz02gO4MH4AYXTazPAQVcmiwyHZlCP_zdeau-=

Z_RGzOVO1XcoiStQ-Yw9UIkG4xXqgC-vhVJKcZSJBkHNRXE612Cg_Kv9lqw_p0cPzeCjPEkbMuY=

d6s7OX0AimbOQBt8zFhITnWj8maUhPsMp0BaKXu55Nz7xZk6jRT0yT4WwzwyUE_TfBUQ=3D">Un=

subscribe Preferences


uHmFragh7IWXCtHITKDHkSddI-2BRUqGEP3EYmLjsuXwK7yu4JCTiet9MtCHqIhsZD-2FZtpjqR=

FPvdTC52KpruqbqxGdmaBwZS-2BQNnWlPXSjJJxlnSKZRWOmsmUDOobG2dXAp-2F9gO7IaB5byX=

V4Q4C8V9eKSh0gPTR6pxJu72ADeJa5j68zr7x2U0odnB9ceRZttcc3A-2BJWDmIwL5CbBYfIoY4=

wOtLbAyOO3Vuqa316CNZm6bSFyBjWKDNV0BlmEROrkB5IeeOyApz-2Bl31cFDfOGrFTDs1y8LXU=

DZNelfpO1yGVpKfm6V-2B85xwTCJbs40TmirFc1PljFfzHqbGe8-2BjF5msZmAN2lt-2BAH9whv=

m31x50HqEn4ggb0EFpQ1LA580wfExmxpQ7L4O3SeNz38igcQJpO-2FnQjrIdOuMql4WS93e18SC=

ZiMHM1yLKSBQw9rvHLnCC2XwfXywWw0yhupX0eB7UFJrgVmIG7NClUXhzxnaG6QDgXXpsE" alt=

=3D"" width=3D"1" height=3D"1" border=3D"0" style=3D"height:1px !important;=

width:1px !important;border-width:0 !important;margin-top:0 !important;marg=

in-bottom:0 !important;margin-right:0 !important;margin-left:0 !important;p=

adding-top:0 !important;padding-bottom:0 !important;padding-right:0 !import=

ant;padding-left:0 !important;"/>--7a0d6a555a3575109a205efa4f002a874b92d96dcbda94e206a3bc2fc7e1--

SEO spam from Microsoft Outlook servers

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Mon, 28 Nov 2022 17:12:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1ozoDJ-0009TE-Ir

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 28 Nov 2022 17:11:05 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Mon, 28 Nov 2022 17:11:05 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-he1eur01olkn2051.outbound.protection.outlook.com ([40.92.65.51]:48342 helo=EUR01-HE1-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1ozmn1-000GL7-5X

for doctor@nk.ca;

Mon, 28 Nov 2022 15:39:56 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=e0YqEj7WvBZjmDipZFDpxHDHydS/6u2Qq7qW1mmV3BC00elA66tFoEvjDWGJ/XwC08JGEC43Ive34+fHw1xFWGhEJfN+fvIDueofJJDkADoUv3mnA9c36tqYxzIRn+Na/2x3i1ZrU02Zvx+MGl28uIdoAfqq+1o6i10kF81QErfcuJ6s0MOkUojcjkCNLxj/+eKU43yPq4uzVfctaF1lS1VVL7TE944582bDWl4F53c1eVfF3fBxLq2LWFM9FIU8sNURiOmvPPs8FwY2meu09uLMclRjkZZm1HoJAAgXdFyt6fJn51rBpgV0z7oGqfYXCHLBY7PTFI1J03C8OQ36qA==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=wNXYG4adHfXl86Cp/ckJ/ksh3vP5N0k6kZ1c56Nkl2E=;

b=Ai4gbO9iJeMSE+Mkks408vcONLYIsfRs3yIFrJCB9Upb27wSdaBLEJkb66KBVH8u+n1AxXSTK4KQUwz6/gfDZ20XcVOfHtVDDK2SttjBmDW7Pd9r4c/psZz28QdvBLPf/us8NMQi/9TAuXrZC/wZh/F65OOZj66psOoT5xBeugFLBbKB8sV0ljHljcNsfgU2SG8YtAfScbWSYUZvfncU6YArctmFJZIkVNu63m83eH7Wpj8/mg8skeOqHpOFwgwj8V3sgFhJTQJgJfb6BBTGQ3V6gT8byGI3l3snpSMyZd9RnRa38jeK7TeQV/mR2Cwvs9Jqls0vvKm0uvmBgxxAhw==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;

dkim=none; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=outlook.com;

s=selector1;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=wNXYG4adHfXl86Cp/ckJ/ksh3vP5N0k6kZ1c56Nkl2E=;

b=eNKfk5uomYh7aPaS5gqVuu9P8CjbFTwYus2NZmBweUXWtU8O7LZjExfSLcGzn5pE+WADIS/Ks8agPhvPzjScrOE84cZNPVnPI4kEWhaee21NddxF8HMx9NyLcxg82gUsmLzbs6svYLtS7xlR21SXvEcd6YMavva4k92K+inIiyb/72qO1MX5KHpnmRp62+mdNOt93ewmw0uvx/Fv5v3D+TB2XIi4CrCfsFwY5uBo1iWOWvcid/jB+q07+IyRRg+oJodc+18IK5nXbRobyVxdAB45aGsVf9gEr0QFOJvy8kwFEKwF48aE1FzehTNIPXH6Zics4Nr/UWbIEisLwVf3xw==

Received: from AM9PR04MB8179.eurprd04.prod.outlook.com (2603:10a6:20b:3ec::15)

by DBBPR04MB7563.eurprd04.prod.outlook.com (2603:10a6:10:206::11) with

Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5857.21; Mon, 28 Nov

2022 22:37:08 +0000

Received: from AM9PR04MB8179.eurprd04.prod.outlook.com

([fe80::dd22:30cf:6f3:2829]) by AM9PR04MB8179.eurprd04.prod.outlook.com

([fe80::dd22:30cf:6f3:2829%6]) with mapi id 15.20.5857.022; Mon, 28 Nov 2022

22:37:08 +0000

X-Mailer: MailBee.NET 11.2.0.590

From: "LanayiaGuske@outlook.com"

Subject: MeetSlavicWomen near you now!

Reply-To: "LanayiaGuske@outlook.com"

Date: Mon, 28 Nov 2022 23:37:06 +0100

Message-ID:Content-Type: multipart/alternative;

boundary="----=_NextPart_000_A39B_97CA3B49.3793472F"

To: Undisclosed recipients:;

X-TMN: [Kg6tzZ/1spTy+uHwZdxAAi0K/yYoRsfz]

X-ClientProxiedBy: FR3P281CA0097.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10a6:d10:a1::15) To AM9PR04MB8179.eurprd04.prod.outlook.com

(2603:10a6:20b:3ec::15)

X-Microsoft-Original-Message-ID: <1.a09f11c3d3c56fe82a2d@DESKTOP-JGF09DC>

MIME-Version: 1.0

X-MS-Exchange-MessageSentRepresentingType: 1

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: AM9PR04MB8179:EE_|DBBPR04MB7563:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: b60f9198-c5ec-4367-34d6-08dad19114c0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?NmpkUUVTUnBSblkwdzRWb0RHUUxHZkRXOWRVN0JsditQdTlIMWJpeTlEdEdR?=

=?utf-8?B?MGp2T2tvZ0lXOEVvYUlVYnNjUXpDRVJ2MW9MVDdUMFpDNUNzaFV1TXFYQ0Jo?=

=?utf-8?B?c1luVEhNUzJOdzBTVlAyUElQaGNmTXhGU3dmSGprSXlmbTNiNDZqRTEyL2Yr?=

=?utf-8?B?RE84eDljU3BXV2pic1hkaXlkdWRacElYbEsvSHlhS3MvbmdBRXBEYW5oMVls?=

=?utf-8?B?eTEzUE5xMlhmQ3hRNnkvZCs5SFQxeGZoVjFHWmF6ZXVWSnF6cm9hOG1VemM0?=

=?utf-8?B?SGVGUVJKbXBwbmo5MHZMcmYvaHVKWjRmd3RJVWsvS3AxU2V3d2RSR2NIU3Nl?=

=?utf-8?B?dWdMS1pPdnBqVWVtQ25GQUxMeDkzc3VrRUlkRERMMzg1Wm1aZFZMekkwamFD?=

=?utf-8?B?cXpqTlhCck5ZR04zMDNXRllMNWhNSkthYjNla3JuaG5vWW1tN1V6eGRsUWVC?=

=?utf-8?B?SWdLMnAzNGI0MDR3d25NamFtU3BlRFhKclhSTXNBQXZEVHJDQTdGd1NNRTc4?=

=?utf-8?B?MWx2RHlFQjNZUGJ3NDBwUTBKVXJvU0xwWWgxUGdJWVY2eitnN2hjZmdXajdz?=

=?utf-8?B?WTB3WWljVlR5bVc0OG1sODRvMnM5aUZISXFtbG5YSTY0SndSY0Q5Q2tJNlJV?=

=?utf-8?B?akVwa1JGcUpYWk9vUURpMkt5cDFMUm9IVkVjdUhLQndhV3NicHA4WkJzRVl0?=

=?utf-8?B?NmFpMzRIS09zL3ZRTDdnbHQ1UFMvN3NHTnRmWVlPa2xsRncxM3V6L3pveHI4?=

=?utf-8?B?TXpNOFp5OXFqQUdnYzU4TEVVNmVlalF1MnJHTVoybG5WaEpHRXVxQmk4SWdM?=

=?utf-8?B?L29vVktaWG9YbDAzSWhPV21iWU12SkxUTTZLN0pVc2MyM2N6eU5wTDkrRWw1?=

=?utf-8?B?K3RLS2EveHNiZTdUU2dZUSt3b1g5OHlUSlFvTHhYOENMb1J2Y2ZsNSt0MGcv?=

=?utf-8?B?K3B6UE5DT0xMV0pBaGoycDlFUXg4SzZWSEpLZHRVM3lOeWQxZkNwc0wyREFP?=

=?utf-8?B?K3F1NmJ1WlY4ZTFRK1pzQStuYTdYRFVZWFlBd0hCdXpCNXg0K3J6QWZyR3g0?=

=?utf-8?B?RSsvOTRweGFwclhnU2g2Nm9LcElIWnNaT2J6bGp4a3NvUmlzQVFjcTRacStW?=

=?utf-8?B?ME1YS3krZ243YWVHQmNHWGRwSGJ2dnlldkJzTzhGUkphdCt3STVNYnR5VUww?=

=?utf-8?B?V25rTGxuK0Z4SFV0T1kvaGRUalB4amFnVjIxRzJEWlpHbkhJVEJVNWJzNGhi?=

=?utf-8?B?czdzTWFLaXVreDBhL2RSVHd6UjVLbzQrdTFsUkhrS0kydzRsQmdiVHdDRXlz?=

=?utf-8?B?VVFIZ2VaK2R3b2RKdU43a1R0V3hGZEhTOThNMVQwM1BIUGQyOWZOOUIvSlB3?=

=?utf-8?B?alZMejBjeEVqSG1DYVpSUGdSb3BGMVI5SGk1dUcwTjlWdlBKTEszWTR3UjVr?=

=?utf-8?Q?r1hH72Gj?=

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?WXBvd3VYaFVwcmliN2tmdDBBSTJoZm9vMElYMzVjVHBMVjd5c0FrRXp5aUNO?=

=?utf-8?B?S1NHc1VrWTlITFdZNFFHZ2YxbituM2FKTFFBaHR5RlBQb2lSb3dNTFNNRGFE?=

=?utf-8?B?SDlXYzFoOGtmRFJuVWRkcUFQbDNrWmNiWjVEKytDQjJBK2dyVTl6RytFNGZo?=

=?utf-8?B?ZDdpWGFrbjU5bk5oVDFUeE41Q2luY0pGZTlMOEVjdHpPMmZrdG9zTWVBK254?=

=?utf-8?B?Wi9GbkxYclpqZnVDY0szVWYzY1JNdnB1dnNtbjEyODdiTE9VbWdtZTRUYU9k?=

=?utf-8?B?endvemQxa3FwM2JFWWxOdnUrZ0dURWVkWlhPS2VtWkdLYURLK0RWbHNLbHF2?=

=?utf-8?B?ZWIyeGhSajYrUEExL1QzanFBY3BaWFZNbm16bWdENnQzWC92ZXFZc2ZiMXRS?=

=?utf-8?B?MUN4L2lwNk1weTJqMmdDemRKbzBhcEg3TmhneVhhbHpwK3d2Z055V3NxOExU?=

=?utf-8?B?SGl0RnhhS3duaTRVNnVIV045TkdaUkJxT3dNOXVtM3pseHN4M2hOMkZIMTY4?=

=?utf-8?B?bjczZ2tLL0dsTDNrTjhBUUJmV2FmSGdueEJ2U1ZSR3UrYTFJL3BleGpvMitl?=

=?utf-8?B?Y0hPd1FHQ0FLMGxVNGY1cDc2eHVuSTc1UTU1Y1RZYXU1MHk5eEtSdDdZb1VW?=

=?utf-8?B?Qk1jNE53RlRGUTkrNkVBcUNzb0dHQjhUcW53S1VSQUtobk5GVGNaTGJQekhp?=

=?utf-8?B?Y0lRYnFPblgzMlVQMkhwTTFpWUw4eE9Kak80SUJ2aHdQQjJMa2VCZ3VGQlM0?=

=?utf-8?B?YS9IN1ZiZUZsU3drWStveXF6NTU1OTNXcTZzS3VtaERUSmpoVVJ5cjhwUVFD?=

=?utf-8?B?dUs4RkUwNHVwNEl5b0g2SkJaNURSZE00Q05KZXdPaFhaZ2hFUk5tNGZIR090?=

=?utf-8?B?UkR1ZXMrZUZEVEVTQUZlRW1tT21lN1JQaDlxWXRDWDBySERZVzFaMEdNL3Bi?=

=?utf-8?B?eURwbHFjYlZCTndyMHMzVW9hdjNrSUtzZzNhcWhjdm13MksyaHRXN0h2cE04?=

=?utf-8?B?WEdFY0Z4TUNydFRSTzVma2RGUk9sOWVPZG9jYjMrTFErbnliYXFXMnVZOE1p?=

=?utf-8?B?R2gxMVE2eXNSZXpvZEdFdUVkb3ZsOTVMdjJjSmVxemM0WEpoaDJBMTNkelRt?=

=?utf-8?B?RU9UUmNpOWM2SlF3SWxLa3Fsa0VQN1pwRFJkR2VWNzNmRHRqalFrUzVHUTVK?=

=?utf-8?B?aVF4cGxyY2lSNnBlZERYalZ3TlZLcE16RU9IcVFoeUE3em5sdFYrMnNhTWRp?=

=?utf-8?B?TjhOalhZeGkyS2dyZkhNU3VJOEN6WnhJVXk5eERxYUxkbmlQOXVIRU1pUERC?=

=?utf-8?B?WjIzaGhpNmt6TTdjeUtqWkJLQjNkWDZVZnpHT24rVUtwUytjWi9kSDhRdHlp?=

=?utf-8?B?QXcwOVBpS0hCMEZPNlBKTzdMZVRKT2RtaUhOSEJ5Ky9tT3JPNWVtRUUrdjFB?=

=?utf-8?B?cmJyeHh4RGVmN0dyR1o4R3hTaU5jN3RIdWtwNVhWREhHQ2NRVUZrSDdhY2lo?=

=?utf-8?B?WlhjS3MySHVzQ1d4a1FsTHNmdllLTG5ZSDRuQSsxK3cxQ0VMYzZzZkhkYmxN?=

=?utf-8?B?YUk0TXJydW96NG93MFJjd0EzekNhYkhmZlU3MnhiQmlCTGxJWWdMcHpyQ3NG?=

=?utf-8?B?eUpGS1lJQy9uZDlnZ2prd2M5NENNS2xJYWpPTlBTcllpMXdiNGMxUXZTWTJ6?=

=?utf-8?B?Y0VBWlNKcUFZQUhrQXQ5ZzkwY3lBUVZyTEJPTTZkMjFCRDZZNjdDbktBPT0=?=

X-OriginatorOrg: outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: b60f9198-c5ec-4367-34d6-08dad19114c0

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: AM9PR04MB8179.eurprd04.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 28 Nov 2022 22:37:08.2448

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa

X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg:

00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: DBBPR04MB7563------=_NextPart_000_A39B_97CA3B49.3793472F

Content-Type: text/plain;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableUkrainian women are world famous and considered some of the most beautiful =

women in the world. We wanted to gather all these beautiful women in one pl=

ace for you, so we created a website where you can chat, video call and mee=

t Ukrainian women all over the world!Due to the current situation in Ukraine, most of these women are in Canada=

!!

MeetSlavicWomen

For a limited time, this link allows you to participate for free!All members are verified and real!More than 100,000 Ukrainian women on the siteSign up for free today with this limited one-time offer

We get almost 1000 Ukrainian women on our site every day!

Total number of Ukrainian female users: 115,250If you wish to unsubscribe, do so,here=------=_NextPart_000_A39B_97CA3B49.3793472F

Content-Type: text/html;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
style=3D"font-weight:normal;" id=3D"docs-internal-guid-02bbaf85-7fff-4f0b-=

7e7b-b94dd01d1b08">=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


olor:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-dec=

oration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Ukrainian women=

are world famous and considered some of the most beautiful women in the wo=

rld. We wanted to gather all these beautiful women in one place for you, so=

we created a website where you can chat, video call and meet Ukrainian wom=

en all over the world!
=0A=

=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


olor:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-dec=

oration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Due to the curr=

ent situation in Ukraine, most of these women are in
t:normal;" id=3D"docs-internal-guid-1253b3d4-7fff-adf1-6daf-d354e70f238d"><=

span style=3D"font-size:13pt;font-family:Arial;color:#000000;background-col=

or:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decor=

ation:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">
weight:normal;" id=3D"docs-internal-guid-1253b3d4-7fff-adf1-6daf-d354e70f23=

8d">
d-color:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-=

decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">
font-weight:normal;" id=3D"docs-internal-guid-1253b3d4-7fff-adf1-6daf-d354e=

70f238d">
ground-color:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;=

text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Canada<=

/span>
!
!=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


e;">
d-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;t=

ext-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-=

skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">MeetSlavicWome=

n
=0A=

=0A=


=0A=


;margin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">
=3D"border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:624px;height:225=

px;">
DxSzt57J0Z8F_1EPuirJQD5N0uGKk04s-sG1ojpvknXAiNMpFRfWUIwUe60R8jU2zVyzZyOzoG8=

0JT5sWsO90XcqXZ-wfqfizmUApbbXhrJ1rFYACTTo-hWN75JYm0SR_RDXODMfzB-90vZv6Sj_jC=

uX2D18kpDLdQ0DOw" style=3D"margin-left:0px;margin-top:0px;" width=3D"624" h=

eight=3D"225">
=0A=

=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">For a limit=

ed time, this link allows you to participate for free!
=0A=

=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">All members=

are verified and real!
=0A=

=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">More than 1=

00,000 Ukrainian women on the site
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Sign up for=

free today with this limited one-time offer
=0A=

=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">We get almo=

st 1000 Ukrainian women on our site every day!
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Total numbe=

r of Ukrainian female users: 115,250
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">If you wish=

to unsubscribe, do so,
=0A=

=0A=


;margin-bottom:0pt;">=0A=


ion:none;">
color:#1155cc;background-color:#ffffff;font-weight:400;font-style:normal;fo=

nt-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:no=

ne;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wr=

ap;">here
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=------=_NextPart_000_A39B_97CA3B49.3793472F--

Ukrainian dating Women spam from outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Mon, 28 Nov 2022 17:12:00 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1ozoDJ-0009TE-Ir

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 28 Nov 2022 17:11:05 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Mon, 28 Nov 2022 17:11:05 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-he1eur01olkn2051.outbound.protection.outlook.com ([40.92.65.51]:48342 helo=EUR01-HE1-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1ozmn1-000GL7-5X

for doctor@nk.ca;

Mon, 28 Nov 2022 15:39:56 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=e0YqEj7WvBZjmDipZFDpxHDHydS/6u2Qq7qW1mmV3BC00elA66tFoEvjDWGJ/XwC08JGEC43Ive34+fHw1xFWGhEJfN+fvIDueofJJDkADoUv3mnA9c36tqYxzIRn+Na/2x3i1ZrU02Zvx+MGl28uIdoAfqq+1o6i10kF81QErfcuJ6s0MOkUojcjkCNLxj/+eKU43yPq4uzVfctaF1lS1VVL7TE944582bDWl4F53c1eVfF3fBxLq2LWFM9FIU8sNURiOmvPPs8FwY2meu09uLMclRjkZZm1HoJAAgXdFyt6fJn51rBpgV0z7oGqfYXCHLBY7PTFI1J03C8OQ36qA==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=wNXYG4adHfXl86Cp/ckJ/ksh3vP5N0k6kZ1c56Nkl2E=;

b=Ai4gbO9iJeMSE+Mkks408vcONLYIsfRs3yIFrJCB9Upb27wSdaBLEJkb66KBVH8u+n1AxXSTK4KQUwz6/gfDZ20XcVOfHtVDDK2SttjBmDW7Pd9r4c/psZz28QdvBLPf/us8NMQi/9TAuXrZC/wZh/F65OOZj66psOoT5xBeugFLBbKB8sV0ljHljcNsfgU2SG8YtAfScbWSYUZvfncU6YArctmFJZIkVNu63m83eH7Wpj8/mg8skeOqHpOFwgwj8V3sgFhJTQJgJfb6BBTGQ3V6gT8byGI3l3snpSMyZd9RnRa38jeK7TeQV/mR2Cwvs9Jqls0vvKm0uvmBgxxAhw==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;

dkim=none; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=outlook.com;

s=selector1;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=wNXYG4adHfXl86Cp/ckJ/ksh3vP5N0k6kZ1c56Nkl2E=;

b=eNKfk5uomYh7aPaS5gqVuu9P8CjbFTwYus2NZmBweUXWtU8O7LZjExfSLcGzn5pE+WADIS/Ks8agPhvPzjScrOE84cZNPVnPI4kEWhaee21NddxF8HMx9NyLcxg82gUsmLzbs6svYLtS7xlR21SXvEcd6YMavva4k92K+inIiyb/72qO1MX5KHpnmRp62+mdNOt93ewmw0uvx/Fv5v3D+TB2XIi4CrCfsFwY5uBo1iWOWvcid/jB+q07+IyRRg+oJodc+18IK5nXbRobyVxdAB45aGsVf9gEr0QFOJvy8kwFEKwF48aE1FzehTNIPXH6Zics4Nr/UWbIEisLwVf3xw==

Received: from AM9PR04MB8179.eurprd04.prod.outlook.com (2603:10a6:20b:3ec::15)

by DBBPR04MB7563.eurprd04.prod.outlook.com (2603:10a6:10:206::11) with

Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5857.21; Mon, 28 Nov

2022 22:37:08 +0000

Received: from AM9PR04MB8179.eurprd04.prod.outlook.com

([fe80::dd22:30cf:6f3:2829]) by AM9PR04MB8179.eurprd04.prod.outlook.com

([fe80::dd22:30cf:6f3:2829%6]) with mapi id 15.20.5857.022; Mon, 28 Nov 2022

22:37:08 +0000

X-Mailer: MailBee.NET 11.2.0.590

From: "LanayiaGuske@outlook.com"

Subject: MeetSlavicWomen near you now!

Reply-To: "LanayiaGuske@outlook.com"

Date: Mon, 28 Nov 2022 23:37:06 +0100

Message-ID:Content-Type: multipart/alternative;

boundary="----=_NextPart_000_A39B_97CA3B49.3793472F"

To: Undisclosed recipients:;

X-TMN: [Kg6tzZ/1spTy+uHwZdxAAi0K/yYoRsfz]

X-ClientProxiedBy: FR3P281CA0097.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10a6:d10:a1::15) To AM9PR04MB8179.eurprd04.prod.outlook.com

(2603:10a6:20b:3ec::15)

X-Microsoft-Original-Message-ID: <1.a09f11c3d3c56fe82a2d@DESKTOP-JGF09DC>

MIME-Version: 1.0

X-MS-Exchange-MessageSentRepresentingType: 1

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: AM9PR04MB8179:EE_|DBBPR04MB7563:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: b60f9198-c5ec-4367-34d6-08dad19114c0

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?NmpkUUVTUnBSblkwdzRWb0RHUUxHZkRXOWRVN0JsditQdTlIMWJpeTlEdEdR?=

=?utf-8?B?MGp2T2tvZ0lXOEVvYUlVYnNjUXpDRVJ2MW9MVDdUMFpDNUNzaFV1TXFYQ0Jo?=

=?utf-8?B?c1luVEhNUzJOdzBTVlAyUElQaGNmTXhGU3dmSGprSXlmbTNiNDZqRTEyL2Yr?=

=?utf-8?B?RE84eDljU3BXV2pic1hkaXlkdWRacElYbEsvSHlhS3MvbmdBRXBEYW5oMVls?=

=?utf-8?B?eTEzUE5xMlhmQ3hRNnkvZCs5SFQxeGZoVjFHWmF6ZXVWSnF6cm9hOG1VemM0?=

=?utf-8?B?SGVGUVJKbXBwbmo5MHZMcmYvaHVKWjRmd3RJVWsvS3AxU2V3d2RSR2NIU3Nl?=

=?utf-8?B?dWdMS1pPdnBqVWVtQ25GQUxMeDkzc3VrRUlkRERMMzg1Wm1aZFZMekkwamFD?=

=?utf-8?B?cXpqTlhCck5ZR04zMDNXRllMNWhNSkthYjNla3JuaG5vWW1tN1V6eGRsUWVC?=

=?utf-8?B?SWdLMnAzNGI0MDR3d25NamFtU3BlRFhKclhSTXNBQXZEVHJDQTdGd1NNRTc4?=

=?utf-8?B?MWx2RHlFQjNZUGJ3NDBwUTBKVXJvU0xwWWgxUGdJWVY2eitnN2hjZmdXajdz?=

=?utf-8?B?WTB3WWljVlR5bVc0OG1sODRvMnM5aUZISXFtbG5YSTY0SndSY0Q5Q2tJNlJV?=

=?utf-8?B?akVwa1JGcUpYWk9vUURpMkt5cDFMUm9IVkVjdUhLQndhV3NicHA4WkJzRVl0?=

=?utf-8?B?NmFpMzRIS09zL3ZRTDdnbHQ1UFMvN3NHTnRmWVlPa2xsRncxM3V6L3pveHI4?=

=?utf-8?B?TXpNOFp5OXFqQUdnYzU4TEVVNmVlalF1MnJHTVoybG5WaEpHRXVxQmk4SWdM?=

=?utf-8?B?L29vVktaWG9YbDAzSWhPV21iWU12SkxUTTZLN0pVc2MyM2N6eU5wTDkrRWw1?=

=?utf-8?B?K3RLS2EveHNiZTdUU2dZUSt3b1g5OHlUSlFvTHhYOENMb1J2Y2ZsNSt0MGcv?=

=?utf-8?B?K3B6UE5DT0xMV0pBaGoycDlFUXg4SzZWSEpLZHRVM3lOeWQxZkNwc0wyREFP?=

=?utf-8?B?K3F1NmJ1WlY4ZTFRK1pzQStuYTdYRFVZWFlBd0hCdXpCNXg0K3J6QWZyR3g0?=

=?utf-8?B?RSsvOTRweGFwclhnU2g2Nm9LcElIWnNaT2J6bGp4a3NvUmlzQVFjcTRacStW?=

=?utf-8?B?ME1YS3krZ243YWVHQmNHWGRwSGJ2dnlldkJzTzhGUkphdCt3STVNYnR5VUww?=

=?utf-8?B?V25rTGxuK0Z4SFV0T1kvaGRUalB4amFnVjIxRzJEWlpHbkhJVEJVNWJzNGhi?=

=?utf-8?B?czdzTWFLaXVreDBhL2RSVHd6UjVLbzQrdTFsUkhrS0kydzRsQmdiVHdDRXlz?=

=?utf-8?B?VVFIZ2VaK2R3b2RKdU43a1R0V3hGZEhTOThNMVQwM1BIUGQyOWZOOUIvSlB3?=

=?utf-8?B?alZMejBjeEVqSG1DYVpSUGdSb3BGMVI5SGk1dUcwTjlWdlBKTEszWTR3UjVr?=

=?utf-8?Q?r1hH72Gj?=

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?WXBvd3VYaFVwcmliN2tmdDBBSTJoZm9vMElYMzVjVHBMVjd5c0FrRXp5aUNO?=

=?utf-8?B?S1NHc1VrWTlITFdZNFFHZ2YxbituM2FKTFFBaHR5RlBQb2lSb3dNTFNNRGFE?=

=?utf-8?B?SDlXYzFoOGtmRFJuVWRkcUFQbDNrWmNiWjVEKytDQjJBK2dyVTl6RytFNGZo?=

=?utf-8?B?ZDdpWGFrbjU5bk5oVDFUeE41Q2luY0pGZTlMOEVjdHpPMmZrdG9zTWVBK254?=

=?utf-8?B?Wi9GbkxYclpqZnVDY0szVWYzY1JNdnB1dnNtbjEyODdiTE9VbWdtZTRUYU9k?=

=?utf-8?B?endvemQxa3FwM2JFWWxOdnUrZ0dURWVkWlhPS2VtWkdLYURLK0RWbHNLbHF2?=

=?utf-8?B?ZWIyeGhSajYrUEExL1QzanFBY3BaWFZNbm16bWdENnQzWC92ZXFZc2ZiMXRS?=

=?utf-8?B?MUN4L2lwNk1weTJqMmdDemRKbzBhcEg3TmhneVhhbHpwK3d2Z055V3NxOExU?=

=?utf-8?B?SGl0RnhhS3duaTRVNnVIV045TkdaUkJxT3dNOXVtM3pseHN4M2hOMkZIMTY4?=

=?utf-8?B?bjczZ2tLL0dsTDNrTjhBUUJmV2FmSGdueEJ2U1ZSR3UrYTFJL3BleGpvMitl?=

=?utf-8?B?Y0hPd1FHQ0FLMGxVNGY1cDc2eHVuSTc1UTU1Y1RZYXU1MHk5eEtSdDdZb1VW?=

=?utf-8?B?Qk1jNE53RlRGUTkrNkVBcUNzb0dHQjhUcW53S1VSQUtobk5GVGNaTGJQekhp?=

=?utf-8?B?Y0lRYnFPblgzMlVQMkhwTTFpWUw4eE9Kak80SUJ2aHdQQjJMa2VCZ3VGQlM0?=

=?utf-8?B?YS9IN1ZiZUZsU3drWStveXF6NTU1OTNXcTZzS3VtaERUSmpoVVJ5cjhwUVFD?=

=?utf-8?B?dUs4RkUwNHVwNEl5b0g2SkJaNURSZE00Q05KZXdPaFhaZ2hFUk5tNGZIR090?=

=?utf-8?B?UkR1ZXMrZUZEVEVTQUZlRW1tT21lN1JQaDlxWXRDWDBySERZVzFaMEdNL3Bi?=

=?utf-8?B?eURwbHFjYlZCTndyMHMzVW9hdjNrSUtzZzNhcWhjdm13MksyaHRXN0h2cE04?=

=?utf-8?B?WEdFY0Z4TUNydFRSTzVma2RGUk9sOWVPZG9jYjMrTFErbnliYXFXMnVZOE1p?=

=?utf-8?B?R2gxMVE2eXNSZXpvZEdFdUVkb3ZsOTVMdjJjSmVxemM0WEpoaDJBMTNkelRt?=

=?utf-8?B?RU9UUmNpOWM2SlF3SWxLa3Fsa0VQN1pwRFJkR2VWNzNmRHRqalFrUzVHUTVK?=

=?utf-8?B?aVF4cGxyY2lSNnBlZERYalZ3TlZLcE16RU9IcVFoeUE3em5sdFYrMnNhTWRp?=

=?utf-8?B?TjhOalhZeGkyS2dyZkhNU3VJOEN6WnhJVXk5eERxYUxkbmlQOXVIRU1pUERC?=

=?utf-8?B?WjIzaGhpNmt6TTdjeUtqWkJLQjNkWDZVZnpHT24rVUtwUytjWi9kSDhRdHlp?=

=?utf-8?B?QXcwOVBpS0hCMEZPNlBKTzdMZVRKT2RtaUhOSEJ5Ky9tT3JPNWVtRUUrdjFB?=

=?utf-8?B?cmJyeHh4RGVmN0dyR1o4R3hTaU5jN3RIdWtwNVhWREhHQ2NRVUZrSDdhY2lo?=

=?utf-8?B?WlhjS3MySHVzQ1d4a1FsTHNmdllLTG5ZSDRuQSsxK3cxQ0VMYzZzZkhkYmxN?=

=?utf-8?B?YUk0TXJydW96NG93MFJjd0EzekNhYkhmZlU3MnhiQmlCTGxJWWdMcHpyQ3NG?=

=?utf-8?B?eUpGS1lJQy9uZDlnZ2prd2M5NENNS2xJYWpPTlBTcllpMXdiNGMxUXZTWTJ6?=

=?utf-8?B?Y0VBWlNKcUFZQUhrQXQ5ZzkwY3lBUVZyTEJPTTZkMjFCRDZZNjdDbktBPT0=?=

X-OriginatorOrg: outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: b60f9198-c5ec-4367-34d6-08dad19114c0

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: AM9PR04MB8179.eurprd04.prod.outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 28 Nov 2022 22:37:08.2448

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa

X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg:

00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: DBBPR04MB7563------=_NextPart_000_A39B_97CA3B49.3793472F

Content-Type: text/plain;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableUkrainian women are world famous and considered some of the most beautiful =

women in the world. We wanted to gather all these beautiful women in one pl=

ace for you, so we created a website where you can chat, video call and mee=

t Ukrainian women all over the world!Due to the current situation in Ukraine, most of these women are in Canada=

!!

MeetSlavicWomen

For a limited time, this link allows you to participate for free!All members are verified and real!More than 100,000 Ukrainian women on the siteSign up for free today with this limited one-time offer

We get almost 1000 Ukrainian women on our site every day!

Total number of Ukrainian female users: 115,250If you wish to unsubscribe, do so,here=------=_NextPart_000_A39B_97CA3B49.3793472F

Content-Type: text/html;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
style=3D"font-weight:normal;" id=3D"docs-internal-guid-02bbaf85-7fff-4f0b-=

7e7b-b94dd01d1b08">=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


olor:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-dec=

oration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Ukrainian women=

are world famous and considered some of the most beautiful women in the wo=

rld. We wanted to gather all these beautiful women in one place for you, so=

we created a website where you can chat, video call and meet Ukrainian wom=

en all over the world!
=0A=

=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


olor:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-dec=

oration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Due to the curr=

ent situation in Ukraine, most of these women are in
t:normal;" id=3D"docs-internal-guid-1253b3d4-7fff-adf1-6daf-d354e70f238d"><=

span style=3D"font-size:13pt;font-family:Arial;color:#000000;background-col=

or:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-decor=

ation:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">
weight:normal;" id=3D"docs-internal-guid-1253b3d4-7fff-adf1-6daf-d354e70f23=

8d">
d-color:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-=

decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">
font-weight:normal;" id=3D"docs-internal-guid-1253b3d4-7fff-adf1-6daf-d354e=

70f238d">
ground-color:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;=

text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Canada<=

/span>
!
!=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


e;">
d-color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;t=

ext-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-=

skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">MeetSlavicWome=

n
=0A=

=0A=


=0A=


;margin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">
=3D"border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:624px;height:225=

px;">
DxSzt57J0Z8F_1EPuirJQD5N0uGKk04s-sG1ojpvknXAiNMpFRfWUIwUe60R8jU2zVyzZyOzoG8=

0JT5sWsO90XcqXZ-wfqfizmUApbbXhrJ1rFYACTTo-hWN75JYm0SR_RDXODMfzB-90vZv6Sj_jC=

uX2D18kpDLdQ0DOw" style=3D"margin-left:0px;margin-top:0px;" width=3D"624" h=

eight=3D"225">
=0A=

=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">For a limit=

ed time, this link allows you to participate for free!
=0A=

=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">All members=

are verified and real!
=0A=

=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">More than 1=

00,000 Ukrainian women on the site
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Sign up for=

free today with this limited one-time offer
=0A=

=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">We get almo=

st 1000 Ukrainian women on our site every day!
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Total numbe=

r of Ukrainian female users: 115,250
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


argin-bottom:0pt;">=0A=


olor:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">If you wish=

to unsubscribe, do so,
=0A=

=0A=


;margin-bottom:0pt;">=0A=


ion:none;">
color:#1155cc;background-color:#ffffff;font-weight:400;font-style:normal;fo=

nt-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:no=

ne;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wr=

ap;">here
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=------=_NextPart_000_A39B_97CA3B49.3793472F--

Ukrainian Women spam from outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Mon, 28 Nov 2022 17:11:02 -0700

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1ozoD9-0009R9-78

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 28 Nov 2022 17:10:55 -0700

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Mon, 28 Nov 2022 17:10:55 -0700

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-cpzbra01olkn2084.outbound.protection.outlook.com ([40.92.97.84]:29344 helo=BRA01-CPZ-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1ozmYR-000EfE-7x

for doctor@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 28 Nov 2022 15:24:53 -0700

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=jLVdMFXJAuvoGft5G7QCSsHOM9/7OFWlthPrPahgUCjPIS8MEHhjafvWKjSm5tE449MbyR1CoPHwPheT2+yUyt+xUVeqHvSlsWKZQPG08Vq0KVPx4m7R1xtJz0sQ4Cvitu4PPVbayOqjKHP+Qn2BG/ndqBuyoN2jd7bLQ3XQ9g4JIuhqYw7j6SVAqfrW3wSPJNcYuRE853mwL2tywKOaPXji0rAWnrkrFVVZgMs/PpBwQA8Dnmog1Tx7xMHG4YK+2Xu70zj9oAxGb9ptz+wFphYPdQ6gURB173CfV7whjJ+Fw4Krx5BeBm4zQS7tBSQN7/httd/6qZZjeqtSlUraRQ==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=dg/Z6wvCk6h55Nh30aa89RZrS8JwBKuLNX3j6h52vIs=;

b=VJ8xAWTtMikmSNvAwM0Uuy8FDijuZQJ0cfNLeSYalkTTSRI5n3bekWySD45JoB5Zo06wCgnRKOjNj5HCvCy4bGaSO/g9GkwhJOu3GMoGNJeyzjqzl+zA9VC6H5/qpqjWHiHZoa30dAHlar0wbPPU5wGEuuANGtw139UAM/trSLZBvvL2Br6l9oyBWskO4AALHBLyg5fSpt33z4C+4THflukQwYQzihX+j3lQmXECKzi4N+kiwzvyUdSyYO2SFkGUvD+CNSeuKjEZz+VyM5vEH6HhEhrVkilDyq/kz5sn3rQt+FZQcRfa5YJktbYrRuHMHmP/SVPSLGQlzw7E6QFIdw==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;

dkim=none; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=hotmail.com;

s=selector1;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=dg/Z6wvCk6h55Nh30aa89RZrS8JwBKuLNX3j6h52vIs=;

b=saRrlvAM6H1xVam2MpfWAFLii9zDYW8bpeydV9aN5lO54eaV4QxiLMHaDe/vpz/cqLXAx/eXPDGLT8xvQPV6hpdRrbO7CuexA9Uz3o5M9ik95yElQ+z95UQeK6W2g4GYy8RHuXi1lAn0/gPmMbHlScfXulFwUDT5kgfB/ExSdZrJarF7S5lo0G2Uo4pOoVCrYOrHaKSHC70z6s0/vxli/cCjCr8vd5tGTqp3Lu/uYy7IMsRwl8rOnlKzYXegHNTPuhJa+lRvXB6DXvLvWL5Uq9YiUHPqKyrIuqGJ3dvacZGCbjDX7JkmIG8eMPNePRv0jI0n3KQKTjW1hrivW9vOxw==

Received: from CP4P284MB1026.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10d6:103:8f::10)

by CPZP284MB0374.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10d6:103:38::5) with

Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5857.23; Mon, 28 Nov

2022 22:21:30 +0000

Received: from CP4P284MB1026.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM

([fe80::d8e4:eb9b:5d48:67c7]) by CP4P284MB1026.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM

([fe80::d8e4:eb9b:5d48:67c7%9]) with mapi id 15.20.5857.023; Mon, 28 Nov 2022

22:21:29 +0000

X-Mailer: MailBee.NET 11.2.0.590

To: heavy_metal-93@hotmail.com, doctor@doctor.nl2k.ab.ca, deniseweldon@yahoo.ca,

lankantiger96@hotmail.com, seb_caron16@hotmail.com, ricodee6@gmail.com,

juliejones45@hotmail.com, usmc2004_pa@yahoo.com, stapiepa@rogers.com,

backseatedikit@hotmail.com, cmybrde2@hotmail.com, p-avon@hotmail.com,

victoriannbrabodies@videotron.ca, whs_rcasas08@hotmail.com, lqbanana@hotmail.com,

jgfouru@hotmail.com, blacktitties@hotmail.com, kingbobby@live.ca,

j_arnold_23@hotmail.com, ox_ox_933@hotmail.com, sammarks71@gmail.com, kwizbebeto@yahoo.fr,

bear321_1@hotmail.coms, budlightdrinkalot@hotmail.com, gmayne27@hotmail.com,

gdominy@gmail.com, don.lust@yahoo.com, haryman@hotmail.com,

roo_beer574@hotmail.com, dgc_1969@hotmail.com, bretter4@hotmail.com,

franklinbisilu@hotmail.com, aj_gallant82@hotmail.com, sugarsteve2005@yahoo.ca, kerwin15@yahoo.com,

darnamagalpok@gmail.com, stinernth@gmail.com, spider17@hotmail.ca,

msirman46@gmail.com, artipalmer@rogers.com, flicksdrivein@hotmail.com,

pierre.morin@dayandrossinc.ca, harps19@aol.com, bencarriere86@yahoo.ca,

tspence15@hotmail.com, ssll510102@yahoo.com, secseefunguy@hotmail.com, alcoolike_1@hotmail.com,

for24@outlook.com, emily.graham02@yahoo.ca, fj295@ncf.ca,

jmckenzie83@live.ca, katbog01@yahoo.fr, tasin3rd@yahoo.ca, hitman932@hotmail.com,

angel.brown15@yahoo.ca, rob_henson_4@live.ca, speddie35@yahoo.com, kellenlow@gmail.com,

kijijy@gmail.com, indian_in_toronto@yahoo.com, wagmdog2002@yahoo.com,

freestyle5150@gmail.com, mooresbm@gmail.com, aaron.davidson1999@gmail.com,

shaneschmidt44@gmail.com, keshan@live.ca, mariobeauchamp@hotmail.ca,

mikeys92@hotmail.com, alexou710@msn.com, guerina@live.ca, chrisbourdages@hotmail.com,

adb47@hotmail.com, adam_perry_5@hotmail.com, rustybarkey@hotmail.com,

spydr5150@yahoo.com, cmezzy@shaw.ca, tapemafia@gmail.com, mountainsofbc@gmail.com,

carbon_cholo@hotmail.com, neoleo51@hotmail.com, jackjarrel@yahoo.ca,

chatandplay4u@hotmail.com, motopsycho2020@yahoo.ca, daviddavers@live.ca,

jkav33@outlook.com, jscs@hotmail.ca, dhudec1@gmail.com, mickeylovinmomof3@yahoo.ca,

askstu1962@hotmail.com, piper_transport@hotmail.com, wise_old_mod@yahoo.ca,

adan22667@gmail.com, salaamneechi@hotmail.com, coach_swane@yahoo.ca,

foxxv6@yahoo.ca, blue_beast00@hotmail.com, bleed.band@yahoo.com, d26w@hotmail.com,

maliboy67@yahoo.ca, brandon_shields@sympatico.ca, princeprince_persia@yahoo.ca,

d_trembla@hotmail.com, chonghong69@hotmail.com, pramodith11@yahoo.ca,

elsiemarie@live.ca, riverrcitykarate@hotmail.com, paintedskyca@yahoo.ca,

rebusrankin@hotmail.com, afillman@gmail.com, myou3527@gmail.com,

damon-anderson@live.ca, fransopel@hotmail.com, ricky911turbbo@hotmail.com, griffrhys99@gmail.com,

krazymike24@gmail.com, jay200577@hotmail.com, mine_775@hotmail.com,

sflsskater2000@yahoo.com, heyddub@gmail.com, balla99@live.com,

etstretch@hotmail.com, cs@iilm.edu.in, genessissk@live.com, estebane10@hotmail.com

From: "oliveflock5132@hotmail.com"

Subject: MeetSlavicWomen near you today!

Reply-To: "oliveflock5132@hotmail.com"

Date: Mon, 28 Nov 2022 23:21:23 +0100

Message-ID:Content-Type: multipart/alternative;

boundary="----=_NextPart_000_CD1D_501891A6.9FFD74CE"

X-TMN: [PaXvm2SRMtBen6/lSwDvBciXOpqGK5Nz]

X-ClientProxiedBy: FR0P281CA0081.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10a6:d10:1e::7) To CP4P284MB1026.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM

(2603:10d6:103:8f::10)

X-Microsoft-Original-Message-ID: <1.17e86a07524561f37010@DESKTOP-JGF09DC>

MIME-Version: 1.0

X-MS-Exchange-MessageSentRepresentingType: 1

X-MS-PublicTrafficType: Email

X-MS-TrafficTypeDiagnostic: CP4P284MB1026:EE_|CPZP284MB0374:EE_

X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: dde1314f-703a-4b26-38f7-08dad18ee552

X-Microsoft-Antispam: BCL:0;

X-Microsoft-Antispam-Message-Info:

=?utf-8?B?WmlrTCtsQlMzVUhDY1dIYWdPd3N5VEVvc0NqdTRIUFJwcTR5R3R1QmpTVGIw?=

=?utf-8?B?eVBVRzZEUTVFeng2Z1NNdUdKbWJ6T2RrRzRUSTRHVzRXNjJxdFdzRk1kSUN2?=

=?utf-8?B?K1RNaWkwQmdkanZybU5odEFzYm5xbk1XeWFMVTd5aTFhV0xwbndKR3Q2dGNB?=

=?utf-8?B?K2NUQ1VvYXViSUF0aDRkNXN2TlQ2cnFTM1FKaXlmbDdsQU0reXhvc2RrS2tH?=

=?utf-8?B?b3JFUmlGWS8veitLUG9nNll4QUJDdmpGdnN0UVc1a29WY1Y3N2ZHcHhNTkNR?=

=?utf-8?B?MlZuUzlsZDRGQVE2OVQzZEcwOXMzTTd2NEpXWThnWUxqY3FVMHNXNkMrUDZj?=

=?utf-8?B?MTliUmp3WjJBYktTc0d4UFE4WGNaT3MrOURndjlXak1nRy9rN3VwQkxYSUgr?=

=?utf-8?B?ejBRWTlOSm9KQzZMSTJoTkxpNldFS1U0aWVKbWZVTGx1alpRYmx5cUFoazA4?=

=?utf-8?B?b0tIelRiNy95RFVSZ0pNTEtpWVNJZVVwV1hXQ0U0aldiUngxWGZSVUN5aFA0?=

=?utf-8?B?Rk1CQnRram5oVmNuUk10WFlhcURyNUR3NFphdzZPc2lrK2NhUDNQSFh6Q1lm?=

=?utf-8?B?V0g0ZnEzV29DVEpEenRkcDU5bXJvQ2E4eS9nSlpTK29SZGh0TGZKZHFpZ2dh?=

=?utf-8?B?Q1hrL3FuTU8yRysxL1hBRFVTUUZpSFA4UDdQZ011V2h6VjVOU1BOcjYxQjVm?=

=?utf-8?B?UXFGUUZHT3RZNUpTblVmbW9Sb3EvL1h5eDhyU0lURXR2dFY1SjJpSk5NZ1ht?=

=?utf-8?B?SDl2TUxMSThXWU5GNEhBMnlMMDJZL3prNDM3enBRK09BRHNuNFM3ei9hSXh1?=

=?utf-8?B?YkRyOGVOaDRzalBkSC9rcUNublUrK3BXN2VWN2RrZnVCek1LekFkMUdrVDZG?=

=?utf-8?B?NkJRUzJkd3JjUk81ZVpndjJMNFZBand5dTM5UGdJN3JTdytJSUhzVXdzQnFM?=

=?utf-8?B?c29pLzllYWk2QjdseVpEdGxzRkFvT2hBdjZ6dVU2dHRxQ0pwMEN0Rk1VeFBr?=

=?utf-8?B?dnl5QmdpT2FpcisyZVZWeVNFbVhmV0hHTWgwY1BmN0dCaTBCMUtOUWI4S3hM?=

=?utf-8?B?ekphQ1RBb2NSdERBcG1hNnoydnVJU041OWF6OFlycnZQRGx2eGtYT0xOenZk?=

=?utf-8?B?YjVya2I3MFR3Vk9vUUpkUzFMYTJmaEZiUmZ2TS9ocjllV2Q3SllVd0tYS1h4?=

=?utf-8?B?bXB3VFZiMXRmQmxvMEFzR1hURUtCall3dk91ZWllTm12L2NXSkR6aDNPa05m?=

=?utf-8?B?dTZhZDF5V2NPUUhwWjh4RGxSZVUxRDNGWUtKcmJBbkVTNGFheTkrVElJVS9L?=

=?utf-8?B?UzdFOVczTnBNOW0rN1QxK1A2aENNc3gyQWVyQ0IyRDU1WFMxc3pCb2RIMG1u?=

=?utf-8?Q?Wg+d3t/03CayG1dc21dwDZOiShQN4rwk=3D?=

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1

X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:

=?utf-8?B?R0ZJVVUxMjFzY2d3OVdSMkcvdWNoVlhWR0gvZklxWWJQcndScUd2T1JRS1Zm?=

=?utf-8?B?MG5WUzRxRzIyaWF1TjMxeFZnbUlLRmVOMUJ3RzJxWDI5NnFYbEFjWGJ3YnEz?=

=?utf-8?B?TkpDL1RUOVB3RUtNY2ZYMHNwZHUyWHpwRVhWRHRDSm1kU1pXd2ZoeS9CMmFR?=

=?utf-8?B?OFhSNHlEc3dQa0Q2UCtNNDBJbmJBaG1FYU1YWmFiQnFZd3ZoS01lSHRjeWJI?=

=?utf-8?B?QUpxd1dFcnhXREVEUkV6SVVKUCtPeS9PNnVvWkE3ZXNHMHJxbXlMcmhjVzNB?=

=?utf-8?B?OG13emdXTjJkYi9VZkEvSXBzQmhtWlV6M0xZak9tb2hxRHY1S3AvNHJobnhI?=

=?utf-8?B?dVd3RFR6eUt5c3ZoZENGbG1hMWc0NjAxT2VZcVhjYWMzdkdRYzRzMmtzZzlh?=

=?utf-8?B?Vkk5eVd4L2VjZFdaOU1MMTRNc09uaGpWRThabW5uM2drMURJZzRSdWZCTFZD?=

=?utf-8?B?TmFBdGVlTytIdkxNdkJDWG04bHJWYTNOalkrMWRhRVdWYjltZyt5NjIyZklU?=

=?utf-8?B?ZFJValBZWUJUUmVZb2o3VE1VWExzck5oZ2ZncytEcmZYSXFxYit5em8wUEV4?=

=?utf-8?B?dWtXNzh6c3dRWjQwY3pYYnJmVVY1Q2xwajRQRkgwMjcwV0tMSnJ6c3MvRXcr?=

=?utf-8?B?Sndub3NPV0YzdE94WHcxaDdua0s0MTI1ZHRudUpOcGJ5UklUb1JkZGg0VVdX?=

=?utf-8?B?YnkxM3Y4TlRHUnFldXAwT3pqNkt2cmoxNEpRUmhyRjdyK2YyaWJUOHV2Ylhy?=

=?utf-8?B?ZUhhekZnZ0ljekFoSjZtZFdBbTVzV0U2N2NzQnBZZGlWNGVTVHlkN25XSDV0?=

=?utf-8?B?bkhFTDZOZWlNdU5tMmRiRkJmeE5qemduVTVqQ2FjNE9BZUY3S0VHaWZScnlz?=

=?utf-8?B?ZHZFZ010U1YvQWRnRnRjRXgwZkdNOWxMUEhnU3VacjgwSXBNd2lBS3Rsb25J?=

=?utf-8?B?emZGZE5VdUwweW5kak1WeTdBU25UTmw2aHh2WWRnVWJUbFpDQ25rYXh2OWsv?=

=?utf-8?B?SlJIR1dBdzg4TWI5Y0svVE9UTWNDMExTNlpVUVcxV2RpYVBEWncwY0FjYkl6?=

=?utf-8?B?WTRCWDR4cVNrRkRhWC9oMm5KbjV4V3pTK1cvY2d4WW1KeVMzb1lCSG1iQ0Rz?=

=?utf-8?B?d0RkeW51QjN6ZGROcVB4MGYvWHJiVnpSR2haQXRmR080Wm0xVXVwRFJRR3ZS?=

=?utf-8?B?Mk56WnRvNjBNSTE4L3JLaktMMUZwcGVoV3lRNit2cXNBMzl4UlRWQTB3K3V1?=

=?utf-8?B?YjFrUFhXeUFWWkVkT0hudXkxQllOMmt6WGxiZmFkdFp4MkhUMmFXMGI4RHNX?=

=?utf-8?B?bitQTXVlU01KTmovaDhjNUpOcXNuclZKOGRDYktGT3RldWl6ZldlVVhhYXVJ?=

=?utf-8?B?YzkzbXc3Y255NUx1MUUrdmkxL01LZFhmZ2h1aVV4MGNldlVKZEw0V3ZKOUJX?=

=?utf-8?B?dUdIZzBsTHJSV1ZEajlUdHY0b2N3UjlCYzh0YnFEcjc3ait2UEZ4ZjZDTjds?=

=?utf-8?B?SFlXUXEyUFNoLzk5S0M5cWpYbi9nSnF0TUlvWDdyRGsrZGJIN0JOQ0ZJcXdD?=

=?utf-8?B?QkRuMTNiNk1CY0EzMnpXaXRSQXdkYURQWHZXdWpocSs1aE9ySm15UklGa2dj?=

=?utf-8?B?L3VVTXVwWG5VeTZvTjQ1SXdxRWt4OGd0bkIxM240MXNKVzhSZkZoclRDZmx4?=

=?utf-8?B?V0dCU2tubHNsRnJhMjBiY2dhK2RUb0ZzdEhFSitVR3B5bGtIMkV4YVhBPT0=?=

X-OriginatorOrg: sct-15-20-4755-11-msonline-outlook-7dc52.templateTenant

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: dde1314f-703a-4b26-38f7-08dad18ee552

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: CP4P284MB1026.BRAP284.PROD.OUTLOOK.COM

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal

X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 28 Nov 2022 22:21:29.8195

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa

X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg:

00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: CPZP284MB0374------=_NextPart_000_CD1D_501891A6.9FFD74CE

Content-Type: text/plain;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableUkrainian women are world famous and considered some of the most beautiful =

women in the world. We wanted to gather all these beautiful women in one pl=

ace for you, so we created a website where you can chat, video call and mee=

t Ukrainian women all over the world!Due to the current situation in Ukraine, most of these women are in Canada=

!!

MeetSlavicWomen

For a limited time, this link allows you to participate for free!All members are verified and real!More than 100,000 Ukrainian women on the siteSign up for free today with this limited one-time offer

We get almost 1000 Ukrainian women on our site every day!

Total number of Ukrainian female users: 115,250If you wish to unsubscribe, do so,here=------=_NextPart_000_CD1D_501891A6.9FFD74CE

Content-Type: text/html;

charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
iv align=3D"center">=0A=


da-ef24-a7e95eb2591e"> =0A=


;margin-bottom:0pt;">=0A=


color:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-de=

coration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Ukrainian wome=

n are world famous and considered some of the most beautiful women in the w=

orld. We wanted to gather all these beautiful women in one place for you, s=

o we created a website where you can chat, video call and meet Ukrainian wo=

men all over the world!
=0A=

=0A=


;margin-bottom:0pt;">=0A=


color:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-de=

coration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Due to the cur=

rent situation in Ukraine, most of these women are in
ht:normal;" id=3D"docs-internal-guid-1253b3d4-7fff-adf1-6daf-d354e70f238d">=


lor:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-deco=

ration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">
-weight:normal;" id=3D"docs-internal-guid-1253b3d4-7fff-adf1-6daf-d354e70f2=

38d">
nd-color:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text=

-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">
"font-weight:normal;" id=3D"docs-internal-guid-1253b3d4-7fff-adf1-6daf-d354=

e70f238d">
kground-color:#fff2cc;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal=

;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Canada=

!
!
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


a-ef24-a7e95eb2591e"> =0A=


;margin-bottom:0pt;">=0A=

<=

span style=3D"font-size:20pt;font-family:Arial;color:#1155cc;background-col=

or:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;text-d=

ecoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:none;text-decoration-skip-=

ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">MeetSlavicWomen
an>
=0A=

=0A=


=0A=


a-ef24-a7e95eb2591e"> =0A=


t;margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">
e=3D"border:none;display:inline-block;overflow:hidden;width:624px;height:22=

5px;">
SDxSzt57J0Z8F_1EPuirJQD5N0uGKk04s-sG1ojpvknXAiNMpFRfWUIwUe60R8jU2zVyzZyOzoG=

80JT5sWsO90XcqXZ-wfqfizmUApbbXhrJ1rFYACTTo-hWN75JYm0SR_RDXODMfzB-90vZv6Sj_j=

CuX2D18kpDLdQ0DOw" style=3D"margin-left:0px;margin-top:0px;" width=3D"624" =

height=3D"225">
=0A=

=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">For a limi=

ted time, this link allows you to participate for free!
=0A=

=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">All member=

s are verified and real!
=0A=

=0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">More than =

100,000 Ukrainian women on the site
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


a-ef24-a7e95eb2591e"> =0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Sign up fo=

r free today with this limited one-time offer
=0A=

=0A=


=0A=


a-ef24-a7e95eb2591e"> =0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:700;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">We get alm=

ost 1000 Ukrainian women on our site every day!
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


a-ef24-a7e95eb2591e"> =0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">Total numb=

er of Ukrainian female users: 115,250
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


a-ef24-a7e95eb2591e"> =0A=


margin-bottom:0pt;">=0A=


color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;tex=

t-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">If you wis=

h to unsubscribe, do so,
=0A=

=0A=


t;margin-bottom:0pt;">=0A=


tion:none;">
;color:#1155cc;background-color:#ffffff;font-weight:400;font-style:normal;f=

ont-variant:normal;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration-skip:n=

one;text-decoration-skip-ink:none;vertical-align:baseline;white-space:pre-w=

rap;">here
=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=


=0A=

=0A=


=0A=


=0A=


=------=_NextPart_000_CD1D_501891A6.9FFD74CE--