Slavic Nigerian spam from Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Mon, 01 Aug 2022 14:43:00 -0600

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIcEt-0007Ht-C3

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 01 Aug 2022 14:42:11 -0600

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Mon, 1 Aug 2022 14:42:11 -0600

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-vk1-f193.google.com ([209.85.221.193]:41815)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIbUS-0003cp-IL

for doctor@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 01 Aug 2022 13:54:18 -0600

Received: by mail-vk1-f193.google.com with SMTP id n15so6105817vkk.8

for ; Mon, 01 Aug 2022 12:53:55 -0700 (PDT)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20210112;

h=to:subject:message-id:date:from:reply-to:mime-version:from:to:cc;

bh=qQ3z6TnP/tWLDa/9pxJTkJz9dLgF8TVmOHblwD4GNq8=;

b=IQLm1VBSrz8RINFzzipNjlO4c8WDhWQURX1ei3f9fbhOsDDBfayx/9K5nAHeVjs1oF

pDs5ltDcfvVYedK0OoRc3hYW6P9jm6iHiUgGMhPbmPw+DBdxQoUyD2AcI5oQG7iD8mSM

UDXp+etmw4oMP+gWYoihHeHS+IvsrfEvPOYyTDNk+SHYH62ly8o2kd5HdYTTTEVXb/so

NWJh0oWmO4FweFbfXuIU7DEUGK/5jS0JIs8tjCAOOB+vvTlCBID7hVCoQU1sKxsuNwiX

zj1Czo9afXPeLRtmijUDV6pUCboUGZuFvIWEuvI/Nh2gwraZgvZpR37DFJcGCBGHM1VH

Y9+A==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20210112;

h=to:subject:message-id:date:from:reply-to:mime-version

:x-gm-message-state:from:to:cc;

bh=qQ3z6TnP/tWLDa/9pxJTkJz9dLgF8TVmOHblwD4GNq8=;

b=B39IOYoG/AX9FcDERfu9mqAX6yW1TRYbPiIIWWHN8mHX4gsXI+mYex835UmvWONCLc

61CvpRCzsALoYuzEDwOs222ws+pT6hiP4b828lVQ92ar9hp3WThyfjky1cXROx2qX35z

9bW4eUcN5EiJSpVPN84Lpr2SIn/9JdtoBd26IVgwyrfFlfZR35QsKbO1Ayv0IH6KPMfz

SRSueGZABSVxocK+KPqivAvqvm2OCshZG3ZT6IStUYYTsNo0DzKVQosUEJaoK9oR40OR

7M4gNHguz2ITqXTWq87FWx6cvAJn+GcrgJksbAetG2rj2xkFQQZLNnOwkLIE05oAPSku

AT2A==

X-Gm-Message-State: AJIora/TLjOOl7JqfIpUvJwnKihw9Scr2xFW9yKcqEf7I2Rqnk02jiW3

6uWRQuaN2XHpsj6szAJR6oU3Ogb1LmihxEU+l3g=

X-Google-Smtp-Source: AGRyM1vj4MvP4QY8sBUti4JIMAE4lB1S/bc7E+23JUHHHfUiyJm39+aIeYPbuwjkD6HfD+D3DhMOvzS7xl7gsv5fwo8=

X-Received: by 2002:a1f:2bc8:0:b0:375:21ea:25ca with SMTP id

r191-20020a1f2bc8000000b0037521ea25camr6606593vkr.37.1659383628923; Mon, 01

Aug 2022 12:53:48 -0700 (PDT)

MIME-Version: 1.0

Reply-To: ww.unitedbankmastercardoffice01@gmail.com

From: "Mrs. Kristalina"

Date: Mon, 1 Aug 2022 19:54:26 +0000

Message-ID:

Subject: dober dan

To: undisclosed-recipients:;

Content-Type: multipart/alternative; boundary="000000000000bf89a505e5335be4"

Bcc: doctor@doctor.nl2k.ab.ca

X-Spam_score: 11.3

X-Spam_score_int: 113

X-Spam_bar: +++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: MEDNARODNI DENARNI SKLAD (IMF) Enota za mednarodno poravnavo

dolgov, # 1900, PREDSEDNIK AV.DU REF: -XVGNN82022 Spoštovani upravičenec!

Pravzaprav sta nas novoimenovani minister za finance in vodilni organ denarne

enote Združenih narodov pooblastila za preiskavo neprevzetih sredstev, ki

že dolgo zapadejo v vladni košarici Združeni [...]Content analysis details: (11.3 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

0.2 FREEMAIL_REPLYTO_END_DIGIT Reply-To freemail username ends in

digit

[ww.unitedbankmastercardoffice01[at]gmail.com]

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[209.85.221.193 listed in wl.mailspike.net]

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

0.2 FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT Envelope-from freemail username ends

in digit

[nataliacristian165[at]gmail.com]

0.0 FREEMAIL_FROM Sender email is commonly abused enduser mail

provider

[nataliacristian165[at]gmail.com]

0.1 TW_VL BODY: Odd Letter Triples with VL

0.1 TW_VZ BODY: Odd Letter Triples with VZ

0.1 TW_DN BODY: Odd Letter Triples with DN

0.1 TW_JN BODY: Odd Letter Triples with JN

0.1 TW_OJ BODY: Odd Letter Triples with OJ

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

0.0 T_DKIM_INVALID DKIM-Signature header exists but is not valid

1.5 HK_NAME_FM_MR_MRS No description available.

0.0 T_HK_NAME_FM_MR_MRS No description available.

0.0 LOTS_OF_MONEY Huge... sums of money

1.0 FREEMAIL_REPLYTO Reply-To/From or Reply-To/body contain

different freemails

3.1 UNDISC_FREEM Undisclosed recipients + freemail reply-to

2.0 MONEY_FREEMAIL_REPTO Lots of money from someone using free

email?

3.0 UNDISC_MONEY Undisclosed recipients + money/fraud signs

Subject: {SPAM?} dober dan--000000000000bf89a505e5335be4

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableMEDNARODNI DENARNI SKLAD (IMF)

Enota za mednarodno poravnavo dolgov,

# 1900, PREDSEDNIK AV.DU

REF: -XVGNN82022

Spo=C5=A1tovani upravi=C4=8Denec!Pravzaprav sta nas novoimenovani minister za finance in vodilni organ

denarne enote Zdru=C5=BEenih narodov pooblastila za preiskavo neprevzetih

sredstev, ki =C5=BEe dolgo zapadejo v vladni ko=C5=A1arici Zdru=C5=BEenih n=

arodov, zaradi

=C4=8Desar so najemodajalci zmedeni in mislijo, da so jih med na=C5=A1o pre=

iskavo

ogoljufali prevaranti z uporabo imena Zdru=C5=BEenih narodov. V skladu z

dnevnikom shranjevanja podatkov na=C5=A1ega sistema z va=C5=A1im e-po=C5=A1=

tnim naslovom

je va=C5=A1e pla=C4=8Dilo med seznamom 150 upravi=C4=8Dencev, kategoriziran=

ih kot:

nedostavljeni sklad za loterijo / nepla=C4=8Dani sklad za loterijo / nepopo=

ln

prenos, dedovanje / pogodbena sredstva.Na na=C5=A1o =C5=BEalost smo ugotovili, da so va=C5=A1e pla=C4=8Dilo po nep=

otrebnem odlo=C5=BEili

skorumpirani uradniki banke, da bi ogoljufali va=C5=A1 sklad, kar je povzro=

=C4=8Dilo

toliko izgub na va=C5=A1i strani in nepotrebne zamude pri prejemu va=C5=A1e=

ga

pla=C4=8Dila. Zdru=C5=BEeni narodi in Mednarodni denarni sklad (IMF) sta se=

odlo=C4=8Dila,

da prek kartice izpla=C4=8Dilo vsa od=C5=A1kodninska sredstva 150 upravi=C4=

=8Dencem v

Severni Ameriki, Ju=C5=BEni Ameriki, Zdru=C5=BEenih dr=C5=BEavah Amerike, E=

vropi in Aziji

ter po vsem svetu. Bankomat Visa, saj je to globalna pla=C4=8Dilna tehnolog=

ija,

ki potro=C5=A1nikom, podjetjem, finan=C4=8Dnim institucijam in vladam omogo=

=C4=8Da uporabo

digitalne valute namesto gotovine in =C4=8Dekov.Uredili smo, da vam bo va=C5=A1e pla=C4=8Dilo izpla=C4=8Dano prek kartice V=

isa ATM in to

bo izdano na va=C5=A1e ime ter poslano neposredno na va=C5=A1 naslov prek D=

HL-a ali

katere koli kurirske slu=C5=BEbe, ki je na voljo v va=C5=A1i dr=C5=BEavi. K=

o stopite v

stik z nami, bo znesek 1.500.000,00 USD pripisan na kartico Visa ATM, kar

vam bo omogo=C4=8Dilo dvig sredstev na kateremkoli bankomatu v va=C5=A1i dr=

=C5=BEavi z

minimalnim dvigom 10.000 USD na dan. Va=C5=A1a omejitev se lahko na zahtevo

pove=C4=8Da na 20.000,00 USD na dan. V zvezi s tem se morate obrniti in

posredovati zahtevane podatke Direktoratu za mednarodna pla=C4=8Dila in nak=

azila

z naslednjim;1. Va=C5=A1e polno ime (ime in priimek)

2. Va=C5=A1 polni naslov prebivali=C5=A1=C4=8Da in va=C5=A1a dr=C5=BEava

3. Dr=C5=BEavljanstvo

4. Datum rojstva / spol

5. Poklic

6. Telefonska =C5=A1tevilka / =C5=A1tevilka faksa

7. E-po=C5=A1tni naslov va=C5=A1ega podjetja / osebni e-po=C5=A1tni naslov.Uporabite to kodo (Ref: CLIENTE-966/16) kot predmet va=C5=A1ega e-po=C5=A1t=

nega

sporo=C4=8Dila za identifikacijo in poskusite posredovati zgornje podatke

spodnjim uradnikom za izdajo in dostavo va=C5=A1e kartice Visa ATM;Ban=C4=8Dnemu agentu smo svetovali, naj odpre zasebni e-po=C5=A1tni naslov =

z novo

=C5=A1tevilko, da nam omogo=C4=8Di nadzor nad tem pla=C4=8Dilom in prenos k=

omunikacij, da

se izognemo nadaljnjim zamudam ali preusmeritvam va=C5=A1ega sklada. Obrnit=

e se

na svojega agenta United Bank za Afriko zdaj z naslednjimi kontaktnimi

podatki:Kontakt: MR. Havens John.

Oddelek za prenos od=C5=A1kodninskih sredstev (Zdru=C5=BEena banka za Afrik=

o

Kontaktni e-po=C5=A1tni naslov: (ww.unitedbankmastercardoffice01@gmail.com)

Potrebujemo va=C5=A1 nujni odgovor na to e-po=C5=A1to, kot je navedeno, da =

se

izognemo nadaljnjim zamudam.S spo=C5=A1tovanjem

Gospa Kristalina--000000000000bf89a505e5335be4

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable=C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =

=C2=A0 MEDNARODNI DENARNI SKLAD (IMF)
=C2=A0Enota za mednarodno poravnav=

o dolgov,
=C2=A0# 1900, PREDSEDNIK AV.DU
=C2=A0REF: -XVGNN82022
=

=C2=A0Spo=C5=A1tovani upravi=C4=8Denec!

Pravzaprav sta nas novoimeno=

vani minister za finance in vodilni organ denarne enote Zdru=C5=BEenih naro=

dov pooblastila za preiskavo neprevzetih sredstev, ki =C5=BEe dolgo zapadej=

o v vladni ko=C5=A1arici Zdru=C5=BEenih narodov, zaradi =C4=8Desar so najem=

odajalci zmedeni in mislijo, da so jih med na=C5=A1o preiskavo ogoljufali p=

revaranti z uporabo imena Zdru=C5=BEenih narodov. V skladu z dnevnikom shra=

njevanja podatkov na=C5=A1ega sistema z va=C5=A1im e-po=C5=A1tnim naslovom =

je va=C5=A1e pla=C4=8Dilo med seznamom 150 upravi=C4=8Dencev, kategoriziran=

ih kot: nedostavljeni sklad za loterijo / nepla=C4=8Dani sklad za loterijo =

/ nepopoln prenos, dedovanje / pogodbena sredstva.

Na na=C5=A1o =C5=

=BEalost smo ugotovili, da so va=C5=A1e pla=C4=8Dilo po nepotrebnem odlo=C5=

=BEili skorumpirani uradniki banke, da bi ogoljufali va=C5=A1 sklad, kar je=

povzro=C4=8Dilo toliko izgub na va=C5=A1i strani in nepotrebne zamude pri =

prejemu va=C5=A1ega pla=C4=8Dila. Zdru=C5=BEeni narodi in Mednarodni denarn=

i sklad (IMF) sta se odlo=C4=8Dila, da prek kartice izpla=C4=8Dilo vsa od=

=C5=A1kodninska sredstva 150 upravi=C4=8Dencem v Severni Ameriki, Ju=C5=BEn=

i Ameriki, Zdru=C5=BEenih dr=C5=BEavah Amerike, Evropi in Aziji ter po vsem=

svetu. Bankomat Visa, saj je to globalna pla=C4=8Dilna tehnologija, ki pot=

ro=C5=A1nikom, podjetjem, finan=C4=8Dnim institucijam in vladam omogo=C4=8D=

a uporabo digitalne valute namesto gotovine in =C4=8Dekov.

Uredili s=

mo, da vam bo va=C5=A1e pla=C4=8Dilo izpla=C4=8Dano prek kartice Visa ATM i=

n to bo izdano na va=C5=A1e ime ter poslano neposredno na va=C5=A1 naslov p=

rek DHL-a ali katere koli kurirske slu=C5=BEbe, ki je na voljo v va=C5=A1i =

dr=C5=BEavi. Ko stopite v stik z nami, bo znesek 1.500.000,00 USD pripisan =

na kartico Visa ATM, kar vam bo omogo=C4=8Dilo dvig sredstev na kateremkoli=

bankomatu v va=C5=A1i dr=C5=BEavi z minimalnim dvigom 10.000 USD na dan. V=

a=C5=A1a omejitev se lahko na zahtevo pove=C4=8Da na 20.000,00 USD na dan. =

V zvezi s tem se morate obrniti in posredovati zahtevane podatke Direktorat=

u za mednarodna pla=C4=8Dila in nakazila z naslednjim;

1. Va=C5=A1e =

polno ime (ime in priimek)
2. Va=C5=A1 polni naslov prebivali=C5=A1=C4=

=8Da in va=C5=A1a dr=C5=BEava
3. Dr=C5=BEavljanstvo
4. Datum rojstva =

/ spol
5. Poklic
6. Telefonska =C5=A1tevilka / =C5=A1tevilka faksa
>7. E-po=C5=A1tni naslov va=C5=A1ega podjetja / osebni e-po=C5=A1tni naslov=

.

Uporabite to kodo (Ref: CLIENTE-966/16) kot predmet va=C5=A1ega e-=

po=C5=A1tnega sporo=C4=8Dila za identifikacijo in poskusite posredovati zgo=

rnje podatke spodnjim uradnikom za izdajo in dostavo va=C5=A1e kartice Visa=

ATM;

Ban=C4=8Dnemu agentu smo svetovali, naj odpre zasebni e-po=C5=

=A1tni naslov z novo =C5=A1tevilko, da nam omogo=C4=8Di nadzor nad tem pla=

=C4=8Dilom in prenos komunikacij, da se izognemo nadaljnjim zamudam ali pre=

usmeritvam va=C5=A1ega sklada. Obrnite se na svojega agenta United Bank za =

Afriko zdaj z naslednjimi kontaktnimi podatki:

Kontakt: MR. Havens J=

ohn.
Oddelek za prenos od=C5=A1kodninskih sredstev (Zdru=C5=BEena banka =

za Afriko
Kontaktni e-po=C5=A1tni naslov: (
ef=3D"mailto:ww.unitedbankmastercardoffice01@gmail.com">ww.unitedbankmaster=

cardoffice01@gmail.com
)
Potrebujemo va=C5=A1 nujni odgovor na=

to e-po=C5=A1to, kot je navedeno, da se izognemo nadaljnjim zamudam.

r>=C2=A0S spo=C5=A1tovanjem
=C2=A0Gospa Kristalina=C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =

=C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0 =C2=A0=C2=A0
--000000000000bf89a505e5335be4--

Wordpress SEO Spam from Outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Mon, 01 Aug 2022 14:41:03 -0600

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIcD4-00079g-7v

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 01 Aug 2022 14:40:18 -0600

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Mon, 1 Aug 2022 14:40:18 -0600

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-psaapc01olkn2029.outbound.protection.outlook.com ([40.92.52.29]:5805 helo=APC01-PSA-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIYbv-000AkH-OK

for sales@nk.ca;

Mon, 01 Aug 2022 10:49:52 -0600

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=JgNwNj1zBktuB9DF+ji4VWi1dtXWVtpD+hiU+9n8/Q57e0i+eV/4vBzggfApjeBZwrawKWntWYs8/r5ecHMWOZeHMbPoXFDzw1SINTYWdRVDG7l828jcdzZdZTAkJhiQsi1SAD+5VozW3dlhZ/PqG+ZMgc7f8qiG4ukIMZ41KzWyIKcbKbR94RnJDcX3XXUbtGywBXiiKotSzhrzzwhIbwbP03Vs0YyEJOpQgmf27vz0y/2fJcP19ZIy7B5RUDc4ZNV504zF96y3TimQcvM8bqrDKJrP+xBqlxJapZnO85Q/c2ZF8x8OiY++Y/OhPuUWM7bzVJcZWb3hS1XmystU0A==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=GpT4mXYr6H5eUGG0fAGsBiGUM9tfekOf95sRgxsGsRo=;

b=BQKLeHlWhXonc8YbzKuAYAj7uLgdmpEfieL/ZReVSLtLPzHnBQO5UM1tlC1NbmwyRGHcQDDooHZ+Jt+bGcin3pmMJFN1NCv/V5+S68BQ2c6GXPQi8ZivAT2OTKl52gaBSYJSsLZ96ysqu6K9ikBJC5UllRdcqu3Jjn5o5/KfWDBmSXSbowagC3DnpMUTWMkANxOP+YeU6BsvpmXEtPP55v/Pw+2ZYk5a4DixPh4vdJPwvwRqNRYDknY7ZkU8NfLLktHMayoNxleuFC7XXmDaYethu5ANA/FOU83uWWn4adHkZjsdvPhnGelr7U7aFcZLoqCZrj51EMl15GX1vLoo5g==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;

dkim=none; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=outlook.com;

s=selector1;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=GpT4mXYr6H5eUGG0fAGsBiGUM9tfekOf95sRgxsGsRo=;

b=lHFqURsiEZSsQYoY45mNvZS8OoNSEyHwyXhSj8u11mM4YVuud56PJkmxZrkwj9RK41Np3Fxnm0cuSxfKv39Vi4qSUu2+hJJkvMdlrza1GZMeW1xpAl+O7gfkGkenOIxCTNObqvH4L8Opy4iW3K2OomspTmBKo1GVe6SNPoP0phNUQqsLFwx/804qB9fd3jp3CPyyt8S4D+RTpOJm5/2xEsutaOodygr//4b05EqW3kvacPFhE1llV1rpt0upjvM9Z5szi77wYyRSJ5igsI+iIeXrafq2/T2uOjLwfcJG70LNOphLge01YNbN3kEjg8wqp9lMrxIs/N8H/yws7StIWA==

Received: from SL2PR01MB2780.apcprd01.prod.exchangelabs.com

(2603:1096:100:4b::22) by SG2PR01MB3519.apcprd01.prod.exchangelabs.com

(2603:1096:4:ad::16) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5482.16; Mon, 1 Aug

2022 16:48:52 +0000

Received: from SL2PR01MB2780.apcprd01.prod.exchangelabs.com

([fe80::e159:572b:bbce:cfe4]) by SL2PR01MB2780.apcprd01.prod.exchangelabs.com

([fe80::e159:572b:bbce:cfe4%4]) with mapi id 15.20.5482.016; Mon, 1 Aug 2022

16:48:52 +0000

From: Jack Smith

Subject: Need Sr. WordPress Developer?

Thread-Topic: Need Sr. WordPress Developer?

Thread-Index: AQHYpcaU8BOPUe8KtEittPiKqUC/yw==

Date: Mon, 1 Aug 2022 16:48:52 +0000

Message-ID:Accept-Language: en-US

Content-Language: en-US

X-MS-Has-Attach:

X-MS-TNEF-Correlator:

msip_labels:

x-tmn: [YSOmaPSokdQGBK27SvZJcNLbdRl9b+Qf]

x-ms-publictraffictype: Email

x-ms-office365-filtering-correlation-id: e7d364a3-d296-44f1-6167-08da73ddb737

x-ms-traffictypediagnostic: SG2PR01MB3519:EE_

x-microsoft-antispam: BCL:0;

x-microsoft-antispam-message-info:

8uxeJIIuN6OT7+iLlQJXiS0mAmO64Ymg1ReI8tXAWLMg1aLHUUEW0aemOUb0LFmC9PduJqPgsgVv/Y9BUusHxYcFiOgubWeEsciemm7oLKxqAMcvYZARTYMe3ym54XH/84FzYaL2cz/lsfgSE4+yI2KWKUUx0OUlm4eNyWXPPFqJlxnh+uqa5JsoarDhOREoAPIAsR3PSxj5tcGHgDAqO8ppPyDlcJAoYNydAcFZSThRTYIztB583relJFKaP4q/u6ouIeaX0BjA7xuxGODIu828CYe8I+fXmFg1pMie9ReZnQ3JhXgYBg2n+ryYyFpiyQSwlzh74m8cvwoxNqnehyXKZpiHKXVu1oLDmuhDdarqqYeXZ6zVg1qh7mZ6S+Dd7UDXa6w7FsybCYusOIXVjH6IwUTOSiqhbAMTacUG+1+tkE7VNzCweMwMaW43fvctvD2QiUoH0v4El3rwNDZfBPcw0vKsWH+FpxPm9dw7u5fyPSdlevgwMVwyzo4ODDAhtt9g+bTdM2S+3DiYsUIR3rI6uAo439hBPbrZDYU1ChA4h7hodTOMZmNkQDi053DoLk2FVlesmAIRU2ORx6W5cNbuRu29VG2bls/9Okm0HIaJYa4AjUD9yDaNi24UAsnK

x-ms-exchange-antispam-messagedata-chunkcount: 1

x-ms-exchange-antispam-messagedata-0:

=?iso-8859-1?Q?VRyKgViF7r+/ZRfPp0aV7ZW9Ihu6n23I70KhhoKA2P2kqLZO2L5MpL0DGM?=

=?iso-8859-1?Q?PJv2VXFBkRrXfD9OwfTcqlxMvjtnx0F4esCR75WvLqCRs+MJIf4JYSu9of?=

=?iso-8859-1?Q?a83oWBRxvmDNhgBFLHSqHWb307rDO5izTKHE4LTW0hmKiUwjg2ABpG+GWn?=

=?iso-8859-1?Q?IShRr/DoFbaX9XTsM1wtHfuoE3rdqpnXb3/AVPYW0JT3QR8oVhXqGfW8o0?=

=?iso-8859-1?Q?yATraTtHVUhdzY92jtDgEFjY8+tKcxaiCYTXnIUULZXZG0mNDyI7ft5iOk?=

=?iso-8859-1?Q?9SMZRm+LNWup6pNnXz0k22GDj4JOuxAza54vc3VNIcHj8KhuP/UxKfRECa?=

=?iso-8859-1?Q?1J6oaSb6I8Lx1yL22IRroZZbhCRg5tP+3ShfRGeid/hPWUuyeiwC1H2p8d?=

=?iso-8859-1?Q?0NstEP6pzBb5N0Z6OpVFJAekL9YvPAHoPWQGoyFa6tFmMz1cIXZdAVHKdA?=

=?iso-8859-1?Q?DDlBREmZZ6g0Sx3ONesJBpqm9roSmzHPPKOzbyQ3ZIsIse0Oab/FpFGXQ3?=

=?iso-8859-1?Q?PFYYf2xjRYjHZ7FeD73uA4sfv8Gd79GK3QTlLPLSEM8J7iYxkAoetBj5u3?=

=?iso-8859-1?Q?N0cxo26TSSDs8mXCSKt0++7+aj2Pooq9Xx5hNWGKBrAayUUJNK1RibRa8g?=

=?iso-8859-1?Q?1xkOxgWPcytpmoNPmq0/E+U44D1NqTljOY0zz/ImM1LgrTldPrMJqdTH00?=

=?iso-8859-1?Q?tNV/r3wNvp4B4TLEp7a/1R84vHwpwjAFhr5szLsUDVBm/lbOBzEpkuxzPQ?=

=?iso-8859-1?Q?VWUxWo8jncvnADPeFHR+u8HpXLMOOpUXR6kfnNFIKwWKpmXUooZnTdxcGE?=

=?iso-8859-1?Q?W4C9g68tmz1e39rs1NeaDeqWfwIvZHTBAGw0TpqUSU0JbspoR0H1iX7qwB?=

=?iso-8859-1?Q?HMiPaD8jT0/J7abpoJ+BIzGBPDuuh7VUADmXuIYyeZlPXG+2Ssq65xtq2+?=

=?iso-8859-1?Q?0N77y7SElUsyeWObys+p0j/0YnGbIqoy7RMAEMzMgcF8pjo/f3LHRogKlI?=

=?iso-8859-1?Q?3TY70OlD4CRpMHlt0PS0pDRrHBE3dPBlmJDkTWup0ZAANGSY0UZz4d5eJS?=

=?iso-8859-1?Q?7pYjGeizUyAjzNbZt04ZcsvkuG/Upnwu+cehQ6dP8XKU/OLdUWRKjhXW/z?=

=?iso-8859-1?Q?bMu5OvwGa9QvnmzDlAfMO3modbu+ZdMPjL4vV0XsboXp0nMAqM+ao0duW0?=

=?iso-8859-1?Q?oTu5gc+oaY7Oz4Lhq23VyciOUJUiAckp7ZbnzmKDRRU7XPaFem1Yd3K5ov?=

=?iso-8859-1?Q?mOy05vjD1qvsq4mo12bZjc8avzjlOfgsqZlvHVVu0yezoe8e9Lm+zdylIL?=

=?iso-8859-1?Q?IGZWZpQKzn6eaP0LGWIJ/J+o8g=3D=3D?=

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_000_SL2PR01MB2780CE7A98043B246F739C5BC89A9SL2PR01MB2780apcp_"

MIME-Version: 1.0

X-OriginatorOrg: outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: SL2PR01MB2780.apcprd01.prod.exchangelabs.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: e7d364a3-d296-44f1-6167-08da73ddb737

X-MS-Exchange-CrossTenant-originalarrivaltime: 01 Aug 2022 16:48:52.4548

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa

X-MS-Exchange-CrossTenant-rms-persistedconsumerorg: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: SG2PR01MB3519--_000_SL2PR01MB2780CE7A98043B246F739C5BC89A9SL2PR01MB2780apcp_

Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHey,

Do you need a dedicated developer who can help to create your site?

My name is Jack Smith. I'm a full stack WordPress & WooCommerce developer w=

ith 8+ years experience. Mobile & software development company that develo=

p a variety web solutions ranging from corporate websites, to large portals=

, SAAS based applications, real estate websites, B2B websites, community we=

bsites, e-commerce websites, social networking websites etc.

My Skills and Competencies:

- Web Development - WordPress, PHP

- Ecommerce Development - Woocommerce, Custom Ecommerce, etc.

- WordPress setup & configuration

- WordPress theme development

- WordPress performance optimization

- WordPress security development

- WordPress migration

- Gravity Forms

- Membership Pro, MemberPress, s2Member

- LearnDash

- CRM and ERP Integration such as Salesforce, QuickBooks

- Full stack web development

- WordPress Plugin development and customization

- WordPress theme development and customization

- WooCommerce Add-in development

- Custom module development for Wordpress, woocommerce

- 3rd party Inventory system integration

- Troubleshooting and Fixing existing WordPress websites

- WPML

- WPMU

- WP Views, Visual Composer

- MailChimp, Aweber Integration

- Payment Gateway Integration such as PayPal, Stripe, Authorize.net, Braint=

ree

- Social Media Integration (FB, Twitter, Google+, Pinterest, YouTube)

- Sales Funnel setup in WooCommerce and many more

I build websites with the mobile first approach and take special care of se=

arch engine optimization and speed optimization.

If you are interested, then let me know your requirement, so I can assist y=

ou with best solution.Looking forward to hearing from you.Warm Regards,

Jack Smith--_000_SL2PR01MB2780CE7A98043B246F739C5BC89A9SL2PR01MB2780apcp_

Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
1">
: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);" class=3D"elementToProof">


ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">Hey, 

FR" style=3D"font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","=

;serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blac=

k;mso-ansi-language:FR"> 

amily:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family=

:"Times New Roman";color:black"> 

size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-f=

areast-font-family:"Times New Roman""> 

>


ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">Do you need a dedicated develop=

er who can help to create your site? 

"font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"=

;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black;mso-ansi-l=

anguage:FR"> 

Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times=

New Roman";color:black"> 

font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-=

family:"Times New Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">My name is Jack Smith. I'm a fu=

ll stack WordPress & WooCommerce developer with 8+ years experience.&nb=

sp;

es New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times Ne=

w Roman";color:black;mso-ansi-language:FR"> 

EN-IN" style=3D"font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",&q=

uot;serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:b=

lack;mso-ansi-language:EN-IN">Mobile

& software development company that develop a variety web solutions ra=

nging from corporate websites, to large portals, SAAS based applications, r=

eal estate websites, B2B websites, community websites, e-commerce websites,=

social networking websites etc.


ot;,"serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";c=

olor:black"> 

Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times=

New Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


ew Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Ro=

man";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">My Skills and Competencies:&=

nbsp;

Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roma=

n""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- Web Development - WordPress, =

PHP 

Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roma=

n""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- Ecommerce Development - Wooco=

mmerce, Custom Ecommerce, etc.  

;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font=

-family:"Times New Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- WordPress setup  & c=

onfiguration 

Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times=

New Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- WordPress theme development&n=

bsp;

n","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman&quo=

t;"> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- WordPress performance optimiz=

ation 

ew Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Ro=

man""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- WordPress security developmen=


oman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman&=

quot;"> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- WordPress migration 
an>
"serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- Gravity Forms 

an style=3D"font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","=

serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> =

;
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- Membership Pro, MemberPress, =

s2Member 

s New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New=

Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- LearnDash 

tyle=3D"font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","seri=

f";mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> 
:p>
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- CRM and ERP Integration such =

as Salesforce, QuickBooks 

family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-famil=

y:"Times New Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- Full stack web development&nb=

sp;

","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"=

;"> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- WordPress Plugin development =

and customization 

quot;Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"=

Times New Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- WordPress theme development a=

nd customization 

uot;Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"T=

imes New Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- WooCommerce Add-in developmen=


oman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman&=

quot;"> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- Custom module development for=

Wordpress, woocommerce 

mily:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:=

"Times New Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- 3rd party Inventory system in=

tegration 

es New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times Ne=

w Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- Troubleshooting and Fixing ex=

isting WordPress websites 

family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-famil=

y:"Times New Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- WPML 

=3D"font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif&qu=

ot;;mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> <=

/span>
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- WPMU 

=3D"font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif&qu=

ot;;mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> <=

/span>
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- WP Views, Visual Composer&nbs=

p;

quot;,"serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"=

"> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- MailChimp, Aweber Integration=

 

man","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman&q=

uot;"> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- Payment Gateway Integration s=

uch as PayPal, Stripe, Authorize.net, Braintree 

font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";=

mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> 
n>
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- Social Media Integration (FB,=

Twitter, Google+, Pinterest, YouTube) 

:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-farea=

st-font-family:"Times New Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto">


Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman=

";color:black;mso-ansi-language:EN-IN">- Sales Funnel setup in WooComm=

erce and many more 

"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"=

;Times New Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bott=

om-alt:auto">


Times New Roman";mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Ca=

libri;color:black">I build websites with the mobile first approach and take=

special care of search engine optimization

and speed optimization. 

cii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"=

;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black">&n=

bsp;

n","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman&quo=

t;"> 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bott=

om-alt:auto">


fareast-font-family:"Times New Roman";color:#222222">If you are i=

nterested, then let me know your requirement, so I can assist you with best=

solution.

st-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:Calibri;ms=

o-bidi-font-family:Calibri;color:black">  

ont-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";m=

so-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black"> 
n>
quot;serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">=

 
ily:Calibri, "sans-serif";mso-margin-top-alt:auto;background:whit=

e">


oman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";color:black;bor=

der:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm"><=

br>


mily:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman=

";color:black;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowt=

ext 0cm;padding:0cm;mso-ansi-language:DE-CH">Looking forward

to hearing from you.

Warm Regards,


Jack Smith

imes New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times =

New Roman""> 
ily:Calibri, "sans-serif"">

 


--_000_SL2PR01MB2780CE7A98043B246F739C5BC89A9SL2PR01MB2780apcp_--

Canadian Business Review Board phish from Google

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Mon, 01 Aug 2022 14:40:11 -0600

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIcCq-00077w-5a

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 01 Aug 2022 14:40:04 -0600

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Mon, 1 Aug 2022 14:40:04 -0600

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-pl1-f197.google.com ([209.85.214.197]:37781)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIYaW-000Ab5-7i

for sales@nk.ca;

Mon, 01 Aug 2022 10:48:22 -0600

Received: by mail-pl1-f197.google.com with SMTP id u10-20020a170903124a00b0016ec85be3b7so4474496plh.4

for ; Mon, 01 Aug 2022 09:47:58 -0700 (PDT)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=thecbrb-ca.20210112.gappssmtp.com; s=20210112;

h=to:from:subject:date:message-id:mime-version:from:to:cc;

bh=6UHR9Jfj+NcVyx219dd+BeQDVBQsXEveVUfTm+BtMCQ=;

b=CIXKgTEJorMNVkV7uriCsoa3IDNe4jtsRPCv3ZswsIS/45ra5EY6OBYSMW/srsFHu2

2FaGC8Rvgmx8URcAb4oYj6dG28FiGK7czKrgWnuRqKhX+86fcB0dcFjBIdDKkdVydxZY

XIRGq+1Q5pz4Rx8OjNeiVJ3/4rAsN8aAx50eX0GOsUrXDXiEarBZ+D4okO4TRUH3akm5

e4sm+HEtA9SVnDVx+fedtflKqlKCoqRMsWgs0XAc7cwuFUoT2dULc84kV5rzBqNhPOPg

KdogTbWQc9UrfZOPWSodGHU14iRhmmHhlOWOITF5+RvMJe0Eqq7jS+mXaITg1zQQLRdX

eKpA==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20210112;

h=to:from:subject:date:message-id:mime-version:x-gm-message-state

:from:to:cc;

bh=6UHR9Jfj+NcVyx219dd+BeQDVBQsXEveVUfTm+BtMCQ=;

b=IrDSc5WvwFzskqwly4NDzI6IiNxevALQFKKiIc+pSQRoBre3rpk1JayuzZtPUoFGuU

WkMhMGX3IN3byipE7jlw71ahj5RFGd1+kSecvpwyGnvSl8vhxxvrvkGTzxytc6UBLszy

GacE0q3aLMdg07dVIKnkhCi2F8Q7Ily0lox7OnI0ZO4Z8xrjHeKxd5AfvyiVAamK1wns

rDELfeSlvGhRrNnu3qD8Hb62GQSKwyYlgm6R1UDJ0WT7KZduplQx/DUQGAYtSZlWLHtp

ARBOcvJGc/wy/sbJBK+TJZwPg0ws1edBO1TMYnFcP4qBuFhfpzyx9uY8tqvzHgKxxVWY

h/Gw==

X-Gm-Message-State: ACgBeo0UYd6o0+qRKWDmZfESwk/mdD5yIRr6vm23G3RuGy+j1PrB0uzh

3/y9NbbXnKl30AqBLB0uFUXj2dVWU47o

X-Google-Smtp-Source: AA6agR6YWYeAr02esHc3+6ETEZ8B8TTXS+FSvwsnzEWxTpeM9jk1JdF115WGMUsvHPR8OcOGKGDPnC2afw==

MIME-Version: 1.0

X-Received: by 2002:a17:902:ea0d:b0:16d:80f9:da54 with SMTP id

s13-20020a170902ea0d00b0016d80f9da54mr17118773plg.150.1659372473179; Mon, 01

Aug 2022 09:47:53 -0700 (PDT)

Message-ID: <000000000000d066ef05e530c252@google.com>

Date: Mon, 01 Aug 2022 16:47:53 +0000

Subject: Synergy selected for CBRB Best Businesses In Canada 2022

From: nationalreviewboard@thecbrb.ca

To: sales@nk.ca

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"; format=flowed; delsp=yesHello,Congratulations on being selected and approved for the CBRB Best Businesses

In Canada 2022.This offer is presented only to businesses that have maintained a 4+ star

Google review rating or equivalent proof of customer satisfaction.Representing the Best Businesses in Canada, the CBRB Canadian Business

Review Board Inc. has found that your business meets strong consumer

satisfaction standards and we look forward to recommending your services.Membership in the CBRB Best Businesses In Canada 2022 includes listing in

the exclusive Best Businesses In Canada 2022 Directory, CBRB Best

Businesses Canada 2022 Verification Certificate & Badge, and promotional

content to promote Synergy commitment to upholding:- Strong Vision

- Customer-centric Approach

- Customer Satisfaction

- Business LeadershipFollowing registration, you will receive:-CBRB Best Businesses In Canada 2022 Verification Certificate-CBRB Best Businesses In Canada 2022 Verification Badge-CBRB Best Businesses In Canada 2022 Directory Listing & Profile Page-CBRB Canadian Business Review Board Inc will promote your business

excellence on social media and multiple marketing platforms including ads

targeting specific clients in your city and surrounding areas.To accept your CBRB Best Businesses In Canada Membership & Verification,

please submit the following form:

https://forms.gle/9yLsYYsX9YigxT1z8If you have any questions, feel free to let us know!Taylor Hernandez

CBRB Canadian Business Review Board Inc

Membership Committee

Best Businesses In Canada

1-855-222-5550

www.thecbrb.ca

@thecbrb

@thecbrb_canadaIf you would like to unsubscribe from future correspondence, please email

your request to unsubscribe@thecbrb.com

Nigerian Spam from Google

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Mon, 01 Aug 2022 14:40:00 -0600

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIcCW-000762-MK

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 01 Aug 2022 14:39:44 -0600

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Mon, 1 Aug 2022 14:39:44 -0600

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-ed1-f45.google.com ([209.85.208.45]:34450)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIXvg-0005qH-Lj

for doctor@nl2k.ab.ca;

Mon, 01 Aug 2022 10:06:08 -0600

Received: by mail-ed1-f45.google.com with SMTP id z2so3963836edc.1

for ; Mon, 01 Aug 2022 09:05:47 -0700 (PDT)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20210112;

h=mime-version:reply-to:from:date:message-id:subject:to;

bh=bWzY690hrit6lVeVsDnLi4ABdD4UV1Z+rG04GfLkbgI=;

b=gmPHgEVGilRqRKZZe2Y4WZQpKBjYr+RsK6W5lTdDOaFD37Pk2F+hJI2SBeIM9nJ86J

U1jUTq90SId+vTcj4KcxlccZvWk6NHerA/6lEcSeYsyZMB4a90DQaGu0bOQE4TmAGpYQ

jxbvevabzlvFnAuRDDCGgcmhnzxqL2mWgL2MLXjwwT2TWRGhP9R70tcLsYWpeVV+c9dx

vdYE02M2XpdModpwBf2KRtbL95TaKRO4uN8OLGsbGrr4aclFI3rOG9PipwCeDGXdLiHg

ChtykN6TRdP9fuCgv1Vd/XgWK3Ks2g+lmpLEV6GSr54I4xKBd05wvTegN+efELUoKASD

pitA==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20210112;

h=x-gm-message-state:mime-version:reply-to:from:date:message-id

:subject:to;

bh=bWzY690hrit6lVeVsDnLi4ABdD4UV1Z+rG04GfLkbgI=;

b=Qf50D2EPduDEC9z9beoQpXQXj89sjxCQyUEO6Co3QIp3QLw/Ruy9XZKay65iC6JhjW

+PvwU0lD6ChLj9Kp0lcVOoxmIBUfxZdDYaMplk+YBYcngtD5eo1ZZlA2hktbEnX1HawC

T2YuWEfSGKheQQfY4SLMdkxtCvCzqhV2J6JvxcvDAOQhY4d4le5uJtwUF2HYgK9NuxBC

U33jjBSc6pTSKSaWbfmMe3eJE9qzzxydhFrIbXVPN84XnKhCYWRKr6slPCMc2/XfP90F

BOdIJiDctTekC4Q//tapwBXpJY27pyTnKgrpZI67+uTXwdgO1zo/IoZHhoVEvF095Eam

D3jQ==

X-Gm-Message-State: AJIora88+VAX4eW/n4Gf99iC6Gp9SztMjlIr1y/LNzNq8t688d3CvGWk

jmbofOkZVPVfCil4QjkdU0tt0DtqFsDBbdj2iI4=

X-Google-Smtp-Source: AGRyM1vtJgTQUUE9hIpYD5iCGSEEmyel9YIl0rO/601BGqWKxNJq/tMTotizNKAy78RXHvCiPMLmMhN1Sla+eUEsxbo=

X-Received: by 2002:a50:fc89:0:b0:43c:bf1e:165d with SMTP id

f9-20020a50fc89000000b0043cbf1e165dmr16115411edq.161.1659369939891; Mon, 01

Aug 2022 09:05:39 -0700 (PDT)

MIME-Version: 1.0

Received: by 2002:a17:907:1b1f:b0:705:c347:8fa5 with HTTP; Mon, 1 Aug 2022

09:05:38 -0700 (PDT)

Reply-To: ong4uu@yahoo.co.jp

From: "Mr. Kennedy Briskila Uzoka,"

Date: Mon, 1 Aug 2022 09:05:38 -0700

Message-ID:

Subject: INSTRUCTION TO RELEASE YOUR UNPAID FUND

To: undisclosed-recipients:;

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

Bcc: doctor@nl2k.ab.ca

X-Spam_score: 13.0

X-Spam_score_int: 130

X-Spam_bar: +++++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: We are aware of the stress you have been passing through and

how you have lost your money trying to claim your fund after which your fund

remains unpaid and your fund is now Re-deposited into the "Fed [...]Content analysis details: (13.0 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[209.85.208.45 listed in wl.mailspike.net]

1.6 SUBJ_ALL_CAPS Subject is all capitals

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

0.2 FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT Envelope-from freemail username ends

in digit

[lewechi855[at]gmail.com]

0.0 FREEMAIL_FROM Sender email is commonly abused enduser mail

provider

[lewechi855[at]gmail.com]

0.0 T_DKIM_INVALID DKIM-Signature header exists but is not valid

1.5 HK_NAME_FM_MR_MRS No description available.

0.0 T_HK_NAME_FM_MR_MRS No description available.

1.0 FREEMAIL_REPLYTO Reply-To/From or Reply-To/body contain

different freemails

3.1 UNDISC_FREEM Undisclosed recipients + freemail reply-to

2.7 ADVANCE_FEE_4_NEW Appears to be advance fee fraud (Nigerian 419)

3.0 UNDISC_MONEY Undisclosed recipients + money/fraud signs

Subject: {SPAM?} INSTRUCTION TO RELEASE YOUR UNPAID FUNDWe are aware of the stress you have been passing through and how you

have lost your money trying to claim your fund after which your fund

remains unpaid and your fund is now Re-deposited into the "Federal

Suspense Account. Henceforth, this honorable Bank United Bank for

Africa is now in charge to release your fund via ATM CARD

delivery.Respond to this e-mail on (tj1170255@gmail.com) with

immediate effect and we shall give you further details on how your

fund will be released.Best Regards,Mr. Kennedy Briskila Uzoka,

General Managing Director of

United Bank for Africa (U.B.A).

Vulnerability spam from Amazon

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Mon, 01 Aug 2022 14:39:00 -0600

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIcBi-00071u-Uq

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 01 Aug 2022 14:38:54 -0600

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Mon, 1 Aug 2022 14:38:54 -0600

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from e226-9.smtp-out.us-east-2.amazonses.com ([23.251.226.9]:48271)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from <010f01825a0cd5f5-a59725de-90cb-4078-be30-a60e0af58943-000000@us-east-2.amazonses.com>)

id 1oIXT7-0001y2-2E

for doctor@nk.ca;

Mon, 01 Aug 2022 09:36:38 -0600

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/simple;

s=ndjes4mrtuzus6qxu3frw3ubo3gpjndv; d=amazonses.com; t=1659368166;

h=Subject:From:To:Reply-To:List-Unsubscribe:List-Unsubscribe-Post:List-Id:Feedback-ID:Message-ID:MIME-Version:Date:Content-Type;

bh=Zj4vMzzTo8ILw2ATxWXbul4D+1i0/Hnif7WvHA+Q5CE=;

b=Weu+N1XX79HuVqMmI+6OEyPc11LiQOH+pHo5BnxaZ25uRTi82RpfNO2lJ8qSO3L0

6zzRUxL7fH2tvQAQJoBGcXX3HYE3eiLYA3h57U47LacxpE5s0xJF2TA9ULOlaJVZRhi

FrnT7UX9WtQfg79mZm/+hwXo8GgC/VBWrQKCFaF8=

Subject: { Bug Report } Vulnerability - Failure to invalidate session on

forget password link

From: Claire Ashton

To: "doctor@nk.ca"

Reply-To: Claire Ashton

List-Unsubscribe: ,


Subscriber-Uid:om199trscnc1a - Unsubscribe request&body=Please unsubscribe

me!>

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click

List-Id: ze9586d69hb79

X-Report-Abuse: https://email.offensiveguards.io/latest/campaigns/sw152ng3xha7e/report-abuse/ze9586d69hb79/om199trscnc1a

X-EBS: https://email.offensiveguards.io/latest/lists/block-address

Feedback-ID: 1.us-east-2.BpxGxN9WUJ3M/MMsQjRMRMl6wUvhP63pKB5BthJ+hhA=:AmazonSES

Message-ID: <010f01825a0cd5f5-a59725de-90cb-4078-be30-a60e0af58943-000000@us-east-2.amazonses.com>

MIME-Version: 1.0

Date: Mon, 1 Aug 2022 15:36:06 +0000

Content-Type: multipart/alternative; boundary=UvMZjECZ

X-SES-Outgoing: 2022.08.01-23.251.226.9--UvMZjECZ

Content-Type: text/plain; charset=utf-8

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableHello doctor,I Hope you are well, as an=C2=A0independent security res=

earcher I have

found some bugs/vulnerabilities in your website.VULN=

ERABILITY:=C2=A0Failure to invalidate session on forget passwordI hav=

e observed that when we=C2=A0request=C2=A0a forgot password link it

updat=

es the session instead of=C2=A0expiration. If an account=C2=A0is

logged=

=C2=A0in some account and the password reset link=C2=A0is used=C2=A0the

o=

ther account will get updated but not expired.STEPS TO REPRODUCE:

=1. Request a forgot password link.

2. Now login in another browser and=

then use the password reset link

in another browser.

3. You will notic=

e that the password=C2=A0will be changed=C2=A0successfully

and the other =

browser will still be active with the account you opened

in it.IMPA=

CT:If some account=C2=A0is logged=C2=A0in in=C2=A0some browser it=

=C2=A0will not

be=C2=A0logged out from that browser and=C2=A0will be logg=

ed=C2=A0in and=C2=A0can

be=C2=A0used for malicious activities.RECOM=

MENDATIONS:It should expire immediately when the password=C2=A0is cha=

nged.Regards.OffensiveGuards

5400 N Lakewood Ave

Chicago

=If you want this vulnerability to be published on our blog for

educact=

ional purposes, then unsubscribe

[https://email.offensiveguards.io/latest=

/campaigns/sw152ng3xha7e/track-url/om199trscnc1a/b49a449cfdbcc030f109bef0a9=

6a7f7cfab9503e]

or reply back to this email thank you.

--UvMZjECZ

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

=09{ Bug Report } Vulnerability - Failure to invalidate session on f=<br /><br /> orget password link


Hello doctor,

I Hope you are well, as an=C2=A0independent security researcher I have foun=

d some bugs/vulnerabilities in your website.

Vulnerability:=C2=A0Failure to invalidate session on forge=

t password

I have observed that when we=C2=A0request=C2=A0a forgot password link it up=

dates the session instead of=C2=A0expiration. If an account=C2=A0is logged=

=C2=A0in some account and the password reset link=C2=A0is used=C2=A0the oth=

er account will get updated but not expired.

Steps to reproduce:

1. Request a forgot password link.


2. Now login in another browser and then use the password reset link in ano=

ther browser.


3. You will notice that the password=C2=A0will be changed=C2=A0successfully=

and the other browser will still be active with the account you opened in =

it.

Impact:

If some account=C2=A0is logged=C2=A0in in=C2=A0some browser it=C2=A0will no=

t be=C2=A0logged out from that browser and=C2=A0will be logged=C2=A0in and=

=C2=A0can be=C2=A0used for malicious activities.

Recommendations:

It should expire immediately when the password=C2=A0is changed.

Regards.OffensiveGuards


5400 N Lakewood Ave


Chicago

If you want this vulnerability to be published on our blog for educactional=

purposes, then
l.offensiveguards.io/latest/campaigns/sw152ng3xha7e/track-url/om199trscnc1a=

/b49a449cfdbcc030f109bef0a96a7f7cfab9503e">unsubscribe
or reply back to=

this email thank you.

s://email.offensiveguards.io/latest/campaigns/sw152ng3xha7e/track-opening/o=

m199trscnc1a" alt=3D"" />

--UvMZjECZ--

NetKnow Now in Netcraft's Top 600

All data is from Netcraft Toolbar . Looks as if there are major changes to the Netcraft algorithm!NetKnowNetknow now 597 from ranks 628 at Netcraft .
We are now redirecting all traffic to Secured general server which now 597 from ranks 628 and pfs compliant .A significant increase! We must do
  1. security audits regularly
  2. check on illegitimate traffic hitting the web server
  3. a
  4. keep design current!
Some of our others domains and services ranks as follows:NetKnow Secure Server

ranks >2000000 from >2000000 Netcraft and pfs compliant .

NetKnow's secondary server

ranks at >2000000 from >2000000 last week on Netcraft and Secured secondary server using the wildcard certificate is at 997 from 1041 .

NetKnow's Anonynous FTP server

and non-anonymous must be set to client ports higher than 42000.

www.nl2k.ab.ca

ranks >2000000 from >2000000 on Netcraft.

internetedmonton.ca

ranks at >2000000 from >2000000.

edmontoninternetserviceprovider.ca

is at >2000000 from >2000000 .

edmontonab.ca

ranks > 2000000 from >2000000How do we compare with other providers in

Edmonton
, Alberta, Canada?Netknow again

We at Netknow are 597 from 774 since the middle of May 2022.Rogers

Rogers Business Solutions

which rank 7367 from 7614 and are hosted in Europe.Telus and reviews

Next we have Telus.com

ranked by Netcraft at 9457 from 9454 .

Sometimes their Web Hosting is done by
title="Internet Names for Business">Internet Names for Business


is ranked by Netcraft at >2000000 from >2000000 .Is Telus's ADSL network susceptible to Code Red Attacks and Attackers?

Reviews of Telus are available :

Government of AlbertaThe Government of Alberta Website

ranks 15947 from 15536 by Netcraft and seems to hosted on Cloudfare.Juno and NetZero

We have Juno Internet ranked on top

at https://www.juno.com/ 37573 from 36593 who are the owners of

US Based Netzero
at Netcraft Rank 56966 from 53634 .University of AlbertaThe University of Alberta
ranks 38906 from 36991 hosted by Amazon Techonologies.Shaw Cable

Next,

members.shaw.ca

ranks 1059989 from 938597 and retired and

Shaw Cable

is next at Netcraft rank 59320 from 56130 . Hosted now by Akamei .

Their Network Hosting Arm,

Big Pipe is at

Netcraft rank 282279 from 265332 and hosted by Akamai in Europe .Reviews of Shaw are available :

NAIT / Northern Alberta Institute of TechnologyNAIT ranks 75974 from 71999 hosted by Microsoft .Xplornetxplornet

ranks 96609 from 101440 and are listed with

Stentor and are joining up with Shaw.

According to an article in the Sherwood Park Independent, they are also getting an Alberta Government subsidy.City of EdmontonThe City of Edmonton
ranks 103235 from 106578 by Netcraft and hosted by Google.TekSavvyTekSavvy ranks 132678 from 136978 and are hosted by MicrosoftPrimusPrimus

ranks 235672 from 232323 and now points to BLACKIRON_DataCentres ranked >2000000 from >2000000.Internet Centre / CCINetInternet Centre

rank 269433 from 235672 . Their partner Rack Nine ranks > 2000000.Grant MacEwen University

MacEwan

ranks 355937 from 346331 .Distributel / 3Web / CIACybersurf

is ranked 424703 from 443876 and seems to be hosted in USA by Microsoft.Radiant Communications / goco.ca

Radiant Communications

are ranked by Netcraft >2000000 from >2000000 and part of goco.ca

which ranks 914204 from 916867 .MCSnet

MCSNET ranks 1341859 from 1340063 and are hosted by Microsoft .Nucleus Internet Services

After that we have

Nucleus Information Services
which can be found at Netcraft Rank >2000000 from >2000000 .Tera Byte Edmonton and reviews

Next is Tera-Byte

at Netcraft Rank >2000000 from >2000000 with

Tera-Byte.ca

ranking >2000000 from >2000000 and their wireless arm Tera-Byte Wireless

sold to Xplornet.

One of Tera-Byte's acquisitions

Edmonton Community Networks

ranks at >2000000 from >2000000 and

Go Edmonton ranks >2000000 from >2000000.

Alberta political blogger Daveberta ranks >2000000 from >2000000; interesting!!!

Reviews of Tera-byte is available at

here

and another here

and check Google for more reviews; just search tera byte.4Web

4web ranks >2000000 from >2000000 .Alentus / Wolfpaw

Alentus

rank by Netcraft >2000000 from >2000000 and I note they are hosted in the USA .

wolfpaw.net

which ranks at >2000000 from >2000000Wiband Wireless

Wiband Wireless

is deadYellowpencil

Yellowpencil Ranks >2000000 from >2000000WSI Corporation

Next is WSI - We Simply The Internet of Toronto

at Netcraft Position >2000000 from >2000000 and are being hosted on Amazon.Uniserve / Interbaun

Next, Uniserve

ranks on Netcraft >2000000 from >2000000

One of their acquisitions

interbaun

ranks with Netcraft ?????? from ?????? due to merging of sites.

One customer just came over from this organization in Nov 2006.Clearwave Broadband

Clearwave Broadband ranks

at >2000000 from >2000000Emergence by Design

Emergence by Design

now ranks >2000000 from >2000000.Platinum Communications

Platinum Communications Corp.

bought out by Xplornet .Wild Rose Internet

Wild Rose Internet

ranks >2000000 from >2000000 and I wonder if this is another wireless branch of Tera-Byte and bought out by Xplornet

TIC Internet

TIC Internet

ranks >2000000 from >2000000 ( I do remember you).Nisa Custom Internet Solutions

Nisa Custom Internet Solutions

ranks >2000000 from >2000000 by NetcraftMediaShaker

Media Shakers of Edmonton

ranks >2000000 from >2000000

Koi Media

Koi Media

rank >2000000 from >2000000WebFire

Webfire.ca

ranks >2000000 from >2000000 and seems to be connected with Shaw.Core Network Solutions Inc.

Core Network Solutions Inc.

ranks at >2000000 from >2000000 .The Network Centre

The Network Centre

ranks >2000000 from >2000000 and are linked with Telus high Speed.

Open Concept Internet, Inc.

Open Concept Internet, Inc.

rank > 2000000 from > 2000000

InterSpots

Interspots of Edmonton

rank > 2000000 from > 2000000 hosted by Stentor and acquired by Techalta ;Yegtel

Yegtel rank > 2000000 .Internet Crossroads

Internet Crossroads Ltd of North Edmonton

rank nothing from nothing by Netcraft and seems to merged with Tera-Byte/ecn.ab.ca .If I remember anymore, I will add to this entry, before Netcraft changes our ranking. Please watch this space and please feel free to peruse

our services.

Nigerian Phish from Google

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Mon, 01 Aug 2022 08:23:00 -0600

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIWIy-000FV8-M3

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 01 Aug 2022 08:22:00 -0600

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Mon, 1 Aug 2022 08:22:00 -0600

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-pf1-f181.google.com ([209.85.210.181]:43851)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIW7z-000ERI-4I

for doctor@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 01 Aug 2022 08:10:44 -0600

Received: by mail-pf1-f181.google.com with SMTP id u133so4054137pfc.10

for ; Mon, 01 Aug 2022 07:10:17 -0700 (PDT)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20210112;

h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:from:to:cc;

bh=3n9EO+/pxtIFmjix5GV27i0AAZSwDwZoR024TErBNXE=;

b=Wl2vfQPH/0mq5/spK2FTiZIeN60KtnjwoYm6vgIPXXkVO/R6NJgVWkf5XZntjKheqs

JDxQWtkDMhFpBCI48NfSWbGqrLkpCyI2r2FfE2jndqqANh1Cx66VxYzn3NaejFrrWmpo

dOgLOG9IADMVP6ddMPf0Vhaigc9zVIxmiV0/N0IXb6hcvOjlvEAlnnmKIUTnRxmlfKbe

hSpQKDLxO/JS5lVtwMHPDbBxo30p/ldIaROqLNenwSOSEQWfAcdWwhUlYlaWRttinCrH

Qv4w3D6V9Ut6zmZuHpW0IoY262K2gPoLaZbiRdiuJ+K3FoEG4B8rN4tbWZr3KmULd/nG

2KTQ==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20210112;

h=to:subject:message-id:date:from:mime-version:x-gm-message-state

:from:to:cc;

bh=3n9EO+/pxtIFmjix5GV27i0AAZSwDwZoR024TErBNXE=;

b=SoMxUbUEHdAV1F9jvB/NveeOjXd6WDmRHN/LSnrLK8eZo1e/3kffA9snMvFmrRzpSB

htoQCWcgbNVlT/Vu3aw2Kak2kkfWSHISVskY2/aXNOPJl+YlkmpJd5/hc76kQLvR/hIo

6JQQqymVTsPAQAloTXZq2gHhGbBF7qifxRKXyyY6Li7bLLZOf31RN3KfTuOiRX6T4pow

rfKeVAst4oRwS7nyg7By8OiBmmmY62iehcxgAKP8bMbsUlAoifQT3y8ExekAdV4B9w3u

TC3C9h7VXyzYyzJUtPWEcKzt0pRsocybxGEIc/g1Uz6hqg61xjB8fB5Uzu2fs93RDjTe

BbeA==

X-Gm-Message-State: ACgBeo21JuXVFxxJ7GbIPvFIBjowm8n+7vlBHUTuZyyS+Yu8H+juuE2d

LqrlpLToDhdjq5EYzXVi6rFU9AuLEjTQCFwQmxg5oWiplMmXaQ==

X-Google-Smtp-Source: AA6agR75GMO/MR5OcZzXD7Z3YIHlPLFSRf1FxHGFJe/n5228tM1CV+iRLkwaifwXhRBgXzB2l8hnq+9AyOO6hZYiVuA=

X-Received: by 2002:a63:9144:0:b0:41b:bd2e:2261 with SMTP id

l65-20020a639144000000b0041bbd2e2261mr9598625pge.533.1659363011748; Mon, 01

Aug 2022 07:10:11 -0700 (PDT)

MIME-Version: 1.0

From: "Mr. Osman Mohammed"

Date: Mon, 1 Aug 2022 14:03:10 -0700

Message-ID:

Subject: ATTN:

To: undisclosed-recipients:;

Content-Type: multipart/alternative; boundary="000000000000de68c605e52e8e35"

Bcc: doctor@doctor.nl2k.ab.ca

X-Spam_score: 11.7

X-Spam_score_int: 117

X-Spam_bar: +++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: ATTN: We (Visa Incorporation Burkina Faso) is now in charge

of your payment has been arranged to be paid to you through ATM VISA CARD.

An ATM Visa Card will be issued in your name and your Three Hundred and [...]

Content analysis details: (11.7 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.0 RCVD_IN_MSPIKE_H3 RBL: Good reputation (+3)

[209.85.210.181 listed in wl.mailspike.net]

0.0 DATE_IN_FUTURE_06_12 Date: is 6 to 12 hours after Received: date

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

0.2 FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT Envelope-from freemail username ends

in digit

[anthonyjake812[at]gmail.com]

0.0 FREEMAIL_FROM Sender email is commonly abused enduser mail

provider

[anthonyjake812[at]gmail.com]

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

-0.0 RCVD_IN_MSPIKE_WL Mailspike good senders

0.0 T_DKIM_INVALID DKIM-Signature header exists but is not valid

1.5 HK_NAME_FM_MR_MRS No description available.

0.0 T_HK_NAME_FM_MR_MRS No description available.

0.0 LOTS_OF_MONEY Huge... sums of money

1.5 MONEY_ATM_CARD Lots of money on an ATM card

0.0 T_FILL_THIS_FORM_SHORT Fill in a short form with personal

information

0.5 MONEY_FRAUD_8 Lots of money and very many fraud phrases

1.3 MONEY_FORM_SHORT Lots of money if you fill out a short form

3.7 ADVANCE_FEE_5_NEW_MONEY Advance Fee fraud and lots of money

3.0 UNDISC_MONEY Undisclosed recipients + money/fraud signs

0.0 FORM_FRAUD_5 Fill a form and many fraud phrases

Subject: {SPAM?} ATTN:--000000000000de68c605e52e8e35

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printableATTN:We (Visa Incorporation Burkina Faso) is now in charge of your payment has

been arranged to be paid to you through ATM VISA CARD. An ATM Visa Card

will be issued in your name and your Three Hundred and Thirty Thousand

United State Dollars ($330,000.00) will be loaded into it, and deliver it

to your postal address with the Pin code Number, as to enable you

withdrawal your funds from any ATM Machine anywhere in the world.This is so because Visa Card Inc. is a global payments technology company

that enables consumers, businesses, financial institutions and governments

to use digital currency instead of cash and checks, and the Government

choose us to payout all the compensation funds via atm visa card to scammed

beneficiaries.

An ATM card will be issued to you immediately which you can use to withdraw

your funds from any ATM Machine, but the maximum is $20,000 dollars per day

because the Card has been upgrade. So if you like to receive your funds

through this means you=E2=80=99re advised to confirm with the following inf=

ormation

as stated below:1. Your Full Name:

2. Address Where You Want the Courier Company to Send Your ATM Card To

or (P.O Box):

3. Your Age:

4. Occupation:

5. Cell/Mobile Number:Please Be Warned, as The United Nations Anti-Crime Commission and the

United State Government does not instruct any other Bank or agent in this

payment except my office. we advise you to stop all the communications you

are having with any other Agent or bank officials in Europe, Asia and

Africa regarding to your payment.Thanks for your understanding as you follow instructions.Yours in Services.Honorable Mr. Osman MohammedDirector ATM VISA CARD Issuance Department

(Visa Incorporation Burkina Faso).--000000000000de68c605e52e8e35

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

ATTN:

We (Visa Incorporation Burkina Faso) is now in charge of=20

your payment has been arranged to be paid to you through ATM VISA CARD.=20

An ATM Visa Card will be issued in your name and your Three Hundred and=20

Thirty Thousand United State Dollars ($330,000.00) will be loaded into=20

it, and deliver it to your postal address with the Pin code Number, as=20

to enable you withdrawal your funds from any ATM Machine anywhere in the

world.

This is so because Visa Card Inc. is a global payments=20

technology company that enables consumers, businesses, financial=20

institutions and governments to use digital currency instead of cash and

checks, and the Government choose us to payout all the compensation=20

funds via atm visa card to scammed beneficiaries.


An ATM=20

card will be issued to you immediately which you can use to withdraw=20

your funds from any ATM Machine, but the maximum is $20,000 dollars per=20

day because the Card has been upgrade. So if you like to receive your=20

funds through this means you=E2=80=99re advised to confirm with the followi=

ng=20

information as stated below:

1. Your Full Name:
2. Address Where =

You Want the Courier Company to Send Your ATM Card To
or (P.O Box):
3=

. Your Age:
4. Occupation:
5. Cell/Mobile Number:

Please

Be Warned, as The United Nations Anti-Crime Commission and the United=20

State Government does not instruct any other Bank or agent in this=20

payment except my office. we advise you to stop all the communications=20

you are having with any other Agent or bank officials in Europe, Asia=20

and Africa regarding to your payment.

Thanks for your understanding =

as you follow instructions.

Yours in Services.

Honorable Mr. =

Osman Mohammed

Director ATM VISA CARD Issuance Department
(Visa I=

ncorporation Burkina Faso).--000000000000de68c605e52e8e35--

Pain Fix Phish from Russia

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Mon, 01 Aug 2022 08:22:00 -0600

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIWI8-000FNQ-Ie

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 01 Aug 2022 08:21:08 -0600

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Mon, 1 Aug 2022 08:21:08 -0600

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from [193.108.114.128] (port=39094 helo=borderlandresearch.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtp (Exim 4.95 (FreeBSD))

id 1oIVek-000BCm-IA

for doctor@netknow.ca;

Mon, 01 Aug 2022 07:40:31 -0600

From:_20 Second Pain Fix

Subject:_Top Doc: “Neuropathic Pain? Do This Immediately…” (End Neuropathy)

Date: Mon, 01 Aug 2022 15:39:59 +0200

To: doctor@netknow.ca

Reply-To: "Adobe Creative Cloud"

MIME-Version: 1.0

X-mailer: nlserver, Build 6.7.0

Message-ID:

X-250ok-CID: P26341-121020

TenantHeader: 1d0e6311-6f98-4c5b-8b0e-VdNkwlkcf8AXEoWJZmkgB1S

Affinity: prod.default

X-cust_MessageID: 1938757681

X-cust_DeliveryID: 350826

X-cust_InstanceName: aci_prod

MessageMaxRetry:20

MessageRetryPeriod: 3600

MessageWebValidityDuration: 2592000

MessageValidityDuration: 432000

X-cust_IMSOrgID:

Content-Transfer-Encoding: 7bit

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

X-Spam_score: 9.9

X-Spam_score_int: 99

X-Spam_bar: +++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: |MC:SUBJECT| |MC_PREVIEW_TEXT| View this email in your

browser If your doctor ever told you…Content analysis details: (9.9 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

0.0 URIBL_BLOCKED ADMINISTRATOR NOTICE: The query to URIBL was

blocked. See

http://wiki.apache.org/spamassassin/DnsBlocklists#dnsbl-block

for more information.

[URIs: page.link]

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

1.1 MIME_HTML_ONLY BODY: Message only has text/html MIME parts

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

2.4 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level

above 50%

[cf: 100]

1.7 RAZOR2_CHECK Listed in Razor2 (http://razor.sf.net/)

0.4 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 gives confidence level above 50%

[cf: 100]

0.0 FSL_BULK_SIG Bulk signature with no Unsubscribe

0.3 MIME_8BIT_HEADER Message header contains 8-bit character

1.3 RDNS_NONE Delivered to internal network by a host with no rDNS

1.1 SUBJ_ILLEGAL_CHARS Subject: has too many raw illegal characters

1.5 HDRS_MISSP Misspaced headers

0.1 SUBJECT_NEEDS_ENCODING Subject is encoded but does not specify

the encoding

0.0 T_REMOTE_IMAGE Message contains an external image

Subject: {SPAM?} _Top Doc: “Neuropathic Pain? Do This Immediately…” (End Neuropathy)*|MC:SUBJECT|*

View this email in your browserIf your doctor ever told you…

That the only thing left to do was amputate…

Here’s a story of how my mom went from…

Almost losing her leg to becoming pain-free once again.This nerve pain breakthrough is so astonishing…

Over 13,039 Americans have finally become able to live their normal life…

… after years of agony from numbness, pins and needles, and a relentless burning sensation all over their body.

Thanks to what scientists call…

The “Nerve Control Emergency Response Program”.

You can now enjoy a healthy, normal life without the nightmare of losing a leg.

Discover what this “Nerve Control Emergency Response Program” is…

And how it can make you pain-free just like my mom.

=> Click here to discover more >> How my Mom went from ‘extreme pain’ to pain-free? (True story)

e-mail lottery spam from outlook

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Mon, 01 Aug 2022 07:35:00 -0600

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIVZQ-0009l0-AF

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 01 Aug 2022 07:34:56 -0600

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Mon, 1 Aug 2022 07:34:56 -0600

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-db8eur05olkn2076.outbound.protection.outlook.com ([40.92.89.76]:7648 helo=EUR05-DB8-obe.outbound.protection.outlook.com)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIPPi-000Bp8-Vd

for doctor@doctor.nl2k.ab.ca;

Mon, 01 Aug 2022 01:00:38 -0600

ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=OBjMwPy9PQfmm+ckUT39Xmp/BJRDL5UDKw6nmGCrELu5CCQQ5lSOthEc78Isc010VPTEjvoH57sc3PsBYiT+yN35qaQQO1c+eBQ5Q3wDPAZ8Pw645Uo0xI8I8H6cyQ35FP55SUE1Fhpj0TuGVdTfKkbyrObT22cFk96n6NnreoZmTEOUb5m9mSCNPEIJDoQunauhc0n33PGTimbFe5a9OG4NNnWFtGVllOzvL/d7/etAk9wA2RrST1zgqiiK8ZS6DDrKuIaqWZl9QsUcaY1p6zX4kqKP5uGGTBGy1fVx1h7hnNYXju4wAX8rH9TWM7LsDEURdoZYkzopMDJe6jGmsw==

ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;

s=arcselector9901;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;

bh=GaA2W+PSc6UJQclHCqKdqyamzk+taHberkhZ7kz6zJ0=;

b=BFAIWJ9QJ517kMqMfUl0CqkKFaj8r987w3yGUat++NmdOHquyHHQ/X6XMem6Ly7cDOWqhE3fmRRoU7JCWHnupc5sFA0u3b92UIlCDZVzbMD3g16NPp4ylPwcPqFHaKoqq10xcwlaUxDUqKzl96LIgqTrbWULWndCj5LoMrXKT1a/sGnBfEpE4f6GWPMF0fl+nivD5sIcuMUjAF4F0lzj5w9vmlOrBQcMx771WqUFhQ9zpjPgWFJpoxFCRBuuZRC2Bc980vOf7NUiJPrVqOW7IeZLi7j1UwTrNdWb2rVOdxFCEbXC8MhlmF1Pz6ROBZtZWti5mfhX7WwHbU3s85lYPA==

ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;

dkim=none; arc=none

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=outlook.com;

s=selector1;

h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;

bh=GaA2W+PSc6UJQclHCqKdqyamzk+taHberkhZ7kz6zJ0=;

b=H8784bY43qpizrGvvRtMMospgojts5RDvj2bpUsCow3KhVAXcSd8e1zHM7CiqrdFPFjm0CyLIwsREFS3gCLe77b2nBo3QHH8i+Q+K7Ou6NS1HWqa2LKix6Vvk013kG/+bHZAFN9XgWusF1hLKMYZx17jH5WK6SZUbwX9316wyVtWxxD+kZ0iGXOzAIBn9HEKdk+mXqnvUlUGgY5/nw8hXIPZNM1jKckTCGfMHjyqU6LVbXrMIh4tgQQfIJ0urYUE0N84SVFfeJX4057gLORHsL8bo6U75lEDs2z4HlIxyMorCMpdY/tUZlVZcBL+xv4Pbif+J0Lq+u6mEWbh0NIykg==

Received: from VI1PR0102MB3120.eurprd01.prod.exchangelabs.com

(2603:10a6:803:7::33) by HE1PR0101MB2348.eurprd01.prod.exchangelabs.com

(2603:10a6:3:80::17) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,

cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.5482.13; Mon, 1 Aug

2022 06:59:51 +0000

Received: from VI1PR0102MB3120.eurprd01.prod.exchangelabs.com

([fe80::e93a:976a:d410:de67]) by

VI1PR0102MB3120.eurprd01.prod.exchangelabs.com

([fe80::e93a:976a:d410:de67%4]) with mapi id 15.20.5482.016; Mon, 1 Aug 2022

06:59:51 +0000

From: BID REWARD

Subject: YOUR EMAIL HAS WON $1,000,000!!!!

Thread-Topic: YOUR EMAIL HAS WON $1,000,000!!!!

Thread-Index: AQHYpXRL1iJiHCpt8EaKzrxVM7Gq5Q==

Date: Mon, 1 Aug 2022 06:59:50 +0000

Message-ID:References:In-Reply-To:Accept-Language: en-US

Content-Language: en-US

X-MS-Has-Attach:

X-MS-TNEF-Correlator:

msip_labels:

x-tmn: [N4C7qwG1OoBpQAXMWOYcb9nc/jjqR3XU]

x-ms-publictraffictype: Email

x-ms-office365-filtering-correlation-id: d86e1f07-4043-4257-709a-08da738b6e05

x-ms-traffictypediagnostic: HE1PR0101MB2348:EE_

x-microsoft-antispam: BCL:0;

x-microsoft-antispam-message-info:

jv9ry6HXN7C4VhmswN+cD3yu0PeU0U2Yi6nUQqex+sWc184jm5HDaiiMV5IwV3we63pDHWN3R0lWhRc5seU8R0zm/iGtrFxUx0WNo8M3h8+YWKniYMogxDG9s8YxOdidD1DP4xVZAqVwK9bm9Q2fK0eVYa5mwYMKrO4KKL04LFTIaWsNaNXrLCxLcv71uIqRQ0pb57wjy7jkz0R5buMqd2jVc68bvwztqBiXSOROPmZbB64BIW5CfVQZduWrIerFu2LurHYaTQ9V3Wip1UOeCWltNK3C9rTG8y15uJJK4Mgp1Zak5jWN38ntndRfCcSCCP9AuUV+6uH83DiQgPe1t54nigMIdU4ulseT2zKg2ASgY5QuwpPWjcvHiPQBf80YfjmwajJ8HNTadiAdkKqe9PbFkuEWDOVL5FsEKPU5miKFssv9Iix+tQ2EZmiBRuhcfvgc9WTI4ybljgp3EUoIyP9RgxXCnr2sG2QiVtI6ZiptbqVM7HGjRtadrPN8wGPONON5Rt7sawJAdJLnxJWzcacJLv0HBRVaciwQFuVUcjS/99rbleUEdISa2DgB0b8P/Udjx8n2J4E9B/4zv06c98xP7w1Onvjhg6a7emiCRt10i9gyFBpCzdrg9GE8XPTB

x-ms-exchange-antispam-messagedata-chunkcount: 1

x-ms-exchange-antispam-messagedata-0:

=?Windows-1252?Q?5j3UKcGy8xjLKwcOVF1BwlebHYTQfgYEzpnk/kHVu0sepKteKTtRKAEM?=

=?Windows-1252?Q?zwlqJPEQ05sBa7ZAyd0yxVXmgU1yV3PtAzv8ThJeufxnUgLLXlAIUbBG?=

=?Windows-1252?Q?kIqvMI3UntlBDN2TkG1SGp3LoFLNtV0c12QULG/Y3/8j+bVwkwTl924g?=

=?Windows-1252?Q?oXs4WWzjptr9TkNcoAuIIZXC9Wd5l7PsBarsVvbeCq5wmzgXWLev+ZkA?=

=?Windows-1252?Q?BzstofimVavw5IeQZx6ceEjG9Ex5d/YzmYNweDbPABR6lt66GT1jdBXO?=

=?Windows-1252?Q?puC5YQqbUkw5AYYxzrYvTH/8qf/cGAKDs7t+dvsk6nVIjRElmcZVpxI7?=

=?Windows-1252?Q?8CfMy/uABOGvJ+yli6F6q7niEnf2relRoIyzRm4A/XbmaC9kkDz8T6K0?=

=?Windows-1252?Q?tQRlwaVdGGQKTmQZE+EZX7vKJc6/X4r87ISIJFGUQ8LfJNLErEZrzgzM?=

=?Windows-1252?Q?Ma/8buVXWRilEKl5JlbwCDSAAqijmel7468aJycqt1HDIe/ybgH3Sp4I?=

=?Windows-1252?Q?bf+wUBhWpl5WwrUkL6Bs5Axh0YRh6D6f587QUYjdECEV93OypJb8+fbX?=

=?Windows-1252?Q?wx/RdUttUTT4m2HijgJAFGk50aUKXIFMlvLIKyzloK76LtULqnShYQcD?=

=?Windows-1252?Q?lcBqIakQu0d5SV+2uUF5VkQkCaCoyhfKGHNBPMjbbcR/n6lz9GDFMGUf?=

=?Windows-1252?Q?KrT5zyzByvLd/E2S5KPrfSeCXFQzWAnMSYFxe4ERMgwVFT5Xd1zz7PqJ?=

=?Windows-1252?Q?u2ChbCHhcmzOYK8diPimB091E47jDQPOz6xvHCL5cj5FchjzPhEf1fyy?=

=?Windows-1252?Q?oXEzMz8EFRQQWSj2jOPVa8+JacAjVzEK0CHV2cGWPIpcliBB3Q1zUZ56?=

=?Windows-1252?Q?LFumUku3D5bqZlDAkToKnOosms+MmrJ1LGSKaypYSYkdAeN9n1rqB+PM?=

=?Windows-1252?Q?5o51F/R2MVAmjhIZsmsgn49I5dI5kRvLHcn7fvk6JBxSezVBT7GaLTHr?=

=?Windows-1252?Q?6Cag20qpKDk8BLVQVm7J0iEgrAoIfcItzvvWsaOWwQO4cBHB4l0FBAb3?=

=?Windows-1252?Q?Ng0o+MIrd39h8eMhig4K0xtyxOLEln+ROgtWgIUkAvZF7o/eSVtPIzfd?=

=?Windows-1252?Q?RV3GPcd5xA8MjD2dDVAuAveN9tqRYOVRSpW1EDm+PG2VTzWg5XRoxYu4?=

=?Windows-1252?Q?FN5QY3/V4hMGvj6sFzWxWuGUL8WkPCwFs4wnxBwb/2fAMrFWkNJ3KNIO?=

=?Windows-1252?Q?aKaePapot+IoSb+T+PmuG89GLsiZ0tJDUcxgUxYzqwrkukj1GjwBk+Ax?=

=?Windows-1252?Q?oH/9miQZ54bub7se1yMdtz5ZmTUgZJPxVYa+7zTPSLLwByyf?=

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="_000_VI1PR0102MB31204BF6E096482D5B0F59F5BA9A9VI1PR0102MB3120_"

MIME-Version: 1.0

X-OriginatorOrg: outlook.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal

X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: VI1PR0102MB3120.eurprd01.prod.exchangelabs.com

X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: d86e1f07-4043-4257-709a-08da738b6e05

X-MS-Exchange-CrossTenant-originalarrivaltime: 01 Aug 2022 06:59:50.9532

(UTC)

X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader: Hosted

X-MS-Exchange-CrossTenant-id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa

X-MS-Exchange-CrossTenant-rms-persistedconsumerorg: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: HE1PR0101MB2348

X-Spam_score: 17.2

X-Spam_score_int: 172

X-Spam_bar: +++++++++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: 2022 MICROSOFT YAHOO ANNIVERSARY AWARD NOTIFICATION This

is to inform you that your active email address has won you a prize money

of $1,000,000.00 (One Million United States Dollars Only) for 2022 Prize promotion

which was organized by YAHOO, AOL & WI [...]Content analysis details: (17.2 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[40.92.89.76 listed in wl.mailspike.net]

1.6 SUBJ_ALL_CAPS Subject is all capitals

-0.0 T_RP_MATCHES_RCVD Envelope sender domain matches handover relay

domain

1.2 MISSING_HEADERS Missing To: header

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

-0.0 SPF_HELO_PASS SPF: HELO matches SPF record

0.2 FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT Envelope-from freemail username ends

in digit

[microyearly17[at]outlook.com]

0.0 FREEMAIL_FROM Sender email is commonly abused enduser mail

provider

[microyearly17[at]outlook.com]

2.5 MILLION_USD BODY: Talks about millions of dollars

2.5 US_DOLLARS_3 BODY: Mentions millions of $ ($NN,NNN,NNN.NN)

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

1.4 MALFORMED_FREEMAIL Bad headers on message from free email

service

0.0 T_DKIM_INVALID DKIM-Signature header exists but is not valid

0.0 LOTS_OF_MONEY Huge... sums of money

1.0 FREEMAIL_REPLY From and body contain different freemails

1.8 LONG_INVISIBLE_TEXT Long block of hidden text - bayes poison?

1.0 MONEY_LOTTERY Lots of money from a lottery

2.2 FILL_THIS_FORM_LOAN Answer loan question(s)

0.0 T_FILL_THIS_FORM_LOAN Answer loan question(s)

0.0 MONEY_FORM Lots of money if you fill out a form

1.8 ADVANCE_FEE_5_NEW_FRM_MNY Advance Fee fraud form and lots of

money

Subject: {SPAM?} YOUR EMAIL HAS WON $1,000,000!!!!--_000_VI1PR0102MB31204BF6E096482D5B0F59F5BA9A9VI1PR0102MB3120_

Content-Type: text/plain; charset="Windows-1252"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable2022 MICROSOFT YAHOO ANNIVERSARY AWARD NOTIFICATION

This is to inform you that your active email address has won you a prize mo=

ney of $1,000,000.00 (One Million United States Dollars Only) for 2022 Priz=

e promotion which was organized by YAHOO, AOL & WINDOWS LIVE, MSN this 2022=

, YAHOO and MICROSOFT collects all the email addresses of the people that a=

re active online, among the millions that subscribed to Yahoo and Hotmail a=

nd few from other e-mail providers. Six people are selected to benefit from=

this promotion and you are one of the Selected Winners.

PAYMENT OF PRIZE AND C=

LAIM.

Winners shall be paid in accordance with his/her Settlement Centre. Yahoo P=

rize Award must be claimed no later than 28th days, from date of Notificati=

on. Any prize not claimed within this period will be forfeited. Stated belo=

w are your identification numbers: BATCH NUMBER: MFI/08/APA-43658, REFERENC=

E NUMBER:2008234522, PIN: 1208WINNING NUMBER: 45 07 33 25 14 48 And Bonus 1=

1, These numbers fall within the Johannesburg South African Location file, =

you are requested to contact our fiduciary agent in Johannesburg South Afri=

ca and send your winning identification numbers to her and also call immedi=

ately you send her your details:

CLAIMS MANAGER CONTACT INFORMATION:

NAME: MRS. EMMA WILLIAMS

E-Mail: prizeclaim77@gmail.com

TEL:+ 27 73 865 5543.

You are advised to send the following information to your Claims Agent/Mana=

ger to facilitate the release of your fund to you. Also remember to call he=

r after you sent your details.1. Full Name=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85.

2. Country.......................................

3. Contact Address=85=85=85=85=85=85=85=85

4. Age............................................

5. Mobile Tel Number=85=85=85=85=85=85..

6. Sex=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85

7. Occupation=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85..

8. Marital Status............................

9. Email address=85=85=85=85=85=85=85=85..

C=

ongratulations!! Once again.Yours in service,Susan Davies (coordinator)

For security reasons, you are advised to keep your winning information conf=

idential till your claims is processed and your money remitted to your nomi=

nated bank account. This is part of our precautionary measure to avoid doub=

le claiming and unwarranted abuse of this program by some unscrupulous elem=

ents. Please be warned!!!!!--_000_VI1PR0102MB31204BF6E096482D5B0F59F5BA9A9VI1PR0102MB3120_

Content-Type: text/html; charset="Windows-1252"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
252">
x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_ele=

mentToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_elementToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_eleme=

ntToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementToProof =

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_elementT=

oProof x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x elementToProof" style=3D"margin:0px; fon=

t-size:15px; font-family:Calibri,Helvetica,sans-serif; orphans:2; widows:2;=

background-color:rgb(255,255,255)"> 

              2022 MICROSOFT YAHOO ANNI=

VERSARY AWARD NOTIFICATION  

ily:Calibri,Helvetica,sans-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb=

(255,255,255); display:inline!important">s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

                     =

;      

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

This is to inform you that your active email address has won you a prize mo=

ney of $1,000,000.00 (One Million United States Dollars Only) for 2022 Priz=

e promotion which was organized by YAHOO, AOL & WINDOWS LIVE, MSN this =

2022, YAHOO and MICROSOFT collects all

the email addresses of the people that are active online, among the millio=

ns that subscribed to Yahoo and Hotmail and few from other e-mail providers=

. Six people are selected to benefit from this promotion and you are one of=

the Selected Winners.          

                    &nbs=

p;                     &n=

bsp;  

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

                     =

;                     &nb=

sp;        

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

            &nb=

sp;            =

                    =

        PAYMENT OF PRIZE AND CLAIM.

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

 

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

Winners shall be paid in accordance with his/her Settlement Centre. Yahoo P=

rize Award must be claimed no later than 28th days, from date of Notificati=

on. Any prize not claimed within this period will be forfeited. Stated belo=

w are your identification numbers:

BATCH NUMBER: MFI/08/APA-43658, REFERENCE NUMBER:2008234522, PIN: 1208WINN=

ING NUMBER: 45 07 33 25 14 48 And Bonus 11, These numbers fall within the J=

ohannesburg South African Location file, you are requested to contact our f=

iduciary agent in Johannesburg South

Africa and send your winning identification numbers to her and also call i=

mmediately you send her your details:

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

 

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

CLAIMS MANAGER CONTACT INFORMATION:

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

NAME: MRS. EMMA WILLIAMS 

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

E-Mail: 
ont-size:16pt">
plicable" style=3D"margin:0px">prizeclaim77@gmail.com


s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

TEL:+ 27 73 865 5543.

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

 

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

You are advised to send the following information to your Claims Agent/Mana=

ger to facilitate the release of your fund to you. Also remember to call he=

r after you sent your details.

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

1. Full Name=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85.

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

2. Country.......................................

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

3. Contact Address=85=85=85=85=85=85=85=85        

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

4. Age............................................

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

5. Mobile Tel Number=85=85=85=85=85=85..

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

6.  Sex=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

7. Occupation=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85..

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

8. Marital Status............................

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

9. Email address=85=85=85=85=85=85=85=85..

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

                     =

;                     &nb=

sp;                     &=

nbsp;                    =

                    &nbs=

p;                     &n=

bsp;                  

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

            &nb=

sp;            =

            &nb=

sp;            =

            &nb=

sp;           
class=3D"x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_gmail-x_x_gmail-x_x_x_gmail-mark40kjw=

7p83 x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_gmail-x_x_gmail-x_x_x_gmail-SSBqA0O5vTLfa=

9GC1wxGQ" style=3D"margin:0px">
_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

gmail-x_x_gmail-x_x_markp1gddqepm x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_gmail-x_x_gm=

ail-x_x_SSBqA0O5vTLfa9GC1wxGQ" style=3D"margin:0px; padding:0px 1px; border=

-radius:2px">
_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_gmail-x_x_gmail-x_=

mark38eyyz43i x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_gmail-x_x_gmail-x_SSBqA0O5vTLfa9=

GC1wxGQ" style=3D"margin:0px; padding:0px 1px; border-radius:2px">
ss=3D"x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_gmail-x_x_gmail-markr1sn77o40 x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_gmail-x_x_gmail-SSBqA0O5vTLfa9GC1wxGQ" style=3D"margin:0=

px">
x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_gmail-x_mark68kiagjbp x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_gmail-x__2mvHg_8QQFEuo2e0RlZLXB" style=3D"margin:0p=

x; padding:0px 1px; border-radius:2px">
_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_gmail-marku4oz0e7gk x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_gmail-_2mvHg_8QQFE=

uo2e0RlZLXB" style=3D"margin:0px">
x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_mark7ot613k9y x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x=

_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_=

x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x__2mvHg_8QQFEuo2e0RlZLXB" style=3D=

"margin:0px; padding:0px 1px; border-radius:2px">Congratulations

an>
!!

Once again.

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

 Yours in service,               &n=

bsp;                

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

 Susan Davies (coordinator)

s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">s-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">

 

ns-serif; orphans:2; widows:2; background-color:rgb(255,255,255)">For secur=

ity reasons, you are advised to keep your winning information confidential =

till your claims is processed and

your money remitted to your nominated bank account. This is part of our pr=

ecautionary measure to avoid double claiming and unwarranted abuse of this =

program by some unscrupulous elements. Please be warned!!!!!
--_000_VI1PR0102MB31204BF6E096482D5B0F59F5BA9A9VI1PR0102MB3120_--

Nigerian Spam from Gmail

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Sun, 31 Jul 2022 15:09:00 -0600

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIGAu-0003bJ-Tc

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Sun, 31 Jul 2022 15:08:36 -0600

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Sun, 31 Jul 2022 15:08:36 -0600

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from mail-lf1-f43.google.com ([209.85.167.43]:38648)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtps (TLS1.3) tls TLS_AES_128_GCM_SHA256

(Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oIFja-00015t-ND

for doctor@doctor.nl2k.ab.ca;

Sun, 31 Jul 2022 14:40:32 -0600

Received: by mail-lf1-f43.google.com with SMTP id bq11so9361852lfb.5

for ; Sun, 31 Jul 2022 13:39:57 -0700 (PDT)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20210112;

h=content-transfer-encoding:to:subject:message-id:date:from:reply-to

:mime-version:from:to:cc;

bh=FCa3PgHYkxbDtL0KIsZbdWtwyd1wZ7lsNTVp0TR2FEU=;

b=mtyxXDfZlqguoz6BeWE+SFlt68pduNaRWyiXvNnKoMENU97Tt1+WyQgRQjAG6OVzI4

3n33XvD+TEHJaLhMvPYeIXBiLXfuaboreEtN6s7dJdeCmoMwNMlLTOtwje36CuxNToK9

4gVTrsCP6EIxVj3V6a6EMyqYnxYv5pQZvtIPNirJLfjD76oFb4oIyjdfWPv+YidzDKVI

8F6XFNfjpNYDTy5sq36hs6An7RfNskpYzoZJ45QprXD7oHW50hyDEoOeBEo5Y32k8gXE

i2ux83LKhQs9f4YoyQBD8AcaceyIdawEl1igHS2oBFhJsm2bZ2llVaXM9t54Q8INjNag

0uNw==

X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=1e100.net; s=20210112;

h=content-transfer-encoding:to:subject:message-id:date:from:reply-to

:mime-version:x-gm-message-state:from:to:cc;

bh=FCa3PgHYkxbDtL0KIsZbdWtwyd1wZ7lsNTVp0TR2FEU=;

b=P10HLidoo4NEtTHz/fz0NQXlZD/hH7hnpi1Mqopzl8gCkpmUt6nt1UAH+q5v8D5o15

UYwxlMZeaUInUtkT5CmCkb9qJsKgBFYxpGkoPf1XDMMk0mOVKzG/x1JXWoT4MdDqPmat

E4PuIG4Ie4QOWksnMqsACzWmXhM4sLdgf1qn+NtgIfojy0pnWaawUB1oY/ks9k4pyDBP

apP2EsLVJEnZbZ1oUke6ahVws/bqoBet3hRbY31Zr1vNICpyEzYucD/torH+pPpPxvI6

hTvcCw0wJ9liu+DiBlpc6BKqkVGWLs2tU1WxMg/lKqfF5QCaHpXmbd53qWE6fvXK9Y00

3eQw==

X-Gm-Message-State: AJIora8Hf3kxtTbgr1FtQOopEa1zxF0B4fZdNt19nqRzYjvtyNG4bIhC

szGMsz3Yl4bldlV8mBZJ8VptF9TMvl4nHf1bzMw=

X-Google-Smtp-Source: AGRyM1suh6rp1T/Owku3mxy4eUTjxg8uH4S63lEhDmm+oGyAtzta77+o2jSsYbPYvljFRAVad+VWeTw9ZjxzIyt9rws=

X-Received: by 2002:a05:6512:c13:b0:48a:9341:68ad with SMTP id

z19-20020a0565120c1300b0048a934168admr4384529lfu.333.1659299990205; Sun, 31

Jul 2022 13:39:50 -0700 (PDT)

MIME-Version: 1.0

Received: by 2002:a2e:86d7:0:0:0:0:0 with HTTP; Sun, 31 Jul 2022 13:39:49

-0700 (PDT)

Reply-To: mrhassanr900@gmail.com

From: "MR. HASSAN B ROUHANI"

Date: Sun, 31 Jul 2022 13:39:49 -0700

Message-ID:

Subject: GET BACK TO ME IMMEDIATELY?

To: undisclosed-recipients:;

Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Bcc: doctor@doctor.nl2k.ab.ca

X-Spam_score: 21.7

X-Spam_score_int: 217

X-Spam_bar: +++++++++++++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: I am Mr. HASSAN ROUHANI. I got your contact information from

a reputable business/professional directory. I'm working with a Bank as

one of the Senior Staff. I am writing you this memo, because I ha [...]Content analysis details: (21.7 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

-0.2 RCVD_IN_MSPIKE_H2 RBL: Average reputation (+2)

[209.85.167.43 listed in wl.mailspike.net]

1.6 SUBJ_ALL_CAPS Subject is all capitals

0.2 FREEMAIL_REPLYTO_END_DIGIT Reply-To freemail username ends in

digit

[mrhassanr900[at]gmail.com]

-0.0 SPF_PASS SPF: sender matches SPF record

0.2 FREEMAIL_ENVFROM_END_DIGIT Envelope-from freemail username ends

in digit

[kubbahdonzu2018[at]gmail.com]

0.0 FREEMAIL_FROM Sender email is commonly abused enduser mail

provider

[kubbahdonzu2018[at]gmail.com]

2.5 HK_SCAM_N2 BODY: No description available.

0.9 URG_BIZ BODY: Contains urgent matter

2.0 HK_SCAM No description available.

0.0 T_DKIM_INVALID DKIM-Signature header exists but is not valid

1.5 HK_NAME_FM_MR_MRS No description available.

0.0 T_HK_NAME_FM_MR_MRS No description available.

0.0 LOTS_OF_MONEY Huge... sums of money

1.0 FREEMAIL_REPLYTO Reply-To/From or Reply-To/body contain

different freemails

3.1 UNDISC_FREEM Undisclosed recipients + freemail reply-to

2.0 MONEY_FREEMAIL_REPTO Lots of money from someone using free

email?

3.7 ADVANCE_FEE_5_NEW_MONEY Advance Fee fraud and lots of money

3.0 UNDISC_MONEY Undisclosed recipients + money/fraud signs

Subject: {SPAM?} GET BACK TO ME IMMEDIATELY?I am Mr. HASSAN ROUHANI. I got your contact information from a

reputable business/professional directory. I'm working with a Bank=C2=A0 as

one of the Senior Staff. I am writing you this memo, because I have an

urgent BUSINESS PROPOSAL for you that will benefit both of us and it=E2=80=

=99s

urgent. USD$41.6 Million Dollars. is an abandoned Fund with no one to

lay claim on it, The Depositor died Years ago, I cross-check his file

no next of kin, I will use my position in bank as Senior Staff

move/transfer the Fund to your account for mutual benefit of our both

families,For more details, write me on my personal contact (mrhassanr900@gmail.com)Yours Sincerely,

=C2=A0=C2=A0=C2=A0=C2=A0 Mr. Hassan Rouhani.

Home Depot Phish from Moscow, Russia

Return-path:

Envelope-to: dave@doctor.nl2k.ab.ca

Delivery-date: Sun, 31 Jul 2022 23:04:00 -0600

Received: from doctor by doctor.nl2k.ab.ca with local (Exim 4.95 (FreeBSD))

(envelope-from )

id 1oINaY-000ITT-HR

for dave@doctor.nl2k.ab.ca;

Sun, 31 Jul 2022 23:03:34 -0600

Resent-From: The Doctor

Resent-Date: Sun, 31 Jul 2022 23:03:34 -0600

Resent-Message-ID:

Resent-To: Dave Yadallee

Received: from [193.108.114.128] (port=49006 helo=laimanting.net)

by doctor.nl2k.ab.ca with esmtp (Exim 4.95 (FreeBSD))

id 1oIJdS-000JUl-Fn

for bin@nl2k.ab.ca;

Sun, 31 Jul 2022 18:50:23 -0600

From:_Congratulations

Subject:_We want to reward you for your feedback!

Date: Sun, 31 Jul 2022 16:18:25 +0200

To: bin@nl2k.ab.ca

Reply-To: "Adobe Creative Cloud"

MIME-Version: 1.0

X-mailer: nlserver, Build 6.7.0

Message-ID:

X-250ok-CID: P26341-121020

TenantHeader: 1d0e6311-6f98-4c5b-8b0e-CqZ5avuSFgvmgRxWOOtrhR1

Affinity: prod.default

X-cust_MessageID: 1938757681

X-cust_DeliveryID: 350826

X-cust_InstanceName: aci_prod

MessageMaxRetry:20

MessageRetryPeriod: 3600

MessageWebValidityDuration: 2592000

MessageValidityDuration: 432000

X-cust_IMSOrgID:

Content-Transfer-Encoding: 7bit

Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

X-Spam_score: 13.1

X-Spam_score_int: 131

X-Spam_bar: +++++++++++++

X-Spam_report: Spam detection software, running on the system "doctor.nl2k.ab.ca",

has identified this incoming email as possible spam. The original

message has been attached to this so you can view it or label

similar future email. If you have any questions, see

@@CONTACT_ADDRESS@@ for details.Content preview: SURVEY ABOUT: THE HOME DEPOT THE HOME DEPOT Please tell us

about your: THE HOME DEPOT Experiences and as a thank you, you can select

from several exclusive offer rewards! Supply is extremely limited so act

fast today!Content analysis details: (13.1 points, 5.0 required)pts rule name description

---- ---------------------- --------------------------------------------------

0.0 URIBL_BLOCKED ADMINISTRATOR NOTICE: The query to URIBL was

blocked. See

http://wiki.apache.org/spamassassin/DnsBlocklists#dnsbl-block

for more information.

[URIs: page.link]

1.3 RCVD_IN_RP_RNBL RBL: Relay in RNBL,

https://senderscore.org/blacklistlookup/

[193.108.114.128 listed in bl.score.senderscore.com]

1.3 RCVD_IN_VALIDITY_RPBL RBL: Relay in Validity RPBL,

https://senderscore.org/blocklistlookup/

0.5 FROM_LOCAL_NOVOWEL From: localpart has series of non-vowel

letters

1.1 DATE_IN_PAST_06_12 Date: is 6 to 12 hours before Received: date

0.5 URI_NOVOWEL URI: URI hostname has long non-vowel sequence

1.1 MIME_HTML_ONLY BODY: Message only has text/html MIME parts

0.0 HTML_MESSAGE BODY: HTML included in message

2.4 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level

above 50%

[cf: 100]

1.7 RAZOR2_CHECK Listed in Razor2 (http://razor.sf.net/)

0.4 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 gives confidence level above 50%

[cf: 100]

0.0 FSL_BULK_SIG Bulk signature with no Unsubscribe

1.3 RDNS_NONE Delivered to internal network by a host with no rDNS

1.5 HDRS_MISSP Misspaced headers

0.0 T_REMOTE_IMAGE Message contains an external image

Subject: {SPAM?} _We want to reward you for your feedback!